அபிதான சிந்தாமணி

பாண்டியன அப்பிராப்திசமை சிவாகமப்படி சைவர் வீடுகளில் சில சடங் மேயத்தும் துணிகளைத் தைத்தும் பரிசா குகளைச் செய்வோர். தர்ஸ்டன்). கனாகியும் யதேச்சையாகத் திரிந்தவன். அபிஷேகபாண்டியன் - வீரபாண்டியன் இவன் ஒருநாள் காட்டுவழியில் தன்னை குமரன். இவன் இளமையாயிருக்கையில் யறியாது தூங்கிக்கொண்டிருக்கையில் நாக இவன் தந்தைக்குப் போகஸ்திரீகளிடம் மொன்று வெயி ற்படாது முகத்தைக் காத் பிறந்தார் பொக்கிஷத்திருந்த முடி முத திருந்தது. அந்தவேளையில் வழிப்போன லியவற்றைக் களவிற் கைக்கொண்டனர். பட்டுமூர்த்தியார் அதனைக்கண்டு இவனெ இவன் முடி சூடுங்காலத்தில் சக்க முடியும் முந்தபின் அப்பா உனக்குச் சிலநாளில் அதில் அணிய மாணிக்கமும் இல்லாமை இராஜ்யசம்பத்து உண்டாகும் அந்தக் கால கண்டுசிவமூர்த்தியை வேண்டச்சொக்கநாத த்தில் என்னை ஆதரிக்கின்றாயா என, அப் சுவாமிகள் தாமேரத்னவியாபாரியாக வந்து பாஜி எழுத்தறியாத எனக்கு இராச்சிய மாணிக்கம் விற்று முடிசெய்யச் செய்தனர். மேது அப்படி உண்டா குங்காலத்தில் செய் இவன் காலத்தில் வருணன் கோபித்து கிறேன் எனக்கூறினன். சிலநாள் தரித்து மதுரைமீது மேகங்களையும் கடலையும் ஏவி அப்பாஜி இராசாங்க உத்தியோகத்தைச் அழிப்பிக்க அரசன், சிவானுக்கிரகத்தால் சேர்ந்து ஒரு சிறு அலுவல் பெற்று முறை அவ்விபத்தினின்று நீங்கினன். இவன் யாக உயர்ந்து அதிக புத்தி நுட்பமுடைய எல்லாம் வல்ல சித்தராய் வந்த சிவமூர்த்தி வனாய் மந்திரிபதம் பெற்றுத் தனக்குச் யைக் கல்லானைக்குக்கரும்பருத்த எவிக் செல்வம் வருமென்றவனைத் தேடி ஆத எல்லானையுண்ணக் கண்டு பணிந்து புத்தி ரித்தவன். இவனுக்குச் சாளுவ திம்மராசு ரப்பேறு வேண்டிப் பெற்று விக்கிரம் அப்பாஜி எனவும் பெயர். இவனைப் பற் பாண்டியனைப் பெற்று நற்கதி அடைந் றிப் பல சிறுகதைகள் உண்டு. தவன். (திருவிளையாடல்.) அப்பாலுமடி சார்ந்தார்-- தமிழ் நாடொந்த அபீஷ்ட திரிதியை- இது மார்கழிமாத சுக் மற்ற பாஷைகள் வழங்கும் நாடுகளிலிரு கிலபக்ஷ திரிதியையில் விதிப்படி கலசத் ந்து சிவத்தியானத்தால் முத்தியடைந்த தில் சிவசத்தியைத் தாபித்துப் பூசிப்பது. அடியவர்களின் தொகை (பெரியபுராணம்) இது அபீஷ்டத்தைத் தரவல்ல விரதம். அப்பாவைய - இவர் திருவதிகைவீரட் அபுவர்ணன் - சாவித்திரியின் குமரன். தேவி டான புராணம் பாடிய புலவர். சவுந்தரி. அப்பியசித்து- சண்முகசேநாவீரன். அபூர்வன் - (ச.) நிருபஞ்சயனுக்குக் குமரன். அப்பிரதி-மேருதேவியின் பெண். கிம்புரு இவன் குமரன் நிமி. ஷன் பாரி. | அப்சாசுக்கள் - அரம்பை, ஊர்வசி, திலோ அப்பிரதிட்டம் ஒருவித நரகம். இதில் பாபி த்தமை, மேனகை, கிருதாசி, முதலியவர்க ள் யந்திரங்களால் திருப்பப்பட்டு இரத்த கள். இவர்கள் பாற்கடலிற் பிறந்தவரென | மாம்சங்களைக் கக்கிக்கொண்டிருப்பர். வும் காசிபர்க்கு முனியென்னும் பாரியிடம் அப்பிரதிபத்தி-வாதியானவன், தான் பிறந்தவரெனவும் புராணங்கள் கூறும். சொன்னதும், பிரதிவாதி சொன்னதும் ப்சார் --ஒரு தேவசாதியர். அறியாதிருப்பது. (சிவ-சித்) ப்பர்-- திருநாவுக்கரசுசுவாமிகளைக் காண்க. அப்பிரதிரதன் -(சங்.) மதிசாரனுக்கு மூன் பாகம் - ஒருவகை லோகக்கல், இதனைப் சாம் புத்திரன். கண்வனுக்குத் தந்தை. பூவிந்து நாதமென்பர். இது ஏமாப்ரகம் அப்பிரதியை - வாதி சொன்னதற்குத்தா பொன்னப்பிரகம், இரசதாப்ரகம், தேன னும் அங்கீகரித்திருக்கையும், அதற்கு உத் ப்ரகம், கிருஷ்ணாப்பகம், கந்தகாப்பிரகம் தரம் சொல்லாதிருக்கையும். (சிவ-சித்.) எனப் பலவகைப்படும். அப்பிரமை - கிழக்குத்திக்கிலுள்ள பெண் ப்பன்- 1. குருகைக் காவலப்பனுக்கு ஒரு யானை. இதனாண் ஐராவதம். பெயர். அப்பிராத்தகாலம் - வாதம் பண்ணுமிட 2. சிம்மாத்திரி பெருமாள. த்து வாதிபஞ்சா அவயவங்களை அடைவில் பப்பாஜி--இவன் வேலூராண்ட கிருஷ்ண மாறிப் பிரயோகித்தல். (சிவ-சித்). தேவராயன் மந்திரி. இவன் நியோகிப் அப்பிராப்தி - சமன மனைவி, பிராமணன். இளமையில் தாய் தந்தையரை அப்பாப்திசமை-அடைவின்மையால் எதிர் இழந்து கல்வியறிவிலாது ஆடுமாடுகளை த்து வருவது.
பாண்டியன அப்பிராப்திசமை சிவாகமப்படி சைவர் வீடுகளில் சில சடங் மேயத்தும் துணிகளைத் தைத்தும் பரிசா குகளைச் செய்வோர் . தர்ஸ்டன் ) . கனாகியும் யதேச்சையாகத் திரிந்தவன் . அபிஷேகபாண்டியன் - வீரபாண்டியன் இவன் ஒருநாள் காட்டுவழியில் தன்னை குமரன் . இவன் இளமையாயிருக்கையில் யறியாது தூங்கிக்கொண்டிருக்கையில் நாக இவன் தந்தைக்குப் போகஸ்திரீகளிடம் மொன்று வெயி ற்படாது முகத்தைக் காத் பிறந்தார் பொக்கிஷத்திருந்த முடி முத திருந்தது . அந்தவேளையில் வழிப்போன லியவற்றைக் களவிற் கைக்கொண்டனர் . பட்டுமூர்த்தியார் அதனைக்கண்டு இவனெ இவன் முடி சூடுங்காலத்தில் சக்க முடியும் முந்தபின் அப்பா உனக்குச் சிலநாளில் அதில் அணிய மாணிக்கமும் இல்லாமை இராஜ்யசம்பத்து உண்டாகும் அந்தக் கால கண்டுசிவமூர்த்தியை வேண்டச்சொக்கநாத த்தில் என்னை ஆதரிக்கின்றாயா என அப் சுவாமிகள் தாமேரத்னவியாபாரியாக வந்து பாஜி எழுத்தறியாத எனக்கு இராச்சிய மாணிக்கம் விற்று முடிசெய்யச் செய்தனர் . மேது அப்படி உண்டா குங்காலத்தில் செய் இவன் காலத்தில் வருணன் கோபித்து கிறேன் எனக்கூறினன் . சிலநாள் தரித்து மதுரைமீது மேகங்களையும் கடலையும் ஏவி அப்பாஜி இராசாங்க உத்தியோகத்தைச் அழிப்பிக்க அரசன் சிவானுக்கிரகத்தால் சேர்ந்து ஒரு சிறு அலுவல் பெற்று முறை அவ்விபத்தினின்று நீங்கினன் . இவன் யாக உயர்ந்து அதிக புத்தி நுட்பமுடைய எல்லாம் வல்ல சித்தராய் வந்த சிவமூர்த்தி வனாய் மந்திரிபதம் பெற்றுத் தனக்குச் யைக் கல்லானைக்குக்கரும்பருத்த எவிக் செல்வம் வருமென்றவனைத் தேடி ஆத எல்லானையுண்ணக் கண்டு பணிந்து புத்தி ரித்தவன் . இவனுக்குச் சாளுவ திம்மராசு ரப்பேறு வேண்டிப் பெற்று விக்கிரம் அப்பாஜி எனவும் பெயர் . இவனைப் பற் பாண்டியனைப் பெற்று நற்கதி அடைந் றிப் பல சிறுகதைகள் உண்டு . தவன் . ( திருவிளையாடல் . ) அப்பாலுமடி சார்ந்தார் - - தமிழ் நாடொந்த அபீஷ்ட திரிதியை - இது மார்கழிமாத சுக் மற்ற பாஷைகள் வழங்கும் நாடுகளிலிரு கிலபக்ஷ திரிதியையில் விதிப்படி கலசத் ந்து சிவத்தியானத்தால் முத்தியடைந்த தில் சிவசத்தியைத் தாபித்துப் பூசிப்பது . அடியவர்களின் தொகை ( பெரியபுராணம் ) இது அபீஷ்டத்தைத் தரவல்ல விரதம் . அப்பாவைய - இவர் திருவதிகைவீரட் அபுவர்ணன் - சாவித்திரியின் குமரன் . தேவி டான புராணம் பாடிய புலவர் . சவுந்தரி . அப்பியசித்து - சண்முகசேநாவீரன் . அபூர்வன் - ( . ) நிருபஞ்சயனுக்குக் குமரன் . அப்பிரதி - மேருதேவியின் பெண் . கிம்புரு இவன் குமரன் நிமி . ஷன் பாரி . | அப்சாசுக்கள் - அரம்பை ஊர்வசி திலோ அப்பிரதிட்டம் ஒருவித நரகம் . இதில் பாபி த்தமை மேனகை கிருதாசி முதலியவர்க ள் யந்திரங்களால் திருப்பப்பட்டு இரத்த கள் . இவர்கள் பாற்கடலிற் பிறந்தவரென | மாம்சங்களைக் கக்கிக்கொண்டிருப்பர் . வும் காசிபர்க்கு முனியென்னும் பாரியிடம் அப்பிரதிபத்தி - வாதியானவன் தான் பிறந்தவரெனவும் புராணங்கள் கூறும் . சொன்னதும் பிரதிவாதி சொன்னதும் ப்சார் - - ஒரு தேவசாதியர் . அறியாதிருப்பது . ( சிவ - சித் ) ப்பர் - - திருநாவுக்கரசுசுவாமிகளைக் காண்க . அப்பிரதிரதன் - ( சங் . ) மதிசாரனுக்கு மூன் பாகம் - ஒருவகை லோகக்கல் இதனைப் சாம் புத்திரன் . கண்வனுக்குத் தந்தை . பூவிந்து நாதமென்பர் . இது ஏமாப்ரகம் அப்பிரதியை - வாதி சொன்னதற்குத்தா பொன்னப்பிரகம் இரசதாப்ரகம் தேன னும் அங்கீகரித்திருக்கையும் அதற்கு உத் ப்ரகம் கிருஷ்ணாப்பகம் கந்தகாப்பிரகம் தரம் சொல்லாதிருக்கையும் . ( சிவ - சித் . ) எனப் பலவகைப்படும் . அப்பிரமை - கிழக்குத்திக்கிலுள்ள பெண் ப்பன் - 1 . குருகைக் காவலப்பனுக்கு ஒரு யானை . இதனாண் ஐராவதம் . பெயர் . அப்பிராத்தகாலம் - வாதம் பண்ணுமிட 2 . சிம்மாத்திரி பெருமாள . த்து வாதிபஞ்சா அவயவங்களை அடைவில் பப்பாஜி - - இவன் வேலூராண்ட கிருஷ்ண மாறிப் பிரயோகித்தல் . ( சிவ - சித் ) . தேவராயன் மந்திரி . இவன் நியோகிப் அப்பிராப்தி - சமன மனைவி பிராமணன் . இளமையில் தாய் தந்தையரை அப்பாப்திசமை - அடைவின்மையால் எதிர் இழந்து கல்வியறிவிலாது ஆடுமாடுகளை த்து வருவது .