அபிதான சிந்தாமணி

சேரன் செங்குட்டுவன் 751 சேறைக்கவிராஜபண்டிதா னெதிர்த் கொண்டு எலகன், என் சென்ற வடநாட்டாசர் உத்தரன், விசித்தி மாசு வீற்றிருப்பள். இவன் முன்னோர் ரன், உருத்திரன், பைரவன், சித்திரன், அணிந்திருந்த எழுமுடிமாலை இவனும் சிங்கன், தனுத்தரன், சிவே தன், என்போ அணிந்திருந்தனன். இவன் சற்றேறக் ரைத் துணைகொண்டு எதிர்க்க அவர்களுட குறைய (நடு) வருஷம் அரசாண்டிருக்க னெதிர்த்துப் போரிட்டுக் கனகவிஜயரு லாம். இவன் சிவபெருமானையும் விஷ்ணு டன் தேர்லீரர் ஐம்பத்திருவரையும் தன் மூர்த்தியையும் உபாசிப்பவனென்பதைச் னகப்படுத்தினன். பின் பத்தினிச் சிலை சிலப்பதிகாரங் கூறுகிறது. இவன் தங் யை இமயத்திருந்து எழுப்பித்துக் கன கவிஜ காலத்து இத்தமிழ்நாட்டரசைப் பெரு விரி யர் முடிமீதிருத்தி நீர்ப்படை செய்து வின தாய் வளரச்செய்தனன். இவ்வாச தன்னாடடைந்து பத்தினிக் கடவுளைப் பிர னது காலம் சற்றேறக்குறைய கடைச்சங் திட்டை செய்வித்து, தேவந்திமேல் ஆவே கத்தவர் காலமாக வேண்டும். இவனைக் சித்த பாசண்டசாத்தன் சொற்கேட்டுத் கடைச்சங்கத்திருந்த மாமூலனார், சீத்தலைச் தன்னாட்டின் மலைப்பக்கத்து வந்திருந்த சாத்தனார் முதலியோர் இவனது வட இளம்பெண்களின் மீது காகநீர் தெளிக்க நாட்டு வெற்றிகளைப் புகழ்ந்து பாடி யிருத் அப்பெண்களின் பழம்பிறப்புணர்ந்து பத் தலால் இவன் காலம் கடைச்சங்கத்தவர் தினிக்கடவுட்குக் கோயிலமைத்துப் பிர காலமெனக் கொள்ளப்படுகிறது. இக் திட்டை செய்வித்தனன். அப்பத்தினிக் கடைச்சங்கம் சிலர் கி. பி. இரண்டாம் கடவுள் சரிதத்தை இவன் சகோதரராகிய நூற்றாண்டெனவும், சிலர் 4, 5-ம் நூற் இளங்கோ அடிகள் சிலப்பதிகாரமெனுங் நண்டுகளென்றும் கூறுகின்றனர். காவியமாக அக்காலத்து இயற்றி அரங் சேர்வை - வேலை செய்வோன் என்னும் கேற்றினர். இவன் பெருநற்கிள்ளிக்கு பொருளது. இது அகமுடையான் வலை நேர்ந்த ஆபத்தைக் கேள்வியுற்றுச் சேனை யன், அம்பலக்காரன், கள்ளன், மறவன், களுடன் சென்று நேரிவாயிலில் அவன் பரிவாரம் முதலியவர்க்கும் பட்டமாக பகைவரை வென்று பட்டத்திருத்தினன், வழங்கி வருகிறது. (தர்ஸ்ட ன்.) இவன் காலத்திருந்த பாண்டியர் - ஆரியப் சேர்வையணி - எள்ளும் அரிசியுஞ் சேர்க் படை தந்த நெடுஞ்செழியன், வெற்றிவேற் தாற்போல் விளங்கும் பேதத்தையுடைய செழியன் (நன்மாறன்), தலையாலங்கானத் பல வணிகளது சோக்கையாம். இதனை துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன, கான வடநூலார் சம்சிருஷ்டியலங்கார மென்பர். ப்பேர் தந்த உக்கிரப்பெருவழுதி. இவன் இது மூன்று வகைப்படும். அவை, பொ காலத்திருந்த சோழர்கள் - உறையூர்ப் நளணிச் சேர்வையணி, சொல்லணிச் சேர் மணக்கிள்ளி, காரியாற்றுத்துஞ்சிய நெடுங் வையணி, சொற்பொருளணிச் சேர்வை கிள்ளி, இராஜசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள் யணி எனப்படும். இவற்றி னியல்பைக் ளி புகாரில் கரிகாற் பெருவளத்தான், குவலயானந்தம் காண்க. கிள்ளிவளவன் (சேட்சென்னி), நலங்கிள் சேவலூர்க்கிழார் மகன் பெரும் பூதங்கொற் ளியுமாவர். இவன் காலத்திருந்த புலவர் றனர் - கடைச்சங்க மருவிப் பாடிய புல களுள் சிறந்தார் பரணர், சீத்தலைச்சாத்த வர். னார் முதலியோர். இவன் கடலிற் கப்பற் சேவைகாவலர் - சேக்கிழார் சுவாமிகளு படையுடன் சென்று போரிட்டுப் பகைவர் ச்கு ஒரு பெயர். களை வென்றமையால் இவனுக்குக் கடல் சேறைக்கவீரரஜபண்டிதர் -1. இவர்க்கு பிறகோட்டிய செங்குட்டுவன் எனவும் ஆசுகவிராஜ சிங்கம் எனவும் பெயர், பெயர். இவன் சேநாபதி வில்லவன் இவர் வண்ணம் பாடுவதில் வல்லவராத கோதை, இவனது தேசவருவாயின் தலை லின் இவர்க்கு வண்ணக் களஞ்சியம் என மை அமைச்சன் அழும்பில்வேள், இவ் வும் பெயர். சாதியில் இவர் திருக்காளத்தி வமைச்சனுக்கு வானவிறல்வேள் எனவும் யிலிருந்த செங்குந்தர் மரபினராகிய வேல் பெயர். இவனது தூதுவர் சஞ்சயன, கடராஜ முதலியாரால் ஆதரிக்கப்பட்டவர். நீலன் என போர். இவனது முத்திரை இவர் ஊர் சேறையென்பதால் இப்பெயர் வில் கயல், புலி. இவன் திருமுகம் எழு கொண்ட ஊர்கள் பல இருத்தலின் நீர்மா துவோர் கண்ணெழுத்தாளர் எனப்படுவா.) னிக்க முடியவில்லை. இவர்க்கு முருகக் இவனுடன் இவன் கோப்பெருந்தேவியு ) கடவுள் உபாசனாமூர்த்தி, இவர் பாண்டி
சேரன் செங்குட்டுவன் 751 சேறைக்கவிராஜபண்டிதா னெதிர்த் கொண்டு எலகன் என் சென்ற வடநாட்டாசர் உத்தரன் விசித்தி மாசு வீற்றிருப்பள் . இவன் முன்னோர் ரன் உருத்திரன் பைரவன் சித்திரன் அணிந்திருந்த எழுமுடிமாலை இவனும் சிங்கன் தனுத்தரன் சிவே தன் என்போ அணிந்திருந்தனன் . இவன் சற்றேறக் ரைத் துணைகொண்டு எதிர்க்க அவர்களுட குறைய ( நடு ) வருஷம் அரசாண்டிருக்க னெதிர்த்துப் போரிட்டுக் கனகவிஜயரு லாம் . இவன் சிவபெருமானையும் விஷ்ணு டன் தேர்லீரர் ஐம்பத்திருவரையும் தன் மூர்த்தியையும் உபாசிப்பவனென்பதைச் னகப்படுத்தினன் . பின் பத்தினிச் சிலை சிலப்பதிகாரங் கூறுகிறது . இவன் தங் யை இமயத்திருந்து எழுப்பித்துக் கன கவிஜ காலத்து இத்தமிழ்நாட்டரசைப் பெரு விரி யர் முடிமீதிருத்தி நீர்ப்படை செய்து வின தாய் வளரச்செய்தனன் . இவ்வாச தன்னாடடைந்து பத்தினிக் கடவுளைப் பிர னது காலம் சற்றேறக்குறைய கடைச்சங் திட்டை செய்வித்து தேவந்திமேல் ஆவே கத்தவர் காலமாக வேண்டும் . இவனைக் சித்த பாசண்டசாத்தன் சொற்கேட்டுத் கடைச்சங்கத்திருந்த மாமூலனார் சீத்தலைச் தன்னாட்டின் மலைப்பக்கத்து வந்திருந்த சாத்தனார் முதலியோர் இவனது வட இளம்பெண்களின் மீது காகநீர் தெளிக்க நாட்டு வெற்றிகளைப் புகழ்ந்து பாடி யிருத் அப்பெண்களின் பழம்பிறப்புணர்ந்து பத் தலால் இவன் காலம் கடைச்சங்கத்தவர் தினிக்கடவுட்குக் கோயிலமைத்துப் பிர காலமெனக் கொள்ளப்படுகிறது . இக் திட்டை செய்வித்தனன் . அப்பத்தினிக் கடைச்சங்கம் சிலர் கி . பி . இரண்டாம் கடவுள் சரிதத்தை இவன் சகோதரராகிய நூற்றாண்டெனவும் சிலர் 4 5 - ம் நூற் இளங்கோ அடிகள் சிலப்பதிகாரமெனுங் நண்டுகளென்றும் கூறுகின்றனர் . காவியமாக அக்காலத்து இயற்றி அரங் சேர்வை - வேலை செய்வோன் என்னும் கேற்றினர் . இவன் பெருநற்கிள்ளிக்கு பொருளது . இது அகமுடையான் வலை நேர்ந்த ஆபத்தைக் கேள்வியுற்றுச் சேனை யன் அம்பலக்காரன் கள்ளன் மறவன் களுடன் சென்று நேரிவாயிலில் அவன் பரிவாரம் முதலியவர்க்கும் பட்டமாக பகைவரை வென்று பட்டத்திருத்தினன் வழங்கி வருகிறது . ( தர்ஸ்ட ன் . ) இவன் காலத்திருந்த பாண்டியர் - ஆரியப் சேர்வையணி - எள்ளும் அரிசியுஞ் சேர்க் படை தந்த நெடுஞ்செழியன் வெற்றிவேற் தாற்போல் விளங்கும் பேதத்தையுடைய செழியன் ( நன்மாறன் ) தலையாலங்கானத் பல வணிகளது சோக்கையாம் . இதனை துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன கான வடநூலார் சம்சிருஷ்டியலங்கார மென்பர் . ப்பேர் தந்த உக்கிரப்பெருவழுதி . இவன் இது மூன்று வகைப்படும் . அவை பொ காலத்திருந்த சோழர்கள் - உறையூர்ப் நளணிச் சேர்வையணி சொல்லணிச் சேர் மணக்கிள்ளி காரியாற்றுத்துஞ்சிய நெடுங் வையணி சொற்பொருளணிச் சேர்வை கிள்ளி இராஜசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள் யணி எனப்படும் . இவற்றி னியல்பைக் ளி புகாரில் கரிகாற் பெருவளத்தான் குவலயானந்தம் காண்க . கிள்ளிவளவன் ( சேட்சென்னி ) நலங்கிள் சேவலூர்க்கிழார் மகன் பெரும் பூதங்கொற் ளியுமாவர் . இவன் காலத்திருந்த புலவர் றனர் - கடைச்சங்க மருவிப் பாடிய புல களுள் சிறந்தார் பரணர் சீத்தலைச்சாத்த வர் . னார் முதலியோர் . இவன் கடலிற் கப்பற் சேவைகாவலர் - சேக்கிழார் சுவாமிகளு படையுடன் சென்று போரிட்டுப் பகைவர் ச்கு ஒரு பெயர் . களை வென்றமையால் இவனுக்குக் கடல் சேறைக்கவீரரஜபண்டிதர் - 1 . இவர்க்கு பிறகோட்டிய செங்குட்டுவன் எனவும் ஆசுகவிராஜ சிங்கம் எனவும் பெயர் பெயர் . இவன் சேநாபதி வில்லவன் இவர் வண்ணம் பாடுவதில் வல்லவராத கோதை இவனது தேசவருவாயின் தலை லின் இவர்க்கு வண்ணக் களஞ்சியம் என மை அமைச்சன் அழும்பில்வேள் இவ் வும் பெயர் . சாதியில் இவர் திருக்காளத்தி வமைச்சனுக்கு வானவிறல்வேள் எனவும் யிலிருந்த செங்குந்தர் மரபினராகிய வேல் பெயர் . இவனது தூதுவர் சஞ்சயன கடராஜ முதலியாரால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் . நீலன் என போர் . இவனது முத்திரை இவர் ஊர் சேறையென்பதால் இப்பெயர் வில் கயல் புலி . இவன் திருமுகம் எழு கொண்ட ஊர்கள் பல இருத்தலின் நீர்மா துவோர் கண்ணெழுத்தாளர் எனப்படுவா . ) னிக்க முடியவில்லை . இவர்க்கு முருகக் இவனுடன் இவன் கோப்பெருந்தேவியு ) கடவுள் உபாசனாமூர்த்தி இவர் பாண்டி