அபிதான சிந்தாமணி

சையுத்தசமவாயம் 746 சைவம் யத்துச் சந்நியாசிகள் முண்டிதராய்ச் சர் சைவசித்தாந்தசாத்திரம் பதினான்கு - சித் வாங்க க்ஷௌரம் செய்து கொள்வர். இற தாந்தசாத்திரம் (கச) காண்க. ந்தவர்களைத் தகனஞ் செய்து சாம்பலை சைவபத்ததி செய்தோர் - க. தூர்வாசர். வைத்துச் சமாதி கட்டுவர். உ. பைங்கள சிவர்; கூ. உக்ரஜ்யோதி; ஈ; சையுத்தசமவாயம் - கண்ணிற்கும் ரூபத் ஸ்ரீகண்டர்; ரு. விஷ்ணுகண்டர்; சு. சுபோ திற்கு முள்ள சம்பந்தம். (சிவ - சித்) தர்; எ.வித்யாகண்டர்; அ. இராமகண்டர்; சையுத்தசம வேதசமவாயம் - இது கண் க. ஞானசிவர்; க0. ஞான சங்கரர்; கக, ணிற்கும் ரூபத்திலுள்ள ரூபத்துவத்திற்கு சோமசம்பு, கஉ. பிரமசம்பு; கக. திரி முள்ள சம்பந்தம். (சிவ - சித்) லோசன சிவர். கச. அகோரசிவர், கரு, சையோகம் - இரண்டு திரவியங்களின் சம் வருணசிவர் : கசு. பிரசா சசிவர் , கஎ. பந்தம் - இது பிரிந்திருக்கிற வஸ்துக்க இராமநாதசிவர்; கஅ . ஈசான சிவர் என்ப ளின் சம்பந்தம். (சிவ - சித்) வர்களாம். சையோகசையோகம் - எந்தச் சையோ சைவபுராணம் - இது (உ+00) கிரந்தங் கத்தினுற்பத்தியில் சையோகம் அசமவாயி கொண்டது. இதில் பிரம விஷ்ணுக்களின் காரணமாயிருக்கிறதோ அது. (தரு.) பிறப்பு, இறப்பு, பிரபஞ்சசிருட்டி, சிவத் சைய்யகிரி - கொங்குநாட்டிலுள்ள ஒரு திருந்து யாவுமுற்பத்தி, சிவலிங்கவழிபாடு மலை. காவிரிந்திக்குப் பிறப்பிடம். புண்யகாலம், புண்ய க்ஷேத்ரம், புண்ணிய சைாந்திரயன் - தஸி யூவானவன் அயோகவ தீர்த்தம், பிரம விஷ்ணு கள் சிவலிங்க ஜாதி ஸ்திரியிடத்தில் பெற்ற குமரன். வயத்தரானமை, சிவபூசை, யோகம், காசி இவனுக்கு எண்ணெயிடுதல், கைகால் பிடி மகாத்மியம், தீர்த்தமான்மியம், அத்துவி த்தல், வலைதொழில் செய்தல் முதலிய தம், திரிபுர தகனம், தக்ஷயாகம், கணபதி, தொழில். (மது.) கந்தர் உற்பவங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன. சைரந்திரி - பாண்டவர் அஞஞ. தவாசத்தில் சைவம் - இது சிவமூர்த்தியைத் தெய்வ 'திரௌபதி வைத்துக்கொண்ட பெயர். மாகக்கொண்ட மதம். இது ஊர் தவசை சைலாதன் - சித்துர தன் குமரன், இவன் வம், அநாதிசைவம், ஆதிசைவம், மகாசை குமரன் காமரதன். வம், பேதசைவம், அபேதசைவம், அந்தர சைலூஷன் - ஒரு காந்தருவன். சிந்து தீர சைவம், குணசைவம், நிர்க்குணசைவம், வாசி. அத்துவாசைவம், யோகசைவம், ஞான சைலேர்தம் - மேருமந்தரங்களுக்கு மத்தியி சைவம், அணுசைலம் , கிரியாசைவம், லுள்ள ஒரு நதி. (பார - சபா.) நாலுபாதசைவம், வீரசைவம், சுத் தசை சைவ எல்லப்ப நாவலர் தேவியார் - இந்த வம் என்று பலதிறப்படும். பின்னும் சாளா அமமையார், மணவாள தாசர் தாம் பாடிய முகம், காபாலம் முதலியவும் உள. அவற் அரங்கக்கலம்பகத்தை நாவலாக்கு அனுப்பு றுள் சுத்தாத்துவித சித்தாந்தசைவம் உய கையி லதிலிருந்த 'வாடியோடவன் சமன் ர்ந்தது. அவற்றுள் ஊர்த்தசைவமாவது - ன" எனுஞ் செய்யுளைக்கண்டு அதற்குப் சிவன் ஒருவன் உண்டெனவும் அவன் பிரதியாய் "கருடனோட மச்சமாமை கமல தத்துவா தீனன் எனவும்; சடை, விபூதி, மோட முற்கரங், காட்டிலோட மூன்றி ருத்ராக்ஷ தாரணத்துடன் சிவபூசை செய்து ராமற் கண்டமட்டி லோடவே, மருளிவந்த பஞ்சாக்ஷரம் செபித்துச் சிவவேடம் பொரு சிங்கமோட வாமனென்பு பாறவே, மஞ்ச ளாகக்கொண்டு சிவத்தைத் தியானிப்பதே முள்ள கண்ணனோட மாரலறச் சேன முத்தி எனவும் கூறும், அநாதிசை வமா னும், இருளினோட முண்டகத்த னேங்கி வது - பதி, பசு, பாசம் மூன்றும் அநாதி யொட வென்றவர்க், கீறுறாதங் குயிரளி நித்யம் எனவும்; விபூதி, ருக்ராகம், சிவ த வேந்தல்யாவன்வே தமே, அருளுமந்த வேடம் பொருளாகக் கொண்டு சிவத்தியா முதல்வன்யாவன் அருணை கண்டு வாழ் னஞ்செய்து பாசங்கிச் சிவனை யடை மனோ, ஆரனாதி மூலமென்ப தறிகிலாத வதே முத்தியெனவுங் கூறும். ஆதிசைவ மாக்களே" எனப் பாடித் தந்தவர். மாவது - சிவனிடத்து மோகமாய் மோக்ஷ சைவசமயதாவர்கள் - மாணிக்கவாசகர், | சாதனங்களுக்கு வேண்டிய வேடங்களும் திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசுகள், சுந் ஒழுக்கமும் பூண்டு எல்லாஞ் சிவபோகமா தரமூர்த்திநாயனார் என்னும் நால்வர். யநுபவித்து விபூதி ருத்ராக்ஷ, சிவவேடத்
சையுத்தசமவாயம் 746 சைவம் யத்துச் சந்நியாசிகள் முண்டிதராய்ச் சர் சைவசித்தாந்தசாத்திரம் பதினான்கு - சித் வாங்க க்ஷௌரம் செய்து கொள்வர் . இற தாந்தசாத்திரம் ( கச ) காண்க . ந்தவர்களைத் தகனஞ் செய்து சாம்பலை சைவபத்ததி செய்தோர் - . தூர்வாசர் . வைத்துச் சமாதி கட்டுவர் . . பைங்கள சிவர் ; கூ . உக்ரஜ்யோதி ; ; சையுத்தசமவாயம் - கண்ணிற்கும் ரூபத் ஸ்ரீகண்டர் ; ரு . விஷ்ணுகண்டர் ; சு . சுபோ திற்கு முள்ள சம்பந்தம் . ( சிவ - சித் ) தர் ; . வித்யாகண்டர் ; . இராமகண்டர் ; சையுத்தசம வேதசமவாயம் - இது கண் . ஞானசிவர் ; க0 . ஞான சங்கரர் ; கக ணிற்கும் ரூபத்திலுள்ள ரூபத்துவத்திற்கு சோமசம்பு கஉ . பிரமசம்பு ; கக . திரி முள்ள சம்பந்தம் . ( சிவ - சித் ) லோசன சிவர் . கச . அகோரசிவர் கரு சையோகம் - இரண்டு திரவியங்களின் சம் வருணசிவர் : கசு . பிரசா சசிவர் கஎ . பந்தம் - இது பிரிந்திருக்கிற வஸ்துக்க இராமநாதசிவர் ; கஅ . ஈசான சிவர் என்ப ளின் சம்பந்தம் . ( சிவ - சித் ) வர்களாம் . சையோகசையோகம் - எந்தச் சையோ சைவபுராணம் - இது ( + 00 ) கிரந்தங் கத்தினுற்பத்தியில் சையோகம் அசமவாயி கொண்டது . இதில் பிரம விஷ்ணுக்களின் காரணமாயிருக்கிறதோ அது . ( தரு . ) பிறப்பு இறப்பு பிரபஞ்சசிருட்டி சிவத் சைய்யகிரி - கொங்குநாட்டிலுள்ள ஒரு திருந்து யாவுமுற்பத்தி சிவலிங்கவழிபாடு மலை . காவிரிந்திக்குப் பிறப்பிடம் . புண்யகாலம் புண்ய க்ஷேத்ரம் புண்ணிய சைாந்திரயன் - தஸி யூவானவன் அயோகவ தீர்த்தம் பிரம விஷ்ணு கள் சிவலிங்க ஜாதி ஸ்திரியிடத்தில் பெற்ற குமரன் . வயத்தரானமை சிவபூசை யோகம் காசி இவனுக்கு எண்ணெயிடுதல் கைகால் பிடி மகாத்மியம் தீர்த்தமான்மியம் அத்துவி த்தல் வலைதொழில் செய்தல் முதலிய தம் திரிபுர தகனம் தக்ஷயாகம் கணபதி தொழில் . ( மது . ) கந்தர் உற்பவங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன . சைரந்திரி - பாண்டவர் அஞஞ . தவாசத்தில் சைவம் - இது சிவமூர்த்தியைத் தெய்வ ' திரௌபதி வைத்துக்கொண்ட பெயர் . மாகக்கொண்ட மதம் . இது ஊர் தவசை சைலாதன் - சித்துர தன் குமரன் இவன் வம் அநாதிசைவம் ஆதிசைவம் மகாசை குமரன் காமரதன் . வம் பேதசைவம் அபேதசைவம் அந்தர சைலூஷன் - ஒரு காந்தருவன் . சிந்து தீர சைவம் குணசைவம் நிர்க்குணசைவம் வாசி . அத்துவாசைவம் யோகசைவம் ஞான சைலேர்தம் - மேருமந்தரங்களுக்கு மத்தியி சைவம் அணுசைலம் கிரியாசைவம் லுள்ள ஒரு நதி . ( பார - சபா . ) நாலுபாதசைவம் வீரசைவம் சுத் தசை சைவ எல்லப்ப நாவலர் தேவியார் - இந்த வம் என்று பலதிறப்படும் . பின்னும் சாளா அமமையார் மணவாள தாசர் தாம் பாடிய முகம் காபாலம் முதலியவும் உள . அவற் அரங்கக்கலம்பகத்தை நாவலாக்கு அனுப்பு றுள் சுத்தாத்துவித சித்தாந்தசைவம் உய கையி லதிலிருந்த ' வாடியோடவன் சமன் ர்ந்தது . அவற்றுள் ஊர்த்தசைவமாவது - எனுஞ் செய்யுளைக்கண்டு அதற்குப் சிவன் ஒருவன் உண்டெனவும் அவன் பிரதியாய் கருடனோட மச்சமாமை கமல தத்துவா தீனன் எனவும் ; சடை விபூதி மோட முற்கரங் காட்டிலோட மூன்றி ருத்ராக்ஷ தாரணத்துடன் சிவபூசை செய்து ராமற் கண்டமட்டி லோடவே மருளிவந்த பஞ்சாக்ஷரம் செபித்துச் சிவவேடம் பொரு சிங்கமோட வாமனென்பு பாறவே மஞ்ச ளாகக்கொண்டு சிவத்தைத் தியானிப்பதே முள்ள கண்ணனோட மாரலறச் சேன முத்தி எனவும் கூறும் அநாதிசை வமா னும் இருளினோட முண்டகத்த னேங்கி வது - பதி பசு பாசம் மூன்றும் அநாதி யொட வென்றவர்க் கீறுறாதங் குயிரளி நித்யம் எனவும் ; விபூதி ருக்ராகம் சிவ வேந்தல்யாவன்வே தமே அருளுமந்த வேடம் பொருளாகக் கொண்டு சிவத்தியா முதல்வன்யாவன் அருணை கண்டு வாழ் னஞ்செய்து பாசங்கிச் சிவனை யடை மனோ ஆரனாதி மூலமென்ப தறிகிலாத வதே முத்தியெனவுங் கூறும் . ஆதிசைவ மாக்களே எனப் பாடித் தந்தவர் . மாவது - சிவனிடத்து மோகமாய் மோக்ஷ சைவசமயதாவர்கள் - மாணிக்கவாசகர் | சாதனங்களுக்கு வேண்டிய வேடங்களும் திருஞானசம்பந்தர் திருநாவுக்கரசுகள் சுந் ஒழுக்கமும் பூண்டு எல்லாஞ் சிவபோகமா தரமூர்த்திநாயனார் என்னும் நால்வர் . யநுபவித்து விபூதி ருத்ராக்ஷ சிவவேடத்