அபிதான சிந்தாமணி

சைவலம் 749 - சொலவகை மணத்தின் மணமும் போல்" எனவும், சொருபாநந்தர் - திருவாரூர் சிவப்பிரகாச அபேதவுவமையும், 'பண்ணையும் ஓசை | ருக்கு மாணவர். யம்போலப் பழமதுவு மெண்ணுஞ் சுவை சொர்க்கன் - தருமிக்குச் சுவர்க்கனிடம் யும்போல் எனவும், நீரும் அமுதமும் போல் உதித்த குமரன். எனவும்;"கூறியிருத்தல்போல்சிவத்துடன் சொல் - 1. (ச) பெயர், வினை, இடை, கட்டியிருந்து ஆனந்தத் தழுந்தல் என்று உரி. 2. ஒரு மொழியும் தொடர்மொழியும் சைவலம் -- சம்புகன் தவமியற்றிய கிரி பொதுமொழியுமாய் இருதிணை ஐம்பால் வசவாகமம் - ஆகமம் காண்க. பொருளை புந் தன்னையும் வெளிப்படையாக சைவை - அவன் பாரி. வங் குறிப்பாகவும் தெரிவிப்பது. அச்சொல் சைனர் - சிவனைத் தொழுவோர், இவர்கள் உயர்திணைச்சொல், அஃறிணைச்சொல், பெரும்பாலும் பல ஜாதியராக இந்தியா ஆண்பாற்சொல், பெண்பாற்சொல், பலர் முழுதும் பரவி யிருக்கின்றனர். இவர்கள் பாற்சொல், ஒன்றறி சொல், பலல சொல், தமிழ் நாட்டில் நயினார் எனவும் சாஸ்திரி தன்மைச்சொல், முன்னிலைச்சொல், படர் கள் எனவும் பட்டம் வகித்திருக்கின்றனர். கைச்சொல், வழக்குச்சொல், செய்யுட் (தர்ஸ்ட ன் ). 'சொல், வெளிப்படைச்சொல், குறிப்புச் சைவ - வேதாத்யயனம் ஆரம்பித்த சொல், இயற்சொல், திரிசொல், பெயர்ச் மாணாக்கர். சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல், திசைச்சொல், வடசொல் என்பன. சொ சொல்லணியில் ஒருவகை - பொத்தாம், பிரேளிகை, விரித்து முடித்த மிறைக்கவிப் சொக்கநாதப்புலவர் - இவர் தொணடை பாட்டு, நிரோட்டி, அலகிருக்கை வெண் நாட்டிற் பிறந்தவராகத் தெரிகிறது. இவர் பா, முண்டப்பாட்டு, உயர்மொழி, தரிச இளமையிற் கல்வி கற்றுக் கவி வல்லவரா னம், மாறாட்டு, தோகை, திரிபாகி, கண்ட ய்ப் பல்லக்கு முதலிய வரிசைகள் பெற்று கட்டு, ஒருங்கியன் மொழி, ஐயம், உயர்வு, மாவை கறுப்பனையும், மாதை வேங்கடேச விரவியல், கல்லவல், உருவகம், உவமை, னையும் பாடி வரிசை பெற்று அரிகாப்புத் வழிமொழிமடக்கு, தீவகம், வேற்றுமை திரன் என்னும் தட்டான தன்னிடம் வாதி நிலை, வெளிப்படைநிலை, நோக்கு, உட் சக அவனிடம வாதிட்டு வென்றவர். இவர் கோள், தொகைமொழி, மிகைமொழி, சில தனிப்பாடல்கள் பாடின தாகத் தெரி வார்த்தை, தன்மை, பிறபொருள் வைப்பு, கிறது. தனிப்பாடற்றிரட்டு.) சிறப்பு மொழி, சிலேடை, மறுமொழி, சொக்கப்ப நாவலர் - இவர் அஷ்டாவதா உடனிலைக்கூட்டம், நவலா நுவற்சி, வாழ் னம் சொக்கப்பநாவலா எனப்படுவர். இவர் த்து முதலிய தஞ்சைவாணன் கோவைக்கு உரையாசிரி சொல்லூராசிரியர் ஆண்டைப்பெருங்கமா யர். இவர் தொண்டை நாட்டுக் குன்றத் | னார் - மணலூர், ஆசிரியர், புளியங்காய்ப் தூரினர். பெருஞ் சேந்தனாரிடம் அகப்பொருள் சொக்குப்பொடி - சில மயக்கும் பொருள் கேட்டவர். களைச் சேர்த்துச் செய்யப்படும் தூள். சொல்லூர்க்கருங்கொற்றன் - கடைச்சங்க அறிவை மயக்குவது. மருவிய புலவர். இவா பர் சொல்லூர். சொட்டைத்தலத்தாசு - ஈசுரமுனிகளுக்கு இவர் துறம் கறுப்பாயிருக்கலாம் போலும், ஒரு பெயர். நாதமுனிகளுக்குத் தந்தை, சொல்வகை - ஒன்றைக் கூறுகையில் சொட்டை நம்பி- ஆளவந்தார் குமார், மண விரைந்து கூறலும், சொன்னதையே க்கால்நமபியை ஆச்ரயித்தவர். (குருபரம் மேன்மேலும் சொல்லுதலும் பொய்யைப் பரை.) பரக்கச் சொல்லுதலும், சொல்வதை வெகு சொடடையம்மாள் - திருவரங்கப் பெருமா வாய் விரித்துச் சொல்லுதலும் கூடாது. 'எரையர் பௌத்திரர், உடையவர் திருவடி சொல்வதைச் சில சொற்கடத்திக் கால சம்பந்தி (6) சிம்மாசனதிபதிகளில் ஒருத்திற் கேற்றபடி சொல்ல வேண்டும். வர். (குருபரம்பரை.) (ஆசாரக்கோவை.)
சைவலம் 749 - சொலவகை மணத்தின் மணமும் போல் எனவும் சொருபாநந்தர் - திருவாரூர் சிவப்பிரகாச அபேதவுவமையும் ' பண்ணையும் ஓசை | ருக்கு மாணவர் . யம்போலப் பழமதுவு மெண்ணுஞ் சுவை சொர்க்கன் - தருமிக்குச் சுவர்க்கனிடம் யும்போல் எனவும் நீரும் அமுதமும் போல் உதித்த குமரன் . எனவும் ; கூறியிருத்தல்போல்சிவத்துடன் சொல் - 1 . ( ) பெயர் வினை இடை கட்டியிருந்து ஆனந்தத் தழுந்தல் என்று உரி . 2 . ஒரு மொழியும் தொடர்மொழியும் சைவலம் - - சம்புகன் தவமியற்றிய கிரி பொதுமொழியுமாய் இருதிணை ஐம்பால் வசவாகமம் - ஆகமம் காண்க . பொருளை புந் தன்னையும் வெளிப்படையாக சைவை - அவன் பாரி . வங் குறிப்பாகவும் தெரிவிப்பது . அச்சொல் சைனர் - சிவனைத் தொழுவோர் இவர்கள் உயர்திணைச்சொல் அஃறிணைச்சொல் பெரும்பாலும் பல ஜாதியராக இந்தியா ஆண்பாற்சொல் பெண்பாற்சொல் பலர் முழுதும் பரவி யிருக்கின்றனர் . இவர்கள் பாற்சொல் ஒன்றறி சொல் பலல சொல் தமிழ் நாட்டில் நயினார் எனவும் சாஸ்திரி தன்மைச்சொல் முன்னிலைச்சொல் படர் கள் எனவும் பட்டம் வகித்திருக்கின்றனர் . கைச்சொல் வழக்குச்சொல் செய்யுட் ( தர்ஸ்ட ன் ) . ' சொல் வெளிப்படைச்சொல் குறிப்புச் சைவ - வேதாத்யயனம் ஆரம்பித்த சொல் இயற்சொல் திரிசொல் பெயர்ச் மாணாக்கர் . சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் திசைச்சொல் வடசொல் என்பன . சொ சொல்லணியில் ஒருவகை - பொத்தாம் பிரேளிகை விரித்து முடித்த மிறைக்கவிப் சொக்கநாதப்புலவர் - இவர் தொணடை பாட்டு நிரோட்டி அலகிருக்கை வெண் நாட்டிற் பிறந்தவராகத் தெரிகிறது . இவர் பா முண்டப்பாட்டு உயர்மொழி தரிச இளமையிற் கல்வி கற்றுக் கவி வல்லவரா னம் மாறாட்டு தோகை திரிபாகி கண்ட ய்ப் பல்லக்கு முதலிய வரிசைகள் பெற்று கட்டு ஒருங்கியன் மொழி ஐயம் உயர்வு மாவை கறுப்பனையும் மாதை வேங்கடேச விரவியல் கல்லவல் உருவகம் உவமை னையும் பாடி வரிசை பெற்று அரிகாப்புத் வழிமொழிமடக்கு தீவகம் வேற்றுமை திரன் என்னும் தட்டான தன்னிடம் வாதி நிலை வெளிப்படைநிலை நோக்கு உட் சக அவனிடம வாதிட்டு வென்றவர் . இவர் கோள் தொகைமொழி மிகைமொழி சில தனிப்பாடல்கள் பாடின தாகத் தெரி வார்த்தை தன்மை பிறபொருள் வைப்பு கிறது . தனிப்பாடற்றிரட்டு . ) சிறப்பு மொழி சிலேடை மறுமொழி சொக்கப்ப நாவலர் - இவர் அஷ்டாவதா உடனிலைக்கூட்டம் நவலா நுவற்சி வாழ் னம் சொக்கப்பநாவலா எனப்படுவர் . இவர் த்து முதலிய தஞ்சைவாணன் கோவைக்கு உரையாசிரி சொல்லூராசிரியர் ஆண்டைப்பெருங்கமா யர் . இவர் தொண்டை நாட்டுக் குன்றத் | னார் - மணலூர் ஆசிரியர் புளியங்காய்ப் தூரினர் . பெருஞ் சேந்தனாரிடம் அகப்பொருள் சொக்குப்பொடி - சில மயக்கும் பொருள் கேட்டவர் . களைச் சேர்த்துச் செய்யப்படும் தூள் . சொல்லூர்க்கருங்கொற்றன் - கடைச்சங்க அறிவை மயக்குவது . மருவிய புலவர் . இவா பர் சொல்லூர் . சொட்டைத்தலத்தாசு - ஈசுரமுனிகளுக்கு இவர் துறம் கறுப்பாயிருக்கலாம் போலும் ஒரு பெயர் . நாதமுனிகளுக்குத் தந்தை சொல்வகை - ஒன்றைக் கூறுகையில் சொட்டை நம்பி - ஆளவந்தார் குமார் மண விரைந்து கூறலும் சொன்னதையே க்கால்நமபியை ஆச்ரயித்தவர் . ( குருபரம் மேன்மேலும் சொல்லுதலும் பொய்யைப் பரை . ) பரக்கச் சொல்லுதலும் சொல்வதை வெகு சொடடையம்மாள் - திருவரங்கப் பெருமா வாய் விரித்துச் சொல்லுதலும் கூடாது . ' எரையர் பௌத்திரர் உடையவர் திருவடி சொல்வதைச் சில சொற்கடத்திக் கால சம்பந்தி ( 6 ) சிம்மாசனதிபதிகளில் ஒருத்திற் கேற்றபடி சொல்ல வேண்டும் . வர் . ( குருபரம்பரை . ) ( ஆசாரக்கோவை . )