அபிதான சிந்தாமணி

தக்கயாகப்பரணி Tes தங்கால் ட்கோவலனார் உமாதேவியார் மகா காளியைச் சிருட்டி ஊரும் குலமும் கூட்டித் தங்கால் ஆத்தி த்து யாகத்தை அழித்துவர அனுப்பினர். ரேயன் செங்கண்ணனெனப்பட்டார். தங் அக் கட்டளை யேற்ற தேவ தேவிகளிருவ கால் என்பது திருத்தண்காலென இக் ரூம் பூத கணங்களோடு தக்கன் யாகசாலை காலத்து வழங்கப்படுகிறது; இது ஸ்ரீவில் புகுந்து தேவர்களை வருத்தித் தக்கன் தலை லிபுத்தூருக் கருகிலுள்ள தொரு விஷ்ணுத் யையும் அறுத்தனர். அத் தக்கனது தலை தலம், ஆத்திரேயன் - ஆத்திரேய கோத் யை ஒரு பூதம் விழுங்கிற்று, மீண்டும் திரத்துப் பிறந்தவன். எனவே இவர் அந் பிரமன் தன் குமானை எழுப்பச் சிவமூர் தணர் மரபினராவர். முகம் புகுகிளவி த்தியை வேண்டிய காலத்துத் தக்கனது பாடவல்லவருள் இவருமொருவர் ; குறிஞ் தலையைக் காணாது அத்தலைக்குப் பதிலாக சித்திணையைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். ஆட்டுத் தலையை வைத்து எழுப்பினர். இவர் பாடிய உள்ளுறை வியப்புடையது. தக்கன், ஆட்டுத்தலை பெற்றுப் பிரமன் இவர் பாடியது நற். கூ. அசும் பாட்டு, சொற்படி கங்கா தீரத்தில் சிவப்பிரதிஷ் தங்கால் பொற்கொல்லன் வெண்ணாகனூர் - டை செய்து பூசித்துச் சிவகணத் தலைமை பொற்கொல்லனென்றமையானே இவர் பெற்றனன். இவன் பெண்கள் புருஷன் கம்மாளரென்பது வெளிப்படை. ஊர் முற் வேண்டிப் புருஷாயதம் என்னுந் தவஞ் கூறிய திருத்தண்காலே. அகம் முதலாய செய்ததால் புருஷனையும் நக்ஷத்ர பதத்தை சில எடுகளிலும் புறத்திலும் பொற் கொல் யும் பெற்றனர். இவன் உமாதேவியார் லனென்பது பிறழ்ந்து பூட் கொல்லனென் யாகங்காண வந்தபோது மதியாதிருந்த றும் பூட் கொற்றனென்றும் எழுதப்பட் தால் சூரியகுலத்து மாரிஷையிடம் மனித டுள்ளது. இஃது ஏடெழுது வோரால் னாய்ப் பிறந்தான். நேர்ந்த வழு. பூட்கொல்லனென்பது ' 2. பானு பட்டணத்தை யாண்ட வல்ல பொருள் பொருந்தாமையால் பூட்கோல வனுக்கும், கமலை யென்பவளுக்கும் பிறந் வன் (பூண்கட்டிய தடிக்கொம்புடையவன்) தவன். இவன் பிறப்பில் குட்ட நோயுட எனத்திருத்தப்பட்டது போலும். பூட் னிருக்கத் தந்தை, தாயுடன் குமானைக் கொற்றனை முடக்கொற்றனென்று திருத் காட்டிற்றுரத்தினன். இவள் தன் குமா தவமாயிற்று. (பூட்கொல்லன். பூண் செய் னுடன் காட்டிற் செல்லுகையில், முற்கல 'யும் கொல்லன். அஃதாவது பணித் தட் முனிவர் அவ்வழி செல்ல அவரது தேகக் டான் என்று பொருள் படலாம்.) இவர் காற்றுப்பட நோய் நீங்கி மன்மதனைப் பாடலிற் சிலவற்றிலே தமது மரபைப் போல் வடிவு கொண்டு குண்டின தேசாதி "பொன்செய் கம்மியன் சைவினை கடுப்ப, பதியாயினான். ' இதற்கு முன் பிறப்பி (நற்கககூ) எனச் சிறப்பித்துக் கூறியுள் லிவன் வல்லாளன் தந்தை கல்யாணன். ளார். மதுரைப் பொற்கொல்லன் வெண் இவன் குமரன் பிரகத்பானு. ணாகன என ஒருவர் அகத்திற் காணப்படு தக்கயாகப்பரணி - ஒட்டக்கூத்தரா லியற் கிறார். திருத்தண் காலி லிருந்த இவர் 'றப்பட்ட பாணிப்பிரபந்தம். சொற்சுவை மதுரைக்குச் சங்கமேறி அங்கு, வைகியது பொருட்சுவை நிரம்பியது. னால் மதுரைப் பொற்கொல்லன் வெண் தக்கயோகம் - திதிகளைக் காண்க. ணாகனெனப் பட்டாரோ அறியக் கூட கக்கிணன் - பாண்டி நாட்டிலுள்ள திருத் வில்லை. ஆயினும் மதுரையை நீங்கித் தங் காலென்ற தளவே இவர் பாடல் கணக் தங்காலி விருந்த வார்த்திகன் என்னும் கிடப்படுகிறது. இவர் குறிஞ்சியையும் - வேதியன் குமான். (சிலப்பதிடாரம்). பாலையையும் பாராட்டிப் பாடியுள்ளார். தங்கால் -இது பாண்டிநாட்டுள்ள ஊர்களு இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூகக ஆம் ளொன்று. பாடலொன்றும் குறுந்தொகையில் ஒன் 'தங்கால் ஆத்திரேயன் செங்கண்ணனார் - றும் அகத்தில் இரண்டும் புறத்திலொன் செங்கண்ணனெனப் பலருளராதலின் அவ றுமாக ஐந்து பாடல்கள் கிடைத்திருக் ரின் இவர் வேறென்பது தெரிய "ஊரும் கின்ற ன. பெயருமுடைத் தொழிற் கருவியும், தங்கால்பூட்கோவலனர் ஒரு செந்தமிழ்க் 'யாருஞ்சார்த்தியவை யவைபெறுமே கவி, கடைச்சங்கமருவியவர். கோவனார் (தொல். பொருள். சுகூ0) என்ற விதிப்படி என்ப. (புற. நா.)
தக்கயாகப்பரணி Tes தங்கால் ட்கோவலனார் உமாதேவியார் மகா காளியைச் சிருட்டி ஊரும் குலமும் கூட்டித் தங்கால் ஆத்தி த்து யாகத்தை அழித்துவர அனுப்பினர் . ரேயன் செங்கண்ணனெனப்பட்டார் . தங் அக் கட்டளை யேற்ற தேவ தேவிகளிருவ கால் என்பது திருத்தண்காலென இக் ரூம் பூத கணங்களோடு தக்கன் யாகசாலை காலத்து வழங்கப்படுகிறது ; இது ஸ்ரீவில் புகுந்து தேவர்களை வருத்தித் தக்கன் தலை லிபுத்தூருக் கருகிலுள்ள தொரு விஷ்ணுத் யையும் அறுத்தனர் . அத் தக்கனது தலை தலம் ஆத்திரேயன் - ஆத்திரேய கோத் யை ஒரு பூதம் விழுங்கிற்று மீண்டும் திரத்துப் பிறந்தவன் . எனவே இவர் அந் பிரமன் தன் குமானை எழுப்பச் சிவமூர் தணர் மரபினராவர் . முகம் புகுகிளவி த்தியை வேண்டிய காலத்துத் தக்கனது பாடவல்லவருள் இவருமொருவர் ; குறிஞ் தலையைக் காணாது அத்தலைக்குப் பதிலாக சித்திணையைப் புனைந்து பாடியுள்ளார் . ஆட்டுத் தலையை வைத்து எழுப்பினர் . இவர் பாடிய உள்ளுறை வியப்புடையது . தக்கன் ஆட்டுத்தலை பெற்றுப் பிரமன் இவர் பாடியது நற் . கூ . அசும் பாட்டு சொற்படி கங்கா தீரத்தில் சிவப்பிரதிஷ் தங்கால் பொற்கொல்லன் வெண்ணாகனூர் - டை செய்து பூசித்துச் சிவகணத் தலைமை பொற்கொல்லனென்றமையானே இவர் பெற்றனன் . இவன் பெண்கள் புருஷன் கம்மாளரென்பது வெளிப்படை . ஊர் முற் வேண்டிப் புருஷாயதம் என்னுந் தவஞ் கூறிய திருத்தண்காலே . அகம் முதலாய செய்ததால் புருஷனையும் நக்ஷத்ர பதத்தை சில எடுகளிலும் புறத்திலும் பொற் கொல் யும் பெற்றனர் . இவன் உமாதேவியார் லனென்பது பிறழ்ந்து பூட் கொல்லனென் யாகங்காண வந்தபோது மதியாதிருந்த றும் பூட் கொற்றனென்றும் எழுதப்பட் தால் சூரியகுலத்து மாரிஷையிடம் மனித டுள்ளது . இஃது ஏடெழுது வோரால் னாய்ப் பிறந்தான் . நேர்ந்த வழு . பூட்கொல்லனென்பது ' 2 . பானு பட்டணத்தை யாண்ட வல்ல பொருள் பொருந்தாமையால் பூட்கோல வனுக்கும் கமலை யென்பவளுக்கும் பிறந் வன் ( பூண்கட்டிய தடிக்கொம்புடையவன் ) தவன் . இவன் பிறப்பில் குட்ட நோயுட எனத்திருத்தப்பட்டது போலும் . பூட் னிருக்கத் தந்தை தாயுடன் குமானைக் கொற்றனை முடக்கொற்றனென்று திருத் காட்டிற்றுரத்தினன் . இவள் தன் குமா தவமாயிற்று . ( பூட்கொல்லன் . பூண் செய் னுடன் காட்டிற் செல்லுகையில் முற்கல ' யும் கொல்லன் . அஃதாவது பணித் தட் முனிவர் அவ்வழி செல்ல அவரது தேகக் டான் என்று பொருள் படலாம் . ) இவர் காற்றுப்பட நோய் நீங்கி மன்மதனைப் பாடலிற் சிலவற்றிலே தமது மரபைப் போல் வடிவு கொண்டு குண்டின தேசாதி பொன்செய் கம்மியன் சைவினை கடுப்ப பதியாயினான் . ' இதற்கு முன் பிறப்பி ( நற்கககூ ) எனச் சிறப்பித்துக் கூறியுள் லிவன் வல்லாளன் தந்தை கல்யாணன் . ளார் . மதுரைப் பொற்கொல்லன் வெண் இவன் குமரன் பிரகத்பானு . ணாகன என ஒருவர் அகத்திற் காணப்படு தக்கயாகப்பரணி - ஒட்டக்கூத்தரா லியற் கிறார் . திருத்தண் காலி லிருந்த இவர் ' றப்பட்ட பாணிப்பிரபந்தம் . சொற்சுவை மதுரைக்குச் சங்கமேறி அங்கு வைகியது பொருட்சுவை நிரம்பியது . னால் மதுரைப் பொற்கொல்லன் வெண் தக்கயோகம் - திதிகளைக் காண்க . ணாகனெனப் பட்டாரோ அறியக் கூட கக்கிணன் - பாண்டி நாட்டிலுள்ள திருத் வில்லை . ஆயினும் மதுரையை நீங்கித் தங் காலென்ற தளவே இவர் பாடல் கணக் தங்காலி விருந்த வார்த்திகன் என்னும் கிடப்படுகிறது . இவர் குறிஞ்சியையும் - வேதியன் குமான் . ( சிலப்பதிடாரம் ) . பாலையையும் பாராட்டிப் பாடியுள்ளார் . தங்கால் - இது பாண்டிநாட்டுள்ள ஊர்களு இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூகக ஆம் ளொன்று . பாடலொன்றும் குறுந்தொகையில் ஒன் ' தங்கால் ஆத்திரேயன் செங்கண்ணனார் - றும் அகத்தில் இரண்டும் புறத்திலொன் செங்கண்ணனெனப் பலருளராதலின் அவ றுமாக ஐந்து பாடல்கள் கிடைத்திருக் ரின் இவர் வேறென்பது தெரிய ஊரும் கின்ற . பெயருமுடைத் தொழிற் கருவியும் தங்கால்பூட்கோவலனர் ஒரு செந்தமிழ்க் ' யாருஞ்சார்த்தியவை யவைபெறுமே கவி கடைச்சங்கமருவியவர் . கோவனார் ( தொல் . பொருள் . சுகூ0 ) என்ற விதிப்படி என்ப . ( புற . நா . )