அபிதான சிந்தாமணி

தமலிப்தர் 175 தமிழகம் தமலிப்தர் - கங்கைக்கு மேற்கிலுள்ளதேச இந்திரசேனையால் தவஞ்செய்வோன் தன் வாசிகள். | பகைவனாகிய தமன் தந்தையென்றறிந்து தமனன் - ஒரு ரிஷி. இவனுடைய வர யோகத்திலிருந்த அவனைக்கொல்ல இந் பிரசாதத்தால் தமயந்தி பிறந்தாள். திரசேனை தன் குமானுக்கு நடந்த செய்தி 2. தமயந்தியுடன் பிறந்தவன். கூறி யனுப்பித் தன் கணவனுடன் நீக்கு 3. பௌரவன் புத்திரன், ளித்தனள். தமன், தந்தை பகைவனால் தமன் -1. (சூ.) மருத்தன் தந்தை . இறந்த செய்தி கேட்டு அதிகோபாவேச 2. குபேரனைக் காண்க. னாய் நான் வில் தாங்கி உயிருடன் இருக்கை 3. தமன் என்னும் அரசனுக்கு இராச் யில் என் தந்தையைப் பகைவன் கொல் சியவர்த்தனன் என்னும் புத்திரன் பிறந் லவா என்று என் தந்தையைக் கொன்றவ தனன். இவன் வளர்ந்து விடூர தன் குமரி னைக் கொன்று அவன் உதிரத்தால் என் யாகிய மானினியை மணந்து (2000) தந்தைக்குப் பிதுர்க்கடன் செய்வேன் அவ் வருஷம் ஆண்டுவந்தனன், ஒரு நாள் தன் வகை செய்யாவிடில் என் வில்லுடன் தேவி அரசனுக்கு எண்ணெயிடுகையில் தீயில் புகுகிறேன் என்று சபதம் கூறி அவள் கண்ணீ ர் அரசன் தலையில் விழுந் வபுஷ்மந்தனுடன் யுத்தத்திற்குச் சென்று தது. அரசன் என் அழுகின்றனையெனத் யுத்தஞ்செய்து கடுங்கோபத்துடன் அவ தேவி உமக்கு நரைவந்ததே என்றனள், னைத் தள்ளிச் சின்னபின்னப்படுத்தி அரசன் இதற்கு வருவாசமே மருந்தென்று அவன் சிரத்தைக் கையில் கொண்டு உதி தன் புத்திரனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் ரத்தால் தர்ப்பண முடித்தவன். (மார்க் செய்ய இருக்கையில் பட்டணத்துச் சனங் கண்டேயம்). கள் அரசனை நீங்க மனம் இலாது சூரியனை தமிழகம் -1, இது தமிழ் வழங்கும் இட யெண்ணித் தவமியற்றி அரசன் (க0,000) மாகிய சோழ பாண்டிய சோர்களால் ஆள வருஷம் ஜீவிக்க வரம்பெற அதை அரசி ப்பட்ட இடம் இம் மூவேந்தர்களும் இத் அரசனுக்கு அறிவிக்க அரசன் முன்னிலும் தமிழ் நாட்டுப் பழங்குடிகள். எவ்வாறெ அதிக விசனமுற அரசி விசனமுறுவதற் னின் மக்கள் வெள்ளை நிறமுடையார், குக் காரணங் கேட்டனள். நான் சீவதிசை மஞ்சணிறமுடையார், கருநிறமுடையார், யுடனிருக்கையில் நீயும் உன் புத்திரனும் செம்பினிறமுடையார் என நான்கு வகை இந்தப் பட்டணவாசிகளும் சாக அதனைக் யினராவர். இவர்களுள் வெள்ளை நிறமு கண்டு விசனமுறலாயிற்றே என்றனன். டையார் காக்கேசியர், மஞ்சணிறமுடை அரசி, அதற்கு என்ன உபாயம் செய்ய யார் மங்கோலியர், கருநிறமுடையார் நீக் லாம் என்ன அரசன், அரசியுடன் சூரியனை ரோவர், செம்பினிறமுடையார் அமெரிக் யெண்ணித் தவமியற்றிப் பட்டணவாசி காவின் பழங்குடிகள். இவர்களில் மஞ்சள் களும், குமரனும், தன்பத்தினியும் சாகா நிறமுடைய மங்கோலியர் இமயமலையின் திருக்க வரம்பெற்றவன். (மார்க்கண்டேய வடபக்கத்திருந்த மேட்டு நிலங்களில் வசித் புராணம்). . தமையின் தம்மை உயர்ந்தவரெனும் பெய 4. நரிஷ்யந் தன் புத்திரன், இவன் அர ருள்ள வானவர் இயக்கர் என்றனர். இவர் சாளுகையில் தசாரண தேசாதிபதியாகிய கள் இமயமலைகளின் கணவாய் வழியாய் சாருகருமன், தன்னுடன் பிறந்தாளாகும் இந்தியாவில் நுழைந்து தமிழ் மக்கள் வாழ் சுமுனையென்பாளுக்குச் சுயம்வரம் சாற் ந்திருந்த தமிழுக் எனும் தலத்தில் குடி றினன். அதில் அவள் தமனைவரிக்க அர புகுந்து பழைய தமிழ் மக்களுடன் கலந்து சர்கள் கோபித்து அவளைப் பலாத்கார தமிழராயினர். இத் தமிழர் தாங்களிருந்த மாய்க்கிரகிக்க, தமன் பெரியோர்களால் இடம் விட்டு தமக்கு இன்னும் இடம் தூண்டப்பட்டு அரசர்களைவென்று அவளை தேடித் தென்னாட்டிற் புகுந்து அங்கு வசி மணந்து அரசாளுகையில் இவனது பகை த்து வந்த நாகர் முதலியவரை ஓட்டி, வனகிய வபுஷ்மந்தன் ஒரு நாள் வேட் அவர்கள் வசித்து வந்த வடவேங்கடம், டைக்குச் சென்று அங்குத் தவஞ் செய்யும் தென்குமரி, குணகடல், குடகடல் எல்லை தமன் தந்தையாகிய நரிஷ்யந்தனை நீயா களாகக்கொண்ட நாட்டை ஆண்டு வந்த சென் அவன் யோகத்தால் பேசாதிருக் னர். அவர்கள் ஆண்ட நாடே தமிழகம் கக்கன் ருகிருந்த அவன் மனைவியாகிய எனப்பட்டது.
தமலிப்தர் 175 தமிழகம் தமலிப்தர் - கங்கைக்கு மேற்கிலுள்ளதேச இந்திரசேனையால் தவஞ்செய்வோன் தன் வாசிகள் . | பகைவனாகிய தமன் தந்தையென்றறிந்து தமனன் - ஒரு ரிஷி . இவனுடைய வர யோகத்திலிருந்த அவனைக்கொல்ல இந் பிரசாதத்தால் தமயந்தி பிறந்தாள் . திரசேனை தன் குமானுக்கு நடந்த செய்தி 2 . தமயந்தியுடன் பிறந்தவன் . கூறி யனுப்பித் தன் கணவனுடன் நீக்கு 3 . பௌரவன் புத்திரன் ளித்தனள் . தமன் தந்தை பகைவனால் தமன் - 1 . ( சூ . ) மருத்தன் தந்தை . இறந்த செய்தி கேட்டு அதிகோபாவேச 2 . குபேரனைக் காண்க . னாய் நான் வில் தாங்கி உயிருடன் இருக்கை 3 . தமன் என்னும் அரசனுக்கு இராச் யில் என் தந்தையைப் பகைவன் கொல் சியவர்த்தனன் என்னும் புத்திரன் பிறந் லவா என்று என் தந்தையைக் கொன்றவ தனன் . இவன் வளர்ந்து விடூர தன் குமரி னைக் கொன்று அவன் உதிரத்தால் என் யாகிய மானினியை மணந்து ( 2000 ) தந்தைக்குப் பிதுர்க்கடன் செய்வேன் அவ் வருஷம் ஆண்டுவந்தனன் ஒரு நாள் தன் வகை செய்யாவிடில் என் வில்லுடன் தேவி அரசனுக்கு எண்ணெயிடுகையில் தீயில் புகுகிறேன் என்று சபதம் கூறி அவள் கண்ணீ ர் அரசன் தலையில் விழுந் வபுஷ்மந்தனுடன் யுத்தத்திற்குச் சென்று தது . அரசன் என் அழுகின்றனையெனத் யுத்தஞ்செய்து கடுங்கோபத்துடன் அவ தேவி உமக்கு நரைவந்ததே என்றனள் னைத் தள்ளிச் சின்னபின்னப்படுத்தி அரசன் இதற்கு வருவாசமே மருந்தென்று அவன் சிரத்தைக் கையில் கொண்டு உதி தன் புத்திரனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் ரத்தால் தர்ப்பண முடித்தவன் . ( மார்க் செய்ய இருக்கையில் பட்டணத்துச் சனங் கண்டேயம் ) . கள் அரசனை நீங்க மனம் இலாது சூரியனை தமிழகம் - 1 இது தமிழ் வழங்கும் இட யெண்ணித் தவமியற்றி அரசன் ( க0 000 ) மாகிய சோழ பாண்டிய சோர்களால் ஆள வருஷம் ஜீவிக்க வரம்பெற அதை அரசி ப்பட்ட இடம் இம் மூவேந்தர்களும் இத் அரசனுக்கு அறிவிக்க அரசன் முன்னிலும் தமிழ் நாட்டுப் பழங்குடிகள் . எவ்வாறெ அதிக விசனமுற அரசி விசனமுறுவதற் னின் மக்கள் வெள்ளை நிறமுடையார் குக் காரணங் கேட்டனள் . நான் சீவதிசை மஞ்சணிறமுடையார் கருநிறமுடையார் யுடனிருக்கையில் நீயும் உன் புத்திரனும் செம்பினிறமுடையார் என நான்கு வகை இந்தப் பட்டணவாசிகளும் சாக அதனைக் யினராவர் . இவர்களுள் வெள்ளை நிறமு கண்டு விசனமுறலாயிற்றே என்றனன் . டையார் காக்கேசியர் மஞ்சணிறமுடை அரசி அதற்கு என்ன உபாயம் செய்ய யார் மங்கோலியர் கருநிறமுடையார் நீக் லாம் என்ன அரசன் அரசியுடன் சூரியனை ரோவர் செம்பினிறமுடையார் அமெரிக் யெண்ணித் தவமியற்றிப் பட்டணவாசி காவின் பழங்குடிகள் . இவர்களில் மஞ்சள் களும் குமரனும் தன்பத்தினியும் சாகா நிறமுடைய மங்கோலியர் இமயமலையின் திருக்க வரம்பெற்றவன் . ( மார்க்கண்டேய வடபக்கத்திருந்த மேட்டு நிலங்களில் வசித் புராணம் ) . . தமையின் தம்மை உயர்ந்தவரெனும் பெய 4 . நரிஷ்யந் தன் புத்திரன் இவன் அர ருள்ள வானவர் இயக்கர் என்றனர் . இவர் சாளுகையில் தசாரண தேசாதிபதியாகிய கள் இமயமலைகளின் கணவாய் வழியாய் சாருகருமன் தன்னுடன் பிறந்தாளாகும் இந்தியாவில் நுழைந்து தமிழ் மக்கள் வாழ் சுமுனையென்பாளுக்குச் சுயம்வரம் சாற் ந்திருந்த தமிழுக் எனும் தலத்தில் குடி றினன் . அதில் அவள் தமனைவரிக்க அர புகுந்து பழைய தமிழ் மக்களுடன் கலந்து சர்கள் கோபித்து அவளைப் பலாத்கார தமிழராயினர் . இத் தமிழர் தாங்களிருந்த மாய்க்கிரகிக்க தமன் பெரியோர்களால் இடம் விட்டு தமக்கு இன்னும் இடம் தூண்டப்பட்டு அரசர்களைவென்று அவளை தேடித் தென்னாட்டிற் புகுந்து அங்கு வசி மணந்து அரசாளுகையில் இவனது பகை த்து வந்த நாகர் முதலியவரை ஓட்டி வனகிய வபுஷ்மந்தன் ஒரு நாள் வேட் அவர்கள் வசித்து வந்த வடவேங்கடம் டைக்குச் சென்று அங்குத் தவஞ் செய்யும் தென்குமரி குணகடல் குடகடல் எல்லை தமன் தந்தையாகிய நரிஷ்யந்தனை நீயா களாகக்கொண்ட நாட்டை ஆண்டு வந்த சென் அவன் யோகத்தால் பேசாதிருக் னர் . அவர்கள் ஆண்ட நாடே தமிழகம் கக்கன் ருகிருந்த அவன் மனைவியாகிய எனப்பட்டது .