அபிதான சிந்தாமணி

சைவம் - 148 சைவம் சைவம் த்துடன் கலந்தவர், அபரமுத்தி பெற்றார் தால் வருவதாயும், தர்மா தர்ம சுவரூபமா சிவா நுக்கிரகத்தைப் பெற்றுப் பரிபாக மந் யும் பிருதிவி தத்துவ முதல் கலாதத்துவமள தத்தால் அஷ்டவித்யேசுவரரால் பிரேரே வும் உள்ள ஆன்மாக்களுக்குச் சுகதுக்காதி பிக்கப்பட்டு அதிகாரமலத்துடன் கூடிப் பிர போகங்களைக் கொடுப்பதாயும் இருக்கும். கிருதி மாயைக்குக் கீழுண்டான கிருத்தி மாயை - இது சுத்தம், அசுத்தம் என இரு பங்களைச் செய்துகொண்டு கலாமத்ய வாசி வகைப்படும். இப்பாசம் அநேகவித வன் களா யிருப்பர். இவர்கள் கன்மத்துக் கடா மையுடன் கூடியதாய், சூக்ஷ்மமாய், அசு கச் சிருட்டி காலத்துச் சூக்கும தேகத்தோடு த்த மார்க்கத்திற்கு முக்கியோபாதான காரி கூடிச் சகலராயும் விடுவர். சகலர் - மும் யாய், நித்தியமாய், பந்தமாய், தன் காரி மலங்களால் கட்டப்பட்டுச் சரியை, கிரி 'யங்களுக்கு ஆதாரமாய், வியாபகமாய், யை, யோகம், ஞானங்களால் முறையே அசேதனமாய், அஞ்ஞானத்தைச் செய்வ மாயை, கன்மம், ஆணவம் என்கிற மலங் தாய்ச் சங்கார காலத்தில் சகலர் பிரளா கள் தேயப்பரிபாகம் பெற்று மேற்சொ யாகலர் முதலிய ஆன்மாக்களுக்கு இருப் ன்ன பிரளயாகல விஞ்ஞான சுலபதமடை பிடமா யிருக்கும். இனிச் சுத்த மாயை ந்து முத்திபெறுவர். பாசலக்ஷணம்-இது யாவது, மேற்கூறிய லக்ஷணத்தைப் பெ மலமெனவும் படும். ஆன்மா இதனாற் ருந்தி யிருப்பினும் சுத்த சுவரூபமாயும் , கட்டுப்படுதலின் பசு எனப்படும். மேற் தாத்துமாவிற்கு உபாதான காரணமாய்ச் சொன்ன பாசம், பசுக்களாகிய ஆன்மாக்க சர்வவிஷய ஞானதிகளைப் பிரகாசிப்பதா ளுக்கு அநாதிபந்தமாம், இப்பாசம் ஆண 'யும் இருக்கும் என்பர் சைவசிந்தாந்திகள் வம் கன்மம், மாயை யென மூவிதப்படும். இச் சைவத்தில் முத்தி இரு வகைப்படும். இவற்றுள் ஆணவம் - மற்ற இரண்டினைப் அது பதமுத்தியுண்மை முத்தி யென்பன. போல் நடுவில் வந்ததல்லாமையால் அநாதி பதமுத்தி சேர்வார் சரியை, கிரியை யதே பாம். இது, அநேகமாகிய ஜடபதார்த்தம் கம் புரிந்தவர். அவர் சாலோக, சாமீப, அநித்தியமா தலால் சடமாய் நித்தியமாய் சாரூபங்களையடைவர். உண்மை முத்தி ஒன்றாயிருக்கும். இது, ஆன்மாக்களுக்கு சேர்வோர் மலபரி பாகத்தால் சத்திநிபாத அநாதிசித்தமாய் மறைவாயிருந்தும் கண் மடைந்து இறைவன் ஞானாசாரியனா யெ ணிற்குப் படலா திரோகம்போல வஸ்துவா ழுந்தருளித் தீக்ஷை புரிந்து உண்மை யறி கவே சொல்லப்படும். செம்பிற் களிம்பு விக்க வணர்ந்து தெளிந்து உண்மைப்பொ தோன்றியதற்குக் காரணம் எவ்விதமோ ரூளுடன் தா தான்மியமா யிருப்பர். இத அவ்வி தமே. ஆன்மா அனாதியே மலசம் னையே அத்துவித மெனப்படும். அவ்வத்து பந்தமுடையனாயினான், சிவன் அனாதியே, 'லி தமாவது, ஒருபொருளை அவயவ அவயவிக் மலாகிதனாதலால் நிர்மலனாயினான். மலம், ளாயாதல், குணகுணிகளாயாதல் வேற்று எவ்விதம் அரிசிக்கு முளை யுண்டாவதில் மைப்பட்டு இரண்டாய் நிற்றற்கேதுவாகிய உமி நிமித்தமோ அவ்வகையே ஆன்மாக்க தா தான்மியமும், அதுபோல், இருபொரு ளுக்குச் சரீராதிகள் உண்டாவதற்கு நிமித் ளே அது அதுவாய் ஒற்றுமைப்பட்டு ஒன் தமாம். இது வியாபகனாகிய ஆன்மாவை றாய் நிற்றற்கேதுவாகிய தாதான்மியமுமெ அநாதியே மறைத்து நீங்கா தாயின் ஆன்மா னத் தாதானமிய சம்பந்த மிருவகைப்படும். முத்தி பொனோ எனின் கண்ணிற்குப் அவற்றுள் முன்னையது தாதான்மியமென் படலம்போல் மலம் திரவியம், அப் படலத் றும், பின்னையது அத்துவி தமென்றும் வழ திற்குப் பாகமுண்டு, அக்காலத்து அது ங்கப்படும். அதாவது, அன்மைப் பொருள் நீங்கும். அவ்வாறு மலபரிபாக காலத்துச் பற்றி இரண்டென வேற்றுமைப்படாமை சத்து குன்றும், கன்மம் - இது நானாப்பிர நிற்றலேயாம். இது, அபேத சம்பந்தமா காரமாயும்; ஆன்மாக்களின் பல போகங்க கிய ஐக்கியா ஐக்கிய முமன்றி, பேதாபேத ளுக்கு இடமாயும், ஆணவத்தைப்போல் சம்பந்தமாகிய தாதான்மியமுமன்றி, பேத சுபாவமாயும் சநந மரணத்துடன் கூடியும், சம்பந்தமாகிய சையோகமுமன்றிக் கலப் அநாதியாயும், புருடன் தோறும் வெவ்வே 'பும், உடனாதலும், வேறாதலுமாகிய மூன் முகியும், ஆன்மாவில் சமஸ்கார ரூபமாயும் அந் தன்கட்டோன்றி நிற்றல் பற்றியதாம். குமமாயு மிருப்பதால் இந்திரியங்களாற் இதனை "அலை கடலிற் சென் றடங்கு மாறு காணப்படாததாயும், மனோவாக்குக் காயத் போல் எனவும், வானத்தில் வானும்,
சைவம் - 148 சைவம் சைவம் த்துடன் கலந்தவர் அபரமுத்தி பெற்றார் தால் வருவதாயும் தர்மா தர்ம சுவரூபமா சிவா நுக்கிரகத்தைப் பெற்றுப் பரிபாக மந் யும் பிருதிவி தத்துவ முதல் கலாதத்துவமள தத்தால் அஷ்டவித்யேசுவரரால் பிரேரே வும் உள்ள ஆன்மாக்களுக்குச் சுகதுக்காதி பிக்கப்பட்டு அதிகாரமலத்துடன் கூடிப் பிர போகங்களைக் கொடுப்பதாயும் இருக்கும் . கிருதி மாயைக்குக் கீழுண்டான கிருத்தி மாயை - இது சுத்தம் அசுத்தம் என இரு பங்களைச் செய்துகொண்டு கலாமத்ய வாசி வகைப்படும் . இப்பாசம் அநேகவித வன் களா யிருப்பர் . இவர்கள் கன்மத்துக் கடா மையுடன் கூடியதாய் சூக்ஷ்மமாய் அசு கச் சிருட்டி காலத்துச் சூக்கும தேகத்தோடு த்த மார்க்கத்திற்கு முக்கியோபாதான காரி கூடிச் சகலராயும் விடுவர் . சகலர் - மும் யாய் நித்தியமாய் பந்தமாய் தன் காரி மலங்களால் கட்டப்பட்டுச் சரியை கிரி ' யங்களுக்கு ஆதாரமாய் வியாபகமாய் யை யோகம் ஞானங்களால் முறையே அசேதனமாய் அஞ்ஞானத்தைச் செய்வ மாயை கன்மம் ஆணவம் என்கிற மலங் தாய்ச் சங்கார காலத்தில் சகலர் பிரளா கள் தேயப்பரிபாகம் பெற்று மேற்சொ யாகலர் முதலிய ஆன்மாக்களுக்கு இருப் ன்ன பிரளயாகல விஞ்ஞான சுலபதமடை பிடமா யிருக்கும் . இனிச் சுத்த மாயை ந்து முத்திபெறுவர் . பாசலக்ஷணம் - இது யாவது மேற்கூறிய லக்ஷணத்தைப் பெ மலமெனவும் படும் . ஆன்மா இதனாற் ருந்தி யிருப்பினும் சுத்த சுவரூபமாயும் கட்டுப்படுதலின் பசு எனப்படும் . மேற் தாத்துமாவிற்கு உபாதான காரணமாய்ச் சொன்ன பாசம் பசுக்களாகிய ஆன்மாக்க சர்வவிஷய ஞானதிகளைப் பிரகாசிப்பதா ளுக்கு அநாதிபந்தமாம் இப்பாசம் ஆண ' யும் இருக்கும் என்பர் சைவசிந்தாந்திகள் வம் கன்மம் மாயை யென மூவிதப்படும் . இச் சைவத்தில் முத்தி இரு வகைப்படும் . இவற்றுள் ஆணவம் - மற்ற இரண்டினைப் அது பதமுத்தியுண்மை முத்தி யென்பன . போல் நடுவில் வந்ததல்லாமையால் அநாதி பதமுத்தி சேர்வார் சரியை கிரியை யதே பாம் . இது அநேகமாகிய ஜடபதார்த்தம் கம் புரிந்தவர் . அவர் சாலோக சாமீப அநித்தியமா தலால் சடமாய் நித்தியமாய் சாரூபங்களையடைவர் . உண்மை முத்தி ஒன்றாயிருக்கும் . இது ஆன்மாக்களுக்கு சேர்வோர் மலபரி பாகத்தால் சத்திநிபாத அநாதிசித்தமாய் மறைவாயிருந்தும் கண் மடைந்து இறைவன் ஞானாசாரியனா யெ ணிற்குப் படலா திரோகம்போல வஸ்துவா ழுந்தருளித் தீக்ஷை புரிந்து உண்மை யறி கவே சொல்லப்படும் . செம்பிற் களிம்பு விக்க வணர்ந்து தெளிந்து உண்மைப்பொ தோன்றியதற்குக் காரணம் எவ்விதமோ ரூளுடன் தா தான்மியமா யிருப்பர் . இத அவ்வி தமே . ஆன்மா அனாதியே மலசம் னையே அத்துவித மெனப்படும் . அவ்வத்து பந்தமுடையனாயினான் சிவன் அனாதியே ' லி தமாவது ஒருபொருளை அவயவ அவயவிக் மலாகிதனாதலால் நிர்மலனாயினான் . மலம் ளாயாதல் குணகுணிகளாயாதல் வேற்று எவ்விதம் அரிசிக்கு முளை யுண்டாவதில் மைப்பட்டு இரண்டாய் நிற்றற்கேதுவாகிய உமி நிமித்தமோ அவ்வகையே ஆன்மாக்க தா தான்மியமும் அதுபோல் இருபொரு ளுக்குச் சரீராதிகள் உண்டாவதற்கு நிமித் ளே அது அதுவாய் ஒற்றுமைப்பட்டு ஒன் தமாம் . இது வியாபகனாகிய ஆன்மாவை றாய் நிற்றற்கேதுவாகிய தாதான்மியமுமெ அநாதியே மறைத்து நீங்கா தாயின் ஆன்மா னத் தாதானமிய சம்பந்த மிருவகைப்படும் . முத்தி பொனோ எனின் கண்ணிற்குப் அவற்றுள் முன்னையது தாதான்மியமென் படலம்போல் மலம் திரவியம் அப் படலத் றும் பின்னையது அத்துவி தமென்றும் வழ திற்குப் பாகமுண்டு அக்காலத்து அது ங்கப்படும் . அதாவது அன்மைப் பொருள் நீங்கும் . அவ்வாறு மலபரிபாக காலத்துச் பற்றி இரண்டென வேற்றுமைப்படாமை சத்து குன்றும் கன்மம் - இது நானாப்பிர நிற்றலேயாம் . இது அபேத சம்பந்தமா காரமாயும் ; ஆன்மாக்களின் பல போகங்க கிய ஐக்கியா ஐக்கிய முமன்றி பேதாபேத ளுக்கு இடமாயும் ஆணவத்தைப்போல் சம்பந்தமாகிய தாதான்மியமுமன்றி பேத சுபாவமாயும் சநந மரணத்துடன் கூடியும் சம்பந்தமாகிய சையோகமுமன்றிக் கலப் அநாதியாயும் புருடன் தோறும் வெவ்வே ' பும் உடனாதலும் வேறாதலுமாகிய மூன் முகியும் ஆன்மாவில் சமஸ்கார ரூபமாயும் அந் தன்கட்டோன்றி நிற்றல் பற்றியதாம் . குமமாயு மிருப்பதால் இந்திரியங்களாற் இதனை அலை கடலிற் சென் றடங்கு மாறு காணப்படாததாயும் மனோவாக்குக் காயத் போல் எனவும் வானத்தில் வானும்