அபிதான சிந்தாமணி

சேறைக்கவிராஜபிள்ளை 742 சைதன்யமதம் கோல் போது, குல்பர் வானி, தேன் தென்மரன்று சேனைமுகம் வா செங்கும் சனி நாடு சென்று சீவிலிமாறருடைய பரம்ப செய்யப் பறையன் போவதில்லை. அம்பட் ரையைச் சார்ந்த இராம பாண்டியரைப் டர் இவர்களுக்கு வேலை செய்வதில்லை. பாடிப் பல பரிசு பெற்றவர். "செந்தமி இவர்கள் வீட்டில் அம்பட்டன் வண்ணான் ழோர் தங்களிருசீ பாததூளி பொர, வந்த உண்ணான். இவர்கள் இடங்கையைச் புலவோர் தமார்பாணி - கந்த, னடிகையா சேர்ந்தவர்கள். (தர்ஸ்ட ன்) ரப் பரவுமாசு கவிராஜன், கடிகையார் சேனை முதலியார் - விசுவசேகரைக் காண்க. கோலாகலன்" பாண்டியராஜா ஆரென்று சேஷ்டர் - ஜலத்திற்காதார தேவர், இவர்க் கேட்டபோது பாடியது. ''தென்பாராளு குப் பவர் எனவும் பெயர். மறிவின் குறுமுனி தெக்கிண கயிலையில் சேஷ்டை - ஜலத்திற்கதிட்டான சாத்தி, வாழ், செங்குந்தக் குலவேங்கடராயன் றிரு வா சற்புலவன், என் பேர் வண்ணக்கட்சி ய தன்றி யெதிர்த்தவர் மார்பாணி, யிந்தத் சை தேசப்புலவர் மனத்துக்கிடியென வந்தேன் காண், உன்பால் யான்வர வாசற்காரர்க் | சைகஷவ்யர் - இவர் தருமருக்குத் தாம் குத்தாரம் பண்ணி, யுள்ளுக் கென்னை சிவபிரானிடம் அட்டமாசித்திகளைப் பெற் யழைப்பித்தா சிலுரைக்குங் கவிதைகள் றதைக் கூறினவர். (பார - அநுசா.) கேட், டென் பால் வரிசைகள் பரிசில்கள் சைகாவத்தியன் - ஒரு ரிஷி. அம்பை நல்கி யிரக்ஷித்திடவேண்டு, இராமா சீவல | பீஷ்மர் தன்னை மணம் புரியாதலால் மாறா பாண்டியராஜ வரோதயனே. வெறுப்புற்று இவருடைய ஆச்ரமத்தில் 2. மாணாக்கர் பாடியது, நல்ல பாம்பு 'தவமிருந்தனள். (பா - உத்தி.) தீண்டப் பெற்றபோது பாடியது. "ஆறு சைகிசவ்யன் -1. ஒரு இரும, அபர்ணை முகனாணையவனடியார் தம்மாணை யேறு மயி யின் கணவர், பித்ருக்களைக் காண்க. லாணை யென்னாணை வீறுபுகழ், தேறு கவி -2. ஒரு ருஷி. ருத்சர் உமையுடன் ராசராசன் றிருவாணை யேறியவாறேயி சென்று வேண்டியதைக் கேளென ஒன் றங்கு '' றும் வேண்டேன் என்று மறுத்த ஞானி. சேறைக்கவிராஜபிள்ளை - இவர் சோழ (பார - சாங்.) | நாட்டுச் சேறையென்னும் ஊரினர். சைவ | சைகீஷவ்யர் - இவர் சோம தீர்த்தத்தினரு சமயத்தினர். குலம் கருணீகர், ஆசுகவி கில் தேவலருஷியின் ஆசிரமத்திற் செல்லத் பாடுந்திறம் உள்ளவர். இவரியற்றிய நூல் தேவலர் தாம் இவரை வரவேற்காது தவ கள் காளத்திநாதருலா, சேயூர் முருகனுலா, த்தில் இருந்து பின் இவரை உபசரிக்க வாட்போக்கிநாதருவா, அண்ணாமலையார் வேண்டிக் குடங்கொண்டு கடற்குச் செல்ல வண்ண ம், முதலிய. அவ்விடத்திலும் இவர் தேவலர்க்கு முன் சேனஜித் - பூருகுலத்தில் பிறந்த பிருகதிசு சென்றிருந்தனர். பின் தேவலர் ஆகாயம், வம்சத்தவனான விச தன் என்னும் பெய சுவர்க்கம், பிதுர் உலகம் , யமலோகம், ருள்ள ராஜபுத்திரன். இவன் புத்திரர்கள் ஆதித்யலோகம், சந்திரலோகம் முதலிய ருசிராஸ்வன், திருடாநு, காசியன், வச்சன் இடங்களிற் செல்ல அவ்விடமெல்லாஞ் முதலியவர்கள். சென்றனர். அவ்வகையான தபசி வசித்த சேனன் - கனகமாலை சகோதாருள் ஒரு தீர்த்தமாதலால் இதில் பலராமர் ஸ்நானம் வன். | செய்தனர். (பார - சல்லி.) சேனபிந்து - பாண்டவ பட்சத்தவனாகிய சைசிட முனிவன் - காசியில் தவஞ் செய்து பாஞ்சால அரசன். (பார. ஆதி.) நந்தி தேவரால் விளிக்கப்பட்டு முத்தி சேனை - தருமப்பிரசாபதியின் புத்திரி, யடைந்தவன். (காசிகாண்டம்.) புறாக்களைப் பெற்றாள். சைசுநாகர் - சிசுநாகன் வம்சத்து மகத சேனைக்குடையார் - (இலை வாணியர்) தேசத்தரசர். இவர்கள் வெற்றிலைக்கொடி நட்டு ஜீவிப் சைதன்யமதம் - சை தனியன் வங்கதேசத் பவர். இவர்கள் தங்களைக் கொடிக்கால் தில் நவத்வீபத்தில் கிறிஸ்துசகம் கச அக- பிள்ளைமார் என்பர். இவர்களுக்கு மூப் வது வருஷத்தில் விஷ்ணு அம்சத்தாற் பன், செட்டி எனவும் பட்டம் உண்டு, பிறந்தவன். தந்தை ஜகந்நா தமிச்ரன், தஞ்சாவூரில் இவர்கள் வீட்டில் வேலை தாய் சசீதேவி. இவன் முதற்பெயர் விச் ம் உள்லேம் ஆம் ஊரினர் சோ
சேறைக்கவிராஜபிள்ளை 742 சைதன்யமதம் கோல் போது குல்பர் வானி தேன் தென்மரன்று சேனைமுகம் வா செங்கும் சனி நாடு சென்று சீவிலிமாறருடைய பரம்ப செய்யப் பறையன் போவதில்லை . அம்பட் ரையைச் சார்ந்த இராம பாண்டியரைப் டர் இவர்களுக்கு வேலை செய்வதில்லை . பாடிப் பல பரிசு பெற்றவர் . செந்தமி இவர்கள் வீட்டில் அம்பட்டன் வண்ணான் ழோர் தங்களிருசீ பாததூளி பொர வந்த உண்ணான் . இவர்கள் இடங்கையைச் புலவோர் தமார்பாணி - கந்த னடிகையா சேர்ந்தவர்கள் . ( தர்ஸ்ட ன் ) ரப் பரவுமாசு கவிராஜன் கடிகையார் சேனை முதலியார் - விசுவசேகரைக் காண்க . கோலாகலன் பாண்டியராஜா ஆரென்று சேஷ்டர் - ஜலத்திற்காதார தேவர் இவர்க் கேட்டபோது பாடியது . ' ' தென்பாராளு குப் பவர் எனவும் பெயர் . மறிவின் குறுமுனி தெக்கிண கயிலையில் சேஷ்டை - ஜலத்திற்கதிட்டான சாத்தி வாழ் செங்குந்தக் குலவேங்கடராயன் றிரு வா சற்புலவன் என் பேர் வண்ணக்கட்சி தன்றி யெதிர்த்தவர் மார்பாணி யிந்தத் சை தேசப்புலவர் மனத்துக்கிடியென வந்தேன் காண் உன்பால் யான்வர வாசற்காரர்க் | சைகஷவ்யர் - இவர் தருமருக்குத் தாம் குத்தாரம் பண்ணி யுள்ளுக் கென்னை சிவபிரானிடம் அட்டமாசித்திகளைப் பெற் யழைப்பித்தா சிலுரைக்குங் கவிதைகள் றதைக் கூறினவர் . ( பார - அநுசா . ) கேட் டென் பால் வரிசைகள் பரிசில்கள் சைகாவத்தியன் - ஒரு ரிஷி . அம்பை நல்கி யிரக்ஷித்திடவேண்டு இராமா சீவல | பீஷ்மர் தன்னை மணம் புரியாதலால் மாறா பாண்டியராஜ வரோதயனே . வெறுப்புற்று இவருடைய ஆச்ரமத்தில் 2 . மாணாக்கர் பாடியது நல்ல பாம்பு ' தவமிருந்தனள் . ( பா - உத்தி . ) தீண்டப் பெற்றபோது பாடியது . ஆறு சைகிசவ்யன் - 1 . ஒரு இரும அபர்ணை முகனாணையவனடியார் தம்மாணை யேறு மயி யின் கணவர் பித்ருக்களைக் காண்க . லாணை யென்னாணை வீறுபுகழ் தேறு கவி - 2 . ஒரு ருஷி . ருத்சர் உமையுடன் ராசராசன் றிருவாணை யேறியவாறேயி சென்று வேண்டியதைக் கேளென ஒன் றங்கு ' ' றும் வேண்டேன் என்று மறுத்த ஞானி . சேறைக்கவிராஜபிள்ளை - இவர் சோழ ( பார - சாங் . ) | நாட்டுச் சேறையென்னும் ஊரினர் . சைவ | சைகீஷவ்யர் - இவர் சோம தீர்த்தத்தினரு சமயத்தினர் . குலம் கருணீகர் ஆசுகவி கில் தேவலருஷியின் ஆசிரமத்திற் செல்லத் பாடுந்திறம் உள்ளவர் . இவரியற்றிய நூல் தேவலர் தாம் இவரை வரவேற்காது தவ கள் காளத்திநாதருலா சேயூர் முருகனுலா த்தில் இருந்து பின் இவரை உபசரிக்க வாட்போக்கிநாதருவா அண்ணாமலையார் வேண்டிக் குடங்கொண்டு கடற்குச் செல்ல வண்ண ம் முதலிய . அவ்விடத்திலும் இவர் தேவலர்க்கு முன் சேனஜித் - பூருகுலத்தில் பிறந்த பிருகதிசு சென்றிருந்தனர் . பின் தேவலர் ஆகாயம் வம்சத்தவனான விச தன் என்னும் பெய சுவர்க்கம் பிதுர் உலகம் யமலோகம் ருள்ள ராஜபுத்திரன் . இவன் புத்திரர்கள் ஆதித்யலோகம் சந்திரலோகம் முதலிய ருசிராஸ்வன் திருடாநு காசியன் வச்சன் இடங்களிற் செல்ல அவ்விடமெல்லாஞ் முதலியவர்கள் . சென்றனர் . அவ்வகையான தபசி வசித்த சேனன் - கனகமாலை சகோதாருள் ஒரு தீர்த்தமாதலால் இதில் பலராமர் ஸ்நானம் வன் . | செய்தனர் . ( பார - சல்லி . ) சேனபிந்து - பாண்டவ பட்சத்தவனாகிய சைசிட முனிவன் - காசியில் தவஞ் செய்து பாஞ்சால அரசன் . ( பார . ஆதி . ) நந்தி தேவரால் விளிக்கப்பட்டு முத்தி சேனை - தருமப்பிரசாபதியின் புத்திரி யடைந்தவன் . ( காசிகாண்டம் . ) புறாக்களைப் பெற்றாள் . சைசுநாகர் - சிசுநாகன் வம்சத்து மகத சேனைக்குடையார் - ( இலை வாணியர் ) தேசத்தரசர் . இவர்கள் வெற்றிலைக்கொடி நட்டு ஜீவிப் சைதன்யமதம் - சை தனியன் வங்கதேசத் பவர் . இவர்கள் தங்களைக் கொடிக்கால் தில் நவத்வீபத்தில் கிறிஸ்துசகம் கச அக பிள்ளைமார் என்பர் . இவர்களுக்கு மூப் வது வருஷத்தில் விஷ்ணு அம்சத்தாற் பன் செட்டி எனவும் பட்டம் உண்டு பிறந்தவன் . தந்தை ஜகந்நா தமிச்ரன் தஞ்சாவூரில் இவர்கள் வீட்டில் வேலை தாய் சசீதேவி . இவன் முதற்பெயர் விச் ம் உள்லேம் ஆம் ஊரினர் சோ