அபிதான சிந்தாமணி

தண்டியடிகள் நாயனார் கள் நாயனார் 773. ததிவாகன யினர். எக்கா பா - அநுசா ரில் திரு தகயன் ரன். 4. ஒரு தமிழாசிரியர். அலங்கார நூல் சன் கண்டு வியந்து சமணரை ஊரைவிட் தமிழில் இயற்றியவர். அம்பிகாபதி புத்தி டகற்றினன். நாயனார் இவ்வகை தொ மர் என்றுங் கூறுவர். தண்டியாசிரியர்' ண்டு செய்திருந்து முத்தி யடைந்தனர். எனவுங் கூறுவர். (தண்டியலங்காரம்.) I (பெ. புராணம்.) 5. சத்தியால் கொல்லப்பட்ட அசுரன். தண்டியலங்காரம் - 1, ஒரு அணியிலக்க 6. ஒரு மகருஷி, இவர் சத்திய வுலகத் ணம், இது தண்டியாசிரியராற்செய்யப்பட் திருந்தவர். இவர் சிவா நுக்ரகத்தால் பெரு டது. இதற்குச் சுப்பிரமணிய தேசிகர் நூலாசிரியரானார். இவர் செய்த சாங்கிய உரை செய்தனர். இது பொதுவணியியல், நூலைப் பலர் அநுசரித்து நற்பத மடைந்த பொருளணியியல், சொல்லணியியல் என் னர். சிவமகாபுராணம். னும் மூன்று இயல்களை யுடையது. 7. இவர் ஒரு ருஷி. கிருத யுகத்தில் தண்டியின் உருவம் - இவர் திருக்கைலையின் (1000) சிவ த்யானஞ் செய்து சாங்கிய - தென்புறத்தில் பெரிய வயிறும் தொங்கு சாஸ்திராதிகளைக் கண்டித்து வித்வாம்சரா கின்ற சிகையும், மைக் கூண்டும், எழுது யினர். எக்காலத்தும் நீங்காத பக்தியையும் கோலும் வைத்துக்கொண்டு ஜனங்கள் விரும்பினவர். (பா - அநுசா.) செய்கிற கன்மங்களுக்குச் சாக்ஷியாய் அக் தண்டியடிகள் நாயனார் - திருவாரூரில் திரு தக் கன்மங்களை எழுதுகிறவராவர், அவதரித்துப் பிறவிக் குருடராய்ச் சிவத் தண்டிலேயன் - ரௌத்திராஸ்வன் புத்தி தொண்டு வழுவாமல் செய்துவரும் நாட் களில் கமலாலயமருங்கு, சமணர் மடம் தண்டினி - மணித்வீபத்தில் சக்ராலயத்தின் நெருங்கித் தீர்த்தங் குறைவா யிருப்பதை கீழ்த்திசையிலுள்ள கிருகத்தில் உள்ள யெண்ணி யதைத் தோண்டி நீர்க் குறை | சத்திகளில் ஒருத்தி, (சிவாஹ.) நீக்க நீர்க்கரைக்கும் மேற் கரைக்குமாகத் கண்டீசர் - சண்டேசுர நாயனாருக்கு ஒரு தறி நட்டு அதில் கயிறு கட்டி அக் கயிறு பெயர். கண்ணாக அந்தக் குளத்தைச் சீர்திருத்து தண்டுலசாயி - திருதராட்டிரன் குமான். கையில் சமணர் பொறாமல் நீர், இந்தப்படி தண்டுலபிரஸ்தகம் - ஜராஸந்தன் சிவபூசை செய்வதனால் செந்துக்கள் இறக்குமோ செய்து இஷ்டசித்தி யடைந்த இடம். உடக்கு நேத்திரமில்லாததுபோல் நாங்கள் (பார - சபா.) சொல்லும் அறம் கேட்கக் காதுமில்லையோ தண்ணீர் வடியுமாம் -- இவ்வகை மரங்கள் வென்று கூறி அவர் கட்டியிருந்த தறி, ஐரோப்பாவிலுள்ள ஸ்வட்ஜர்லாண்டின் கூடை, மண்வெட்டி, முதலியவைகளைப் காடுகளிலுள்ளவை. இம் மரத்தை முதி பிடுங்கி எறிந்தனர். நாயனார் அவர்களை ர்ந்தபின் வெட்டினாலும், தொளைத்தாலும் நோக்கிச் சிவனருளால் எனக்குக் கண் இதிலிருந்து சுத்தமான தண்ணீர் ஏராள தெரிந்தால் நீங்கள் என்ன செய்துகொள் | மாகச் சுரக்கின்றது என்பர். ளுகிறீர்கள் என, நாங்கள் ஊரைவிட்டு ஓடி ததிபாண்டன் - ஒரு இடையன், கண்ணன் விடுகிறோம் என்றனர். நாயனார், சுவாமி இவனிடம் ஒரு நாடகமாக அடைக்கலம் சந்நிதியில் சென்று சமணர் கூறியதைக் புக இந்த இடையன் இவரைத் தயிர்ப் கூறி முறை யிட்டனர். சிவபெருமான், பானையால் மறைத்தனன். பிறகு கிருஷ் நாயனார் கனவில் எழுந்தருளி அன்பனே ணமூர்த்தி தம்மை விடக் கேட்க இடை உன் கண் தெரிந்து சமணர் குருடராகக் யன் எனக்கும் என்சாலி றகும் மோக்ஷம் காண்பாய் என்று, அரசனுக்கும் நாயனார் தரின் விடுவேனென்ன அவ்வகை இருவ வழக்கைத் தீர்க்கக் கனவிற் பணித்து ருக்கும் முத்திதரப் பெற்றவன், இவனைக் மறைந்தனர். விடிந்த பின் அரசன், காய குயவன் என்பர் குலாலர். னாருடன் சமணரை வினவ அவர்கள் சம் ததிழகன் -1, கத்ருகுமரன், நாகன். மதித்தது கண்டு தீர்த்தக்கரை சென்ற 2. சுக்கிரீவனுக்கு அம்மான் ; ஒருவா என். நாயனார், நான் பரமசிவனுக்கு மெய் னரவீரன் மதுவனக்காவலன் அங்க தனி உயனானால் நான் கண் பெற்றுச் சமணர் டம் அடிபட்டுச் சரண்புக்கவன். உன்ணிழப்பர் என்று குளத்திலுள்ள நீரில் ததியக்கன் - அதர்வணன் புத்திரன். ழ்கி எழுந்து கண் பெற்று நின்றனர். ததீவாகன் -1, அங்கன் குமரன். சமணர்கள் கண்ணிழந்தனர். இதனை அர2. ஓர் க்ஷத்திரியன் தவி தரன் புத்திரன்,
தண்டியடிகள் நாயனார் கள் நாயனார் 773 . ததிவாகன யினர் . எக்கா பா - அநுசா ரில் திரு தகயன் ரன் . 4 . ஒரு தமிழாசிரியர் . அலங்கார நூல் சன் கண்டு வியந்து சமணரை ஊரைவிட் தமிழில் இயற்றியவர் . அம்பிகாபதி புத்தி டகற்றினன் . நாயனார் இவ்வகை தொ மர் என்றுங் கூறுவர் . தண்டியாசிரியர் ' ண்டு செய்திருந்து முத்தி யடைந்தனர் . எனவுங் கூறுவர் . ( தண்டியலங்காரம் . ) I ( பெ . புராணம் . ) 5 . சத்தியால் கொல்லப்பட்ட அசுரன் . தண்டியலங்காரம் - 1 ஒரு அணியிலக்க 6 . ஒரு மகருஷி இவர் சத்திய வுலகத் ணம் இது தண்டியாசிரியராற்செய்யப்பட் திருந்தவர் . இவர் சிவா நுக்ரகத்தால் பெரு டது . இதற்குச் சுப்பிரமணிய தேசிகர் நூலாசிரியரானார் . இவர் செய்த சாங்கிய உரை செய்தனர் . இது பொதுவணியியல் நூலைப் பலர் அநுசரித்து நற்பத மடைந்த பொருளணியியல் சொல்லணியியல் என் னர் . சிவமகாபுராணம் . னும் மூன்று இயல்களை யுடையது . 7 . இவர் ஒரு ருஷி . கிருத யுகத்தில் தண்டியின் உருவம் - இவர் திருக்கைலையின் ( 1000 ) சிவ த்யானஞ் செய்து சாங்கிய - தென்புறத்தில் பெரிய வயிறும் தொங்கு சாஸ்திராதிகளைக் கண்டித்து வித்வாம்சரா கின்ற சிகையும் மைக் கூண்டும் எழுது யினர் . எக்காலத்தும் நீங்காத பக்தியையும் கோலும் வைத்துக்கொண்டு ஜனங்கள் விரும்பினவர் . ( பா - அநுசா . ) செய்கிற கன்மங்களுக்குச் சாக்ஷியாய் அக் தண்டியடிகள் நாயனார் - திருவாரூரில் திரு தக் கன்மங்களை எழுதுகிறவராவர் அவதரித்துப் பிறவிக் குருடராய்ச் சிவத் தண்டிலேயன் - ரௌத்திராஸ்வன் புத்தி தொண்டு வழுவாமல் செய்துவரும் நாட் களில் கமலாலயமருங்கு சமணர் மடம் தண்டினி - மணித்வீபத்தில் சக்ராலயத்தின் நெருங்கித் தீர்த்தங் குறைவா யிருப்பதை கீழ்த்திசையிலுள்ள கிருகத்தில் உள்ள யெண்ணி யதைத் தோண்டி நீர்க் குறை | சத்திகளில் ஒருத்தி ( சிவாஹ . ) நீக்க நீர்க்கரைக்கும் மேற் கரைக்குமாகத் கண்டீசர் - சண்டேசுர நாயனாருக்கு ஒரு தறி நட்டு அதில் கயிறு கட்டி அக் கயிறு பெயர் . கண்ணாக அந்தக் குளத்தைச் சீர்திருத்து தண்டுலசாயி - திருதராட்டிரன் குமான் . கையில் சமணர் பொறாமல் நீர் இந்தப்படி தண்டுலபிரஸ்தகம் - ஜராஸந்தன் சிவபூசை செய்வதனால் செந்துக்கள் இறக்குமோ செய்து இஷ்டசித்தி யடைந்த இடம் . உடக்கு நேத்திரமில்லாததுபோல் நாங்கள் ( பார - சபா . ) சொல்லும் அறம் கேட்கக் காதுமில்லையோ தண்ணீர் வடியுமாம் - - இவ்வகை மரங்கள் வென்று கூறி அவர் கட்டியிருந்த தறி ஐரோப்பாவிலுள்ள ஸ்வட்ஜர்லாண்டின் கூடை மண்வெட்டி முதலியவைகளைப் காடுகளிலுள்ளவை . இம் மரத்தை முதி பிடுங்கி எறிந்தனர் . நாயனார் அவர்களை ர்ந்தபின் வெட்டினாலும் தொளைத்தாலும் நோக்கிச் சிவனருளால் எனக்குக் கண் இதிலிருந்து சுத்தமான தண்ணீர் ஏராள தெரிந்தால் நீங்கள் என்ன செய்துகொள் | மாகச் சுரக்கின்றது என்பர் . ளுகிறீர்கள் என நாங்கள் ஊரைவிட்டு ஓடி ததிபாண்டன் - ஒரு இடையன் கண்ணன் விடுகிறோம் என்றனர் . நாயனார் சுவாமி இவனிடம் ஒரு நாடகமாக அடைக்கலம் சந்நிதியில் சென்று சமணர் கூறியதைக் புக இந்த இடையன் இவரைத் தயிர்ப் கூறி முறை யிட்டனர் . சிவபெருமான் பானையால் மறைத்தனன் . பிறகு கிருஷ் நாயனார் கனவில் எழுந்தருளி அன்பனே ணமூர்த்தி தம்மை விடக் கேட்க இடை உன் கண் தெரிந்து சமணர் குருடராகக் யன் எனக்கும் என்சாலி றகும் மோக்ஷம் காண்பாய் என்று அரசனுக்கும் நாயனார் தரின் விடுவேனென்ன அவ்வகை இருவ வழக்கைத் தீர்க்கக் கனவிற் பணித்து ருக்கும் முத்திதரப் பெற்றவன் இவனைக் மறைந்தனர் . விடிந்த பின் அரசன் காய குயவன் என்பர் குலாலர் . னாருடன் சமணரை வினவ அவர்கள் சம் ததிழகன் - 1 கத்ருகுமரன் நாகன் . மதித்தது கண்டு தீர்த்தக்கரை சென்ற 2 . சுக்கிரீவனுக்கு அம்மான் ; ஒருவா என் . நாயனார் நான் பரமசிவனுக்கு மெய் னரவீரன் மதுவனக்காவலன் அங்க தனி உயனானால் நான் கண் பெற்றுச் சமணர் டம் அடிபட்டுச் சரண்புக்கவன் . உன்ணிழப்பர் என்று குளத்திலுள்ள நீரில் ததியக்கன் - அதர்வணன் புத்திரன் . ழ்கி எழுந்து கண் பெற்று நின்றனர் . ததீவாகன் - 1 அங்கன் குமரன் . சமணர்கள் கண்ணிழந்தனர் . இதனை அர2 . ஓர் க்ஷத்திரியன் தவி தரன் புத்திரன்