அபிதான சிந்தாமணி

சோடச கிரியையாவன 788 சோணிதபுரம் 15. கிரௌஞ்சபேதனஸ்வாமி- இவர் 9. அன்ன ப் பிராசனம் - இது 6-வது அறுமுகம் எட்டுப்புஜங்க ளுடையவராய், அல்லது 8-வது மாதங்களில் குழந்தைக்க அபயம், கிருபாணம், வேல், அம்பு, சல்ய அன்ன மூட்டுதலாம். பெண் குழந்தை அஸ்தங்களிலும், வரதம், குலிசம், வில், யாகில் ஒற்றைப்பட்ட மாதத்தில் செய்வ கேடகம், மற்ற அஸ்தங்களிலும் பெற்றுக் தாம். கிரௌஞ்சபேதனஞ் செய்தமூர்த்தி, 10. சௌளம் அல்லது சூடாகாணம் . 16. மயூரவாகன ஸ்வாமி - இவர் குழந்தைக்கு 1, 3, 5-வது ஆண்டில் மயிர் பவளநிறமாய் ஒருமுகம் வஜ்ரம், வேல் களைவது. ஏழாவது ஆண்டு அல்லது 8- அபயம், வரதம், மயில்வாகனாரூடராய்த் வது ஆண்டில் காதுகுத்தல், தேவரிடுக்கண் தீர்த்தவர். 11. உபநயனம் - இது குழந்தைக்குத் சோடசகிரியையாவன-1. ருதுசங்கமனம் - தீகை செய்வித்தலாம். நாயகியினது ருதுகாலத்தில் நாயகன் கூடு 12. பிண்ட விருத்தி - குழந்சையை ம்படி செய்யுங் கிரியை, வளர்க்கும் கிரியை, 2. கர்ப்பாதானம் - இது பிண்டோற் 13. காண்டோபக்கிரமணம்-வேதாத்தி பத்தி செய்தற் பொருட்டு விவாகமான யயனம் ஆரம்பிக்கும் கிரியை. பெண் பூத்தநாள் நான்கிற்குமேல் பதினாறு 14. காண்ட மோசனம் - வேதாத்தி நாள்களுக்குள் செய்யும் கிரியையாம். யயனம் முடித்தல், 3. பும்சவனம் - இது பிண்டம் அசைவு 15. சமாவர்த்த னம் பிரமசாரி விர படைதற்கு முன்பே இரண்டாவது அல் தத்தை முடிக்குங் கிரியை, வது மூன்றாவது மாதத்தில் தரித்த கரு '16. விவாகம் - இது பிரமசரியம் நீங்க ஆண்மகவாக வேண்டிச் செய்யுங் கிரியை நற்குலத்துதித்த கன்னிகையைத் தம் மா யாம், பிற்குப் பொருந்த மணங்கொண்டு இல் 4. சீமாதம் - இது நாலாம்மாதம் முதல் லறம் நடத்தலாம். ஒன்பதாவது மாதம் வரையில் அவரவர் | சோடச மகாராஜாக்கள் - 1. அல்கன், 2, மரபின் வழக்கப்படி செய்யுங் கிரியை அம்பரீஷன், 3. இரந்திதேவன், 4. சசி யாம். கருப்பத் திருத்தமில்லாத பிள்ளை பிந்து, 5. சிபி, 6. சுகோத்ரன், 7. திலீ விராத்தியனம். பன், 8. பரதன், 9. பகீரதன், 10. பிருது, 5. ஜாதகர்மம் - குழந்தை பிறந்து நீரா 11. நிருகன், 12, மாந்தாதா, 13. மருத்து, பனவுடன் கொப்பூழ்க்கொடி யறுப்பதற்கு 14. யயாதி, 15. கயன், 16. இராமன், முன் செய்யவேண்டிய கிரியையாம். அதா சோண நதம் மேற்கேயோடும் நதி. இதற்கு வது புதல்வன் பிறந்த மாத்திரத்தில் மாகதி யென்றும் பெயர் தசை தரித்திருக்கிற வஸ்திரத்தோடு சோணபத்திரை - அங்க தேசத்திலுள்ள ஸ்நாகஞ்செய்து பொன் வெள்ளி தானியங் | நதி. இதன் கரையில் சுமந் துருஷியினான் களைத் தானஞ் செய்தபின் பொன், தேன், சிரமம் இருக்கிறது. நெய்சேர்த் திழைத்துச் சிசுவுக்குச் செவ் சோணபுரம் - பாணாசான் பட்டணம். வெண்ணெய் புகட்டுதலுடன் பிதுர்க்க சோணம் - இது ஒரு நதி. The rivori ரூக்கு இரண்யசிரார்த்த ஞ் செய்தலாம். | Sone ; it was thu westera boundary 6. நாமகரணம் - இது பிறந்த மகவுக்கு) of Magadha. 10-அல்லது 12, 16-வது நாள்களில் பிறந்த சோணாட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பி நக்ஷத்திரத்தைக் குறிக்கும் அசுரங்களை | யார் - வல்லார்கிழான் பண்ணனைப் பாடி முதலாகக் கொண்ட பெயரிடுவ தாம். அல் யவர். (புறநானூறு.) லது பாட்டன் முதலானார் பெயரையிடுவ சோணாற்றுப்பூஞ்சாற்றுப்பார்ப்பான் கௌ தாம் | ணியன் விண்ணந்தாயன் - ஆவூர்மூலம் 7. சூரியாவலோகனம் - அதாவது மூன்|கிழாரால் பாடல்பெற்றவன். (புற-தா.) - சாம் மாதத்தில் குழந்தை சூரியனைத் தரி சோணிதபுரம் - சலந்திரன் பொருட்டுச் சிக்கச் செய்தல். சிவபிரானால் நிருமித்துச் கொடுக்கப்பட்ட 8. நிஷ்கர் மணம் - நான்காம் மாதத்தில் பட்டணம். இதில் உள்ளார் ரத்தமுண்டு குழந்தை சந்திரனைத் தரிசிக்கச் செய்த யோகினிகளாய் வாழ்ந்துவந்தனர். (பாத்ய அம் சந்தியை மிதிப்பிக்கச் செய்தலுமாம்.| புராணம்) - 95
சோடச கிரியையாவன 788 சோணிதபுரம் 15 . கிரௌஞ்சபேதனஸ்வாமி - இவர் 9 . அன்ன ப் பிராசனம் - இது 6 - வது அறுமுகம் எட்டுப்புஜங்க ளுடையவராய் அல்லது 8 - வது மாதங்களில் குழந்தைக்க அபயம் கிருபாணம் வேல் அம்பு சல்ய அன்ன மூட்டுதலாம் . பெண் குழந்தை அஸ்தங்களிலும் வரதம் குலிசம் வில் யாகில் ஒற்றைப்பட்ட மாதத்தில் செய்வ கேடகம் மற்ற அஸ்தங்களிலும் பெற்றுக் தாம் . கிரௌஞ்சபேதனஞ் செய்தமூர்த்தி 10 . சௌளம் அல்லது சூடாகாணம் . 16 . மயூரவாகன ஸ்வாமி - இவர் குழந்தைக்கு 1 3 5 - வது ஆண்டில் மயிர் பவளநிறமாய் ஒருமுகம் வஜ்ரம் வேல் களைவது . ஏழாவது ஆண்டு அல்லது 8 அபயம் வரதம் மயில்வாகனாரூடராய்த் வது ஆண்டில் காதுகுத்தல் தேவரிடுக்கண் தீர்த்தவர் . 11 . உபநயனம் - இது குழந்தைக்குத் சோடசகிரியையாவன - 1 . ருதுசங்கமனம் - தீகை செய்வித்தலாம் . நாயகியினது ருதுகாலத்தில் நாயகன் கூடு 12 . பிண்ட விருத்தி - குழந்சையை ம்படி செய்யுங் கிரியை வளர்க்கும் கிரியை 2 . கர்ப்பாதானம் - இது பிண்டோற் 13 . காண்டோபக்கிரமணம் - வேதாத்தி பத்தி செய்தற் பொருட்டு விவாகமான யயனம் ஆரம்பிக்கும் கிரியை . பெண் பூத்தநாள் நான்கிற்குமேல் பதினாறு 14 . காண்ட மோசனம் - வேதாத்தி நாள்களுக்குள் செய்யும் கிரியையாம் . யயனம் முடித்தல் 3 . பும்சவனம் - இது பிண்டம் அசைவு 15 . சமாவர்த்த னம் பிரமசாரி விர படைதற்கு முன்பே இரண்டாவது அல் தத்தை முடிக்குங் கிரியை வது மூன்றாவது மாதத்தில் தரித்த கரு ' 16 . விவாகம் - இது பிரமசரியம் நீங்க ஆண்மகவாக வேண்டிச் செய்யுங் கிரியை நற்குலத்துதித்த கன்னிகையைத் தம் மா யாம் பிற்குப் பொருந்த மணங்கொண்டு இல் 4 . சீமாதம் - இது நாலாம்மாதம் முதல் லறம் நடத்தலாம் . ஒன்பதாவது மாதம் வரையில் அவரவர் | சோடச மகாராஜாக்கள் - 1 . அல்கன் 2 மரபின் வழக்கப்படி செய்யுங் கிரியை அம்பரீஷன் 3 . இரந்திதேவன் 4 . சசி யாம் . கருப்பத் திருத்தமில்லாத பிள்ளை பிந்து 5 . சிபி 6 . சுகோத்ரன் 7 . திலீ விராத்தியனம் . பன் 8 . பரதன் 9 . பகீரதன் 10 . பிருது 5 . ஜாதகர்மம் - குழந்தை பிறந்து நீரா 11 . நிருகன் 12 மாந்தாதா 13 . மருத்து பனவுடன் கொப்பூழ்க்கொடி யறுப்பதற்கு 14 . யயாதி 15 . கயன் 16 . இராமன் முன் செய்யவேண்டிய கிரியையாம் . அதா சோண நதம் மேற்கேயோடும் நதி . இதற்கு வது புதல்வன் பிறந்த மாத்திரத்தில் மாகதி யென்றும் பெயர் தசை தரித்திருக்கிற வஸ்திரத்தோடு சோணபத்திரை - அங்க தேசத்திலுள்ள ஸ்நாகஞ்செய்து பொன் வெள்ளி தானியங் | நதி . இதன் கரையில் சுமந் துருஷியினான் களைத் தானஞ் செய்தபின் பொன் தேன் சிரமம் இருக்கிறது . நெய்சேர்த் திழைத்துச் சிசுவுக்குச் செவ் சோணபுரம் - பாணாசான் பட்டணம் . வெண்ணெய் புகட்டுதலுடன் பிதுர்க்க சோணம் - இது ஒரு நதி . The rivori ரூக்கு இரண்யசிரார்த்த ஞ் செய்தலாம் . | Sone ; it was thu westera boundary 6 . நாமகரணம் - இது பிறந்த மகவுக்கு ) of Magadha . 10 - அல்லது 12 16 - வது நாள்களில் பிறந்த சோணாட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பி நக்ஷத்திரத்தைக் குறிக்கும் அசுரங்களை | யார் - வல்லார்கிழான் பண்ணனைப் பாடி முதலாகக் கொண்ட பெயரிடுவ தாம் . அல் யவர் . ( புறநானூறு . ) லது பாட்டன் முதலானார் பெயரையிடுவ சோணாற்றுப்பூஞ்சாற்றுப்பார்ப்பான் கௌ தாம் | ணியன் விண்ணந்தாயன் - ஆவூர்மூலம் 7 . சூரியாவலோகனம் - அதாவது மூன் | கிழாரால் பாடல்பெற்றவன் . ( புற - தா . ) - சாம் மாதத்தில் குழந்தை சூரியனைத் தரி சோணிதபுரம் - சலந்திரன் பொருட்டுச் சிக்கச் செய்தல் . சிவபிரானால் நிருமித்துச் கொடுக்கப்பட்ட 8 . நிஷ்கர் மணம் - நான்காம் மாதத்தில் பட்டணம் . இதில் உள்ளார் ரத்தமுண்டு குழந்தை சந்திரனைத் தரிசிக்கச் செய்த யோகினிகளாய் வாழ்ந்துவந்தனர் . ( பாத்ய அம் சந்தியை மிதிப்பிக்கச் செய்தலுமாம் . | புராணம் ) - 95