அபிதான சிந்தாமணி

சேரலாதன் 750 சேரன் செங்குட்டுவன் நூல்களில் கேரளத்தரசன், கேரளபுத்தி இவனுக்குக் குட்டுவஞ்சேரல் என்ற கும என் என்று கூறுகிறது. (According to ரன் ஒருவனிருந்தனன். இவன் தன்னைப் Ptolemy VI, 1, 86.) கரூர் அவர்களு பதிற்றுப்பத்தில் (5-வதால்) பாடிய பாண டைய இராஜதானி. ஹியூன்சாங் என்ப ருக்குப் பெரும்பொருளுடன் இக்குட்டுவஞ் வன் கொங்கணபுரமென்றும் கூறுகிறான். சேரலையும் பரிசாக அளித்தனன். செங் சோலாதன் - செங்குட்டுவனுக்கும் இளங் குட்டுவனுக்கு அம்மான் காரியாற்றுத் கோ அடிகளுக்கும் தந்தை. மனைவி சோ துஞ்சிய நெடுங்கிள்ளி யெனவும், அந்த ழன் மகள் நற்சோணை. (சிலப்பதிகாரம்.) அம்மான் குமான் சோழன் - இராஜசூயம் சேரவம்சாந்தக பாண்டியன் - இவன் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி யென்றும் எண் சோழவம்சாந்தக பாண்டியனுக்குக் கும் ணப்படுகிறது. இவன் தன் தாயாகிய என் மதுரை ஆண்ட (52) ஆம்பாண்டியன். நற்சோணையின் பொருட்டுச் சமைத்த சிலை சோன்-1, மேற்சேரநாட்டிற்குச் சொன்ன யைக் கங்கை நீராட்டச் சென்றகாலத்து எல்லை கொண்ட நாட்டை ஆள்பவன். ஆங்கு எதிர்த்த ஆரியமன்னர் நூற்று வரை இவன் வம்சம், சந்திரவம்சத்து நகுஷன் யெதிர்த்து வெற்றி கொண்டான். இவன் புத்திரனாகிய யயாதியின் சந்ததியில் ஆச்ரி கொங்கர் செங்களத்துச் சோழபாண்டியர் தன் என்பவனது புத்திரர் மூவரில் ஒருவ ளுட னெதிர்த்துக் கொடுகூரை நாச னால் உண்டாயிற்றெனக் கூறுவர். மேற் செய்தனன். (இது மைசூரிராஜ்யத்தின் சோர்க்குச் சொன்ன வெற்றியுடன், ஒரு ஒரு பிரிவு) இன்னுமிவன் கடலை அரண சேரன் இமயத்தில் தன் விற்குறி வைத்த கக்கொண்டு இடர் விளைத்தவர்களை மரக் தாகக் கூறி யிருக்கிறது. இவனுக்குப் கலங்களில் சேனை கொண்டு சென்று வெற் பனைமாலை, இவன் குதிரை பாடலம், றிகொண்டான். இவன் பாண்டியன் கொடி விற்கொடி, இவனுக்கு உதியன், படைத்தலைவனாகிய பழையன் என்பான் குடகன், குட்டுவன், குடக்கோ , கோளன், மோகூராண்டிருந்தனன. சேரன் செங் கொங்கன், கொல்லிவெற்பன், கோதை, குட்டுவனுக்கு மோரிய அரசன் அறுகை சோலன், பனந்தாரன், பூழியன், பொரு நண்பன். அறுகையாகிய நண்பனுக்குப் னைத்துறைவன், பொறையன், போந்தின் பழையன் பகைவனாதல் நோக்கி இவன் தாரோன், மலையன், மலையமான், வஞ்சி பழையனுடன் போரிட்டு அவனது காவன் வேந்தன், வானவன், வானவரம்பன், வில் மரமாகிய வேம்பினை வெட்டி அவனது லவன் எனவும் பெயர். இக்குலத்தவருள் ' -னைகளைக் கடாக்களாகக்கொண்டு அவன் ஒருவன் தன்னாடு மழையிலாதிருக்க இந்தி 'சிர் கூந்தல்களை அறுத்துக் கயிறுக சனிடஞ் சென்று மழை வேண்டி வந்த 'வெண்டி இழுப்பித்தான் என்பர். னன். இக்குலத்தில் சிவனடியார், சேர 1ம் கடற்கரையிலிருந்த வியலூரைப் மான்பெருமாணாயனார், திருமார் வழித் தனன். செங்குட்டுவனுக்கு குலசேகராழ்வார்; சேர பாளமாண அம்மானாகிய சோழனிறந்தகாலத்து அவன் டவன் ; கோல்கள் கோயம்புத்தூர் கரூர் மகனும் தன் மைத்துனடை கிய இளஞ் ஆண்டவன். இச் சேரனும் கோங்கனும் சோழன் (பெருங்கிள்ளி) பட்டமடைந்த சேரன் குமரர்கள். தங்கள் தேசத்தை இரு போது அவனைத் துன்புறுத்திய நேரிவா வகையாகப் பிரித்துக்கொண்டனர். யிலில் இளங்கோ ஒன்பதின்மர் சோழமன் * 2. கிருஷ்ணனைப் பக்ஷியென்று அம்பா னரை வெற்றிகொண்டான். இடும்பாத லெய்து கொன்றவன், ஒரு வேடன். வனத்துப் போரிட்டுப் பகைவரை வென் சோன் செங்குட்டுவன் - இவன் தமிழ்நா ரான். இவன் காலத்துக் கோவலன் கண் டாகிய சேரர்நாட்டுத் தலைவன். இவன் ணகி மணிமேகலைகளின் கதை நிகழ்ச்சி, தந்தை இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன். சிலப்பதிகார கதாநாயகியான கண்ணகி தாய் சோழன் மணக்கிள்ளியின் மகள் நற் யின்பொருட்டு வடநாட்டு யாத்திரை நிகழ் சோணை, தம்பி இளங்கோ. இவன் மனைவி த்தி நூற்றுவர் கன்னரால் தமிழ்நாட்டா இளங்கோவேண்மாள், இவள் வேண்மாள் சரை இகழ்ந்த ஆரிய அரசர்க்கு யுத்த என்பதால் வேளிர்குலத்தவளாக எண் செய்தி அறிவித்து நீலகிரியினின்று புறப் ணப்படுகிறாள். இவனிவளையன்றி வேறெ பட்டுக் கங்கையாறு கடந்து உத்தரகோச வரையும் மனைவியாாகக் கொள்ளவில்லை. | | லத்தை யடைய செய்தியறிந்த கனகவிசய
சேரலாதன் 750 சேரன் செங்குட்டுவன் நூல்களில் கேரளத்தரசன் கேரளபுத்தி இவனுக்குக் குட்டுவஞ்சேரல் என்ற கும என் என்று கூறுகிறது . ( According to ரன் ஒருவனிருந்தனன் . இவன் தன்னைப் Ptolemy VI 1 86 . ) கரூர் அவர்களு பதிற்றுப்பத்தில் ( 5 - வதால் ) பாடிய பாண டைய இராஜதானி . ஹியூன்சாங் என்ப ருக்குப் பெரும்பொருளுடன் இக்குட்டுவஞ் வன் கொங்கணபுரமென்றும் கூறுகிறான் . சேரலையும் பரிசாக அளித்தனன் . செங் சோலாதன் - செங்குட்டுவனுக்கும் இளங் குட்டுவனுக்கு அம்மான் காரியாற்றுத் கோ அடிகளுக்கும் தந்தை . மனைவி சோ துஞ்சிய நெடுங்கிள்ளி யெனவும் அந்த ழன் மகள் நற்சோணை . ( சிலப்பதிகாரம் . ) அம்மான் குமான் சோழன் - இராஜசூயம் சேரவம்சாந்தக பாண்டியன் - இவன் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி யென்றும் எண் சோழவம்சாந்தக பாண்டியனுக்குக் கும் ணப்படுகிறது . இவன் தன் தாயாகிய என் மதுரை ஆண்ட ( 52 ) ஆம்பாண்டியன் . நற்சோணையின் பொருட்டுச் சமைத்த சிலை சோன் - 1 மேற்சேரநாட்டிற்குச் சொன்ன யைக் கங்கை நீராட்டச் சென்றகாலத்து எல்லை கொண்ட நாட்டை ஆள்பவன் . ஆங்கு எதிர்த்த ஆரியமன்னர் நூற்று வரை இவன் வம்சம் சந்திரவம்சத்து நகுஷன் யெதிர்த்து வெற்றி கொண்டான் . இவன் புத்திரனாகிய யயாதியின் சந்ததியில் ஆச்ரி கொங்கர் செங்களத்துச் சோழபாண்டியர் தன் என்பவனது புத்திரர் மூவரில் ஒருவ ளுட னெதிர்த்துக் கொடுகூரை நாச னால் உண்டாயிற்றெனக் கூறுவர் . மேற் செய்தனன் . ( இது மைசூரிராஜ்யத்தின் சோர்க்குச் சொன்ன வெற்றியுடன் ஒரு ஒரு பிரிவு ) இன்னுமிவன் கடலை அரண சேரன் இமயத்தில் தன் விற்குறி வைத்த கக்கொண்டு இடர் விளைத்தவர்களை மரக் தாகக் கூறி யிருக்கிறது . இவனுக்குப் கலங்களில் சேனை கொண்டு சென்று வெற் பனைமாலை இவன் குதிரை பாடலம் றிகொண்டான் . இவன் பாண்டியன் கொடி விற்கொடி இவனுக்கு உதியன் படைத்தலைவனாகிய பழையன் என்பான் குடகன் குட்டுவன் குடக்கோ கோளன் மோகூராண்டிருந்தனன . சேரன் செங் கொங்கன் கொல்லிவெற்பன் கோதை குட்டுவனுக்கு மோரிய அரசன் அறுகை சோலன் பனந்தாரன் பூழியன் பொரு நண்பன் . அறுகையாகிய நண்பனுக்குப் னைத்துறைவன் பொறையன் போந்தின் பழையன் பகைவனாதல் நோக்கி இவன் தாரோன் மலையன் மலையமான் வஞ்சி பழையனுடன் போரிட்டு அவனது காவன் வேந்தன் வானவன் வானவரம்பன் வில் மரமாகிய வேம்பினை வெட்டி அவனது லவன் எனவும் பெயர் . இக்குலத்தவருள் ' - னைகளைக் கடாக்களாகக்கொண்டு அவன் ஒருவன் தன்னாடு மழையிலாதிருக்க இந்தி ' சிர் கூந்தல்களை அறுத்துக் கயிறுக சனிடஞ் சென்று மழை வேண்டி வந்த ' வெண்டி இழுப்பித்தான் என்பர் . னன் . இக்குலத்தில் சிவனடியார் சேர 1ம் கடற்கரையிலிருந்த வியலூரைப் மான்பெருமாணாயனார் திருமார் வழித் தனன் . செங்குட்டுவனுக்கு குலசேகராழ்வார் ; சேர பாளமாண அம்மானாகிய சோழனிறந்தகாலத்து அவன் டவன் ; கோல்கள் கோயம்புத்தூர் கரூர் மகனும் தன் மைத்துனடை கிய இளஞ் ஆண்டவன் . இச் சேரனும் கோங்கனும் சோழன் ( பெருங்கிள்ளி ) பட்டமடைந்த சேரன் குமரர்கள் . தங்கள் தேசத்தை இரு போது அவனைத் துன்புறுத்திய நேரிவா வகையாகப் பிரித்துக்கொண்டனர் . யிலில் இளங்கோ ஒன்பதின்மர் சோழமன் * 2 . கிருஷ்ணனைப் பக்ஷியென்று அம்பா னரை வெற்றிகொண்டான் . இடும்பாத லெய்து கொன்றவன் ஒரு வேடன் . வனத்துப் போரிட்டுப் பகைவரை வென் சோன் செங்குட்டுவன் - இவன் தமிழ்நா ரான் . இவன் காலத்துக் கோவலன் கண் டாகிய சேரர்நாட்டுத் தலைவன் . இவன் ணகி மணிமேகலைகளின் கதை நிகழ்ச்சி தந்தை இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் . சிலப்பதிகார கதாநாயகியான கண்ணகி தாய் சோழன் மணக்கிள்ளியின் மகள் நற் யின்பொருட்டு வடநாட்டு யாத்திரை நிகழ் சோணை தம்பி இளங்கோ . இவன் மனைவி த்தி நூற்றுவர் கன்னரால் தமிழ்நாட்டா இளங்கோவேண்மாள் இவள் வேண்மாள் சரை இகழ்ந்த ஆரிய அரசர்க்கு யுத்த என்பதால் வேளிர்குலத்தவளாக எண் செய்தி அறிவித்து நீலகிரியினின்று புறப் ணப்படுகிறாள் . இவனிவளையன்றி வேறெ பட்டுக் கங்கையாறு கடந்து உத்தரகோச வரையும் மனைவியாாகக் கொள்ளவில்லை . | | லத்தை யடைய செய்தியறிந்த கனகவிசய