அபிதான சிந்தாமணி

செய்யத் தகாதன 731 செருவிடை வீழ்தல் அவித்தலும், அடுப்பிலுள்ள நெருப்பை செய்யாதி - (சங்.) வெகுபவன் குமரன். அவித்தலும், அடுப்பின் சுடர் தம்மீது இவன் குமரன் சங்காதி. படும்படி குளிர்காய்தலும் கூடாது; பெரி செய்யான் - இது பூரம்சாதியிற் பெரிது. யோர் தம்முடன் வருகையில் வாகனமே இது மலை, காடுகளில் வசிப்பது. தேளி றல், செருப்புப் பூண்டு நடத்தல், குடை னும் கொடிய விஷமுள்ளது, இது கடிக் பிடித்துச் செல்லுதலும் கூடாது; பெரி கின் தங்க சிகிச்சை உடனே செய்யா யோர் விரும்பியவற்றைத் தாம் விரும்ப விடின் மரணம் உண்டாம். துள்ளித் லும், கீழ்மகளை வீட்டிலழைத்தலும், சிறு அள்ளி கடிப்பது. வராயினும் இழித்துப் பேசுதலும் ஆகாது. செய்யுள்-1. பல்வகைத் தாதுக்கள் சேர்ந்த பாம்பு, அரசன், நெருப்பு, சிங்கம், உடற்குயிர்போல் பல சொற்களால் பொ இவை பழகினவென்று இகழ்ந்திருத்தலா ரூட்கிடனாக எழுத்தசை சர்தளை அடி காது. அரசனினும் செல்வம் மிகுதியுடை தொடைகளாலும் அணிகளாலும் நிரம்பப் வனாயினும் அதனை அரசனறியச் செய்ய பெற்ற கவிவல்ல புலவனால் பாடப்படு லாகாது; ஐங்குரவரையும் பெரியாரையும் வது. இது முத்தகம், குசம், தொசை காணி னீங்களுண்டது என்ன எனக் கேட் நிலை. தொடர்லை என கானகுவகை. டல்கூடாது; தாம் ஒருவர்க்குச் செய்த (நன்னூல்.) | நன்றியைத் தாமே புகழ்தலும், தமக்கு 2. செய்யுள் (சு) வெண்பா , ஆசிய ஒருவரிட்ட உணலை இகழ்தலும் கூடாது; யப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, பரிபாடற்பா, கிட்டாத பொருளுக்கு ஆசைப்படுதலும், மருட்பா இழந்த பொருளுக்கும், 5 முடியாத செய்வன - தன்னுடம்பு, தன் மனைவி, துன்பத்திற்கு வருந்துவதும் ஆகாது; ஒரு ஒருவர் தன்னிடம் அடைக்கலம் வைத்த வர் தலையில் முடித்த பூவைச் சூடலும் பொருள், தன்னாபத்திற் குதவியான பொ மோத்தலும், புலையர்க்கு எச்சிற் பண்டங் ருள் இவற்றை அருமையாகக் காத்தல் களை யளித்தலும், தமக்கு மூத்தோர் முன் வேண்டும். | உடலின் மீது போர்த்துக்கொள்ளுதலும், | செய்வனவாசிய ஆசாரங்கள் - புனிதப் கர்வித் திருத்தலும், அட்டணைக்கா லிட் பொருள் கிடைப்பின் அதைக் கண் சிரசு டிருத்தலும், பெரியோரிருக்கும் இடத்தில் முதலிய இடங்களிலும் ஒற்றிக்கொள்க. அங்கசேட்டை செய்தலும், கடுஞ்சொல் மனைவியின் பூப்பினீராடியபின் பன்னி பேசலும், இருவரிருந்து பேசுமிடத்துச் ரண்டு நாள் அவளினீங்காமை. செல்லுதலும், குரவரெதிரில் கையைச் செருத்துணை நாயனூர் - சோணாட்டிலுள்ள சுட்டிக் காட்டிப் பேசுதலும், பெரியோர் மருகலைச் சேர்ந்த ஆஆரில் வேளாளர்குல கொடுப்பதை உட்கார்ந்து வாங்கலும், த்தில் திரு அவதரித்துத் திருவாரூரிற் ஆகா. சூதாடுமிடத்தில் போதலும், ஆர சிவபணிவிடை செய்து கொண்டு வரும் வாரம் நீங்கா இடத்தில் போதலும், மடைப் நாட்களுள் ஒருநாள் பல்லவர்கோன் பள்ளியுட் புகலும், பெண்கள் உறைகின்ற மனைவி திருக்கோயிலிடம் பூத்தொடுக்கும் மண்டபத்தில் சிந்திய மலர்களில் ஒன்றை இடத்தில் செல்லலும் ஆகா. (ஆசாரக் மோந்து பார்த்தனள். நாயனார் அவளைக் கோவை.)பலர் நடுவில் பிறரைப்பழித்தல், கண்டு கோபித்து அவள் சிகையைப் பிடி இழித்தல், பலர் நடுவில் படுத்துறங்கல், த்து இழுத்து மூக்கையறுத்துச் சிவநேச தம்மாலாகா தவைகளை ஆகுமென வாக்கிடு மிகுந்து சிவகதி யடைந்தவர். இவர் கோ தல், ஏழைகளை இகழ்தல், வஞ்சனை பே ச்சிங்கப் பல்லவன் காலத்தவர். (பெ-புரா.) சல், பயனில் கூறல், பல பிதற்றல், செருப்பு - எருமை, எருது, ஆடு முதலிய பழிகூறல், ஒரு பொருளை வீசி யெறிதல், - வற்றின் பதனிட்ட தோல்களால் காலினள கல்லெறிதல், வீண் வினை செய்தல், தூரப் - வாக மாட்டிக ளமைத்துக் காலைக் காக்கும் போகின்றவனை அழைத்தல், பிறருடைய விதம் செய்யப்பட்ட பாதரக்ஷை. சொல் செய்கைகளை நடித்துக் காட்டல், செருப்புக்கட்டி - மலையாளத்தில் செருப் வேகமுடைவனாதல், ஒளித்துக்கொள்ளல், புத் தைக்கிறவன். கையொடு கை தட்டுதல், கண் காட்டல், செருவிடை வீழ்தல் - ஆழமுடைத்தான மூக்கசைத்தல் ஆகா. 'கிடங்கினோடு அரிய காவற்காட்டைக் காத் .
செய்யத் தகாதன 731 செருவிடை வீழ்தல் அவித்தலும் அடுப்பிலுள்ள நெருப்பை செய்யாதி - ( சங் . ) வெகுபவன் குமரன் . அவித்தலும் அடுப்பின் சுடர் தம்மீது இவன் குமரன் சங்காதி . படும்படி குளிர்காய்தலும் கூடாது ; பெரி செய்யான் - இது பூரம்சாதியிற் பெரிது . யோர் தம்முடன் வருகையில் வாகனமே இது மலை காடுகளில் வசிப்பது . தேளி றல் செருப்புப் பூண்டு நடத்தல் குடை னும் கொடிய விஷமுள்ளது இது கடிக் பிடித்துச் செல்லுதலும் கூடாது ; பெரி கின் தங்க சிகிச்சை உடனே செய்யா யோர் விரும்பியவற்றைத் தாம் விரும்ப விடின் மரணம் உண்டாம் . துள்ளித் லும் கீழ்மகளை வீட்டிலழைத்தலும் சிறு அள்ளி கடிப்பது . வராயினும் இழித்துப் பேசுதலும் ஆகாது . செய்யுள் - 1 . பல்வகைத் தாதுக்கள் சேர்ந்த பாம்பு அரசன் நெருப்பு சிங்கம் உடற்குயிர்போல் பல சொற்களால் பொ இவை பழகினவென்று இகழ்ந்திருத்தலா ரூட்கிடனாக எழுத்தசை சர்தளை அடி காது . அரசனினும் செல்வம் மிகுதியுடை தொடைகளாலும் அணிகளாலும் நிரம்பப் வனாயினும் அதனை அரசனறியச் செய்ய பெற்ற கவிவல்ல புலவனால் பாடப்படு லாகாது ; ஐங்குரவரையும் பெரியாரையும் வது . இது முத்தகம் குசம் தொசை காணி னீங்களுண்டது என்ன எனக் கேட் நிலை . தொடர்லை என கானகுவகை . டல்கூடாது ; தாம் ஒருவர்க்குச் செய்த ( நன்னூல் . ) | நன்றியைத் தாமே புகழ்தலும் தமக்கு 2 . செய்யுள் ( சு ) வெண்பா ஆசிய ஒருவரிட்ட உணலை இகழ்தலும் கூடாது ; யப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா பரிபாடற்பா கிட்டாத பொருளுக்கு ஆசைப்படுதலும் மருட்பா இழந்த பொருளுக்கும் 5 முடியாத செய்வன - தன்னுடம்பு தன் மனைவி துன்பத்திற்கு வருந்துவதும் ஆகாது ; ஒரு ஒருவர் தன்னிடம் அடைக்கலம் வைத்த வர் தலையில் முடித்த பூவைச் சூடலும் பொருள் தன்னாபத்திற் குதவியான பொ மோத்தலும் புலையர்க்கு எச்சிற் பண்டங் ருள் இவற்றை அருமையாகக் காத்தல் களை யளித்தலும் தமக்கு மூத்தோர் முன் வேண்டும் . | உடலின் மீது போர்த்துக்கொள்ளுதலும் | செய்வனவாசிய ஆசாரங்கள் - புனிதப் கர்வித் திருத்தலும் அட்டணைக்கா லிட் பொருள் கிடைப்பின் அதைக் கண் சிரசு டிருத்தலும் பெரியோரிருக்கும் இடத்தில் முதலிய இடங்களிலும் ஒற்றிக்கொள்க . அங்கசேட்டை செய்தலும் கடுஞ்சொல் மனைவியின் பூப்பினீராடியபின் பன்னி பேசலும் இருவரிருந்து பேசுமிடத்துச் ரண்டு நாள் அவளினீங்காமை . செல்லுதலும் குரவரெதிரில் கையைச் செருத்துணை நாயனூர் - சோணாட்டிலுள்ள சுட்டிக் காட்டிப் பேசுதலும் பெரியோர் மருகலைச் சேர்ந்த ஆஆரில் வேளாளர்குல கொடுப்பதை உட்கார்ந்து வாங்கலும் த்தில் திரு அவதரித்துத் திருவாரூரிற் ஆகா . சூதாடுமிடத்தில் போதலும் ஆர சிவபணிவிடை செய்து கொண்டு வரும் வாரம் நீங்கா இடத்தில் போதலும் மடைப் நாட்களுள் ஒருநாள் பல்லவர்கோன் பள்ளியுட் புகலும் பெண்கள் உறைகின்ற மனைவி திருக்கோயிலிடம் பூத்தொடுக்கும் மண்டபத்தில் சிந்திய மலர்களில் ஒன்றை இடத்தில் செல்லலும் ஆகா . ( ஆசாரக் மோந்து பார்த்தனள் . நாயனார் அவளைக் கோவை . ) பலர் நடுவில் பிறரைப்பழித்தல் கண்டு கோபித்து அவள் சிகையைப் பிடி இழித்தல் பலர் நடுவில் படுத்துறங்கல் த்து இழுத்து மூக்கையறுத்துச் சிவநேச தம்மாலாகா தவைகளை ஆகுமென வாக்கிடு மிகுந்து சிவகதி யடைந்தவர் . இவர் கோ தல் ஏழைகளை இகழ்தல் வஞ்சனை பே ச்சிங்கப் பல்லவன் காலத்தவர் . ( பெ - புரா . ) சல் பயனில் கூறல் பல பிதற்றல் செருப்பு - எருமை எருது ஆடு முதலிய பழிகூறல் ஒரு பொருளை வீசி யெறிதல் - வற்றின் பதனிட்ட தோல்களால் காலினள கல்லெறிதல் வீண் வினை செய்தல் தூரப் - வாக மாட்டிக ளமைத்துக் காலைக் காக்கும் போகின்றவனை அழைத்தல் பிறருடைய விதம் செய்யப்பட்ட பாதரக்ஷை . சொல் செய்கைகளை நடித்துக் காட்டல் செருப்புக்கட்டி - மலையாளத்தில் செருப் வேகமுடைவனாதல் ஒளித்துக்கொள்ளல் புத் தைக்கிறவன் . கையொடு கை தட்டுதல் கண் காட்டல் செருவிடை வீழ்தல் - ஆழமுடைத்தான மூக்கசைத்தல் ஆகா . ' கிடங்கினோடு அரிய காவற்காட்டைக் காத் .