அபிதான சிந்தாமணி

சோழ அரசர்கள் 780 சோழர்கள் அவன் ஒகிய செய்து "கிய வீ, விக்கிரம் குலோத்துங்க சோழனுக்கு 1 வீரன் சிங்கள சரித்திரத்தின்படி பராக்கிரம ராஜேந்திரசோழன் (2) கோப்பரகேசரி பாகு (1153-1186) குலசேகரபாண்டி வர்மன், கோவிராஜகேசரிவர்மன் என்று யன் எதிர்த்து ராமேச்வரத்திற்கு அருகி பெயர்கள் உண்டு. இவன் ஆகவமலலன் லுள்ள நாடுகளைக் கைப்பற்றிக் குலசேகர சோமேஸ்வரதேவன் என்னும் மேற்குச் பாண்டியனைச் சிம்மாசனத்தை விட்டு நீக்கி சாளுக்கிய அரசனைத் துங்கபத்திரைக்கு அவன் குமான் வீரபாண்டியனை சிம்மாச அருகில் வென்றான். இவன் விக்கிரம னம் ஏற்றினான். நீக்கப்பட்ட குலசேகா பாண்டியன் குமாரனாகிய வீர பாண்டி பாண்டியன், சோழர்கள் உதவியால் சிங்க யனைச் செயித்து இவன் சகோதர ளரை எதிர்த்துத்தோற்றான். இதில் சோழ னாகிய கங்கைகொண்ட சோழனை மது நாட்டின் சிலபாகம் சிங்களர் வசமாயிற்று. ரைக்கு அரசனாக்கினான். இவன் தந்தை குலசேகரன் சிங்களரிடம் சரண் அடைந் இறந்த பின் சில காலம் இலங்கையைத் தான். மறுபடியும் அவனைச் சிம்மாசனத் தன் வசப்படுத்தி வைத்திருந்தான். மிகு தில் ஏற்றினர். ஜெயிக்கப்பட்ட சோழநாடு ண்டுவின் குமரனாசிய கசியபன் சோழப் லீரபாணடியன் வசமாயிற்று பிரதிநிதியை இலங்கையிலிருந்து ஓட்டித் சோழநாடு - கடல் கிழக்கு, வெள்ளாறு தானே அரசனாயினான். தெற்கு, கோட்டைக்கரை மேற்கு, எணாடு ஈசியான் இறந்த பிறகு இலங்கை அரசு வடக்கு இருபத்துநாற்காதம் எல்லையாகக் மங் கரியாகிய வோகேஸ்வரன் குமரன் விஜ கொண்ட பூமி "கடல் கிழக்குத் தெற்குக் யபாகு 1 என்பவனால் கவரப்பட்டது. விஜ கரை பொருவெள்ளாறு, குடதிசையிற் யபாகு சோழர்ளைத் துன்பப்படுத்தியதால் கோட்டைக் கரையாம் - வடதிசையில், குலோத்துங்கன் விஜயபாகுவின் து தனை எனாட்டுப்பண்ணை யிருபத்து நாற்கா தஞ் மூக்கையும், காதையும் அறுத்து அனுப்பி சோணாட்டுக்கெல்லையெனச் சொல்"" என் னான். இதனால் ஒரு போர் உண்டாயிற்று. பதால் அறிக. இது காவிரியால் வளம் சோழர்கள் சிங்கள நாட்டிற்குள் புகுந்து - பெற்று அநேக சிவாலய விஷ்ணுவாலயப் மாந்தோட்டியில் இறங்கி ராஜதானியைப் பிரதிஷ்டைகளுடைய புண்ணிய பூமியாம். பிடித்துக் கொண்டார்கள். அரசன் புறங் சோழநாட்டுப் பிடவூர் கிழார்மகன் பெருஞ் காட்டி ஒடினான். சோழர்கள் நகரத்தை சாத்தன் - 1. இவன் வேளாளரில் உழு நாசப்படுத்தினர். விஜயபாகு மீண்டும் வித் துண்போன், முடியுடை வேந்தர்க்கு படையெடுத்துச் சோழரை இலங்கையி - மகட் கொடை நேர்தற்குரியன். லிருந்தும் துரத்தினான். - 2. இவன் வேளாளன். மதுரை நக்கீர குலோத்துங்கன் ! Died.11.13. அவன் 'ரால் பாடல் பெற்றவன். (புற-நா.) குமரன் விக்கிரம சோழன் காலத்தில் சிங் சோழர்கள் - இவர்கள் தமிழ் நாட்டில் களர் படையெடுத்துவா விக்கிரம சோழன் தொன்று தொட்டு அரசாண்டு வந்தவர்கள். அவர்களைத் துரத்தி அடித்தான். சோணட்டை அரசாண்டவர்கள். இது - ஆதொண்டை சக்கிரவர்த்தி - இவன் இவர்களுக்குக் குடிப்பெயர். தமிழ்நாட்டை குலோத்துங்க சோழன் | பிள்ளையென்று ஆண்ட மூவேந்தருள் முதல்வர். இம்மூ கூறப்படுகின்றன. இவனுக்குக் கரிகால் வேந்தர்களின் அரசு, (பெடலாமி) கூறிய சோழன் என்றும் பெயர். படி A-1) இரண்டாம் நூற்றாண்டிலும், ' சாரங்கதான் என்பவன் குலோத்துங்க (பெரிப்லஸ்) மூன்றாம் நூற்றாண்டிலும் னுடன் 1 கூட பிறந்தவன் என்று கூறுவ இருந்ததாகக் கூறுவர் சோழர்களது ராஜ தன்றியும் அப்பகாவியம் என்று அப்பகலி தானி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் மேலைக் யினால் இயற்றப்பட்ட தெலுங்கு இலக்க கூற்றம். (கும்பகோணம்) பின்னர் மூன் ணத்திற்கு உரையெழுதிய நன்னயபட்டர் ராம் நூற்றாண்டின் கரூர் இராஜதானியா சாரங்கதரனை ராஜராஜன் குமரன் என்று யிருந்தது. ஏழாம் நூற்றாண்டில் தஞ்சை கூறியிருக்கின்றனர். இது சாரங்கதரன் இராஜதானியாயிற்று. சோழ பாட்'சியம் சரித்திரத்தில் கூறப்பட் டிருக்கின்றது. முதலில் நாகர் எனும் ஒருவித காட்டுச்சாதி இன் நம்பதக்கது அன்று, இந்தச் சாரங்க யாரால் ஆளப்பட்டு வந்தது. அவர்கள் தான் கேசரி வம்சத்தைச் சேர்ந்தவனாகக் பட்டணம் நாகப்பட்டணம் (உரகபுரம் காணப்படுகிறது. எனப்பட்டது. பிறகு அவர்கள் யோட்டி
சோழ அரசர்கள் 780 சோழர்கள் அவன் ஒகிய செய்து கிய வீ விக்கிரம் குலோத்துங்க சோழனுக்கு 1 வீரன் சிங்கள சரித்திரத்தின்படி பராக்கிரம ராஜேந்திரசோழன் ( 2 ) கோப்பரகேசரி பாகு ( 1153 - 1186 ) குலசேகரபாண்டி வர்மன் கோவிராஜகேசரிவர்மன் என்று யன் எதிர்த்து ராமேச்வரத்திற்கு அருகி பெயர்கள் உண்டு . இவன் ஆகவமலலன் லுள்ள நாடுகளைக் கைப்பற்றிக் குலசேகர சோமேஸ்வரதேவன் என்னும் மேற்குச் பாண்டியனைச் சிம்மாசனத்தை விட்டு நீக்கி சாளுக்கிய அரசனைத் துங்கபத்திரைக்கு அவன் குமான் வீரபாண்டியனை சிம்மாச அருகில் வென்றான் . இவன் விக்கிரம னம் ஏற்றினான் . நீக்கப்பட்ட குலசேகா பாண்டியன் குமாரனாகிய வீர பாண்டி பாண்டியன் சோழர்கள் உதவியால் சிங்க யனைச் செயித்து இவன் சகோதர ளரை எதிர்த்துத்தோற்றான் . இதில் சோழ னாகிய கங்கைகொண்ட சோழனை மது நாட்டின் சிலபாகம் சிங்களர் வசமாயிற்று . ரைக்கு அரசனாக்கினான் . இவன் தந்தை குலசேகரன் சிங்களரிடம் சரண் அடைந் இறந்த பின் சில காலம் இலங்கையைத் தான் . மறுபடியும் அவனைச் சிம்மாசனத் தன் வசப்படுத்தி வைத்திருந்தான் . மிகு தில் ஏற்றினர் . ஜெயிக்கப்பட்ட சோழநாடு ண்டுவின் குமரனாசிய கசியபன் சோழப் லீரபாணடியன் வசமாயிற்று பிரதிநிதியை இலங்கையிலிருந்து ஓட்டித் சோழநாடு - கடல் கிழக்கு வெள்ளாறு தானே அரசனாயினான் . தெற்கு கோட்டைக்கரை மேற்கு எணாடு ஈசியான் இறந்த பிறகு இலங்கை அரசு வடக்கு இருபத்துநாற்காதம் எல்லையாகக் மங் கரியாகிய வோகேஸ்வரன் குமரன் விஜ கொண்ட பூமி கடல் கிழக்குத் தெற்குக் யபாகு 1 என்பவனால் கவரப்பட்டது . விஜ கரை பொருவெள்ளாறு குடதிசையிற் யபாகு சோழர்ளைத் துன்பப்படுத்தியதால் கோட்டைக் கரையாம் - வடதிசையில் குலோத்துங்கன் விஜயபாகுவின் து தனை எனாட்டுப்பண்ணை யிருபத்து நாற்கா தஞ் மூக்கையும் காதையும் அறுத்து அனுப்பி சோணாட்டுக்கெல்லையெனச் சொல் என் னான் . இதனால் ஒரு போர் உண்டாயிற்று . பதால் அறிக . இது காவிரியால் வளம் சோழர்கள் சிங்கள நாட்டிற்குள் புகுந்து - பெற்று அநேக சிவாலய விஷ்ணுவாலயப் மாந்தோட்டியில் இறங்கி ராஜதானியைப் பிரதிஷ்டைகளுடைய புண்ணிய பூமியாம் . பிடித்துக் கொண்டார்கள் . அரசன் புறங் சோழநாட்டுப் பிடவூர் கிழார்மகன் பெருஞ் காட்டி ஒடினான் . சோழர்கள் நகரத்தை சாத்தன் - 1 . இவன் வேளாளரில் உழு நாசப்படுத்தினர் . விஜயபாகு மீண்டும் வித் துண்போன் முடியுடை வேந்தர்க்கு படையெடுத்துச் சோழரை இலங்கையி - மகட் கொடை நேர்தற்குரியன் . லிருந்தும் துரத்தினான் . - 2 . இவன் வேளாளன் . மதுரை நக்கீர குலோத்துங்கன் ! Died . 11 . 13 . அவன் ' ரால் பாடல் பெற்றவன் . ( புற - நா . ) குமரன் விக்கிரம சோழன் காலத்தில் சிங் சோழர்கள் - இவர்கள் தமிழ் நாட்டில் களர் படையெடுத்துவா விக்கிரம சோழன் தொன்று தொட்டு அரசாண்டு வந்தவர்கள் . அவர்களைத் துரத்தி அடித்தான் . சோணட்டை அரசாண்டவர்கள் . இது - ஆதொண்டை சக்கிரவர்த்தி - இவன் இவர்களுக்குக் குடிப்பெயர் . தமிழ்நாட்டை குலோத்துங்க சோழன் | பிள்ளையென்று ஆண்ட மூவேந்தருள் முதல்வர் . இம்மூ கூறப்படுகின்றன . இவனுக்குக் கரிகால் வேந்தர்களின் அரசு ( பெடலாமி ) கூறிய சோழன் என்றும் பெயர் . படி A - 1 ) இரண்டாம் நூற்றாண்டிலும் ' சாரங்கதான் என்பவன் குலோத்துங்க ( பெரிப்லஸ் ) மூன்றாம் நூற்றாண்டிலும் னுடன் 1 கூட பிறந்தவன் என்று கூறுவ இருந்ததாகக் கூறுவர் சோழர்களது ராஜ தன்றியும் அப்பகாவியம் என்று அப்பகலி தானி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் மேலைக் யினால் இயற்றப்பட்ட தெலுங்கு இலக்க கூற்றம் . ( கும்பகோணம் ) பின்னர் மூன் ணத்திற்கு உரையெழுதிய நன்னயபட்டர் ராம் நூற்றாண்டின் கரூர் இராஜதானியா சாரங்கதரனை ராஜராஜன் குமரன் என்று யிருந்தது . ஏழாம் நூற்றாண்டில் தஞ்சை கூறியிருக்கின்றனர் . இது சாரங்கதரன் இராஜதானியாயிற்று . சோழ பாட் ' சியம் சரித்திரத்தில் கூறப்பட் டிருக்கின்றது . முதலில் நாகர் எனும் ஒருவித காட்டுச்சாதி இன் நம்பதக்கது அன்று இந்தச் சாரங்க யாரால் ஆளப்பட்டு வந்தது . அவர்கள் தான் கேசரி வம்சத்தைச் சேர்ந்தவனாகக் பட்டணம் நாகப்பட்டணம் ( உரகபுரம் காணப்படுகிறது . எனப்பட்டது . பிறகு அவர்கள் யோட்டி