அபிதான சிந்தாமணி

தசரதன் தசாரணதேசம் சகுனி. | அயோத்தி மீளுகையில் வந்தெதிர்த்த (6) நவரதன் குமரன், இவன் குமரன் சிராமரை இராமருடன் யுத்தஞ் செய்ய" திருக்கவேண்டிப் பரசிராமன் தோற்கக் (c) தர்மா தன் குமரன், இவனுக்கு கண்டு களித்துக் குமாருடன் அயோத்தி ரோமபதன் என்றும் பெயர், யடைந்து இராமனுக்கு முடிசூட எண்ணி தசவர்க்க ம் - க-வது கிருகமிருக்கிற ராசி ஆயத்தப்படுகையில் கைகேசி செய்த வஞ் வர்க்கம், உ-வது சூரிய சந்திரவோரை, சனையாலும் இருடியின் சாபத்தாலும் உயிர் கூ-வது - திரைக்காணம், ச-வது - திரிம் நீங்கப் பெற்றவன்.) சாங்கிசம், -வது சத்தமாம்சம், சு-வது 8. இராவண வதத்திற்குப் பிறகு மௌ நவாம்சம், எ-வது தசாம்சம், அ-வது- துவத னநிலை யடைந்த இராமரைத் தரிசித்துக் சாம்சம், க-வது - கலாம்சம், க0-வது சஷ் களித்துப் பரதனைத் தம்பியாகவும், கைகே டியாம்சம். சியைத் தாயாகவும் பெற வரங்கள் அளித் தசவாயு - பிராணன், அபாநன், உதாநன், தவன். 9. இவன் எட்டுத் திக்கிலும் பூமி, ஆகா வியாகன், சமாகன், நாகன், கூர்மன், கிரு 'கான், தேவதத்தன், தனஞ்சயன், சத்திலும் செல்லும் ரதங்கள் பெற்றிருந் தசனேற்பவரோகம் - பிள்ளைகளுக்குப் தமைபற்றித் தசரதன் என்று நாமம் பெற் றவன் என்பர். பல் முளைக்கும்போது உண்டாம் ரோகம், 19. இவன் சநியுடன் யுத்தஞ் செயப் இதனால் பேதி அற்பசுரம், மயக்கம், தாகம் புகக் கண்ட சூரியனிவனைச் சரியைப் பூசி முதலியவுண்டாம். (ஜீவ) த்து அதனை நீக்கிக்கொள்ளக் கட்டளை தசாசுவன் - சூரியவம்சத்து அரசன் இகூ செய்தனன். வாகு புத்திரன். மாகிஷ்மதியாண்டவன், 11. ஒரு முறை தண்டகாரண்யத்தில் இவன் புத்திரன் மதிராஸ்வன். வேட்டைக்குச் சென்று இளைப்புடன் தன் தசாசீசுவமேதம் - ஒரு தீர்த்த ம். சேனை முதலியவற்றைத் தூரத்தி லிருத்தசாயுதங்கள் - வச்சாயுதம், த்வஜாயுதம், தித் தான் ஒரு விருக்ஷத்தடியில் நித்திரை கதாயுதம், பத்மாயுதம், சக்ராயுதம், சக்தி செய்தனன். அந்த மரத்தடியில் ஒரு புற் யாயுதம், தண்டாயுதம், வாளாயுதம், பாசா, றிருந்தது. அந்தப் புற்றினைத் தசரதன் 'யுதம், திரிசூலாயுதம். (சைவபூஷ.) நித்திரை மயக்கத்தால் உதைக்க அப் புற்று தசாயுத வடிவங்கள் -1. வஜரம் - புருஷா உடைபட்டு அதிலிருந்து ஓர் அரவம் கோ காரமான பெருத்தவுரு , கடினம், மிக்க பத்துடன் நித்திரை செய்யும் தசரதனைக் பலம் உள்ளது. 2. சக்தி - ஸ்ரீரூபம் சிவ கடிக்க வந்தது. இவை அனைத்தையும் ந்த நிறம் முக்கோண வடிவம். 3. தண் ஓர் மரத்திலிருந்து பார்த்திருந்த சடாயு டம் - புருஷா காரம் கறுத்த நிறம், சிவந்த திடீரென்று பறந்து வந்து நாகத்தை மூக் கண் உடையது. 4. கட்கம் - புருஷரூபம், காற் கௌவிக் கொத்திக் கொன்றனர். கருநிறம், கோபக்கண் உடையது. 5. பா பக்ஷிராசனது வேகத்தால் நித்திரை தெளி சம் - எழுமுடிச்சு, வாலுடன் கூடிய சர்ப்ப ந்த தசரதன் காலயமன் என்று எண்ணி ரூபம் புருஷவுருவம் உடையதா யிருக்கும். வில்லினைக் கையிலேந்தச் சடாயு அரசனை 6. த்வஜம் - புருஷவுருவம், மஞ்சள் நிறம், அணுகி நடந்தவை கூறி அரசனுக்குக் திறந்த வாய், பலமுள்ள கைகள் உடைய கனியும் நீஎம் உதவி இளைப்பைப் போக் தாயிருக்கும். 7. கதை - மஞ்சணிறம், கன் கித் தனது வரலாறு கூறினன். இதனால் னிகையுரு, பெருத்த புருஷ்டம் உடையதா - தசரதன் இது முதல் நீ எனக்குச் சகோ யிருப்பது. 8. திரிசூலம் - புருஷவுரு, தானாக எனத் தழுவிக்கொண்டனன். தெய்வத்தன்மை, நீல நிறம் உடையது. புள்ளிருக்கு வேளூர்ப்புராணம்.) 9. பத்மம் - புருஷவடிவம், தெய்வத்தன் ' இவன் மந்திரிகள் திருஷ்டி, சயந்து, மை, வெண்ணிறம், அழகுள்ள கண்கள் விஜயன், சித்தார்த்தன், அர்த்தசாதகன், உடையது. 10. சக்கரம் - நூறு கிரண அசோகன், மந்திரபாலன். முடைய முகம், கறுத்த நிறம், புருஷ வடி (a) (சூ.) மூவகன் குமரன் அல்லது வம் உடையது. நாரீகவசன் குமரன், கல்மாஷபாதன் பே தசாாணதேசம் -தசாரணை யென்னும் நதி ரன், விருத்தசருமன் தந்தை, யால் சூழப்பட்ட தேசம்,
தசரதன் தசாரணதேசம் சகுனி . | அயோத்தி மீளுகையில் வந்தெதிர்த்த ( 6 ) நவரதன் குமரன் இவன் குமரன் சிராமரை இராமருடன் யுத்தஞ் செய்ய திருக்கவேண்டிப் பரசிராமன் தோற்கக் ( c ) தர்மா தன் குமரன் இவனுக்கு கண்டு களித்துக் குமாருடன் அயோத்தி ரோமபதன் என்றும் பெயர் யடைந்து இராமனுக்கு முடிசூட எண்ணி தசவர்க்க ம் - - வது கிருகமிருக்கிற ராசி ஆயத்தப்படுகையில் கைகேசி செய்த வஞ் வர்க்கம் - வது சூரிய சந்திரவோரை சனையாலும் இருடியின் சாபத்தாலும் உயிர் கூ - வது - திரைக்காணம் - வது - திரிம் நீங்கப் பெற்றவன் . ) சாங்கிசம் - வது சத்தமாம்சம் சு - வது 8 . இராவண வதத்திற்குப் பிறகு மௌ நவாம்சம் - வது தசாம்சம் - வது - துவத னநிலை யடைந்த இராமரைத் தரிசித்துக் சாம்சம் - வது - கலாம்சம் க0 - வது சஷ் களித்துப் பரதனைத் தம்பியாகவும் கைகே டியாம்சம் . சியைத் தாயாகவும் பெற வரங்கள் அளித் தசவாயு - பிராணன் அபாநன் உதாநன் தவன் . 9 . இவன் எட்டுத் திக்கிலும் பூமி ஆகா வியாகன் சமாகன் நாகன் கூர்மன் கிரு ' கான் தேவதத்தன் தனஞ்சயன் சத்திலும் செல்லும் ரதங்கள் பெற்றிருந் தசனேற்பவரோகம் - பிள்ளைகளுக்குப் தமைபற்றித் தசரதன் என்று நாமம் பெற் றவன் என்பர் . பல் முளைக்கும்போது உண்டாம் ரோகம் 19 . இவன் சநியுடன் யுத்தஞ் செயப் இதனால் பேதி அற்பசுரம் மயக்கம் தாகம் புகக் கண்ட சூரியனிவனைச் சரியைப் பூசி முதலியவுண்டாம் . ( ஜீவ ) த்து அதனை நீக்கிக்கொள்ளக் கட்டளை தசாசுவன் - சூரியவம்சத்து அரசன் இகூ செய்தனன் . வாகு புத்திரன் . மாகிஷ்மதியாண்டவன் 11 . ஒரு முறை தண்டகாரண்யத்தில் இவன் புத்திரன் மதிராஸ்வன் . வேட்டைக்குச் சென்று இளைப்புடன் தன் தசாசீசுவமேதம் - ஒரு தீர்த்த ம் . சேனை முதலியவற்றைத் தூரத்தி லிருத்தசாயுதங்கள் - வச்சாயுதம் த்வஜாயுதம் தித் தான் ஒரு விருக்ஷத்தடியில் நித்திரை கதாயுதம் பத்மாயுதம் சக்ராயுதம் சக்தி செய்தனன் . அந்த மரத்தடியில் ஒரு புற் யாயுதம் தண்டாயுதம் வாளாயுதம் பாசா றிருந்தது . அந்தப் புற்றினைத் தசரதன் ' யுதம் திரிசூலாயுதம் . ( சைவபூஷ . ) நித்திரை மயக்கத்தால் உதைக்க அப் புற்று தசாயுத வடிவங்கள் - 1 . வஜரம் - புருஷா உடைபட்டு அதிலிருந்து ஓர் அரவம் கோ காரமான பெருத்தவுரு கடினம் மிக்க பத்துடன் நித்திரை செய்யும் தசரதனைக் பலம் உள்ளது . 2 . சக்தி - ஸ்ரீரூபம் சிவ கடிக்க வந்தது . இவை அனைத்தையும் ந்த நிறம் முக்கோண வடிவம் . 3 . தண் ஓர் மரத்திலிருந்து பார்த்திருந்த சடாயு டம் - புருஷா காரம் கறுத்த நிறம் சிவந்த திடீரென்று பறந்து வந்து நாகத்தை மூக் கண் உடையது . 4 . கட்கம் - புருஷரூபம் காற் கௌவிக் கொத்திக் கொன்றனர் . கருநிறம் கோபக்கண் உடையது . 5 . பா பக்ஷிராசனது வேகத்தால் நித்திரை தெளி சம் - எழுமுடிச்சு வாலுடன் கூடிய சர்ப்ப ந்த தசரதன் காலயமன் என்று எண்ணி ரூபம் புருஷவுருவம் உடையதா யிருக்கும் . வில்லினைக் கையிலேந்தச் சடாயு அரசனை 6 . த்வஜம் - புருஷவுருவம் மஞ்சள் நிறம் அணுகி நடந்தவை கூறி அரசனுக்குக் திறந்த வாய் பலமுள்ள கைகள் உடைய கனியும் நீஎம் உதவி இளைப்பைப் போக் தாயிருக்கும் . 7 . கதை - மஞ்சணிறம் கன் கித் தனது வரலாறு கூறினன் . இதனால் னிகையுரு பெருத்த புருஷ்டம் உடையதா - தசரதன் இது முதல் நீ எனக்குச் சகோ யிருப்பது . 8 . திரிசூலம் - புருஷவுரு தானாக எனத் தழுவிக்கொண்டனன் . தெய்வத்தன்மை நீல நிறம் உடையது . புள்ளிருக்கு வேளூர்ப்புராணம் . ) 9 . பத்மம் - புருஷவடிவம் தெய்வத்தன் ' இவன் மந்திரிகள் திருஷ்டி சயந்து மை வெண்ணிறம் அழகுள்ள கண்கள் விஜயன் சித்தார்த்தன் அர்த்தசாதகன் உடையது . 10 . சக்கரம் - நூறு கிரண அசோகன் மந்திரபாலன் . முடைய முகம் கறுத்த நிறம் புருஷ வடி ( a ) ( சூ . ) மூவகன் குமரன் அல்லது வம் உடையது . நாரீகவசன் குமரன் கல்மாஷபாதன் பே தசாாணதேசம் - தசாரணை யென்னும் நதி ரன் விருத்தசருமன் தந்தை யால் சூழப்பட்ட தேசம்