அபிதான சிந்தாமணி

சேதிரான் 736 சேநாநாபிகர் வருவனவற்றாற் காண்க. இவர்காலம், மான சிற்பத்தொழிலமைந்த ஒருவகை (கி. பி. 11-ஆம் நூற்றாண்டு) அலங்காரம் செய்துகொண் டிருந்தனள். சேதிராயன் - குலபூஷண பாண்டியனை அரசனைச் சேனாபதி பாதுகாத்தல் போல வெல்லவகை பார்த்திருந்து புலியாலிறந்த அரசன்மகளைச் சேனாபதியின் மகள் பாது வேடராசன். காத்தல் மரபென்பது இதனால் அறியப் சேதிஷன் - உபரிசரவசுவின் குமரன், படும். (பெருங்கதை.) சேது -- 1. துர்க்கன் போன். சேநாநாபிகர் - இவர் மானாவூரில் எனாதி 2. (பிர.) பப்ரு குமான், இவன் கும் | யர் குலத்திற்றோன்றி அரிநாமம் மறவாது ரன் ஆரத்தன். பஜனை செய்துகொண்டு அரசனுக்கு எவற் 3. இராமமூர்த்தி இராவணனை வதை மொழில் பூண்டு வருவார். ஒரு நாள் இத் செய்ய இலங்கைக்குச் செல்கையில் நளன் தொழில் பஜனைக்கு இடையூறு செய்வ எனும் வாநரத்தச்சன் வாநரசைந்யங்களைக் தென்றெண்ணி அதனை விடுத்து அரசனி கொண்டு கட்டிய அணை. இது (க02) டம் அணுகாதிருந்தனர். அரசன் ஏவலா யோசனை நிகளம் (க) யோசனை அகலம். ளர் இவரிடம் வந்தழைக்க இவர் மனைவி இது மூன்று நாட்களில் கட்டி முடித்தது. யிடம் இல்லையென்று சொல்லும்படி கூற புண்யஸ்நான கட்டம், இராமேச்சுரத்திற் அவ்வாறே மனைவியும் கூறினள். இவரி கும் இலங்கைக்கு முள்ள அணை. டம் வந்த எவலாளரில் ஒருவன் அரசனிட சேதுகன் - விருதர்ப்பன் உடன்பிறந்தவன். மணுகி இவர் உள்ளிருந்து கொண்டே இல் சேதுபுராணம் - சேது என்னும் இரா லையெனக்கூறினாரென அரசன் வெகுண்டு மேச்சுரப் புராணம். நிரம்ப அழகியர் அவரைப் பாசத்தாற் கட்டிக்கொண்டு இயற்றியது. | வருகவென் றனன். இதனை அறிந்த பெரு சேதுமாதவன் - சுந்தர பாண்டியனைக் மாள் சேனாநாபிகர் உருக்கொண்டு அடப் காண்க. | பத்துடன் அரசனிடஞ் சென்று அரச சேநசித் - 1. (c.) கிரிசாசுவன் குமரன். னுக்கு முகவேலை செய்கையில் சந்தோ 2. விசுவசித்தன் குமரன், இவன் கும ஷங்கொண்டு உன் கையால் எண்ணெய் ரர் ருசிராச்வன், திருடாது, காச்யன், வச் என் தலையில் இடுகவென்ன அவ்வாறே சன். எண்ணெயிடுகையில் எண்ணெய்க் கிண் 3. இட்சுவாகு குலத்திற் பிறந்த பரீட் ணத்தில் சதுர்ப்புஜத்துடன் பீதாம்பா சித்தின் குமரனாகிய தலராஜன் புத்திரன். குண்டலங்களைக் கண்டு மேல்நோக்க நாவி (பார - வன.) தனா யிருக்கக்கண்டு, மீண்டும் எண்ணெய் சேநன் - கந்தமூர்த்தியா லிறந்த அசுரன். வள்ளத்தைப் பார்க்கப் பீதாம்பரதாரியா 'சேநாதிபதி - திருதராட்டிரன் குமரன். யிருக்கக் கண்டு அவசங்கொண்டவனாய் சேநாதிராஜ முதலியார் - இவர் யாழ்ப்பா இரண்டு ஜாமமாகியும் எழுந்திராதது ணத்துள்ள இருபாலையென்னும் ஊரினர். கண்ட எவலர் அழைக்க உணர்வடைந்து சைவர். இற்றைக்கு எண்பது வருடங்க நாவிதரைப் புகழ்ந்து இங்கே நீர் நான் ளுக்குமுன் னிருந்தவர். அவதானி, இவர் வருமளவும் இருக்க, இராதொழியின் என் செய்த நூல்கள் நல்லைவெண்பா, நல்லைக் னாவி நீங்குமென்றனன். நாவிதர் நான் வீடு குறவஞ்சி, நல்லையந்தாதி, நீராவிக்கலி சென்று மீண்டும் வருகிறேனென்று விடை வெண்பா, ஊஞ்சற்பதிகங்கள் முதலிய பெற்றுச் சேனாநாபிகர் வீடுசென்று அட்ட சேநாபதி -1. பிராமணன் அரசகன்னி பத்தை மூலையில் மாட்டி மறைந்தனர். அற கையைப் புணரப் பிறந்தவன். சன் சபைக்கு வந்து சேனாநாபிகரை அழை 2. இது சேனைத்தலைவன் எனப் பொ த்துவாருங்களென ஏவலாளர் ஓடிச் சேன ருள்படும். இது சாலியர், பங்குனிகள், காபிகரையழைக்கச் சேனாநாபிகர் அரசன் கைக்கோளர் முதலிய பலர்க்குப் பட்டம். கோபித்தான் என்று பயந்துவரவும் அர (தர்ஸ்ட ன்.) சன் சேனாநாபிகரைக் கண்டு திடுக்கிப் சேநாபதிமகள் - இவள் வாசவதத்தையின் டெழக்கண்டோர் நகைக்க அரசன் அவா உயிர்த்தோழி. நீர்விழவிற்குச் செல்லத் களை மதிக்காது காலையில் காட்டிய உமது தாயின் ஏவலர் அழைக்கவந்தபொழுது திருவுருவத்தை மற்றொரு முறை காட்டு வாசவதத்தை இவளுக்கு மிக விசித்திர வென்ற இவருடைய பாதத்தைப் பிய 'ணதது இற்றைக்கு அவதானி, இ
சேதிரான் 736 சேநாநாபிகர் வருவனவற்றாற் காண்க . இவர்காலம் மான சிற்பத்தொழிலமைந்த ஒருவகை ( கி . பி . 11 - ஆம் நூற்றாண்டு ) அலங்காரம் செய்துகொண் டிருந்தனள் . சேதிராயன் - குலபூஷண பாண்டியனை அரசனைச் சேனாபதி பாதுகாத்தல் போல வெல்லவகை பார்த்திருந்து புலியாலிறந்த அரசன்மகளைச் சேனாபதியின் மகள் பாது வேடராசன் . காத்தல் மரபென்பது இதனால் அறியப் சேதிஷன் - உபரிசரவசுவின் குமரன் படும் . ( பெருங்கதை . ) சேது - - 1 . துர்க்கன் போன் . சேநாநாபிகர் - இவர் மானாவூரில் எனாதி 2 . ( பிர . ) பப்ரு குமான் இவன் கும் | யர் குலத்திற்றோன்றி அரிநாமம் மறவாது ரன் ஆரத்தன் . பஜனை செய்துகொண்டு அரசனுக்கு எவற் 3 . இராமமூர்த்தி இராவணனை வதை மொழில் பூண்டு வருவார் . ஒரு நாள் இத் செய்ய இலங்கைக்குச் செல்கையில் நளன் தொழில் பஜனைக்கு இடையூறு செய்வ எனும் வாநரத்தச்சன் வாநரசைந்யங்களைக் தென்றெண்ணி அதனை விடுத்து அரசனி கொண்டு கட்டிய அணை . இது ( க02 ) டம் அணுகாதிருந்தனர் . அரசன் ஏவலா யோசனை நிகளம் ( ) யோசனை அகலம் . ளர் இவரிடம் வந்தழைக்க இவர் மனைவி இது மூன்று நாட்களில் கட்டி முடித்தது . யிடம் இல்லையென்று சொல்லும்படி கூற புண்யஸ்நான கட்டம் இராமேச்சுரத்திற் அவ்வாறே மனைவியும் கூறினள் . இவரி கும் இலங்கைக்கு முள்ள அணை . டம் வந்த எவலாளரில் ஒருவன் அரசனிட சேதுகன் - விருதர்ப்பன் உடன்பிறந்தவன் . மணுகி இவர் உள்ளிருந்து கொண்டே இல் சேதுபுராணம் - சேது என்னும் இரா லையெனக்கூறினாரென அரசன் வெகுண்டு மேச்சுரப் புராணம் . நிரம்ப அழகியர் அவரைப் பாசத்தாற் கட்டிக்கொண்டு இயற்றியது . | வருகவென் றனன் . இதனை அறிந்த பெரு சேதுமாதவன் - சுந்தர பாண்டியனைக் மாள் சேனாநாபிகர் உருக்கொண்டு அடப் காண்க . | பத்துடன் அரசனிடஞ் சென்று அரச சேநசித் - 1 . ( c . ) கிரிசாசுவன் குமரன் . னுக்கு முகவேலை செய்கையில் சந்தோ 2 . விசுவசித்தன் குமரன் இவன் கும ஷங்கொண்டு உன் கையால் எண்ணெய் ரர் ருசிராச்வன் திருடாது காச்யன் வச் என் தலையில் இடுகவென்ன அவ்வாறே சன் . எண்ணெயிடுகையில் எண்ணெய்க் கிண் 3 . இட்சுவாகு குலத்திற் பிறந்த பரீட் ணத்தில் சதுர்ப்புஜத்துடன் பீதாம்பா சித்தின் குமரனாகிய தலராஜன் புத்திரன் . குண்டலங்களைக் கண்டு மேல்நோக்க நாவி ( பார - வன . ) தனா யிருக்கக்கண்டு மீண்டும் எண்ணெய் சேநன் - கந்தமூர்த்தியா லிறந்த அசுரன் . வள்ளத்தைப் பார்க்கப் பீதாம்பரதாரியா ' சேநாதிபதி - திருதராட்டிரன் குமரன் . யிருக்கக் கண்டு அவசங்கொண்டவனாய் சேநாதிராஜ முதலியார் - இவர் யாழ்ப்பா இரண்டு ஜாமமாகியும் எழுந்திராதது ணத்துள்ள இருபாலையென்னும் ஊரினர் . கண்ட எவலர் அழைக்க உணர்வடைந்து சைவர் . இற்றைக்கு எண்பது வருடங்க நாவிதரைப் புகழ்ந்து இங்கே நீர் நான் ளுக்குமுன் னிருந்தவர் . அவதானி இவர் வருமளவும் இருக்க இராதொழியின் என் செய்த நூல்கள் நல்லைவெண்பா நல்லைக் னாவி நீங்குமென்றனன் . நாவிதர் நான் வீடு குறவஞ்சி நல்லையந்தாதி நீராவிக்கலி சென்று மீண்டும் வருகிறேனென்று விடை வெண்பா ஊஞ்சற்பதிகங்கள் முதலிய பெற்றுச் சேனாநாபிகர் வீடுசென்று அட்ட சேநாபதி - 1 . பிராமணன் அரசகன்னி பத்தை மூலையில் மாட்டி மறைந்தனர் . அற கையைப் புணரப் பிறந்தவன் . சன் சபைக்கு வந்து சேனாநாபிகரை அழை 2 . இது சேனைத்தலைவன் எனப் பொ த்துவாருங்களென ஏவலாளர் ஓடிச் சேன ருள்படும் . இது சாலியர் பங்குனிகள் காபிகரையழைக்கச் சேனாநாபிகர் அரசன் கைக்கோளர் முதலிய பலர்க்குப் பட்டம் . கோபித்தான் என்று பயந்துவரவும் அர ( தர்ஸ்ட ன் . ) சன் சேனாநாபிகரைக் கண்டு திடுக்கிப் சேநாபதிமகள் - இவள் வாசவதத்தையின் டெழக்கண்டோர் நகைக்க அரசன் அவா உயிர்த்தோழி . நீர்விழவிற்குச் செல்லத் களை மதிக்காது காலையில் காட்டிய உமது தாயின் ஏவலர் அழைக்கவந்தபொழுது திருவுருவத்தை மற்றொரு முறை காட்டு வாசவதத்தை இவளுக்கு மிக விசித்திர வென்ற இவருடைய பாதத்தைப் பிய ' ணதது இற்றைக்கு அவதானி