அபிதான சிந்தாமணி

சேடமலை 735 சேதிராயர் த்து அரசனிடம் கூறினர். அரசன் தன் பெயாண்ண ல், 11 “சேதியர் பெருமகன், தேவிக்கு இவரை நீக்கும்படி கூறினன். சேதிபன்,'' “சேதியர்மகள்," "சேதிய அரசன் தேவியாகிய சற்குணமாதேவி எண்ணல்" என வழங்கப்படுவான். இதில் அரசனை நோக்கி எமதாசாரியரை இச் மிக அழகியதும், தலஞ் செய்தற் குரியது. சமணர் வெல்வரேல் அவ்வகைச் செய்வன் மான ஒரு மலையுண்டு. இந்தாடு யூகிக்கு என் றனள், அந்தப்படி அரசன் வாதிடக் உதயணனாற் சீவிதமாகப் பின்பு அளிக்கப் கட்டளையிடச் சமணர் குடத்தில் விட பட்டது. (பெருங்கதை) நாகத்தையிட்டு இக் குடத்தில் கையிடுக 2. மலையமானாட்டிற்கு ஒரு பெயர். என அவ்வாறு பதிப்பொருள் சிவனெனக் தமிழர் சேதிதேசத்தை விட்டுத் தென்னா கையிட்டு அப் பாம்பைச் சிவலிங்கமாக டடைந்தபின் தங்கள் நாட்டிற்கு இட்ட எடுத்துக் காட்டி அரசனையம் சமணரையும் பெயர். . சைவராக்கி அச் சிவலிங்கத்தையும் அந்த சேதிமர்த்தியன்-உபரிசரவசுவின் குமரன், இடத்தில் தாபித் தனர். அத் தலம் உத்த சேதிராயர்-1. இவர் சோழபரம்பரையைச் சேச்சுரம் எனப்படும். சேர்ந்த சேதியர்க்கு அரசரா யிருக்கலாம், சேடமலை - திருவேங்கடம், இது சேடன் சிவமூர்த்தியைப் பாடி முத்திபெற்றவர். ' இவ்விடம் தவஞ்செய்ததால் வந்த பெயர், இவர் தமது திருப்பாசுரத்தில் சேதியர் சேடன் - ஆதிசேஷனைக் காண்க கோன் எனத் திருவாய்மலர்ந்திருத்தலின் சேடி - ஒரு வித்யா தரநகரம். (மணிமேகலை). இவர் அரசரெனப் புலப்படுகிறது. இவர் சேட்ட லூர் ஆழ்வான்- எழுயத்தினாலு சிம் திருப்பாசுரம் என்பதாந் திருமுறையிற் மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குரு பரம்.) சேர்க்கப்பட்டது. | சேணிகமகாராசன் - மகததேசத் தரசன் 2. புதுவைக்கணிருந்த ஒரு வேளாண் சைநன். குடியினர். மகோபகாரி, எரெழுபது சேணியர் - ஒருவகை செய்வோர். கன் கம்பர் அரங்கேற்றுகையில் உடனிருந்து னட தேவாங்கருக்கும் பெயராக இருக் கேட்டவர். இவரை அரங்கேற்றுஞ் சவை கிறது. காஞ்சிபுரத்துச் சேணியர் வலங் கண் விடந்தீண்டச் சேதிராயர் பிரசங்கத் கையார், இவர்கள் சந்திரசேகரருஷி, நீல கடையாமெனத் தெரிவிக்காதிருக்க விடக் கண்டருஷி, மார்க்கண்டேயருஷி கோத் தலைக்கேறி மூர்ச்சித்து விழுந்தபோது எங்களைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்களிற் சிலர் கம்பர் அறிந்து ஆழியான் பள்ளியணையே லிங்க தாரிகள், சிலர் சைவர். நாஞ்சி திரு பலன் கடைந்த, வாழிவரையின் மணித் ஞானசம்பந்தர் மடத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். தாம்பே- பூழியான், பூணே புரமெரித்த (சர்ஸ்ட ன்.) | பொற்சிலையிற் பூட்டுகின்ற, நாணேயகல சேதன் - துரு வரியன் பௌத்ரன். நட" எனவம் "மங்கையொரு பாகர்மார் சேதி - உ சீகன் குமரன், இவன் குமார் பிலணியாரமே, பொங்குகடல் கடைந்த சிசுபாலன் முதலியவர். பொற்கயிறே - திங்களையுஞ், சிறிய தன் 2. விதர்ப்பதேசாதிபதியாகிய உரோம மேலூருந் தெய்வத் திருநாணே, யேறிய பதன் குமரன், இவனாண்ட தேசம் சேதி பண்பேயிறங்கு'' எனக் கூறி யிறக்கினர். தேசம். இதனை "அழுவதுங்கொண்டு புலம்பாது 3. இருக்குவேதத்திற் புகழ்ந்து கூறப் நஞ்சுண்டது மறைத்தே, ரெழுபதுங் கொ பட்ட அரசன், இவன் புத்ரன் சஷு. ண்டு புகழ்க்கம்பவாணனெழுப்ப விசை, 4. ஒரு சிவாலயம். இது சைத்தியாலய முழுவதுங் கொண்டொரு சொற்பேச மென்றும் வழங்கப்படும். இது வித்தியா நெய்யின் முழுகிக்கை, மழுவதுங்கொண்டு தரருடைய உலகில் உள்ளது பெருங்கதை). புகழ் கொண்ட தாற் றொண்டை மண்டல 5. The Country comprised the மே" (எ-ம்.) "பாவலர் தா - மேரெழுப Southern portion of Bundelkhand தோதியரங்கேற்றுங் களரியிலே, காரிவிட and the Northern portion of Jubbal நாகங் கடிக்குங்கை " (எ-ம்.) “காவிரியைச் qore Rewa. சோணாட்டைக் காசாளர் தம்மாபை, நாவ 'சேதிநாடு - 1. இது மிருகாவதியின் தந் லரைக் காவலரை நல்லோரைப் பூவலய, தைக்குரிய நாடு. இதற்கு உரியனா யிருந் முள்ளத்தகும் புதுவை யூரைச் சிறப்பித் ததுபற்றி உதயணன் "சேதியர் பெரும் தான், பிள்ளைப் பெருமாள் பிறந்து என
சேடமலை 735 சேதிராயர் த்து அரசனிடம் கூறினர் . அரசன் தன் பெயாண்ண ல் 11 சேதியர் பெருமகன் தேவிக்கு இவரை நீக்கும்படி கூறினன் . சேதிபன் ' ' சேதியர்மகள் சேதிய அரசன் தேவியாகிய சற்குணமாதேவி எண்ணல் என வழங்கப்படுவான் . இதில் அரசனை நோக்கி எமதாசாரியரை இச் மிக அழகியதும் தலஞ் செய்தற் குரியது . சமணர் வெல்வரேல் அவ்வகைச் செய்வன் மான ஒரு மலையுண்டு . இந்தாடு யூகிக்கு என் றனள் அந்தப்படி அரசன் வாதிடக் உதயணனாற் சீவிதமாகப் பின்பு அளிக்கப் கட்டளையிடச் சமணர் குடத்தில் விட பட்டது . ( பெருங்கதை ) நாகத்தையிட்டு இக் குடத்தில் கையிடுக 2 . மலையமானாட்டிற்கு ஒரு பெயர் . என அவ்வாறு பதிப்பொருள் சிவனெனக் தமிழர் சேதிதேசத்தை விட்டுத் தென்னா கையிட்டு அப் பாம்பைச் சிவலிங்கமாக டடைந்தபின் தங்கள் நாட்டிற்கு இட்ட எடுத்துக் காட்டி அரசனையம் சமணரையும் பெயர் . . சைவராக்கி அச் சிவலிங்கத்தையும் அந்த சேதிமர்த்தியன் - உபரிசரவசுவின் குமரன் இடத்தில் தாபித் தனர் . அத் தலம் உத்த சேதிராயர் - 1 . இவர் சோழபரம்பரையைச் சேச்சுரம் எனப்படும் . சேர்ந்த சேதியர்க்கு அரசரா யிருக்கலாம் சேடமலை - திருவேங்கடம் இது சேடன் சிவமூர்த்தியைப் பாடி முத்திபெற்றவர் . ' இவ்விடம் தவஞ்செய்ததால் வந்த பெயர் இவர் தமது திருப்பாசுரத்தில் சேதியர் சேடன் - ஆதிசேஷனைக் காண்க கோன் எனத் திருவாய்மலர்ந்திருத்தலின் சேடி - ஒரு வித்யா தரநகரம் . ( மணிமேகலை ) . இவர் அரசரெனப் புலப்படுகிறது . இவர் சேட்ட லூர் ஆழ்வான் - எழுயத்தினாலு சிம் திருப்பாசுரம் என்பதாந் திருமுறையிற் மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குரு பரம் . ) சேர்க்கப்பட்டது . | சேணிகமகாராசன் - மகததேசத் தரசன் 2 . புதுவைக்கணிருந்த ஒரு வேளாண் சைநன் . குடியினர் . மகோபகாரி எரெழுபது சேணியர் - ஒருவகை செய்வோர் . கன் கம்பர் அரங்கேற்றுகையில் உடனிருந்து னட தேவாங்கருக்கும் பெயராக இருக் கேட்டவர் . இவரை அரங்கேற்றுஞ் சவை கிறது . காஞ்சிபுரத்துச் சேணியர் வலங் கண் விடந்தீண்டச் சேதிராயர் பிரசங்கத் கையார் இவர்கள் சந்திரசேகரருஷி நீல கடையாமெனத் தெரிவிக்காதிருக்க விடக் கண்டருஷி மார்க்கண்டேயருஷி கோத் தலைக்கேறி மூர்ச்சித்து விழுந்தபோது எங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் . இவர்களிற் சிலர் கம்பர் அறிந்து ஆழியான் பள்ளியணையே லிங்க தாரிகள் சிலர் சைவர் . நாஞ்சி திரு பலன் கடைந்த வாழிவரையின் மணித் ஞானசம்பந்தர் மடத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் . தாம்பே - பூழியான் பூணே புரமெரித்த ( சர்ஸ்ட ன் . ) | பொற்சிலையிற் பூட்டுகின்ற நாணேயகல சேதன் - துரு வரியன் பௌத்ரன் . நட எனவம் மங்கையொரு பாகர்மார் சேதி - சீகன் குமரன் இவன் குமார் பிலணியாரமே பொங்குகடல் கடைந்த சிசுபாலன் முதலியவர் . பொற்கயிறே - திங்களையுஞ் சிறிய தன் 2 . விதர்ப்பதேசாதிபதியாகிய உரோம மேலூருந் தெய்வத் திருநாணே யேறிய பதன் குமரன் இவனாண்ட தேசம் சேதி பண்பேயிறங்கு ' ' எனக் கூறி யிறக்கினர் . தேசம் . இதனை அழுவதுங்கொண்டு புலம்பாது 3 . இருக்குவேதத்திற் புகழ்ந்து கூறப் நஞ்சுண்டது மறைத்தே ரெழுபதுங் கொ பட்ட அரசன் இவன் புத்ரன் சஷு . ண்டு புகழ்க்கம்பவாணனெழுப்ப விசை 4 . ஒரு சிவாலயம் . இது சைத்தியாலய முழுவதுங் கொண்டொரு சொற்பேச மென்றும் வழங்கப்படும் . இது வித்தியா நெய்யின் முழுகிக்கை மழுவதுங்கொண்டு தரருடைய உலகில் உள்ளது பெருங்கதை ) . புகழ் கொண்ட தாற் றொண்டை மண்டல 5 . The Country comprised the மே ( - ம் . ) பாவலர் தா - மேரெழுப Southern portion of Bundelkhand தோதியரங்கேற்றுங் களரியிலே காரிவிட and the Northern portion of Jubbal நாகங் கடிக்குங்கை ( - ம் . ) காவிரியைச் qore Rewa . சோணாட்டைக் காசாளர் தம்மாபை நாவ ' சேதிநாடு - 1 . இது மிருகாவதியின் தந் லரைக் காவலரை நல்லோரைப் பூவலய தைக்குரிய நாடு . இதற்கு உரியனா யிருந் முள்ளத்தகும் புதுவை யூரைச் சிறப்பித் ததுபற்றி உதயணன் சேதியர் பெரும் தான் பிள்ளைப் பெருமாள் பிறந்து என