அபிதான சிந்தாமணி

சோமமுனிவர் 768 சோம்பிதம் சோமழனிவர் - திருமூலர் மாணாக்கரில் 6. இவன் வேதியன் காமத்தால் இழி ஒருவர். (திருமந்திரம்.) குலப் பெண்களைப் புணர்ந்தவன். தேவி சோமம் - யஞ்ஞத்தில் உபயோகப்படுத் சுசீலை, இவள் நல்லொழுக்க முள்ளவள், தும் ஒரு கொடி விசேஷம். (காவிரிபுராணம். சோமசோகம் - துக்கம், ஆயாசம், மிகு 7. தினகரராஜ புத்திரனாகிய இவன் சையோகத்தால் மூத்ரம் அதிகரித்துக் கீழ் விளையாடிக்கொண்டிருக்கையில் ஒரு வித் வயிற்றில் சேர்ந்து அடிக்கடி நீரிறங்கும். வான் கைகொட்டி யழைக்க இவன் தன் இதனால் தேகம் சந்திரனைப்போல் வெளுக் னிடம் வித்வான் யாசிக்கிறதாக எண்ணித் கும். நாளுக்குநாள் பலவீனமாய் முகம், தலையிலணிந்திருந்த சுட்டியைப் பிடுங்கிக் கன்னம், உதடு மூன்றும் சுஷ்கிக்கும். கொடுத்தவன். இதனைத் தினகர வெண் அதிதாகம், நாவறட்சியுண்டாம்; இது சந் பாவிற் "கையை விரித்தழைக்கக் கண்டு திரனைப்போல் தேகத்தை வெளுக்கச் குழந்தைசோமன், செய்ய சுட்டி யீந்தான் செய்ததால் சோமரோகம் எனப் பெயர். தினகரா - பையவே, தோன்றிற் புகழொடு இதனை வாழைப்பழ ரஸாயனம், சீந்தில், 'தோன்றுக அஃதிலார், தோன் றலிற் சர்க்கரை முதலியவற்றால் வசம் செய்ய றோன் முமை நன்று" பின்னும் “நிழலரு வேண்டும். மை வெய்யிலிலே நின்றறி மீ னீசன், கழ லருமை வெவ்வினையிற் காண்மின் - பழகு சோமலதை - இது ஒருவகைக் கொடி- இது காச்மீரதேசத்துக் கணவாயிடத்தி தமிழ்ச், சொல்லருமை நாலிரண்டிற் சோ லும், பூனாவின் காட்டுப் பிரதேசங்களிலும் மன் கொடையருமை, புல்லரிடத்தே பறி மின் போய்” எ-ம். கூறியிருக்கிறது. வளருகிறது. இது கொடிக்கள்ளியைப் போன்று வெண்மையான பூங்கொத்துக்க 8. திரிபுவனம் எனும் ஊரிலிருந்த ஒரு பிரபு. திரிபுவனம் திருவிடைமருதூர்க்குப் ளைப் பெற்றிருக்கிறது. சிறிது காரமுள்ள 'போகும் வழியில் திருநாகேச்சுரத்திற் சரு தாகவு மிருக்கிறது. வேதத்திற் கூறப் பட்ட சோமபானப்பூண்டு இது என்றே கிலுள்ளது. இவர் ஒட்டக்கூத்தரை கொ ல்லவந்த இனத்தாரினின்று தப்புவித்த கூறுகின்றனர். வர். கர்ணபரம்பரை, சோமவாரவிரதம் - இது கார்த்திகை சோமாசிமாறநாயனூர் - சோணாட்டில் திரு திங்கட்கிழமை விடியல் ஸ்நான முதலிய வம்பரென்னுந் தலத்தில் சிவ பக்தி சிவன செய்து சிவபூசை முடித்து வேதிய தம்ப டியவர் பக்தியிற் சிறந்து சிவ வேள்விகள் திகளைச் சிவமூர்த்தியாகவும், பிராட்டியா செய்து திருவாரூரடைந்து சுந்தரமூர்த்தி கவும் பாவித்துப் பூசை முடித்து அவர்க சுவாமிகளைத் தொழுது அவரிடம் அன்பு ளுக்கு அன்ன முதலிய உதவிச் சிவமூர்த் டையவராய்ச் சிவ பதம் அடைந்தவர். திக்குப் பஞ்சாமிர்தத்தால் அபிஷேக முத (பெ-புராணம்.) கி. பி. 9 ஆம் நூற்றாண்டு. லிய நடத்தி உபவசித்தலாம். இது சந்தி சோமாசியாண்டான் - எழுபத்தினாலு சிம் ரன் சிவமூர்த்தியை யெண்ணி விரதமிரு மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர், மேனாட்டில் ந்து சோமன் என்னும் பெயரும் சடையி இருந்தவர். (குருபரம்பரை.) னின்று நீங்காதிருக்கும் வாழ்வும் அடைந்த | சோமாபி - சகதேவன் குமரன், இவன் நாள். இதை அநுட்டித்தோர் சீமந்தினி குமரன் சுருதசிரவசு. முதலியவர்; சோமாஸ்கந்தம் - சிவமூர்த்தியும் உமை சோமவ்வை - உற்படரைக் காண்க. யும் கந்தமூர்த்தியுடன் எழுந்தருளியிருக் சோமன் - 1 பிரசாபதிக்கு மநஸ்வரியிடம் கும் திருக்கோலம். பிறந்தவன், இவன் மனைவி மனோகரி, சோழகன்.. 1. சிவபூதகணத்தவரில் ஒருவன். குமாரர் புரோசனன், வர்ச்சிகன், சிசிரன், 2. அக்திமுகன் சேநாபதியரில் ஒருவன பிராமணன், வருணன், பெண் பிரதை. | விரமாபுரந்தரனால் மாண்டான். இவளுக்கு 10 காந்தருவர் கணவராயினர். சோமி - ஆற்றூரிலிருந்த ஒரு தாசி, தமி 2. வசுக்களில் ஒருவன். | _ ழில் வல்லவளா யிருந்தவள். காளமேக 3. சந்திரன். ரால் பாடப் பெற்றவள். 4. சண்முகசேநாலீரன், சோம்பிதம் - விச்சுவரூபன் சிரத்தி லொ 5. அக்முகனுக்குச் சேநாபதி. ன்று. இது கபிஞ்சலப் பறவையாயிற்று, அனைர்.
சோமமுனிவர் 768 சோம்பிதம் சோமழனிவர் - திருமூலர் மாணாக்கரில் 6 . இவன் வேதியன் காமத்தால் இழி ஒருவர் . ( திருமந்திரம் . ) குலப் பெண்களைப் புணர்ந்தவன் . தேவி சோமம் - யஞ்ஞத்தில் உபயோகப்படுத் சுசீலை இவள் நல்லொழுக்க முள்ளவள் தும் ஒரு கொடி விசேஷம் . ( காவிரிபுராணம் . சோமசோகம் - துக்கம் ஆயாசம் மிகு 7 . தினகரராஜ புத்திரனாகிய இவன் சையோகத்தால் மூத்ரம் அதிகரித்துக் கீழ் விளையாடிக்கொண்டிருக்கையில் ஒரு வித் வயிற்றில் சேர்ந்து அடிக்கடி நீரிறங்கும் . வான் கைகொட்டி யழைக்க இவன் தன் இதனால் தேகம் சந்திரனைப்போல் வெளுக் னிடம் வித்வான் யாசிக்கிறதாக எண்ணித் கும் . நாளுக்குநாள் பலவீனமாய் முகம் தலையிலணிந்திருந்த சுட்டியைப் பிடுங்கிக் கன்னம் உதடு மூன்றும் சுஷ்கிக்கும் . கொடுத்தவன் . இதனைத் தினகர வெண் அதிதாகம் நாவறட்சியுண்டாம் ; இது சந் பாவிற் கையை விரித்தழைக்கக் கண்டு திரனைப்போல் தேகத்தை வெளுக்கச் குழந்தைசோமன் செய்ய சுட்டி யீந்தான் செய்ததால் சோமரோகம் எனப் பெயர் . தினகரா - பையவே தோன்றிற் புகழொடு இதனை வாழைப்பழ ரஸாயனம் சீந்தில் ' தோன்றுக அஃதிலார் தோன் றலிற் சர்க்கரை முதலியவற்றால் வசம் செய்ய றோன் முமை நன்று பின்னும் நிழலரு வேண்டும் . மை வெய்யிலிலே நின்றறி மீ னீசன் கழ லருமை வெவ்வினையிற் காண்மின் - பழகு சோமலதை - இது ஒருவகைக் கொடி இது காச்மீரதேசத்துக் கணவாயிடத்தி தமிழ்ச் சொல்லருமை நாலிரண்டிற் சோ லும் பூனாவின் காட்டுப் பிரதேசங்களிலும் மன் கொடையருமை புல்லரிடத்தே பறி மின் போய் - ம் . கூறியிருக்கிறது . வளருகிறது . இது கொடிக்கள்ளியைப் போன்று வெண்மையான பூங்கொத்துக்க 8 . திரிபுவனம் எனும் ஊரிலிருந்த ஒரு பிரபு . திரிபுவனம் திருவிடைமருதூர்க்குப் ளைப் பெற்றிருக்கிறது . சிறிது காரமுள்ள ' போகும் வழியில் திருநாகேச்சுரத்திற் சரு தாகவு மிருக்கிறது . வேதத்திற் கூறப் பட்ட சோமபானப்பூண்டு இது என்றே கிலுள்ளது . இவர் ஒட்டக்கூத்தரை கொ ல்லவந்த இனத்தாரினின்று தப்புவித்த கூறுகின்றனர் . வர் . கர்ணபரம்பரை சோமவாரவிரதம் - இது கார்த்திகை சோமாசிமாறநாயனூர் - சோணாட்டில் திரு திங்கட்கிழமை விடியல் ஸ்நான முதலிய வம்பரென்னுந் தலத்தில் சிவ பக்தி சிவன செய்து சிவபூசை முடித்து வேதிய தம்ப டியவர் பக்தியிற் சிறந்து சிவ வேள்விகள் திகளைச் சிவமூர்த்தியாகவும் பிராட்டியா செய்து திருவாரூரடைந்து சுந்தரமூர்த்தி கவும் பாவித்துப் பூசை முடித்து அவர்க சுவாமிகளைத் தொழுது அவரிடம் அன்பு ளுக்கு அன்ன முதலிய உதவிச் சிவமூர்த் டையவராய்ச் சிவ பதம் அடைந்தவர் . திக்குப் பஞ்சாமிர்தத்தால் அபிஷேக முத ( பெ - புராணம் . ) கி . பி . 9 ஆம் நூற்றாண்டு . லிய நடத்தி உபவசித்தலாம் . இது சந்தி சோமாசியாண்டான் - எழுபத்தினாலு சிம் ரன் சிவமூர்த்தியை யெண்ணி விரதமிரு மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் மேனாட்டில் ந்து சோமன் என்னும் பெயரும் சடையி இருந்தவர் . ( குருபரம்பரை . ) னின்று நீங்காதிருக்கும் வாழ்வும் அடைந்த | சோமாபி - சகதேவன் குமரன் இவன் நாள் . இதை அநுட்டித்தோர் சீமந்தினி குமரன் சுருதசிரவசு . முதலியவர் ; சோமாஸ்கந்தம் - சிவமூர்த்தியும் உமை சோமவ்வை - உற்படரைக் காண்க . யும் கந்தமூர்த்தியுடன் எழுந்தருளியிருக் சோமன் - 1 பிரசாபதிக்கு மநஸ்வரியிடம் கும் திருக்கோலம் . பிறந்தவன் இவன் மனைவி மனோகரி சோழகன் . . 1 . சிவபூதகணத்தவரில் ஒருவன் . குமாரர் புரோசனன் வர்ச்சிகன் சிசிரன் 2 . அக்திமுகன் சேநாபதியரில் ஒருவன பிராமணன் வருணன் பெண் பிரதை . | விரமாபுரந்தரனால் மாண்டான் . இவளுக்கு 10 காந்தருவர் கணவராயினர் . சோமி - ஆற்றூரிலிருந்த ஒரு தாசி தமி 2 . வசுக்களில் ஒருவன் . | _ ழில் வல்லவளா யிருந்தவள் . காளமேக 3 . சந்திரன் . ரால் பாடப் பெற்றவள் . 4 . சண்முகசேநாலீரன் சோம்பிதம் - விச்சுவரூபன் சிரத்தி லொ 5 . அக்முகனுக்குச் சேநாபதி . ன்று . இது கபிஞ்சலப் பறவையாயிற்று அனைர் .