அபிதான சிந்தாமணி

ததிவவதி 777 | தந்துமான் ம் நாமென்று, நீள்வசைகள் பாட அறியோம், 3. தந்தபோதரோகம், 4. தந்தசலனரோ பினையிளைய நாவலருடன் பங்குபேசிப் கம், 5. தந்தகாராளரோகம், 6. அதிதர்த பிரபந்தங்கள் பாடிக்கொடோம், பேசுவது ரோகம், 7. தந்தசருக்காராரோகம், . தேவாரமே யலால்வாய்க் கெளியபேய்க் தந்தகபாலீகாரோகம், 9. தந்தசியாவரோ கிரந்தங்கள் பேசோம், இனிமை தரு பூரு கம், 10. தந்தபிரலூனரோகம், ஆந்த வத்துக் குருக்களை மறந், தெட்டிடத்துத் ரோகம் 10, தீக்ஷை போயிட்ட சிறுபேர் மாற்றி மாத தந்தவக்கிரன் - 1. கரூசதேசாதிபதி, மொரு பேரிட்டழைக்க நாமிறுமாந்தி 2. ஒரு அசான். ) சோம், தனியிருந் தெம்மைப் புறங்கூறு 3. விருத தர்மாவிற்குச் சிருததேவாவி வார் பாடு தணியக்கவி பாடுவோம், சமண டம் ருஷியின் சாபத்தால் பிறந்தவன் நூல்களைப் பொருளெனக் கொளோந் திரு 4. இடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன், ஞானசம்பந்த ரடியர் நாமே" 5. இவன் பூர்வம் விஷ்ணுமூர்த்தியின் தத்வவதி - ஒரு வேதியன், இவன் தேவி துவாரபாலகன், குரோதகீர்த்தியின் கும வம்சவதி, புத்திரப்பேறிலாது சிவபூசை 'சன், சால்வனுக்கும் சிசுபாலனுக்கும் யால் புத்திரப்பேறு பெற்றவன். தோழன். கிருஷ்ணன் அத்தை மைந்தன், தது - 1. காசிபர் தேவியரில் ஒருத்தி, இவ இவன் கிருஷ்ணமூர்த்தியா விறந்தான். ளிடம் விப்ரசித்தி, நமுசி, சங்கன், வரு தந்தன் - சண்முகசேநா வீரன். ணன், பலோயன், விலோமன் முதலிய தந்தாகீருஷ்டி - இவள் குழந்தைகள் உறங் தாநவர் பிறந்தனர். குகையில் பல்கடிக்கச்செய்யும் தேவதை, 2. ஒரு காந்தருவன், தூலகேச ருஷி இவளது குமரிகள் விழல்பை , கலகை, யால் கபந்தனாகச் சபிக்கப்பட்டவன், தந்தி -1, சுவர்க்க ன் குமரன். தநுக்கிரகன் - திருதராட்டிரன் குமரன். '2. வெகு தூரத்தில் நடக்குஞ் செய்தி தநுர்வேதம் - உபவேதம் நான்கனுள் களை அடையாளங்களால் மின்சார ஆகர் ஒன்று , | ஷண சக்தியைக்கொண்டு கம்பிகளின் தந்தகாதகன் - அரிச்சந்திரனை வெருட்ட வாயிலாகத் தெரிவிக்கும் கருவி. விச்வாமித்திரனா லனுப்பப்பட்ட வேதா தந்தீசயிலம் - ஒரு புண்ணியமலை, ளம். தந்திரபாகை - ஒரு நதி, காச்மீரத் தருகி தந்தமலரோகங்கள் - இது பற்களின் லுள்ளது. வேரில் உண்ணுகின்ற சாதிவஸ்துகளின் தந்திரபாலன் - சகாதேவன் மச்சநாட்டில் பேதத்தால் சீதளவாய்வு வியாபிக்கும் ஒளித்து வசித்த காலத்தில் வைத்துக் போது பிறந்து ரோகத்தைத் தருவது. கொண்ட பெயர். அது: 1. சிதாதரோகம், 2. உபகிருச தந்திரம் - இது ஆகமம் ; இது லௌகிக ரோகம், 3. தந்தபுப்புடரோகம், 4. தந்த தந்திரம், வைதிக தந்திரம், ஆத்யாத்மிகம் வித்திரதிரோகம், 5. தந்தசுஷரரோகம், அதிமார்க்கம், மந்திரமுதல் பலவகை. 6. தந்தமகாசுஷரரோகம், 7. அதிமாமிச இவை ஈசான தத்புருஷ அகோர, வாம, ரோகம், 8. தந்தவி தர்ப்பரோகம், 9. வாத சத்யோஜாத முதலான மூர்த்த சதாசிவ தந்தமூலரோகம், 10. பித்த தந்தமூலரோ மூர்த்தியால் கூறப்பட்டன. இவை சித் கம், 1. சிலேஷ்மதந்தமூலரோகம், 12. தாந்தம், காருடம், வாமம், பூத்தந்தரம், திரிதோஷ தந்த மூலரோகம், 13. க்ஷத பைரவம் என 5 பேதம். தந்தமூலரோகம் ஆக தந்தமூலரோகம் 12. தந்துக ஆகர்ஷணசக்தி - இது திரவப் தந்தரோகங்கள் - 10. தந்தரோகம் உண் | பொருளைத் தனக்குள்ள துவாரங்களின் ணுகின்ற சாதி வஸ்துக்களின் பேதத் | வழியாய் உரிஞ்சுஞ செயலுள்ள சக்தி, தால் வாயினிடத்தில் சீதளவாய்வு வியா (Oapillary attraction). பிக்கம் போக பிறந்து உபத்திரவத்தைச் தந்துநிறை - வாராலே கட்டின துடிகறங்க செய்யும். இதனால் பற்களில் உஷ்ண | ஊரினுள்ளார் விரும்ப ஆனிரையை மன் வஸ்துக்கள் படின் இதவும், சீதளவஸ்துகள் றத்திடத்துச் செலுத்தியது. (பு - வெ.) படின் வேதனையும் உண்டாம். அதனால் தந்துமாறன் - சங்கவருணரென்னும் நாம் உண்டாகும் சோகங்கள் 10. 1. தந்த | ரியாரால் பாடப்பட்டவன். (புற. நா) தாளனரோகம், 2. தந்தஹரிஷசோகம், தந்துமான் - அக்னிவிசேடம்.
ததிவவதி 777 | தந்துமான் ம் நாமென்று நீள்வசைகள் பாட அறியோம் 3 . தந்தபோதரோகம் 4 . தந்தசலனரோ பினையிளைய நாவலருடன் பங்குபேசிப் கம் 5 . தந்தகாராளரோகம் 6 . அதிதர்த பிரபந்தங்கள் பாடிக்கொடோம் பேசுவது ரோகம் 7 . தந்தசருக்காராரோகம் . தேவாரமே யலால்வாய்க் கெளியபேய்க் தந்தகபாலீகாரோகம் 9 . தந்தசியாவரோ கிரந்தங்கள் பேசோம் இனிமை தரு பூரு கம் 10 . தந்தபிரலூனரோகம் ஆந்த வத்துக் குருக்களை மறந் தெட்டிடத்துத் ரோகம் 10 தீக்ஷை போயிட்ட சிறுபேர் மாற்றி மாத தந்தவக்கிரன் - 1 . கரூசதேசாதிபதி மொரு பேரிட்டழைக்க நாமிறுமாந்தி 2 . ஒரு அசான் . ) சோம் தனியிருந் தெம்மைப் புறங்கூறு 3 . விருத தர்மாவிற்குச் சிருததேவாவி வார் பாடு தணியக்கவி பாடுவோம் சமண டம் ருஷியின் சாபத்தால் பிறந்தவன் நூல்களைப் பொருளெனக் கொளோந் திரு 4 . இடையெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் ஞானசம்பந்த ரடியர் நாமே 5 . இவன் பூர்வம் விஷ்ணுமூர்த்தியின் தத்வவதி - ஒரு வேதியன் இவன் தேவி துவாரபாலகன் குரோதகீர்த்தியின் கும வம்சவதி புத்திரப்பேறிலாது சிவபூசை ' சன் சால்வனுக்கும் சிசுபாலனுக்கும் யால் புத்திரப்பேறு பெற்றவன் . தோழன் . கிருஷ்ணன் அத்தை மைந்தன் தது - 1 . காசிபர் தேவியரில் ஒருத்தி இவ இவன் கிருஷ்ணமூர்த்தியா விறந்தான் . ளிடம் விப்ரசித்தி நமுசி சங்கன் வரு தந்தன் - சண்முகசேநா வீரன் . ணன் பலோயன் விலோமன் முதலிய தந்தாகீருஷ்டி - இவள் குழந்தைகள் உறங் தாநவர் பிறந்தனர் . குகையில் பல்கடிக்கச்செய்யும் தேவதை 2 . ஒரு காந்தருவன் தூலகேச ருஷி இவளது குமரிகள் விழல்பை கலகை யால் கபந்தனாகச் சபிக்கப்பட்டவன் தந்தி - 1 சுவர்க்க ன் குமரன் . தநுக்கிரகன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . ' 2 . வெகு தூரத்தில் நடக்குஞ் செய்தி தநுர்வேதம் - உபவேதம் நான்கனுள் களை அடையாளங்களால் மின்சார ஆகர் ஒன்று | ஷண சக்தியைக்கொண்டு கம்பிகளின் தந்தகாதகன் - அரிச்சந்திரனை வெருட்ட வாயிலாகத் தெரிவிக்கும் கருவி . விச்வாமித்திரனா லனுப்பப்பட்ட வேதா தந்தீசயிலம் - ஒரு புண்ணியமலை ளம் . தந்திரபாகை - ஒரு நதி காச்மீரத் தருகி தந்தமலரோகங்கள் - இது பற்களின் லுள்ளது . வேரில் உண்ணுகின்ற சாதிவஸ்துகளின் தந்திரபாலன் - சகாதேவன் மச்சநாட்டில் பேதத்தால் சீதளவாய்வு வியாபிக்கும் ஒளித்து வசித்த காலத்தில் வைத்துக் போது பிறந்து ரோகத்தைத் தருவது . கொண்ட பெயர் . அது : 1 . சிதாதரோகம் 2 . உபகிருச தந்திரம் - இது ஆகமம் ; இது லௌகிக ரோகம் 3 . தந்தபுப்புடரோகம் 4 . தந்த தந்திரம் வைதிக தந்திரம் ஆத்யாத்மிகம் வித்திரதிரோகம் 5 . தந்தசுஷரரோகம் அதிமார்க்கம் மந்திரமுதல் பலவகை . 6 . தந்தமகாசுஷரரோகம் 7 . அதிமாமிச இவை ஈசான தத்புருஷ அகோர வாம ரோகம் 8 . தந்தவி தர்ப்பரோகம் 9 . வாத சத்யோஜாத முதலான மூர்த்த சதாசிவ தந்தமூலரோகம் 10 . பித்த தந்தமூலரோ மூர்த்தியால் கூறப்பட்டன . இவை சித் கம் 1 . சிலேஷ்மதந்தமூலரோகம் 12 . தாந்தம் காருடம் வாமம் பூத்தந்தரம் திரிதோஷ தந்த மூலரோகம் 13 . க்ஷத பைரவம் என 5 பேதம் . தந்தமூலரோகம் ஆக தந்தமூலரோகம் 12 . தந்துக ஆகர்ஷணசக்தி - இது திரவப் தந்தரோகங்கள் - 10 . தந்தரோகம் உண் | பொருளைத் தனக்குள்ள துவாரங்களின் ணுகின்ற சாதி வஸ்துக்களின் பேதத் | வழியாய் உரிஞ்சுஞ செயலுள்ள சக்தி தால் வாயினிடத்தில் சீதளவாய்வு வியா ( Oapillary attraction ) . பிக்கம் போக பிறந்து உபத்திரவத்தைச் தந்துநிறை - வாராலே கட்டின துடிகறங்க செய்யும் . இதனால் பற்களில் உஷ்ண | ஊரினுள்ளார் விரும்ப ஆனிரையை மன் வஸ்துக்கள் படின் இதவும் சீதளவஸ்துகள் றத்திடத்துச் செலுத்தியது . ( பு - வெ . ) படின் வேதனையும் உண்டாம் . அதனால் தந்துமாறன் - சங்கவருணரென்னும் நாம் உண்டாகும் சோகங்கள் 10 . 1 . தந்த | ரியாரால் பாடப்பட்டவன் . ( புற . நா ) தாளனரோகம் 2 . தந்தஹரிஷசோகம் தந்துமான் - அக்னிவிசேடம் .