அபிதான சிந்தாமணி

சோமசுவாமி 757 - சோமமகாராஜன பாட்டில் குற்றங்கூறத் தருமி இறைவனி சோமதேவன் - வருணனுக்கு இரரம், டம் குறையிரக்க இறைவன் புலவர்போற் - அம்புப்புட்டில் முதலிய கொடுத்தவன். சங்கத்திற்சென்று அங்கம் வளர்க்க அரி இவன், பவனிடம் பெற்ற தேரால் அசுர வாளி னெய் தட்விப், பங்கப்பட விரண்டு ரைச் செயித்தனன். கால்பரப்பிச் - சங்கதனை, கிர்ரென சோமதை - சூளியின் கேலி, இவள் கும் வறுக்குங் கீரனோ வென்சவியைப், பாரிற்ர ன் பிரமதத் தன். பழுதென்பவன்" எனக் கூறக்கேட்ட நக் சோமநந்தி-1, உமாதேவியார் கொவியா கிரர் மறுவிடைதர அவரைச் சங்கப்பல கத் தவஞ்செய்கையில் வந்த அசுரன், பிரா கையினின்று நெற்றிக் கண்ணெருப்பால் ட்டியைக் கண்டு நானே சயமடைந்து 'பொற்றாமரைத் தீர்த்தத்தில் விழ வீழ்த்தி பணிந்து திருவடிால் முடியும் காலம் அவர் அபராத கூமையாகக் சைலைபாதிகா வரைக் காத்திருந்து பிராட்டியார் சிவ எத்திபாதியந்தாதி பாடி வேண்ட அருள் பெருமானை யடைய அவருடன் கைல செய்து இலக்கணம் அகத்தியரிடம் வாசிக் யடைந்து கத்தியுடன் காக்குந்தொழில் கக் கட்டளை செய்தவா. பூண்டு சணநாதனானவன், இவனுக்குப் சோமசுவாமி - ஒரு வேதியன், இவன் புலியுரு. (சிவமகாபுராணம்). ஒழுக்கம் நீங்கி மதங்கியைப் புணர்ந்து வட2. சிவகணத்தலைவரில் ஒருவர். கைலா வருத்தில் முத்தி தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்ய த்தில் கானஞ்செய்பவர். (சிவாஹஸ்.) . செய்து சோமவார தினம் விரதமிருந்து இற சோமநாதம் - கூர்ச்சாரத்திலுள்ள சிவக்க கடயமபடரினீங்கி முத்தியடைந்தவன். -லம், சந்திரவாகு சுயசோதாங்க வருளிய சோம சூடாமணி பாண்டியன் - வம்சவிபூ திருத்தலம், வண பாண்டியனுக்குக் குமரன். - சோமபர் -1. பாமன் சபையிலுள்ள தே சோமசேகா பாண்டியன் -- மணசர் என் வர், பித்ருக்கள் காண். -லும் பாண்டி நாட்டரசன், உக்கிரகுமார - 2. இவர் கு பேலுகை, சோனுகன் பாண்டியனுக்குத் தன் குமரி காந்திமதி | இருவரும் தாமரையிலிருந்து பிறந்த புத் யை மணஞ்செய்வித்தவன். ரர். (பார - அரு.) சோமச் சிரவஸன்- சுருதச்சிரவசுவின் கும சோமபன் - இராஜருயஞ்செய்யத் தகுதி என். யுள்ளவன். சோமச் சிரவம் - ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம், சோமமகாராஜன் -- இந்த அரசனுக்கு இதனருகில் பாண்டவரை அங்காரவரு (500) தேவியர். மூத்தமனைவிக்கு மாத் ணன் என்னும் காந்தருவன் பயமுறுத்த பம் கார்காவன் பயமுறுத்திரம் குட்டநோய்கொண்ட ஒரு குமரன் அருச்சுனன் அவனை யெதிர்த்து யுத்தம் உண்டு, மற்றவர்க்குப் புத்திரபாக்கியம் ரிந்தனன். பின்பு அந்தக் காந்தருவன் இலாததைச்சண்ட அரசன் விசனமடை சித்திரரதன் என்று பெயர் வைத்துக் இந்து ஒரு முனிவட்டஞ்சென்று தங்குறை கொண்டு அருச்சுநனிடம் நட்புக்கொண் கூறி யாசித்தனன், இருடி, அந்த மூத்த டனன். மனைவியின் புத்திரனாகிய குட்டரோகியை 'சோமதத்தன் - 1. பிருசாசுவன் குமரன், யாகத்தில் வகிர்ந்து தேவர்களுக்கு அவி இவன் அநேக யாகங்களைச் செய்தான். தந்தனர்; அதனால் நூற்றுவருக்கும் கரு 2. குசாசுவன் குமரன், இவன் குமரன் வுண்டாயிற். யாகஞ் செய்வித்த முனி காகுத்தன். வர் சிச அத்தி தோஷத்தால் நாகமடைந்த 3. பூரிச்சிரவனுக்குத் சந்தை, பாகுலி னர். அரசன் இறந்து சிசு அத்தி செய்த கன் குமான், இவன் சிரியைக் கொல்லச் கால் எரிச்னம் செய்து நல்வழி அரசு சிவனையெண்ணித் தவமியற்றிப் பொது செலுத்தியதால் சுலாக்கம்புக இருச்கை அவன் சந்ததியாரைக் கொல்ல வரம்பெற் யில் அங்குத் தனக்கு யாகஞ் செய்வித்த றவன். இவன் குமார் பூரி, பூரிசிரவசு, முனிவரைக்கண்டு விசனமுற்றுக் காரணம் வினவுமுன் சிசு அத்திதோஷங் கூற அர சலன். கோமதீர்த்தம் -- கூர்ச்சர தேசத்திலுள்ள நான் நன்றி மறவாதுடானையடைந்து தன் பிரபாஸதீர்த்தம், இதில் எந்திரன் ஸ்நா புண்ணியத்தில் பாதி கொடுத்து முனிவ னஞ்செய்து தக்ஷசாப விமோசனமடைந் பை கத்தினின்று சுவர்க்கம்புகச் செய் தனன். தவன்.
சோமசுவாமி 757 - சோமமகாராஜன பாட்டில் குற்றங்கூறத் தருமி இறைவனி சோமதேவன் - வருணனுக்கு இரரம் டம் குறையிரக்க இறைவன் புலவர்போற் - அம்புப்புட்டில் முதலிய கொடுத்தவன் . சங்கத்திற்சென்று அங்கம் வளர்க்க அரி இவன் பவனிடம் பெற்ற தேரால் அசுர வாளி னெய் தட்விப் பங்கப்பட விரண்டு ரைச் செயித்தனன் . கால்பரப்பிச் - சங்கதனை கிர்ரென சோமதை - சூளியின் கேலி இவள் கும் வறுக்குங் கீரனோ வென்சவியைப் பாரிற்ர ன் பிரமதத் தன் . பழுதென்பவன் எனக் கூறக்கேட்ட நக் சோமநந்தி - 1 உமாதேவியார் கொவியா கிரர் மறுவிடைதர அவரைச் சங்கப்பல கத் தவஞ்செய்கையில் வந்த அசுரன் பிரா கையினின்று நெற்றிக் கண்ணெருப்பால் ட்டியைக் கண்டு நானே சயமடைந்து ' பொற்றாமரைத் தீர்த்தத்தில் விழ வீழ்த்தி பணிந்து திருவடிால் முடியும் காலம் அவர் அபராத கூமையாகக் சைலைபாதிகா வரைக் காத்திருந்து பிராட்டியார் சிவ எத்திபாதியந்தாதி பாடி வேண்ட அருள் பெருமானை யடைய அவருடன் கைல செய்து இலக்கணம் அகத்தியரிடம் வாசிக் யடைந்து கத்தியுடன் காக்குந்தொழில் கக் கட்டளை செய்தவா . பூண்டு சணநாதனானவன் இவனுக்குப் சோமசுவாமி - ஒரு வேதியன் இவன் புலியுரு . ( சிவமகாபுராணம் ) . ஒழுக்கம் நீங்கி மதங்கியைப் புணர்ந்து வட2 . சிவகணத்தலைவரில் ஒருவர் . கைலா வருத்தில் முத்தி தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்ய த்தில் கானஞ்செய்பவர் . ( சிவாஹஸ் . ) . செய்து சோமவார தினம் விரதமிருந்து இற சோமநாதம் - கூர்ச்சாரத்திலுள்ள சிவக்க கடயமபடரினீங்கி முத்தியடைந்தவன் . - லம் சந்திரவாகு சுயசோதாங்க வருளிய சோம சூடாமணி பாண்டியன் - வம்சவிபூ திருத்தலம் வண பாண்டியனுக்குக் குமரன் . - சோமபர் - 1 . பாமன் சபையிலுள்ள தே சோமசேகா பாண்டியன் - - மணசர் என் வர் பித்ருக்கள் காண் . - லும் பாண்டி நாட்டரசன் உக்கிரகுமார - 2 . இவர் கு பேலுகை சோனுகன் பாண்டியனுக்குத் தன் குமரி காந்திமதி | இருவரும் தாமரையிலிருந்து பிறந்த புத் யை மணஞ்செய்வித்தவன் . ரர் . ( பார - அரு . ) சோமச் சிரவஸன் - சுருதச்சிரவசுவின் கும சோமபன் - இராஜருயஞ்செய்யத் தகுதி என் . யுள்ளவன் . சோமச் சிரவம் - ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் சோமமகாராஜன் - - இந்த அரசனுக்கு இதனருகில் பாண்டவரை அங்காரவரு ( 500 ) தேவியர் . மூத்தமனைவிக்கு மாத் ணன் என்னும் காந்தருவன் பயமுறுத்த பம் கார்காவன் பயமுறுத்திரம் குட்டநோய்கொண்ட ஒரு குமரன் அருச்சுனன் அவனை யெதிர்த்து யுத்தம் உண்டு மற்றவர்க்குப் புத்திரபாக்கியம் ரிந்தனன் . பின்பு அந்தக் காந்தருவன் இலாததைச்சண்ட அரசன் விசனமடை சித்திரரதன் என்று பெயர் வைத்துக் இந்து ஒரு முனிவட்டஞ்சென்று தங்குறை கொண்டு அருச்சுநனிடம் நட்புக்கொண் கூறி யாசித்தனன் இருடி அந்த மூத்த டனன் . மனைவியின் புத்திரனாகிய குட்டரோகியை ' சோமதத்தன் - 1 . பிருசாசுவன் குமரன் யாகத்தில் வகிர்ந்து தேவர்களுக்கு அவி இவன் அநேக யாகங்களைச் செய்தான் . தந்தனர் ; அதனால் நூற்றுவருக்கும் கரு 2 . குசாசுவன் குமரன் இவன் குமரன் வுண்டாயிற் . யாகஞ் செய்வித்த முனி காகுத்தன் . வர் சிச அத்தி தோஷத்தால் நாகமடைந்த 3 . பூரிச்சிரவனுக்குத் சந்தை பாகுலி னர் . அரசன் இறந்து சிசு அத்தி செய்த கன் குமான் இவன் சிரியைக் கொல்லச் கால் எரிச்னம் செய்து நல்வழி அரசு சிவனையெண்ணித் தவமியற்றிப் பொது செலுத்தியதால் சுலாக்கம்புக இருச்கை அவன் சந்ததியாரைக் கொல்ல வரம்பெற் யில் அங்குத் தனக்கு யாகஞ் செய்வித்த றவன் . இவன் குமார் பூரி பூரிசிரவசு முனிவரைக்கண்டு விசனமுற்றுக் காரணம் வினவுமுன் சிசு அத்திதோஷங் கூற அர சலன் . கோமதீர்த்தம் - - கூர்ச்சர தேசத்திலுள்ள நான் நன்றி மறவாதுடானையடைந்து தன் பிரபாஸதீர்த்தம் இதில் எந்திரன் ஸ்நா புண்ணியத்தில் பாதி கொடுத்து முனிவ னஞ்செய்து தக்ஷசாப விமோசனமடைந் பை கத்தினின்று சுவர்க்கம்புகச் செய் தனன் . தவன் .