அபிதான சிந்தாமணி

சோகிகள் 781 சோடசகணபதிகள் என்கையில் பெருமாள் அவ்விடம் வந்து லிய காத்தில் கொண்டவாராய் ஒருமுகம் தெரிசனம் தரச் சோகாமேளர் மனைவியை உள்ளவராய்ப் பாலசூரியப் பிரபாகாரமாய் நோக்கி இத் தயிரைப் பெருமாளுக்கு விளங்குவோர். இடுகவென்ன அவள் தயிரைப் பரிமாறின 2. தருண கணபதி - பாசம், அங்குசம், தில் சிறிது தயிர் சிதறிப் பெருமாளின் அபூபம், விளா, ஜம்பூபலம், என், புள் உத்தரியத்தை நனைத்தது. இதனால் சொ ளாங்குழல் கையிலுடையவராய் ஒருமுக காமேளர் மனைவியைக் கோபிக்கும் போழ் முள்ளவராய் மகா பிரகாசமுள்ளவராய் தில் மேலிருந்த காக்கையும் பெருமாள் விளங்குவோர். உத்தரியத்தில் எச்சமிட்டது. இதைச் 3. பக்தவிக்னேசர் - தேங்காய், மா, சோகாமேளர் கண்டு ஏது நீயும் இவ்வகை வாழை, சருக்கரைப் பாயசம் சரித்தவ குற்றஞ் செய் தாயென்று காகத்தை ஒட்டி ராய் ஒருமுகமுள்ளவராய்ச் சரத்கால சந் னர். அவ்விடத்தில் வந்த அர்ச்சகர் இச் திரனையொப்ப விளங்குவோர். செயல்களைக்கண்டு சோகாமேளரை நோக் - 4. வீரவிக்னேச்வரர் - வேதாளம், கிப் பெருமாள் சாட்டில் வந்து உன்னோடு வேல், அம்பு, வில், கேடகம், கட்கம், கட், உண்பரோ என்று கோபித்து அவனைக் வாங்கம், கதை, அங்குசம், நாகபாசம், கையினாலடித்து ஸ்நானஞ்செய்து கோயி சூலம், குந்தம், பரசு, தவஜம் தரித்தவ லில் சென்று பெருமாளைப் பார்க்கையில் மாய்ச் சூரியப் பிரடைபோல் விளங்குபவர், வஸ்திரமெல்லாம் தயிராகவும் கன்னங்கள் இவர் கொண்ட ஆயுதங்களும் கொப்பு வீங்கியும் கண்கள் செகப்புற்று ஒளிர்வதும் முகங்கள் கூறப்படவில்லை. ஒருமுகமே கண்டு அங்கிருந்தோரை நோக்கி இது இருக்கலாம். என்னவென்று வினாவித் தாம் வரும்போது 5. சக்திகணேசர்- தொடையில் தேவி வேம்படியில் நடந்த காரியங்கள் பெருமா யைக் கொண்டவராய் அவளைத் தழுவின ளுக்கு நிகழ்ந்திருக்கின்றன. ஐயனே! நீ வராய் அந்திவண்ணராய் உள்ளவர். ஜாதியற்றவனென்பதை நாங்களறியோம் - 6. த்வஜகணாதிபர் - இவர் கோர் நாங்கள் செய்த பிழை பொறுக்கவேண்டும் முகம், சதுர்ப்புஜம் புஸ்தகம், ருத்ராக்ஷம், என்று பணிந்து சோகாமேளரை அடை தண்டம், கமண்டலம், உள்ளவராய்ப் பிர ந்து அழைத்துச் சென்று பெருமாளைத் காசமுள்ளவராய் இருப்பர். தரிசிப்பித் தனர். அன்று முதல் சோகா 7. பிங்களகணபதி- இவர் மாம்பழம், மேளர் தரிசித்திருந்தனர். ஒரு கரத்திலும், மற்றொரு காத்தில் கல்ப சோகிகள் - இவர்கள் ஆந்திரதேசத்துப் மஞ்சரியும், பாசு முதலிய ஆயு தங்களைக் பிக்ஷைக்காரர். பேசுவது தெலுங்கு, இவர் கொண்டவராய் யானை முகத்துடன் தியா கள் பன்றி முதலிய வளர்த்தும் பாம்பாட் னிக்கப்படுவர். டியும் அழுக்கு வஸ்திர தாரிகளாய் வீடுகள் 8. உச்சிஷ்டகணபதி- இவர் தாமரை, தோறும் அலைந்து திரிவர். மாதுளைக்கனி, வீணாசாலிபுச்சம், அகூ சூத் சோசியக்கள்ளன் - இவன் கிராமங்களி திரம், உடையவராய் யானை முகத்துடன் லும் வழிப்பாட்டைகளிலும் சில சக்கரங் தியானிக்கப்படுவர். களைப் போட்டுப் பாட்டைசாரிகளையும், ' 9. விக்கின ராஜகணபதி - இவர் பா எமாந்த பெண்களையும் வாய்ப்புரட்டால் சம், அங்குசம், மாம்பழம், சையிற் கொண் மயக்கிப் பொருள் பறிப்பவன். உண்மை டவராய் இரத்தவர்ண முடையவராய் ஆகு 'யான ஜோசியனை இது குறியாது. வாகன ரூடராய்த் தியானிக்கப்படுவார். சோடசகணபதிகள்-பாலகணபதி, சருண '10 க்ஷிப்பிர விநாயகர் இவர் தந்தா கணபதி, பக்தகணபதி, வீரகணபதி, சக்தி ல்பம், ரத்தகும்ப முடையவராய், யானைமு கணபதி, த்வசகணபதி, பிங்கள கணபதி, கம் உடையவராய் இருப்பர். உச்சிட்ட கணபதி, இரத்தகணபதி, கபா 11. ஏம்ப விநாயகர் - அபயம், வா கணபதி, ஏரம்பகணபதி, இலகங்கண தம், பாசம், தந்தம், அகூ மாலை, பரசு, ஐந்து பதி, மகாகணபதி, விஜயகணபதி, நிருத்த சிரம், ஒன்று சிங்கமுகம், மற்றவை யானை கணபதி, ஊர்த்வ கணபதி, (சை - பூ.) | முகம், கனகநிறமாக த்யானிக்கப்படுவர். 1. பால விக்னேச்வார் - இவர், 12. லக்ஷ்மிகணேசர்-இவர் தாமரை வாழை, மா, பலா, விளா, கரும்பு முதயில் எழுந்தருளினாாய் மாணிக்ககும்பம்,
சோகிகள் 781 சோடசகணபதிகள் என்கையில் பெருமாள் அவ்விடம் வந்து லிய காத்தில் கொண்டவாராய் ஒருமுகம் தெரிசனம் தரச் சோகாமேளர் மனைவியை உள்ளவராய்ப் பாலசூரியப் பிரபாகாரமாய் நோக்கி இத் தயிரைப் பெருமாளுக்கு விளங்குவோர் . இடுகவென்ன அவள் தயிரைப் பரிமாறின 2 . தருண கணபதி - பாசம் அங்குசம் தில் சிறிது தயிர் சிதறிப் பெருமாளின் அபூபம் விளா ஜம்பூபலம் என் புள் உத்தரியத்தை நனைத்தது . இதனால் சொ ளாங்குழல் கையிலுடையவராய் ஒருமுக காமேளர் மனைவியைக் கோபிக்கும் போழ் முள்ளவராய் மகா பிரகாசமுள்ளவராய் தில் மேலிருந்த காக்கையும் பெருமாள் விளங்குவோர் . உத்தரியத்தில் எச்சமிட்டது . இதைச் 3 . பக்தவிக்னேசர் - தேங்காய் மா சோகாமேளர் கண்டு ஏது நீயும் இவ்வகை வாழை சருக்கரைப் பாயசம் சரித்தவ குற்றஞ் செய் தாயென்று காகத்தை ஒட்டி ராய் ஒருமுகமுள்ளவராய்ச் சரத்கால சந் னர் . அவ்விடத்தில் வந்த அர்ச்சகர் இச் திரனையொப்ப விளங்குவோர் . செயல்களைக்கண்டு சோகாமேளரை நோக் - 4 . வீரவிக்னேச்வரர் - வேதாளம் கிப் பெருமாள் சாட்டில் வந்து உன்னோடு வேல் அம்பு வில் கேடகம் கட்கம் கட் உண்பரோ என்று கோபித்து அவனைக் வாங்கம் கதை அங்குசம் நாகபாசம் கையினாலடித்து ஸ்நானஞ்செய்து கோயி சூலம் குந்தம் பரசு தவஜம் தரித்தவ லில் சென்று பெருமாளைப் பார்க்கையில் மாய்ச் சூரியப் பிரடைபோல் விளங்குபவர் வஸ்திரமெல்லாம் தயிராகவும் கன்னங்கள் இவர் கொண்ட ஆயுதங்களும் கொப்பு வீங்கியும் கண்கள் செகப்புற்று ஒளிர்வதும் முகங்கள் கூறப்படவில்லை . ஒருமுகமே கண்டு அங்கிருந்தோரை நோக்கி இது இருக்கலாம் . என்னவென்று வினாவித் தாம் வரும்போது 5 . சக்திகணேசர் - தொடையில் தேவி வேம்படியில் நடந்த காரியங்கள் பெருமா யைக் கொண்டவராய் அவளைத் தழுவின ளுக்கு நிகழ்ந்திருக்கின்றன . ஐயனே ! நீ வராய் அந்திவண்ணராய் உள்ளவர் . ஜாதியற்றவனென்பதை நாங்களறியோம் - 6 . த்வஜகணாதிபர் - இவர் கோர் நாங்கள் செய்த பிழை பொறுக்கவேண்டும் முகம் சதுர்ப்புஜம் புஸ்தகம் ருத்ராக்ஷம் என்று பணிந்து சோகாமேளரை அடை தண்டம் கமண்டலம் உள்ளவராய்ப் பிர ந்து அழைத்துச் சென்று பெருமாளைத் காசமுள்ளவராய் இருப்பர் . தரிசிப்பித் தனர் . அன்று முதல் சோகா 7 . பிங்களகணபதி - இவர் மாம்பழம் மேளர் தரிசித்திருந்தனர் . ஒரு கரத்திலும் மற்றொரு காத்தில் கல்ப சோகிகள் - இவர்கள் ஆந்திரதேசத்துப் மஞ்சரியும் பாசு முதலிய ஆயு தங்களைக் பிக்ஷைக்காரர் . பேசுவது தெலுங்கு இவர் கொண்டவராய் யானை முகத்துடன் தியா கள் பன்றி முதலிய வளர்த்தும் பாம்பாட் னிக்கப்படுவர் . டியும் அழுக்கு வஸ்திர தாரிகளாய் வீடுகள் 8 . உச்சிஷ்டகணபதி - இவர் தாமரை தோறும் அலைந்து திரிவர் . மாதுளைக்கனி வீணாசாலிபுச்சம் அகூ சூத் சோசியக்கள்ளன் - இவன் கிராமங்களி திரம் உடையவராய் யானை முகத்துடன் லும் வழிப்பாட்டைகளிலும் சில சக்கரங் தியானிக்கப்படுவர் . களைப் போட்டுப் பாட்டைசாரிகளையும் ' 9 . விக்கின ராஜகணபதி - இவர் பா எமாந்த பெண்களையும் வாய்ப்புரட்டால் சம் அங்குசம் மாம்பழம் சையிற் கொண் மயக்கிப் பொருள் பறிப்பவன் . உண்மை டவராய் இரத்தவர்ண முடையவராய் ஆகு ' யான ஜோசியனை இது குறியாது . வாகன ரூடராய்த் தியானிக்கப்படுவார் . சோடசகணபதிகள் - பாலகணபதி சருண ' 10 க்ஷிப்பிர விநாயகர் இவர் தந்தா கணபதி பக்தகணபதி வீரகணபதி சக்தி ல்பம் ரத்தகும்ப முடையவராய் யானைமு கணபதி த்வசகணபதி பிங்கள கணபதி கம் உடையவராய் இருப்பர் . உச்சிட்ட கணபதி இரத்தகணபதி கபா 11 . ஏம்ப விநாயகர் - அபயம் வா கணபதி ஏரம்பகணபதி இலகங்கண தம் பாசம் தந்தம் அகூ மாலை பரசு ஐந்து பதி மகாகணபதி விஜயகணபதி நிருத்த சிரம் ஒன்று சிங்கமுகம் மற்றவை யானை கணபதி ஊர்த்வ கணபதி ( சை - பூ . ) | முகம் கனகநிறமாக த்யானிக்கப்படுவர் . 1 . பால விக்னேச்வார் - இவர் 12 . லக்ஷ்மிகணேசர் - இவர் தாமரை வாழை மா பலா விளா கரும்பு முதயில் எழுந்தருளினாாய் மாணிக்ககும்பம்