அபிதான சிந்தாமணி

சௌபரி -765 சேௗன்ம சௌபரி - சவுபரியைக் காண்க. கூறி அதனைத் தின்றனள். வேற்றூர்க்குச் சௌபலன் - நகுலனால் கொல்லப்பட்ட சென்ற கணவன் வந்து கன்றைக்கேட்கக் துரியோ தனனது நண்பன். இவன் கும கன்றைப் புலி கொன்ற தெனச் சதிச் ரன் சகுநி. சிலநாளிருந்து இறந்தனள். நமன், இவளை சௌபலி - காந்தாரிக்கு ஒரு பெயர். நரகத்திலிடாது மணங்கொள்ளாத புலைச்சி சௌமனஸம் - மேற்குத் திக்கில் பூமியைத் யாக என அவ்வகை பிறந்து தாய் தந்தை தாங்கி நிற்கும் திக்கு யானைகளில் ஒன்று.) யர் ஊன், கள் முதலிய உண்பிக்க உண்டு சௌமியம் - ஒரு புராணம், வளர்ந்து தாய் தந்தையர் இறக்கத் திக்கற் சௌமியர் - அக்நியபிமான தேவதைகளா றவளாயினள். இவள், பிச்சையின் கிய நாற்பத்தைம்பதின்மர். பொருட்டுச் சிவராத்திரி தரிசனத்திற்குக் சௌமியன் - 1. ஏகா தசருத்திரரில் ஒரு கோகரணஞ் செல்வாருடன் கூடிச் சென்ற வன். னள். அவ்விடம் பிச்சை கேட்டுக்கொண் 2. புட்காதேசத்தரசன். இவன் தேவி டிருக்கையில் ஒருவன் வில்வத்தை இவள் வசுமதி. இவன், தன் மனைவியைவிட்டுத் கையிலிட அவ்வில்வத்தை இவள் புறத் தீயொழுக்க முள்ளவனாயிருத்தலை மனைவி தில் எறிந்தனள். அவ்வில்வம் அவ்விட அறிந்து தன் ஆசாரியன்தேவி சத்திய மிருந்த சிவலிங்கத்தின் மீது விழுந்தது. விரதைக்குக் கூறினள். அந்தச் சத்திய அதனாலும், அந்தச் சிவராத்திரி முழுதும் விரதை, இவளுக்கு ருத்ராக்ஷமகத்துவம் ஆகாரமின்றி யிருந்ததனாலும், பனியால் கூறிருத்ராக்ஷம் புனைவித்தனள். இதனால் ஸ்நானஞ் செய்ததாலும், பாபம் நீங்கி சௌமியன் வீடு தங்கித் தன்தேவியிடம் முத்திபெற்றனள். காலஞ்ஞானி, சித்ராங்கனையென இரண்டு | சௌம்பகம்- சிவாஞஞையால் மயன் சாளு குமரிகளைப் பெற்றவன். அந்தக் குமரி வனுக்குக் கொடுத்த விமானம். கள் இருவருள் காலஞ்ஞானி யென்பவ |சௌாசே நி - சூரசேந்தேசத்துப் பாஷை . ளைத் தாமரைக் கண்ணன் என்பவன் | சௌரபேயன் - தீர்க்க தமனுக்குக குரு. மனந்தனன், இத் தமாரைக் கண்ணன், (பாரதம் - ஆதி.) தன் தேவியை நெருங்குகையில் காலஞ் சௌாபேயி -1. வந்தையைக் காண்க. ஞானி, நீர் ருத்ராக்ஷமணியாததால் உம் - 2. ஒரு அப்சரஸ்திரீ, நாரீ தீர்த்த ம் மைத்தொடேன் என்று நீங்கினள், தாம | காண்க. ரைக் கண்ணன், தன் மனைவியை நோக்கி 'சௌரமானம் - சூரியனை முதலாகக்கொ அவ்விட மெழுதியிருந்த விஷ்ணுவின் பிர ணடு கணிக்கும் வானசாத்திர அளவு, திமையைக்காட்டி இப்பிம்பம் ருத்ராக்ஷ) சௌரம் - சூரியனைக் குறித்துக் கூறும் மான்மியம் கூறுமேல் நான் புனைகிறேன் உபபுராணம். என் றனன். அப்படியே காலஞ்ஞானி சௌாயானி - சூரியனுடைய குடும்பசம் விஷ்ணுபிம்பத்தால் உருத்திராக்ஷ மான் பந்தப்பட்டவன். மியம் கூறுவித்துக் கணவனை உருத்திரா சௌராடசோமையர் - இவர் வீரசைவ க்ஷம் புனையச் செய்து கலந் தனள். ஒழிந்த அடியவர். குட்டவ்வையைக் காண்க. சித்ராங்கனை வியூதனை மணந்து அவனுக்கு செளாாட்டிரம் - ஒரு தேசம் (சூரட்) என்பர் உருத்திராக்ஷதாரணஞ் செய்வித்து நாயக னுடன் முத்திபெற்றனள். சௌரி - 1. சங்கமன் என்னும் அரசன் சௌமீனி - ஒரு பார்ப்பினி, இவள் மணங் காக்கும் யமபுரிவழியிலுள்ள பட்டணம். கொண்டு சிலநாள் கணவனுடன் கூடிச் இதில் ஆன்மா மூன்றாமாசிக பிண்டத்தை சுகித்திருந்து கைம்மையாய்க் கள்ளப்புண யுண்பன். ர்ச்சிசெய்து கருவடைந்தனள். இதை 2. கண்ணனுக்கு ஒரு பெயா. யறிந்த சுற்றத்தார் ஊரைவிட்டு நீக்க ஒரு 3. வத்சந்திரன் குமரன். வேளாளனைக்கூடிக் கள் குடித்து, வெறி 4. பிரசக்கி குமரன். யால் ஆட்டினிறைச்சி தின்ன எண்ணி | சௌவீரம் -1. சுவீரன் ஆண்ட தேசம். இருளில் பசுவின் கன்றை ஆடெனக் 2. ஒரு தேசம், Sawire the country கொன்று விளக்கெடுத்துப் பார்க்கையில் between the Indus and the Zhelum. பசுவின் கன்முயிருக்கச் சிவசிவ என்று சென்னம் - சுன்ஹன் நிருமித்த பட்டணம்,
சௌபரி - 765 சேௗன்ம சௌபரி - சவுபரியைக் காண்க . கூறி அதனைத் தின்றனள் . வேற்றூர்க்குச் சௌபலன் - நகுலனால் கொல்லப்பட்ட சென்ற கணவன் வந்து கன்றைக்கேட்கக் துரியோ தனனது நண்பன் . இவன் கும கன்றைப் புலி கொன்ற தெனச் சதிச் ரன் சகுநி . சிலநாளிருந்து இறந்தனள் . நமன் இவளை சௌபலி - காந்தாரிக்கு ஒரு பெயர் . நரகத்திலிடாது மணங்கொள்ளாத புலைச்சி சௌமனஸம் - மேற்குத் திக்கில் பூமியைத் யாக என அவ்வகை பிறந்து தாய் தந்தை தாங்கி நிற்கும் திக்கு யானைகளில் ஒன்று . ) யர் ஊன் கள் முதலிய உண்பிக்க உண்டு சௌமியம் - ஒரு புராணம் வளர்ந்து தாய் தந்தையர் இறக்கத் திக்கற் சௌமியர் - அக்நியபிமான தேவதைகளா றவளாயினள் . இவள் பிச்சையின் கிய நாற்பத்தைம்பதின்மர் . பொருட்டுச் சிவராத்திரி தரிசனத்திற்குக் சௌமியன் - 1 . ஏகா தசருத்திரரில் ஒரு கோகரணஞ் செல்வாருடன் கூடிச் சென்ற வன் . னள் . அவ்விடம் பிச்சை கேட்டுக்கொண் 2 . புட்காதேசத்தரசன் . இவன் தேவி டிருக்கையில் ஒருவன் வில்வத்தை இவள் வசுமதி . இவன் தன் மனைவியைவிட்டுத் கையிலிட அவ்வில்வத்தை இவள் புறத் தீயொழுக்க முள்ளவனாயிருத்தலை மனைவி தில் எறிந்தனள் . அவ்வில்வம் அவ்விட அறிந்து தன் ஆசாரியன்தேவி சத்திய மிருந்த சிவலிங்கத்தின் மீது விழுந்தது . விரதைக்குக் கூறினள் . அந்தச் சத்திய அதனாலும் அந்தச் சிவராத்திரி முழுதும் விரதை இவளுக்கு ருத்ராக்ஷமகத்துவம் ஆகாரமின்றி யிருந்ததனாலும் பனியால் கூறிருத்ராக்ஷம் புனைவித்தனள் . இதனால் ஸ்நானஞ் செய்ததாலும் பாபம் நீங்கி சௌமியன் வீடு தங்கித் தன்தேவியிடம் முத்திபெற்றனள் . காலஞ்ஞானி சித்ராங்கனையென இரண்டு | சௌம்பகம் - சிவாஞஞையால் மயன் சாளு குமரிகளைப் பெற்றவன் . அந்தக் குமரி வனுக்குக் கொடுத்த விமானம் . கள் இருவருள் காலஞ்ஞானி யென்பவ | சௌாசே நி - சூரசேந்தேசத்துப் பாஷை . ளைத் தாமரைக் கண்ணன் என்பவன் | சௌரபேயன் - தீர்க்க தமனுக்குக குரு . மனந்தனன் இத் தமாரைக் கண்ணன் ( பாரதம் - ஆதி . ) தன் தேவியை நெருங்குகையில் காலஞ் சௌாபேயி - 1 . வந்தையைக் காண்க . ஞானி நீர் ருத்ராக்ஷமணியாததால் உம் - 2 . ஒரு அப்சரஸ்திரீ நாரீ தீர்த்த ம் மைத்தொடேன் என்று நீங்கினள் தாம | காண்க . ரைக் கண்ணன் தன் மனைவியை நோக்கி ' சௌரமானம் - சூரியனை முதலாகக்கொ அவ்விட மெழுதியிருந்த விஷ்ணுவின் பிர ணடு கணிக்கும் வானசாத்திர அளவு திமையைக்காட்டி இப்பிம்பம் ருத்ராக்ஷ ) சௌரம் - சூரியனைக் குறித்துக் கூறும் மான்மியம் கூறுமேல் நான் புனைகிறேன் உபபுராணம் . என் றனன் . அப்படியே காலஞ்ஞானி சௌாயானி - சூரியனுடைய குடும்பசம் விஷ்ணுபிம்பத்தால் உருத்திராக்ஷ மான் பந்தப்பட்டவன் . மியம் கூறுவித்துக் கணவனை உருத்திரா சௌராடசோமையர் - இவர் வீரசைவ க்ஷம் புனையச் செய்து கலந் தனள் . ஒழிந்த அடியவர் . குட்டவ்வையைக் காண்க . சித்ராங்கனை வியூதனை மணந்து அவனுக்கு செளாாட்டிரம் - ஒரு தேசம் ( சூரட் ) என்பர் உருத்திராக்ஷதாரணஞ் செய்வித்து நாயக னுடன் முத்திபெற்றனள் . சௌரி - 1 . சங்கமன் என்னும் அரசன் சௌமீனி - ஒரு பார்ப்பினி இவள் மணங் காக்கும் யமபுரிவழியிலுள்ள பட்டணம் . கொண்டு சிலநாள் கணவனுடன் கூடிச் இதில் ஆன்மா மூன்றாமாசிக பிண்டத்தை சுகித்திருந்து கைம்மையாய்க் கள்ளப்புண யுண்பன் . ர்ச்சிசெய்து கருவடைந்தனள் . இதை 2 . கண்ணனுக்கு ஒரு பெயா . யறிந்த சுற்றத்தார் ஊரைவிட்டு நீக்க ஒரு 3 . வத்சந்திரன் குமரன் . வேளாளனைக்கூடிக் கள் குடித்து வெறி 4 . பிரசக்கி குமரன் . யால் ஆட்டினிறைச்சி தின்ன எண்ணி | சௌவீரம் - 1 . சுவீரன் ஆண்ட தேசம் . இருளில் பசுவின் கன்றை ஆடெனக் 2 . ஒரு தேசம் Sawire the country கொன்று விளக்கெடுத்துப் பார்க்கையில் between the Indus and the Zhelum . பசுவின் கன்முயிருக்கச் சிவசிவ என்று சென்னம் - சுன்ஹன் நிருமித்த பட்டணம்