அபிதான சிந்தாமணி

தமிழறியும் பெருமாள் ஏலங்குழலி 780 தமிழ் 2. இது தமிழ் நாட்டிற்கு முற்காலத்து இவள் சரஸ்வதிதேவி யென்று தம் முருக் வழங்கிய பெயராம். இதனை "இமிழ்கடல் கொண்டு பணிந்தன. ஏலங்குழலி, ஒளவை வரைப்பிற் றமிழக மறிய" எனச் சிலப் யைப் பணிந்து நின்று தான் இவ் விராச பதிகாரத்தும், "சம்புத் தீவினுட் டமிழக குமரனைச் சேர்ந்திருக்க வரங் கேட்டனள். மருங்கில்" என மணிமேகலையிலும், "இமி ஒளவையார் அவ்வகை அநுக்கிரகித்தனர். ழகடல் வேலித் தமிழகம் விளங்க" எனப் அந்தப்படி இவள் உறையூரில் கரிகாற் பதிற்றுப்பத்திலும் கூறியவாற்றிக, இப் சோழன் ஆலத்திப் பெண்களில் முதல்வி பெயர் 1150 வருடங்களுக்குமுன் டாலமி யாகிய மாக தவடிவி யென்பவளுக்குச் சண் முதலிய யவன பண்டிதர்களால் 'லிமிரிக்' பகவடிவியெனப் பிறந்து (க000) பொன் எனவும் 'டமிரிக்' எனவும் திரிந்து வழங் கொடுக்கிறவர்களைச் சேர்வதென்று வைத் கப்பட்டு வந்தது. துக்கொண்டு வருகிறவர்களை மருட்டி அது நமிழறியும் பெருமாள் ஏலங்குழலி - அள ப்பிவிட்டு இருக்கையில் ஒருநாள் சோழன் கேசன் ஆண்ட அளகாபுரி ராசகுமாரி. சமஸ்தானத்திற்குப் போய் வரும்போது இவள் உப்பரிகையிலிருக்கையில் பத்திர அந் நகரத்தில் விறகுதலையனாய்ப் பிறந்தி கிரிராச குமாரனாகிய சந்தனகுமரன் கல்வி ருந்த சந்தன குமாரனுடைய விகார உரு கற்காமல் மூடனான தால் தந்தையால் நாட் வத்தைக் கண்டு காரி உமிழ்ந்தனள். சந் டினின்றும் துரத்தப்பட்டு இவளிருக்கும் தன குமாரனாகிய விறகு தலையன் இவளைக் அரண்மனையோரமாய் வருகையில் இவள கூடவேண்டுமென்கிற கருத்துள்ளவனாய் சந்தன குமரனிடம் மோகித்துத் தன்காதி (5000) பொன் தேடி அவளுக்குக் கொடு லிருந்த ஓலையில் தன் கருத்தை எழுதி அவ் த்துப் பொலிவிழந்து தமிழ்ச் சங்கத்தவ வரசகுமாரன் எதிரில் இட்டனள். (அவ் 'ரிடம் முறையிட்டு நக்கீரர் உதவியால் வோலையின் கருத்து இன்று இரவு நீ அருகி அவளை வெல்விக்கத் தமிழறியும் பெருமாள் ருக்கும் நன்காட்டுச் சத்திரத்திலிருந்தால் இறந்தனள். நக்கீரர் தமிழறியும் பெரு நான் வந்து காண்கிறேன் என்பதாம்) எதி மாளை உயிர்ப்பித்து விறகு தலையனுக்குக் ரில் விழுந்த ஓலையை இராசகுமாரன் எடு கல்யாணஞ் செய்வித்தனர். இது கற்ப த்து எழுத்தறியா தவன் ஆதலால் ஒரு குட் னைக்கதை. நக்கீரர் கடைச் சங்கத்தவர். டரோகியிடம் அதை வாசிக்கும்படி காட்டி இவர் இக்காரியம் செய்தனர் என எங்கும் னன். குட்டரோகி, தான் இராசகுமார்த்தி தெரியவில்லை. இவர் அவளுடன் கவி யை வஞ்சிக்க எண்ணிச் சந்தனகுமானை வாது செய்த காலத்தில் பாடிய செய்யுட் நோக்கி உன்னைக் கொலைசெய்ய ஆக்னை கள் அவர் வாக்குகளாகத் தோன்றவில்லை. பிறந்திருக்கிறதாம் நீ பிழைத்துப்போக தமிழ் - 1. இந்தப் பாஷை முதலில் கைலா வேண்டுமாம் என்று அவனுக்கு வாசித்துக் யத்தில் குமாரக் கடவுளுக்குச் சிவமூர்த்தி காட்டி ஓலையைக் கிழித்தெறிந்தனன். உபதேசிக்கக் குமாரக்கடவுள் அகத்திய இதைக்கேட்ட சந்தனகுமரன் பயந்து முனிவருக் குபதேசிக்க அவர் தம் மாணாக் நீங்கினன். குட்டரோகி தன்னைச் சுத்தஞ் கர் முதலியோருக்கு உபதேசிக்க வெளி செய்துகொண்டு சத்திரத்தில் சென்றிருந் வந்தது. ஆதலால் சிவமூர்த்தியின் தம தனன். இராசகுமாரி, ஆவலுடன் வந்து ருகத்திலிருந்து பாணினிவாயிலாக வெ தழுவித் தான் கண்டவன அல்லாததால் ளிப்பட்ட வடமொழியும், அம் மூர்த்தியின் உடனே மரித்தனள். அரச குமாரன் குமாரரால் அகத்தியர் வாயிலாக வெளிப் ஊராரால் அரசகுமாரி இறந்த தறிந்து பட்ட இப் பாஷையும் ஆராயு மிடத்து குட்டரோகி நம்மை மோசஞ் செய் தனன் ஒரே பிறப்பினவாம். ஏற்றத் தாழ்வுடைய என்று உயிர் நீங்கினன். இந்த இருவரும் வாகா. பின்னும் இற்றைக்கு மூவாயி ஆண், பெண் பேய்களாய் அந்தச்சாவடி 'ரத்தைஞ்னூறு வருஷத்திற்குமுன் இருந்த யிலிருந்து யாரையும் அவ்விடம் வரவொட் வியாசர் காலத்தவனாகிய அருச்சுனற்குத் டாமல் துரத்தியிருந்தனர். ஒருநாள் அச் தன் மகளைக்கொடுத்த இந்திரவாகன் மது சத்திரத்தில் ஒளவையார் வரப் பெண் ரைக் கடுத்த பூழி யென்னும் மணலிபுறத் பூதம் கோபத்துடன் வந்தது. இதனைக் தில் அருந்தகுண பாண்டியனிலிருந்து பதி கண்ட ஒளவை இவைகளின் வரலாற்றி னெட்டாவது பாண்டியனாகிய சித்தி ரவி ந்தி கவி கூறப் பேய்களிரண்டும் கேட்டு ரமபாண்டியன் காலத்திற் சிற்றாசு புரிந் இவர் இக்கல. இவர் பாடிய
தமிழறியும் பெருமாள் ஏலங்குழலி 780 தமிழ் 2 . இது தமிழ் நாட்டிற்கு முற்காலத்து இவள் சரஸ்வதிதேவி யென்று தம் முருக் வழங்கிய பெயராம் . இதனை இமிழ்கடல் கொண்டு பணிந்தன . ஏலங்குழலி ஒளவை வரைப்பிற் றமிழக மறிய எனச் சிலப் யைப் பணிந்து நின்று தான் இவ் விராச பதிகாரத்தும் சம்புத் தீவினுட் டமிழக குமரனைச் சேர்ந்திருக்க வரங் கேட்டனள் . மருங்கில் என மணிமேகலையிலும் இமி ஒளவையார் அவ்வகை அநுக்கிரகித்தனர் . ழகடல் வேலித் தமிழகம் விளங்க எனப் அந்தப்படி இவள் உறையூரில் கரிகாற் பதிற்றுப்பத்திலும் கூறியவாற்றிக இப் சோழன் ஆலத்திப் பெண்களில் முதல்வி பெயர் 1150 வருடங்களுக்குமுன் டாலமி யாகிய மாக தவடிவி யென்பவளுக்குச் சண் முதலிய யவன பண்டிதர்களால் ' லிமிரிக் ' பகவடிவியெனப் பிறந்து ( க000 ) பொன் எனவும் ' டமிரிக் ' எனவும் திரிந்து வழங் கொடுக்கிறவர்களைச் சேர்வதென்று வைத் கப்பட்டு வந்தது . துக்கொண்டு வருகிறவர்களை மருட்டி அது நமிழறியும் பெருமாள் ஏலங்குழலி - அள ப்பிவிட்டு இருக்கையில் ஒருநாள் சோழன் கேசன் ஆண்ட அளகாபுரி ராசகுமாரி . சமஸ்தானத்திற்குப் போய் வரும்போது இவள் உப்பரிகையிலிருக்கையில் பத்திர அந் நகரத்தில் விறகுதலையனாய்ப் பிறந்தி கிரிராச குமாரனாகிய சந்தனகுமரன் கல்வி ருந்த சந்தன குமாரனுடைய விகார உரு கற்காமல் மூடனான தால் தந்தையால் நாட் வத்தைக் கண்டு காரி உமிழ்ந்தனள் . சந் டினின்றும் துரத்தப்பட்டு இவளிருக்கும் தன குமாரனாகிய விறகு தலையன் இவளைக் அரண்மனையோரமாய் வருகையில் இவள கூடவேண்டுமென்கிற கருத்துள்ளவனாய் சந்தன குமரனிடம் மோகித்துத் தன்காதி ( 5000 ) பொன் தேடி அவளுக்குக் கொடு லிருந்த ஓலையில் தன் கருத்தை எழுதி அவ் த்துப் பொலிவிழந்து தமிழ்ச் சங்கத்தவ வரசகுமாரன் எதிரில் இட்டனள் . ( அவ் ' ரிடம் முறையிட்டு நக்கீரர் உதவியால் வோலையின் கருத்து இன்று இரவு நீ அருகி அவளை வெல்விக்கத் தமிழறியும் பெருமாள் ருக்கும் நன்காட்டுச் சத்திரத்திலிருந்தால் இறந்தனள் . நக்கீரர் தமிழறியும் பெரு நான் வந்து காண்கிறேன் என்பதாம் ) எதி மாளை உயிர்ப்பித்து விறகு தலையனுக்குக் ரில் விழுந்த ஓலையை இராசகுமாரன் எடு கல்யாணஞ் செய்வித்தனர் . இது கற்ப த்து எழுத்தறியா தவன் ஆதலால் ஒரு குட் னைக்கதை . நக்கீரர் கடைச் சங்கத்தவர் . டரோகியிடம் அதை வாசிக்கும்படி காட்டி இவர் இக்காரியம் செய்தனர் என எங்கும் னன் . குட்டரோகி தான் இராசகுமார்த்தி தெரியவில்லை . இவர் அவளுடன் கவி யை வஞ்சிக்க எண்ணிச் சந்தனகுமானை வாது செய்த காலத்தில் பாடிய செய்யுட் நோக்கி உன்னைக் கொலைசெய்ய ஆக்னை கள் அவர் வாக்குகளாகத் தோன்றவில்லை . பிறந்திருக்கிறதாம் நீ பிழைத்துப்போக தமிழ் - 1 . இந்தப் பாஷை முதலில் கைலா வேண்டுமாம் என்று அவனுக்கு வாசித்துக் யத்தில் குமாரக் கடவுளுக்குச் சிவமூர்த்தி காட்டி ஓலையைக் கிழித்தெறிந்தனன் . உபதேசிக்கக் குமாரக்கடவுள் அகத்திய இதைக்கேட்ட சந்தனகுமரன் பயந்து முனிவருக் குபதேசிக்க அவர் தம் மாணாக் நீங்கினன் . குட்டரோகி தன்னைச் சுத்தஞ் கர் முதலியோருக்கு உபதேசிக்க வெளி செய்துகொண்டு சத்திரத்தில் சென்றிருந் வந்தது . ஆதலால் சிவமூர்த்தியின் தம தனன் . இராசகுமாரி ஆவலுடன் வந்து ருகத்திலிருந்து பாணினிவாயிலாக வெ தழுவித் தான் கண்டவன அல்லாததால் ளிப்பட்ட வடமொழியும் அம் மூர்த்தியின் உடனே மரித்தனள் . அரச குமாரன் குமாரரால் அகத்தியர் வாயிலாக வெளிப் ஊராரால் அரசகுமாரி இறந்த தறிந்து பட்ட இப் பாஷையும் ஆராயு மிடத்து குட்டரோகி நம்மை மோசஞ் செய் தனன் ஒரே பிறப்பினவாம் . ஏற்றத் தாழ்வுடைய என்று உயிர் நீங்கினன் . இந்த இருவரும் வாகா . பின்னும் இற்றைக்கு மூவாயி ஆண் பெண் பேய்களாய் அந்தச்சாவடி ' ரத்தைஞ்னூறு வருஷத்திற்குமுன் இருந்த யிலிருந்து யாரையும் அவ்விடம் வரவொட் வியாசர் காலத்தவனாகிய அருச்சுனற்குத் டாமல் துரத்தியிருந்தனர் . ஒருநாள் அச் தன் மகளைக்கொடுத்த இந்திரவாகன் மது சத்திரத்தில் ஒளவையார் வரப் பெண் ரைக் கடுத்த பூழி யென்னும் மணலிபுறத் பூதம் கோபத்துடன் வந்தது . இதனைக் தில் அருந்தகுண பாண்டியனிலிருந்து பதி கண்ட ஒளவை இவைகளின் வரலாற்றி னெட்டாவது பாண்டியனாகிய சித்தி ரவி ந்தி கவி கூறப் பேய்களிரண்டும் கேட்டு ரமபாண்டியன் காலத்திற் சிற்றாசு புரிந் இவர் இக்கல . இவர் பாடிய