அபிதான சிந்தாமணி

ஞாயிறுகிழவர் 768 தகரம் - விரும்பியது கோசந்தானேயென்று அத னைப் பிடுங்கி அவளிடந் தந்து அனுப்பினர். அக்கோசம் பெற்றுச் சென்ற தாசி, பிரா ஞாயிறு கீழவர் - தொண்டை நாட்டுப் புழற் மணரிடங் கூறப் பிராமணர் சுவாமிகள் கோட்டத்து அவதரித்தவர். குமரியார் சங் இறந்தனரென்று களிப்புட னிருந்தனர். கிலியார். சுவாமிகள், விடிந்து தீர்த்தக்கரையில் ஞானகலாம்பையார் - பட்டினத்தடிகளின் சிவபூசை செய்யக்கண்ட வேதியர் நடுங் தாயார். கிப் பயந்து அதுமுதல் பக்தியுடனிருந்த ஞானக்கூத்தர் - சிவப்பிரகாசதேசிகர் - னர். இவர் திருக்காஞ்சியில் மடஞ்செய் விருத்தாசல புராணம், திருவையாற்றுப் தெழுந்தருளி யிருந்தவர். புராணம் பாடிய துறவி. இவர் இருக்கை ஞானப்பிரகாசப்ட்டாரகர் - இவர் திருவா சிவன்பாக்கம் எனும் ஊர். துறையூராதீ | ரூரிலிருந்த சுத்தசைவ வேளாளர், தமி னத்தவர். ழில் புட்பவிதி செய்தவர். ஞானசங்கார் - சைவபத்ததி செய்த சிவா ஞானப்பிரகாசர் - சிவஞானசித்தியார் பர சாரியருள் ஒருவர். பக்ஷத்திற்கு உரைசெய்த ஒரு ஆசிரியர். ஞானசிவர் - சைவபத்த திசெய்த சிவாசாரி இவர் திருவொற்றியூர் ஞானப்பிரகாசர் யருள் ஒருவர். என்று கூறப்படுவர். ஞானசுதரிசநன்- அக்நிக்குச் சுதரிசனையிட ஞானப்பூங்கோதை - திருக்காளத்தியீசுர முதித்த குமரன். யோகவதியை மணம் பர்க்குத் திருத்தேவியின் திருநாமம். புணர்ந்து இல்லறம் வழுவாது நடத்தி ஞானவாசிட்டம் - இது வசிட்டரால் இராய யம தருமராசனால் யமவாகனையின்றி யிருந் மூர்த்திக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட ஆத்ம தவன். போத நூல். இதனைத் தமிழில் செய்யு ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் - 1. இவர் ணடையாக வீரை ஆளவந்தார் இயற்றினர். (யாழ்ப்பாணம் வீணாகான புரத்தில் சாலீ ஞானவாலன் - சிவபூசா வைராக்யத்தால் வாடீசுரக்கரத்தில் கார்காத்த வேளாளரில் முத்திபெற்றவன். முடிதொட்ட வேளாளராகிய பாணடிமழ ஞானவீண்மகன்- பிரமனது வேறுவடிவம். வர் குலத்தில் (300) வருஷத்திற்கு முன் ஞானம்பிகை - துறைமங்கலம் சிவப்பிரசா தோன்றி ஆதிசைவரிடம் சிவ தீக்ஷைபெற் சருக்குத் தங்கை, பேறைச் சாந்தலிங்க அக் கௌடதேயஞ் சென்று வடநூல் சுவாமிகளுக்குத் தேவிபர். பயின்று திருவண்ணாமலை யா தீனமடை ஞானாமிருதம் - வாகீசராற் செய்யப்பட்ட ந்து சந்நியாசம்பெற்று அங்கிருந்து பல ஒரு சைவசாத்திரம். இது திரிபதார்த்த நூல்களியற்றினர். இவரிருந்த மடத்தரு வுண்மை கூறுவது. இது அகவற்பாவா கில் புதையலிருப்பதை மாணாக்காறிந்து வாயது. சுவாமிகளுக்குத் தெரிவித்தனர். இவர் அதைக்கொண்டு சளமும் மடமும் செய் யக் கட்டளையிட்டனர். இவர் சிவஞான 'சித்தியார்க்கு உரை, பிரமாண தீபிகை, சித்தாந்த சிகாமணி, சிவஞானபோ தவிரு தகடூர்- இது மைசூர் இராச்சியத்திலுள்ள த்தி, பௌஷ்கா வியாக்யான முதலிய நாடு என்பர். பழைய தமிழ் நூல்களில் இயற்றினர். எடுத்தாளப்பட்டு வருகிறது. இது - மைசூ '2. சாலிவாகனசகம் (கச ) இல் சங் ருக்கும், குடகிற்கும் தெற்கி லுள்ளது. திரகிரியாண்ட கிருஷ்ணதேவராயரிடம் இது அதிகமானஞ்சியினாடு. முதன்மந்திரியா யிருந்த அம்பி, அறம் தகடூர் எறிந்த பேருஞ்சோலிரும்பொறை - வளர்த்தான் முதலியாரால் வேளாளருக் ஒரு சேரன், அரிசில்கிழாரால் பாடப்பெற் குக்குகுவாக நியமிக்கப்பட்டவர். இவரி றவன். தகடூர் யாத்திரை இவன் மீது செய் டம் பொமுமை கொண்ட வேதியருட் சிலர் திருக்கலாம். இவன் வேளாவிக்கோவின் இவரைமயக்க ஒரு தாசியை அனுப்பினர். மகண்மகன். இவன் பேகன் காலத்தவன். அத்தாசி, இவரிடம் வந்து தன்னைக்கூட தகாம் - 1. ஒரு பிரமவித்தை . இது சிவச்வ அழைக்க ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் நீ ரூபம் சொன்னதென்பர்.
ஞாயிறுகிழவர் 768 தகரம் - விரும்பியது கோசந்தானேயென்று அத னைப் பிடுங்கி அவளிடந் தந்து அனுப்பினர் . அக்கோசம் பெற்றுச் சென்ற தாசி பிரா ஞாயிறு கீழவர் - தொண்டை நாட்டுப் புழற் மணரிடங் கூறப் பிராமணர் சுவாமிகள் கோட்டத்து அவதரித்தவர் . குமரியார் சங் இறந்தனரென்று களிப்புட னிருந்தனர் . கிலியார் . சுவாமிகள் விடிந்து தீர்த்தக்கரையில் ஞானகலாம்பையார் - பட்டினத்தடிகளின் சிவபூசை செய்யக்கண்ட வேதியர் நடுங் தாயார் . கிப் பயந்து அதுமுதல் பக்தியுடனிருந்த ஞானக்கூத்தர் - சிவப்பிரகாசதேசிகர் - னர் . இவர் திருக்காஞ்சியில் மடஞ்செய் விருத்தாசல புராணம் திருவையாற்றுப் தெழுந்தருளி யிருந்தவர் . புராணம் பாடிய துறவி . இவர் இருக்கை ஞானப்பிரகாசப்ட்டாரகர் - இவர் திருவா சிவன்பாக்கம் எனும் ஊர் . துறையூராதீ | ரூரிலிருந்த சுத்தசைவ வேளாளர் தமி னத்தவர் . ழில் புட்பவிதி செய்தவர் . ஞானசங்கார் - சைவபத்ததி செய்த சிவா ஞானப்பிரகாசர் - சிவஞானசித்தியார் பர சாரியருள் ஒருவர் . பக்ஷத்திற்கு உரைசெய்த ஒரு ஆசிரியர் . ஞானசிவர் - சைவபத்த திசெய்த சிவாசாரி இவர் திருவொற்றியூர் ஞானப்பிரகாசர் யருள் ஒருவர் . என்று கூறப்படுவர் . ஞானசுதரிசநன் - அக்நிக்குச் சுதரிசனையிட ஞானப்பூங்கோதை - திருக்காளத்தியீசுர முதித்த குமரன் . யோகவதியை மணம் பர்க்குத் திருத்தேவியின் திருநாமம் . புணர்ந்து இல்லறம் வழுவாது நடத்தி ஞானவாசிட்டம் - இது வசிட்டரால் இராய யம தருமராசனால் யமவாகனையின்றி யிருந் மூர்த்திக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட ஆத்ம தவன் . போத நூல் . இதனைத் தமிழில் செய்யு ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் - 1 . இவர் ணடையாக வீரை ஆளவந்தார் இயற்றினர் . ( யாழ்ப்பாணம் வீணாகான புரத்தில் சாலீ ஞானவாலன் - சிவபூசா வைராக்யத்தால் வாடீசுரக்கரத்தில் கார்காத்த வேளாளரில் முத்திபெற்றவன் . முடிதொட்ட வேளாளராகிய பாணடிமழ ஞானவீண்மகன் - பிரமனது வேறுவடிவம் . வர் குலத்தில் ( 300 ) வருஷத்திற்கு முன் ஞானம்பிகை - துறைமங்கலம் சிவப்பிரசா தோன்றி ஆதிசைவரிடம் சிவ தீக்ஷைபெற் சருக்குத் தங்கை பேறைச் சாந்தலிங்க அக் கௌடதேயஞ் சென்று வடநூல் சுவாமிகளுக்குத் தேவிபர் . பயின்று திருவண்ணாமலை யா தீனமடை ஞானாமிருதம் - வாகீசராற் செய்யப்பட்ட ந்து சந்நியாசம்பெற்று அங்கிருந்து பல ஒரு சைவசாத்திரம் . இது திரிபதார்த்த நூல்களியற்றினர் . இவரிருந்த மடத்தரு வுண்மை கூறுவது . இது அகவற்பாவா கில் புதையலிருப்பதை மாணாக்காறிந்து வாயது . சுவாமிகளுக்குத் தெரிவித்தனர் . இவர் அதைக்கொண்டு சளமும் மடமும் செய் யக் கட்டளையிட்டனர் . இவர் சிவஞான ' சித்தியார்க்கு உரை பிரமாண தீபிகை சித்தாந்த சிகாமணி சிவஞானபோ தவிரு தகடூர் - இது மைசூர் இராச்சியத்திலுள்ள த்தி பௌஷ்கா வியாக்யான முதலிய நாடு என்பர் . பழைய தமிழ் நூல்களில் இயற்றினர் . எடுத்தாளப்பட்டு வருகிறது . இது - மைசூ ' 2 . சாலிவாகனசகம் ( கச ) இல் சங் ருக்கும் குடகிற்கும் தெற்கி லுள்ளது . திரகிரியாண்ட கிருஷ்ணதேவராயரிடம் இது அதிகமானஞ்சியினாடு . முதன்மந்திரியா யிருந்த அம்பி அறம் தகடூர் எறிந்த பேருஞ்சோலிரும்பொறை - வளர்த்தான் முதலியாரால் வேளாளருக் ஒரு சேரன் அரிசில்கிழாரால் பாடப்பெற் குக்குகுவாக நியமிக்கப்பட்டவர் . இவரி றவன் . தகடூர் யாத்திரை இவன் மீது செய் டம் பொமுமை கொண்ட வேதியருட் சிலர் திருக்கலாம் . இவன் வேளாவிக்கோவின் இவரைமயக்க ஒரு தாசியை அனுப்பினர் . மகண்மகன் . இவன் பேகன் காலத்தவன் . அத்தாசி இவரிடம் வந்து தன்னைக்கூட தகாம் - 1 . ஒரு பிரமவித்தை . இது சிவச்வ அழைக்க ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் நீ ரூபம் சொன்னதென்பர் .