அபிதான சிந்தாமணி

அபராசி தமகாராஜன் 63 அபி தர்மபீடகம் அபராசிதமகாராஜன்- இவன் சக்ரபுரத்தர ணம், கலிக்கம், மலக்குடசரிவமன விரேச சன், இவன் தேவி வசுந்தரை, இவன் னம், நன்னாரிஷாயம் முதலியவற்றால் குமரன் சக்ராயு தன். இவன் தேவி சித் வசமாம். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்). திரமாலை. இவன் குமரன் காபிஷ்ட கல் அபாநமித்ரன்- கத்ருவின் குமரன். பத்தில் தேவனாகிய கிரணவேகன் அல் அபாநன்- தசவாயுக்களுள் ஒன்று. லது வச்ராயு தன். இவன் தேவி இரத் அபாந்தாதமர் - விஷ்ணுவின் வாக்கும் தினமாலை (இவள் முன் தவத்தினால் தேவ பிறந்த புத்தர். இவர் சுவாயம்பு மன்வந்தா னாகிய ஸ்ரீ தரை) இவன் குமான் இரத்னா த்தில் வேதத்தைப் பிரித்தவர். கலியுகத் யு தன் இவர்களில் அபராஜிதனும் சக்ரா தில் வியாசராகப் பிறந்தவர். இவர்க்குப் யுதனும் சின தீக்ஷைபெற்று உலகுச்சி பிராசீனகர்ப்பர் எனவும் பெயர்.(பார-சார்) வடைந்தனர். அபாரோசன்- பீமனுடன் யுத்தஞ்செய்து அபராசிதன்-1. திருதராஷ்டா குமரன். தோற்றவன் 2. ஒரு பாம்பு. அபார்த்தகம் - அந்வயத்தில் அர்த்தமாகா திருக்கிற பதவாக்யங்களைச் சொல்லுகை. 3. ஓர் அரசன். அபாசிதை- அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி அபாவ அணி - ஒன்றனது இன்மையைக் அபராசினன் - சந்திரவம்சத்து அரசன். | கூறுவது. அது என்று மபாவம், இல்ல தன புருவம்சத்தில் பிறந்த ஜயத்சேனன் புத் பாவம், ஒன்றினொன்றபாவம், உள்ள திரன். தாய் சுசிரவை. தேவி மரியாதை. தனபாவம், அழிவுபாட்டபாவம் என புத்திரன் ஹரி. ஐந்துவகையாம். (தண்டி). அபராதிகன்-கத்ரு குமரன் நாகன். அபாவம்- இல்லையென்னும் ஞானத்திற்கு அபராந்தம் - ஒரு தேசம். Konkan and விஷயம். பிரதியோகியின் அபேஷையு Malabar. டைய ஞானத்திற்கு விஷமாயிருப்பது, அபரேகம்- இது பூமியிலுண்டாம ஒருவகை இது, சம்சர்க்காபாவம், அந்நியோன்யா பாவம் என இருவகைப்படும். (தரு). கண்ணாடி போன்ற பொருள். இது இந்தி அபிசாரர் - காச்மீரத்தருகில் வசிப்பவர். யாவில், சென்னை ராஜதானியில் நெல்லூர் ஜில்லாவில் இருக்கிறது. இது தகடுபோல் அபிசாந்தி ஒரு தீர்த்தம். உரிக்கக்கூடிய பளபளப்புள்ள பொருளா அபிசாரம்- தக்ஷசிலைக்கு வடக்கில் உள்ள ஒரு தேசம். சித்திரசேனனுக்கு உரியது. தலின் இதனால் விளக்குக்கூடுகளும்மற்றும் இராசசூயயாகத்தின் பொருட்டு அர்ச்சுன வேடிக்கைப் பொருள்களும் செய்கின்ற னால் ஜெயிக்கப்பட்டது. (The Country னர். ஒளஷதங்களும் செய்யப்படுகின்றன. of ilayara). I அபரீணை-மேனையின்புத்திரி, பித்ருக்களைக் அபிசித்-1. சந்திரன் தேவிகளில் ஒருத்தி. காண்க. இவள் தளிர் முதலியனவும் 2. ஒரு க்ஷத்திரம், சந்திரனுக்குமேல் புசிக்காமல் சிவமூர்த்தியை எண்ணித் லக்ஷம் யோசனை உயரத்தில் இருப்பது தவமியற்றியதால் இப்பெயர் பெற்றவள். நக்ஷத்திரம் காண்க. (மார்க்கண்டபுராணம்). 3. கணன் தந்தை . அபலை- இராமமூர்த்திக்குப் பசி இளைப்பு 4. யதுவம்சத்தி அரசன் முதலிய துன்பம் வராதபடி விச்வாமித் இரரால் உபதேசிக்கப்பட்ட மந்திரம். அபிசித்துழகூர்த்தம்-ஒருமுகூர்த்த மா (இரா- பால). வது (உ) நாழிகையாகப் பகலளவில் ஆதித் தியன் மத்திய மான காலத்திலெட்டா அபஸ்மாரரோகம்-நுரை நுரையாகக் கககு முகூர்த்தம். அதற்கு உத்தமமான வபி தல், பற்கடித்தல், உதறல், கால் பின்னல், சித்து முகூர்த்தமென்று பெயராம். இம் புத்திதோன்றாமை, பிரமை, கிடந்த இடத் முகூர்த்தம் நூறாயிரங் குற்றத்தைக் கெடு தில் கிடத்தல் இவற்றைத் தனக்கு உருவ க்கும். (விதானமாலை) மாகக்கொண்டு வருவது. இது வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம், திரிதோஷ அபஸ் (அபிதர்மபீடகம் - பௌத்தாது மூன்னாவது மாரரோகம் எனக் கூறுபடும். இது ஆகமம். இது தர்மசங்கணி, விபங்கம், கதா ஜெந்துக்களின் பிச்சுக்களாலாகிய ஆக்ரா வஸ்து, பிரகாணம், புத்கலப்பி- 'கி, - 9
அபராசி தமகாராஜன் 63 அபி தர்மபீடகம் அபராசிதமகாராஜன் - இவன் சக்ரபுரத்தர ணம் கலிக்கம் மலக்குடசரிவமன விரேச சன் இவன் தேவி வசுந்தரை இவன் னம் நன்னாரிஷாயம் முதலியவற்றால் குமரன் சக்ராயு தன் . இவன் தேவி சித் வசமாம் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் ) . திரமாலை . இவன் குமரன் காபிஷ்ட கல் அபாநமித்ரன் - கத்ருவின் குமரன் . பத்தில் தேவனாகிய கிரணவேகன் அல் அபாநன் - தசவாயுக்களுள் ஒன்று . லது வச்ராயு தன் . இவன் தேவி இரத் அபாந்தாதமர் - விஷ்ணுவின் வாக்கும் தினமாலை ( இவள் முன் தவத்தினால் தேவ பிறந்த புத்தர் . இவர் சுவாயம்பு மன்வந்தா னாகிய ஸ்ரீ தரை ) இவன் குமான் இரத்னா த்தில் வேதத்தைப் பிரித்தவர் . கலியுகத் யு தன் இவர்களில் அபராஜிதனும் சக்ரா தில் வியாசராகப் பிறந்தவர் . இவர்க்குப் யுதனும் சின தீக்ஷைபெற்று உலகுச்சி பிராசீனகர்ப்பர் எனவும் பெயர் . ( பார - சார் ) வடைந்தனர் . அபாரோசன் - பீமனுடன் யுத்தஞ்செய்து அபராசிதன் - 1 . திருதராஷ்டா குமரன் . தோற்றவன் 2 . ஒரு பாம்பு . அபார்த்தகம் - அந்வயத்தில் அர்த்தமாகா திருக்கிற பதவாக்யங்களைச் சொல்லுகை . 3 . ஓர் அரசன் . அபாசிதை - அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி அபாவ அணி - ஒன்றனது இன்மையைக் அபராசினன் - சந்திரவம்சத்து அரசன் . | கூறுவது . அது என்று மபாவம் இல்ல தன புருவம்சத்தில் பிறந்த ஜயத்சேனன் புத் பாவம் ஒன்றினொன்றபாவம் உள்ள திரன் . தாய் சுசிரவை . தேவி மரியாதை . தனபாவம் அழிவுபாட்டபாவம் என புத்திரன் ஹரி . ஐந்துவகையாம் . ( தண்டி ) . அபராதிகன் - கத்ரு குமரன் நாகன் . அபாவம் - இல்லையென்னும் ஞானத்திற்கு அபராந்தம் - ஒரு தேசம் . Konkan and விஷயம் . பிரதியோகியின் அபேஷையு Malabar . டைய ஞானத்திற்கு விஷமாயிருப்பது அபரேகம் - இது பூமியிலுண்டாம ஒருவகை இது சம்சர்க்காபாவம் அந்நியோன்யா பாவம் என இருவகைப்படும் . ( தரு ) . கண்ணாடி போன்ற பொருள் . இது இந்தி அபிசாரர் - காச்மீரத்தருகில் வசிப்பவர் . யாவில் சென்னை ராஜதானியில் நெல்லூர் ஜில்லாவில் இருக்கிறது . இது தகடுபோல் அபிசாந்தி ஒரு தீர்த்தம் . உரிக்கக்கூடிய பளபளப்புள்ள பொருளா அபிசாரம் - தக்ஷசிலைக்கு வடக்கில் உள்ள ஒரு தேசம் . சித்திரசேனனுக்கு உரியது . தலின் இதனால் விளக்குக்கூடுகளும்மற்றும் இராசசூயயாகத்தின் பொருட்டு அர்ச்சுன வேடிக்கைப் பொருள்களும் செய்கின்ற னால் ஜெயிக்கப்பட்டது . ( The Country னர் . ஒளஷதங்களும் செய்யப்படுகின்றன . of ilayara ) . I அபரீணை - மேனையின்புத்திரி பித்ருக்களைக் அபிசித் - 1 . சந்திரன் தேவிகளில் ஒருத்தி . காண்க . இவள் தளிர் முதலியனவும் 2 . ஒரு க்ஷத்திரம் சந்திரனுக்குமேல் புசிக்காமல் சிவமூர்த்தியை எண்ணித் லக்ஷம் யோசனை உயரத்தில் இருப்பது தவமியற்றியதால் இப்பெயர் பெற்றவள் . நக்ஷத்திரம் காண்க . ( மார்க்கண்டபுராணம் ) . 3 . கணன் தந்தை . அபலை - இராமமூர்த்திக்குப் பசி இளைப்பு 4 . யதுவம்சத்தி அரசன் முதலிய துன்பம் வராதபடி விச்வாமித் இரரால் உபதேசிக்கப்பட்ட மந்திரம் . அபிசித்துழகூர்த்தம் - ஒருமுகூர்த்த மா ( இரா - பால ) . வது ( ) நாழிகையாகப் பகலளவில் ஆதித் தியன் மத்திய மான காலத்திலெட்டா அபஸ்மாரரோகம் - நுரை நுரையாகக் கககு முகூர்த்தம் . அதற்கு உத்தமமான வபி தல் பற்கடித்தல் உதறல் கால் பின்னல் சித்து முகூர்த்தமென்று பெயராம் . இம் புத்திதோன்றாமை பிரமை கிடந்த இடத் முகூர்த்தம் நூறாயிரங் குற்றத்தைக் கெடு தில் கிடத்தல் இவற்றைத் தனக்கு உருவ க்கும் . ( விதானமாலை ) மாகக்கொண்டு வருவது . இது வாதம் பித்தம் சிலேஷ்மம் திரிதோஷ அபஸ் ( அபிதர்மபீடகம் - பௌத்தாது மூன்னாவது மாரரோகம் எனக் கூறுபடும் . இது ஆகமம் . இது தர்மசங்கணி விபங்கம் கதா ஜெந்துக்களின் பிச்சுக்களாலாகிய ஆக்ரா வஸ்து பிரகாணம் புத்கலப்பி - ' கி - 9