அபிதான சிந்தாமணி

உசாருகன Ini | தட்டான கருவிகள் தசாருகன் -1. நிருவிருதி குமரன், இவன் முறை கொணர்ந்து தேவரெலா மீன்ற குமரன் வியோமசுதன். (வி)றையு மிறை கிடக்கலாமா - வறை 2. மதுரையிலிருந்த எதுகுல மன்னன். கழற்கால், போர்வேந்தர் போர்மாளப் காசிராச புத்ரியாகிய கலாவதியை மணந்து போர்வாளுறை கழித்த, தேர்வேந்தன் தஞ் அணையப்புக அவள் உனக்குத் தீக்ஷையி சைத் தெரு" எனப் புகழ்ந்தனர் ன்று என மறுக்கக் கற்கருஷியிடம் சிவ 2. சந்திரவாணனைக் காண்க. தீக்ஷை பெற்று அவளைப் புணர்ந்து நற்கதி தஞ்சைவாணன் கோவை - தஞ்சாக்கூர் யடைந்தவன். - வாணன்மீது பொய்யாமொழிப் புலவராற் தசார்ண வம் - 1. A Part of the Chatis செய்யப்பட்ட கோவைப் பிரபந்தம், * garh Distriot. தடத்தலக்ஷணம் - பொதுலக்ஷணம், '2. காசிக்குத் தெற்கிலுள்ள தேசம். தடமீத்தன் - கனகமாலையின் பிதா. (சிங்.) தசார்ணி - காந்தார அரசனாகிய அமலன் தடாதகைப்பிராட்டியார் - மலையத்துவச புத்திரி . பாண்டியன், புத்திரர் வேண்டித் தவமியற் தச்சன் - அரசன், பார்ப்பினியைப் புணரப் றினன். இவனிடம் இந்திரன் தோன்றி யா பிறந்தவன். (அருணகிரிபுராணம்.) கஞ்செய்ய எவினன். அவ்வகை யாகஞ் தஞ்சன் - ஒரு அரக்கன் இவனை விஷ்ணு செய்கையில் யாகத்தில் பார்வதி பிராட்டி கொல்ல இவன், தன் பெயரால் இப் பட் யார் மூன்று முலையுடைய குழந்தையாகத் டணம் இருக்கக் கேட்டனன். அவ்வாறு திரு அவதரித்தனர். அரசன் குமரியின் ஆகுக எனத் தஞ்சாவூர் எனப்பட்டது. உறுப்பின் மிகுதியைப் பற்றிக் கவலுகை (தஞ்சை - கெஜடி.) யில் அசரீரி இக் குழந்தைக்குக் கணவன் தஞ்சாசூரன் - தஞ்சாவூராண்டு குலோத் தோன் றுகையில் ஒரு முலை மறையுமென துங்கனால் ஜெயிக்கப்பட்டவன். அரசன் கேட்டுக் களிப்புட னிருந்தனன், தஞ்சைவாணன் - 1. இவனுக்கு வரோ தடா தகைப்பிராட்டியார் சகல கலைகளும் தயன், சந்திரன் என மறு பெயருண்டு, கற்றுத் தந்தை முடி புனைவிக்கப் புனைந்து இவன் மதுரைக்குத் தஞ்சாக்கூரை ஆண்ட செங்கோல் செலுத்தி உலகெலாம் வென்று சிற்றரசன் எனவும், மதுரை, திருநெல் பகைவரிடம் திறைகொண்டு கைலாயத் வேலிகளை ஆண்ட பாண்டியர்களுக்கு மந் திற்கு யுத்தத்திற்குச் சென்று நந்தி முத திரியாயும், சாமந்தனயு மிருந் தவனென் லிய சிவகணத்தவருடன் யுத்தஞ் செய்து றும், வாண வம்சத்தவன் எனவும் கூறு அவர்களைப் பின்னிடச் செய்தனள். இத வர். தஞ்சைவாணன் கோவையில் இப் னால் சிவமூர்த்தி யுத்தத்திற்கு வர அசரீரி பிரபுவை "வையை நாடன் 2 வழுதியர் யின் சொற்படி ஒரு முலை மறைந்தது. நாமம் வளர்க்கின்ற வாணன் மீனவர் கண்டு நாணிச் சோமசுந்தரராக எழுந்தரு தம் செங்கோன் முறைமை செலுத்திய ளிய சிவமூர்த்தியை மணந்து குண்டோ வாணன்", "மாவலி வாணன்', 'மல்லை தரனுக்கு அன்னமிட்டு காணி உக்கிர யம் போர் வென்ற வாணன்", "தென் குமார பாண்டியனைப் பெற்றுத் திருமணம் னன் றன்னைப் பணிந்து குற்றேவல் புணர்த்தி இறைவருடன் திருக்கோயிலில் செய்யாது சமர்க்கெழுந்த மன்னைப் புறங் எழுந்தருளியவள். தாய் காஞ்சனமாலை. கண்ட வாணன்", " கன்னடர் மண் தட்சன் - விருகனுக்குத் துருவாக்ஷியிடம் கொண்ட வாணன்", "வேளாண்மரபு - பிறந்தவன். விளக்கிய வாணன் " எனக்கூறியிருத்தலால் தட்டாரப்பூச்சி - வண்டினத்தைச் சேர்க் இவன் மூவேந்தரும் அஞ்சத்தக்கவனாக தலை. மாம்சபக்ஷணி இது பறந்து ஆகா இருந்தான் எனத் தெரிகிறது. தஞ்சை யத்திற் பறக்கும் சிறு பூச்சிகளைப் பிடித் வாணன் கோவையில் வல்லத்துப்போர் துத் தின்னும், செய்தவனாகக் கூறி யிருத்தலால் இவன் தட்டான் - கம்மாள வேறுபாடு, பொன் காலம் கி. பி. 16 - ஆம் நூற்றாண்டின் வேலை செய்வோன். கடைக்காலமாகும். இவன் மீது பொய்யா தட்டான் கருவிகள் - பட்டறைக்கட்டை மொழிப்புலவர் ஒரு கோவைப் பிரபந்தம் - பட்டறை, சுத்தி, கம்பீச்சு, கொறடு, சாம் பாடி மேற்கூறியபடி புகழ்ந்தனர். பின் ணம், ஊதுகுழல், நீர்கார், கும்பிடுசட்டி, னும் தஞ்சைத் தெருவினை 'திறையின் கரி, உமி, திராசு, படிகட்டு, குன்றிமணி,
உசாருகன Ini | தட்டான கருவிகள் தசாருகன் - 1 . நிருவிருதி குமரன் இவன் முறை கொணர்ந்து தேவரெலா மீன்ற குமரன் வியோமசுதன் . ( வி ) றையு மிறை கிடக்கலாமா - வறை 2 . மதுரையிலிருந்த எதுகுல மன்னன் . கழற்கால் போர்வேந்தர் போர்மாளப் காசிராச புத்ரியாகிய கலாவதியை மணந்து போர்வாளுறை கழித்த தேர்வேந்தன் தஞ் அணையப்புக அவள் உனக்குத் தீக்ஷையி சைத் தெரு எனப் புகழ்ந்தனர் ன்று என மறுக்கக் கற்கருஷியிடம் சிவ 2 . சந்திரவாணனைக் காண்க . தீக்ஷை பெற்று அவளைப் புணர்ந்து நற்கதி தஞ்சைவாணன் கோவை - தஞ்சாக்கூர் யடைந்தவன் . - வாணன்மீது பொய்யாமொழிப் புலவராற் தசார்ண வம் - 1 . A Part of the Chatis செய்யப்பட்ட கோவைப் பிரபந்தம் * garh Distriot . தடத்தலக்ஷணம் - பொதுலக்ஷணம் ' 2 . காசிக்குத் தெற்கிலுள்ள தேசம் . தடமீத்தன் - கனகமாலையின் பிதா . ( சிங் . ) தசார்ணி - காந்தார அரசனாகிய அமலன் தடாதகைப்பிராட்டியார் - மலையத்துவச புத்திரி . பாண்டியன் புத்திரர் வேண்டித் தவமியற் தச்சன் - அரசன் பார்ப்பினியைப் புணரப் றினன் . இவனிடம் இந்திரன் தோன்றி யா பிறந்தவன் . ( அருணகிரிபுராணம் . ) கஞ்செய்ய எவினன் . அவ்வகை யாகஞ் தஞ்சன் - ஒரு அரக்கன் இவனை விஷ்ணு செய்கையில் யாகத்தில் பார்வதி பிராட்டி கொல்ல இவன் தன் பெயரால் இப் பட் யார் மூன்று முலையுடைய குழந்தையாகத் டணம் இருக்கக் கேட்டனன் . அவ்வாறு திரு அவதரித்தனர் . அரசன் குமரியின் ஆகுக எனத் தஞ்சாவூர் எனப்பட்டது . உறுப்பின் மிகுதியைப் பற்றிக் கவலுகை ( தஞ்சை - கெஜடி . ) யில் அசரீரி இக் குழந்தைக்குக் கணவன் தஞ்சாசூரன் - தஞ்சாவூராண்டு குலோத் தோன் றுகையில் ஒரு முலை மறையுமென துங்கனால் ஜெயிக்கப்பட்டவன் . அரசன் கேட்டுக் களிப்புட னிருந்தனன் தஞ்சைவாணன் - 1 . இவனுக்கு வரோ தடா தகைப்பிராட்டியார் சகல கலைகளும் தயன் சந்திரன் என மறு பெயருண்டு கற்றுத் தந்தை முடி புனைவிக்கப் புனைந்து இவன் மதுரைக்குத் தஞ்சாக்கூரை ஆண்ட செங்கோல் செலுத்தி உலகெலாம் வென்று சிற்றரசன் எனவும் மதுரை திருநெல் பகைவரிடம் திறைகொண்டு கைலாயத் வேலிகளை ஆண்ட பாண்டியர்களுக்கு மந் திற்கு யுத்தத்திற்குச் சென்று நந்தி முத திரியாயும் சாமந்தனயு மிருந் தவனென் லிய சிவகணத்தவருடன் யுத்தஞ் செய்து றும் வாண வம்சத்தவன் எனவும் கூறு அவர்களைப் பின்னிடச் செய்தனள் . இத வர் . தஞ்சைவாணன் கோவையில் இப் னால் சிவமூர்த்தி யுத்தத்திற்கு வர அசரீரி பிரபுவை வையை நாடன் 2 வழுதியர் யின் சொற்படி ஒரு முலை மறைந்தது . நாமம் வளர்க்கின்ற வாணன் மீனவர் கண்டு நாணிச் சோமசுந்தரராக எழுந்தரு தம் செங்கோன் முறைமை செலுத்திய ளிய சிவமூர்த்தியை மணந்து குண்டோ வாணன் மாவலி வாணன் ' ' மல்லை தரனுக்கு அன்னமிட்டு காணி உக்கிர யம் போர் வென்ற வாணன் தென் குமார பாண்டியனைப் பெற்றுத் திருமணம் னன் றன்னைப் பணிந்து குற்றேவல் புணர்த்தி இறைவருடன் திருக்கோயிலில் செய்யாது சமர்க்கெழுந்த மன்னைப் புறங் எழுந்தருளியவள் . தாய் காஞ்சனமாலை . கண்ட வாணன் கன்னடர் மண் தட்சன் - விருகனுக்குத் துருவாக்ஷியிடம் கொண்ட வாணன் வேளாண்மரபு - பிறந்தவன் . விளக்கிய வாணன் எனக்கூறியிருத்தலால் தட்டாரப்பூச்சி - வண்டினத்தைச் சேர்க் இவன் மூவேந்தரும் அஞ்சத்தக்கவனாக தலை . மாம்சபக்ஷணி இது பறந்து ஆகா இருந்தான் எனத் தெரிகிறது . தஞ்சை யத்திற் பறக்கும் சிறு பூச்சிகளைப் பிடித் வாணன் கோவையில் வல்லத்துப்போர் துத் தின்னும் செய்தவனாகக் கூறி யிருத்தலால் இவன் தட்டான் - கம்மாள வேறுபாடு பொன் காலம் கி . பி . 16 - ஆம் நூற்றாண்டின் வேலை செய்வோன் . கடைக்காலமாகும் . இவன் மீது பொய்யா தட்டான் கருவிகள் - பட்டறைக்கட்டை மொழிப்புலவர் ஒரு கோவைப் பிரபந்தம் - பட்டறை சுத்தி கம்பீச்சு கொறடு சாம் பாடி மேற்கூறியபடி புகழ்ந்தனர் . பின் ணம் ஊதுகுழல் நீர்கார் கும்பிடுசட்டி னும் தஞ்சைத் தெருவினை ' திறையின் கரி உமி திராசு படிகட்டு குன்றிமணி