அபிதான சிந்தாமணி

சேரமான் குடக்கோநெடுஞ்சேரலாதன் 739 சேரர் சோமான் தடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் - சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் -- சோழன சோழன் வேற்பஃறடக்கைப் பெருநற் கரிகாற்பெருவளத்தானுடன் போரிட்டுத் கிள்ளியுடன் பொருதுமாய்ந்து கழாத்தலை தன் அம்பு அவன் மார்பைத் தொளைத் யரால் பாடப்பட்டவன். (புறநானூறு.) துருவியது காணது முதுகிற் பட்டதென சேரமான் குட்டுவன் கோதை - வீரன், மிக்க வெண்ணித் தற்கொலை செய்துகொண்ட கொடையாளி ; குட்டுவநாட்டை ஆண்ட வன். கழாத்தலையராற் பாடப் பெற்றவன். வன், கோனாட்டு எறிச்சலூர்மாடலன் (புறநானூறு.) மதுரைக்கு மரனாரால் பாடல் பெற்றவன். சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியன் சோலா (புறநானூறு.) தன்-முரஞ்சியூர் முடிநாகராயரால் பாடப் 'சோமான் கோக்கோதைமார்பன்- இவன் பட்டவன். இவன் பாரதயுத்தத்தில் இரு நகரம் தொண்டி என்பது, பொய்கை வர் சேனைக்கும் உணவளித் தவன். இத யாரால் பாடல் பெற்றவன், (புறநா னால் தமிழ் முதற்சங்கம் பார தகாலத்திற்கு னூறு.) முற்பட்டது என்பதறியப்படுகிறது. (புற சேரமான் கோட்டம்பலத்துத்துஞ்சியமாக் நானூறு.) கோதை - தன் மனைவி இறந்தபொழுது சேரமான் பெருமாணாயனார் - கழறிற்றறி பிரிவாற்றாது இரங்கினவன். (புறநா.) வார் நாயனாரைக் காண்க. (பெ-புராணம்.) சேரமான் சிக்கற்பள்ளித் துஞ்சிய செல்வக் சேரமான்மாந்தாஞ் சோலிரும் பொறை - கடுங்கோவாழியாதன் - குண்டுகட்பா இவன் சோழன் இராசசூயம் வேட்ட லியாதனால் பாடப்பட்டவன், சேரமான் பெருநற்கிள்ளியோடு போர் செய்தவன். கடுங்கோவாழியாதனுக்கு ஒரு பெயர், இவன் காலத்துப்புலவர் பொருந்திலிளங் (புற.) கீரனார், வடவண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்த சேரமான் செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன் - னார். (புறநானூறு.) ஒரு சேரன், கபிலரால் பாடப்பட்டவன், சோமான் மாவெண்கோ -ஒளவையாரால் சேரமான் கடுங்கோவாழியா தனுக்கு ஒரு பாடப்பெற்றவன். இவன் காலத்தாசர் பெயர். (புறநானூறு.) பாண்டியன் கானப்பேர் தந்த உக்கிரப் சோமான் தகடூரெறிந்த பெருஞ்சோலிரும் பெருவழுதி, சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பொறை - இவன், தன் கட்டிலில் அறி பெருநற்கிள்ளி. (புறநானூறு.) யாமல் ஏறித் துயின்ற மோசிகீரனாரைத் சோமான் யானைக்கட்சேய்மாந்தரஞ் சோ துன்பஞ் செய்யாமல் அவர் எழுமா வும் லிரும் பொறை - குறுங்கோழியூர்க்கிழா கவரிகொண்டு வீசியதனால் அவரா கழ் ராற் பாடப்பெற்றவன் (புறநானூறு.) ந்து பாடப்பட்டவன். பதிற்றுப்பில் சோமான் வஞ்சன் - திருத்தாமனாற் பா எட்டாம் பத்துப் பாடிய அரிசில் 'டப்பட்டவன். இவன் மகாகொடையாளி ஒன்பது நூறாயிரம் காணம் - சானூறு.) சில் கொடுத்தவன். தகடூர்யாத்திரை இவன மசா -- ாஜாக்களும், கோங்கு அர காலத்துப் பாலும், (புறநானூறு.) சர்களும் இருவரும் வோவ்லர் என்பர் சோமான் தோழர் - ஸ்ரீசுந்தாமூர்த்தி சுவா சிலர் வேறெனப் பிரித்துக் கூறுவர். சேர மிகளுக்கு ஒரு பெயர். ரும், கோங்கரும் ஒரே அரசாட்சியில் இரு சேரமான்பாமுளுரெறிந்த நெய்தலங்கான ந்ததாகத் தெரிகின்றது. கொங்கு நாட்டில் லிளஞ்சேட்சென்னி - இவன் சேரமானு எழு அரசர்கள் தனித்தனி அரசாட்சி டைய பாமுளூரை வென்று கைக்கொண் செய்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. சேரர்கள் டவன். இவனைச் சோழன் நெய் தலங் இவர்கள் ஆண்ட நாட்டை ஆண்ட தாகக் கானல் இளஞ்சேட் சென்னி யெனவுங் கூறுகிறார்கள். அந்த நாடு பாண்டிய நாட் கூறுவர். இவனைப் பாடியவர் ஊன்பொதி இக்கு வடக்கும், பல்லவர்களும் சோழர்க பசுங்குடையார். (புறநானூறு.) ளும் ஆண்ட நாட்டிற்கு மேற்கும், கொங் சோமான்பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ கணநாட்டிற்குத் தெற்குமாம். இவர்கள் இவன் ஒரு சேரன், கவிவல்லவன் பேய் ஆண்டநாடுகள் அந்த அந்த ராஜாக்கள் படி மகள் இளவெயினியால் பாடப்பட்டோன், வேறுபடுகின்றன. இவர்கள் சோழ, பாண் இவனைப் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ டியர்களுடன் ஒரேகாலத்தில் இருந்ததா என்டர் (புறநானூறு.) கத் தெரியவருகிறது. அசோகன் எழுதிய
சேரமான் குடக்கோநெடுஞ்சேரலாதன் 739 சேரர் சோமான் தடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் - சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் - - சோழன சோழன் வேற்பஃறடக்கைப் பெருநற் கரிகாற்பெருவளத்தானுடன் போரிட்டுத் கிள்ளியுடன் பொருதுமாய்ந்து கழாத்தலை தன் அம்பு அவன் மார்பைத் தொளைத் யரால் பாடப்பட்டவன் . ( புறநானூறு . ) துருவியது காணது முதுகிற் பட்டதென சேரமான் குட்டுவன் கோதை - வீரன் மிக்க வெண்ணித் தற்கொலை செய்துகொண்ட கொடையாளி ; குட்டுவநாட்டை ஆண்ட வன் . கழாத்தலையராற் பாடப் பெற்றவன் . வன் கோனாட்டு எறிச்சலூர்மாடலன் ( புறநானூறு . ) மதுரைக்கு மரனாரால் பாடல் பெற்றவன் . சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியன் சோலா ( புறநானூறு . ) தன் - முரஞ்சியூர் முடிநாகராயரால் பாடப் ' சோமான் கோக்கோதைமார்பன் - இவன் பட்டவன் . இவன் பாரதயுத்தத்தில் இரு நகரம் தொண்டி என்பது பொய்கை வர் சேனைக்கும் உணவளித் தவன் . இத யாரால் பாடல் பெற்றவன் ( புறநா னால் தமிழ் முதற்சங்கம் பார தகாலத்திற்கு னூறு . ) முற்பட்டது என்பதறியப்படுகிறது . ( புற சேரமான் கோட்டம்பலத்துத்துஞ்சியமாக் நானூறு . ) கோதை - தன் மனைவி இறந்தபொழுது சேரமான் பெருமாணாயனார் - கழறிற்றறி பிரிவாற்றாது இரங்கினவன் . ( புறநா . ) வார் நாயனாரைக் காண்க . ( பெ - புராணம் . ) சேரமான் சிக்கற்பள்ளித் துஞ்சிய செல்வக் சேரமான்மாந்தாஞ் சோலிரும் பொறை - கடுங்கோவாழியாதன் - குண்டுகட்பா இவன் சோழன் இராசசூயம் வேட்ட லியாதனால் பாடப்பட்டவன் சேரமான் பெருநற்கிள்ளியோடு போர் செய்தவன் . கடுங்கோவாழியாதனுக்கு ஒரு பெயர் இவன் காலத்துப்புலவர் பொருந்திலிளங் ( புற . ) கீரனார் வடவண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்த சேரமான் செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன் - னார் . ( புறநானூறு . ) ஒரு சேரன் கபிலரால் பாடப்பட்டவன் சோமான் மாவெண்கோ - ஒளவையாரால் சேரமான் கடுங்கோவாழியா தனுக்கு ஒரு பாடப்பெற்றவன் . இவன் காலத்தாசர் பெயர் . ( புறநானூறு . ) பாண்டியன் கானப்பேர் தந்த உக்கிரப் சோமான் தகடூரெறிந்த பெருஞ்சோலிரும் பெருவழுதி சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பொறை - இவன் தன் கட்டிலில் அறி பெருநற்கிள்ளி . ( புறநானூறு . ) யாமல் ஏறித் துயின்ற மோசிகீரனாரைத் சோமான் யானைக்கட்சேய்மாந்தரஞ் சோ துன்பஞ் செய்யாமல் அவர் எழுமா வும் லிரும் பொறை - குறுங்கோழியூர்க்கிழா கவரிகொண்டு வீசியதனால் அவரா கழ் ராற் பாடப்பெற்றவன் ( புறநானூறு . ) ந்து பாடப்பட்டவன் . பதிற்றுப்பில் சோமான் வஞ்சன் - திருத்தாமனாற் பா எட்டாம் பத்துப் பாடிய அரிசில் ' டப்பட்டவன் . இவன் மகாகொடையாளி ஒன்பது நூறாயிரம் காணம் - சானூறு . ) சில் கொடுத்தவன் . தகடூர்யாத்திரை இவன மசா - - ாஜாக்களும் கோங்கு அர காலத்துப் பாலும் ( புறநானூறு . ) சர்களும் இருவரும் வோவ்லர் என்பர் சோமான் தோழர் - ஸ்ரீசுந்தாமூர்த்தி சுவா சிலர் வேறெனப் பிரித்துக் கூறுவர் . சேர மிகளுக்கு ஒரு பெயர் . ரும் கோங்கரும் ஒரே அரசாட்சியில் இரு சேரமான்பாமுளுரெறிந்த நெய்தலங்கான ந்ததாகத் தெரிகின்றது . கொங்கு நாட்டில் லிளஞ்சேட்சென்னி - இவன் சேரமானு எழு அரசர்கள் தனித்தனி அரசாட்சி டைய பாமுளூரை வென்று கைக்கொண் செய்ததாகக் கூறப்படுகின்றது . சேரர்கள் டவன் . இவனைச் சோழன் நெய் தலங் இவர்கள் ஆண்ட நாட்டை ஆண்ட தாகக் கானல் இளஞ்சேட் சென்னி யெனவுங் கூறுகிறார்கள் . அந்த நாடு பாண்டிய நாட் கூறுவர் . இவனைப் பாடியவர் ஊன்பொதி இக்கு வடக்கும் பல்லவர்களும் சோழர்க பசுங்குடையார் . ( புறநானூறு . ) ளும் ஆண்ட நாட்டிற்கு மேற்கும் கொங் சோமான்பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ கணநாட்டிற்குத் தெற்குமாம் . இவர்கள் இவன் ஒரு சேரன் கவிவல்லவன் பேய் ஆண்டநாடுகள் அந்த அந்த ராஜாக்கள் படி மகள் இளவெயினியால் பாடப்பட்டோன் வேறுபடுகின்றன . இவர்கள் சோழ பாண் இவனைப் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ டியர்களுடன் ஒரேகாலத்தில் இருந்ததா என்டர் ( புறநானூறு . ) கத் தெரியவருகிறது . அசோகன் எழுதிய