அபிதான சிந்தாமணி

செம்படவர் கருவிகள் 729 - செயங்கொண்டார் காய சாம்தான்கலம் எல் ஜொகன் தடைச் மக்காலியர், செம்புகோயேந்நீரார் ஒருவர். இசம் மணியக்காரன், பாகுத்தன், பிள்ளை பட் முதலிய தேசங்களில் கனிகளிலிருந் தெடு டம். இவர்கள் தங்களைக் குகனுடைய சாதி க்கப்படுகிறது. இதனுடன் துத்தநாகத் -யாதலால் குகவேளாளர் என்பர். பெரும் தைக் கூட்டி யுருக்கினால் பித்தளை ஆகி பாலோர் பூஜாரிகள், இவர்களிற் சிலர் றது. தாம்பிரத்துடன் தகரத்தைச் சேர்த் லிங்க தாரிகள், மலையனூரில் சிவபூஜை தால் வெண்கலம் உண்டாம். இதனுடன் செய்வோர் செம்படவர் முக்காலியர், நிக்கலைச் சேர்த்தால் ஜெர்மன் சில்வராம். இவர்கள் தேவர், செப்பிலியன், எதிநாய | செம்பு கொட்டி - மலைநாட்டு கன்னான். கன், சங்கிலி, மாயகுந்தவி, பட்டம், பணி செம்புலப்பெய்ந்நீரார் - இவர் கடைச் க்கன் என எழுவகைப் பகுப்புப் படுவர். ' சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர். இவர் (தர்ஸ்ட ன்.) குறுந்தொகையுள் (சO) செய்யுளில் செம் செம்படவர் கருவிகள் - பெறங்கவலை, புலப் பெய்ந்நீர்போல” என உவமை கூறி வெல்லடி, வேரீத்து, பேந்தவலை, வரிச்ச யிருத்தலில் இப்பெயர்பெற்றனர்போலும். வலை, சென்னவலை, ஊசிப்பலகை, நூல் செம்பூட்சேய் - அகத்தியர் மாணாக்கருள் முருக்கி, தங்கூசு, தக்கை . ஒருவர். செம்படவன் - பிராமணனுக்குச் சூத்திர செம்போத்து - இதனைக் கள்ளிக்காக்கை மனைவியிடம் பிறந்தவன். இவன் படகு | யென்பர். இது செந்நிறமாய்ச் செங்கண் ஓட்டுகிறவன்.. (அருணகிரி புராணம்.) னுடைய தாய்க்காக்கைபோலுள்ள பறவை, மார்க்கவனைக் காண்க. இதன் அலகு காக்கை போல் நீண்டிராது. செம்பன்- ஒரு அசுரன், தேவர்களை வருத்தி பூச்சிகளையும் பழங்களையும் தின்பது. | இந்திரலிைறந்தவன். (செவ்வந்தி - புரா. செம்மார் -இவர்கள் தோல் துன்னர். செம்பியனர் - இது சோழர் குடிக்குரிய மதுரை, திருநெல்வேலியிலுள்ளவர்கள். பெயர். இதனால் இவர் சோழமன்ன மர இவர்கள் தற்காலம் கிளிஞ்சல்சுடல், தை பினர் என்று தெரிகின்றது. இவர் கிள்ளை யல் தைத்தல் முதலிய வேலைகளிலும் விடு தூதாகக் கூறிய நற்றிணைப் பாட்டு பழகுகின் றனர். இவர்களிற் சிலர் பறைய மிகவும் பாராட்டற்பாலது. இவர் குறிஞ் ரில் வேறுபட்டுச் செருப்புத்தொழில் செய் சித் திணையைப் புனைந்து பாடியுள்ளார். வோர். இதில் தொண்டமான் தோல் இவர் பாடியது. நற். க02-ம் பாட்டு, மேஸ்திரி இரண்டு வகை உண்டு. இவர் செம்பியன் - 1. முதல்வள்ளல்கள் எழுவ களுக்குப் பட்டம் மேஸ்திரி. (தர்ஸ்டன்.) ரில் ஒருவன். சொகந்தன் - துரியோதனன் தம்பி. - 2. பள்ளிகளுக்கு ஒரு பெயர். இவர் செயங்கொண்டார் - இவர் சோழவளநாட் சோழகுலத்தவர் என்பர். இவர்களுக்கு டில் நன்னிலத்தருகிலுள்ள தீபங்குடி என் செம்பிநாடு, I னும் ஜைனக்கிராமத்தவர். இவர் முதலில் செம்பு - (தாமிரம்) இது, மங்கிய செந்நிற சைனராக இருந்து பின்பு சைவரானவரா முள்ள உலோகம், (9) மடங்கு கனமுள் கத் தோற்றுகிறது. இவர் அபயனிடங் ளது. இது, சுரங்கங்களிலிருந்து வெட்டி கோபங்கொண்டபோது "காவலரீகை கரு யெடுக்கப்பட்டு உலையில் ஊதி யுருக்கித் துங்காற் காவலர்க்கும், பாவலர் நல்கும் தகடு, கட்டி, கம்பி முதலியவாகச் செய்யப் பரிசொவ்வா - பூவினிலை, ஆகாப்பொருளை படுகிறது. உஷ்ணத்தை அதிவிரைவில் யபயனளித்தான் புகழாம், ஏகாப்பொரு பற்றுவது. இது, பான பாத்திரங்களாக ளளித்தேன் யான். இவர் செட்டிகள் மீது வும், விக்ரங்கள் செய்யவும், தகடுகளாக்கிக் இசையாயிரம் பாடிய போது வாணியர், கப்பல்கள் கடனீரால் பழுதுசா தபடி அடிக் புகார் தங்களுக்கு ஊர் எனப் பாடக் கூறப் கவும் உபயோகப்படுகின்றது. இன்னும் புலவர் "ஆடுவதுஞ் செக்கே யளப்பதுவு இதனால் சிறு நாணயங்கள் செய்யப்படு மெண்ணெயே, கூடுவதுஞ் சக்கிலியக் கின்றன. இதனாற் செய்யப்பட்ட பாத்தி கோதையே - நீடுபுகழ்க், கச்சிச்செப்பேட் ரங்களில் புளிப்புள்ள பண்டங்களை வைக் டிற் கணிக்குங்காற் செக்கார் தாம், உச்சிக் கின் களிம்பேறும். அது போக்க ஈயம் குப் பின் புகாரூர்'” என புகார்வாப் பாடித் பூசுவது வழக்கம். களிம்பு விஷமுள்ளது. தந்தனர். இவர் காலம் அபயன் காலம், இது இங்கிலாந்து, ஷில்லி, ருஷியா, ஆஸ் எனவே. கி. பி. 1070-1118 ஆக இருக்க திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, ஸ்பெயின் லாம். (தமிழ்நாவலர் சரிதை). 92
செம்படவர் கருவிகள் 729 - செயங்கொண்டார் காய சாம்தான்கலம் எல் ஜொகன் தடைச் மக்காலியர் செம்புகோயேந்நீரார் ஒருவர் . இசம் மணியக்காரன் பாகுத்தன் பிள்ளை பட் முதலிய தேசங்களில் கனிகளிலிருந் தெடு டம் . இவர்கள் தங்களைக் குகனுடைய சாதி க்கப்படுகிறது . இதனுடன் துத்தநாகத் - யாதலால் குகவேளாளர் என்பர் . பெரும் தைக் கூட்டி யுருக்கினால் பித்தளை ஆகி பாலோர் பூஜாரிகள் இவர்களிற் சிலர் றது . தாம்பிரத்துடன் தகரத்தைச் சேர்த் லிங்க தாரிகள் மலையனூரில் சிவபூஜை தால் வெண்கலம் உண்டாம் . இதனுடன் செய்வோர் செம்படவர் முக்காலியர் நிக்கலைச் சேர்த்தால் ஜெர்மன் சில்வராம் . இவர்கள் தேவர் செப்பிலியன் எதிநாய | செம்பு கொட்டி - மலைநாட்டு கன்னான் . கன் சங்கிலி மாயகுந்தவி பட்டம் பணி செம்புலப்பெய்ந்நீரார் - இவர் கடைச் க்கன் என எழுவகைப் பகுப்புப் படுவர் . ' சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவர் ( தர்ஸ்ட ன் . ) குறுந்தொகையுள் ( சO ) செய்யுளில் செம் செம்படவர் கருவிகள் - பெறங்கவலை புலப் பெய்ந்நீர்போல என உவமை கூறி வெல்லடி வேரீத்து பேந்தவலை வரிச்ச யிருத்தலில் இப்பெயர்பெற்றனர்போலும் . வலை சென்னவலை ஊசிப்பலகை நூல் செம்பூட்சேய் - அகத்தியர் மாணாக்கருள் முருக்கி தங்கூசு தக்கை . ஒருவர் . செம்படவன் - பிராமணனுக்குச் சூத்திர செம்போத்து - இதனைக் கள்ளிக்காக்கை மனைவியிடம் பிறந்தவன் . இவன் படகு | யென்பர் . இது செந்நிறமாய்ச் செங்கண் ஓட்டுகிறவன் . . ( அருணகிரி புராணம் . ) னுடைய தாய்க்காக்கைபோலுள்ள பறவை மார்க்கவனைக் காண்க . இதன் அலகு காக்கை போல் நீண்டிராது . செம்பன் - ஒரு அசுரன் தேவர்களை வருத்தி பூச்சிகளையும் பழங்களையும் தின்பது . | இந்திரலிைறந்தவன் . ( செவ்வந்தி - புரா . செம்மார் - இவர்கள் தோல் துன்னர் . செம்பியனர் - இது சோழர் குடிக்குரிய மதுரை திருநெல்வேலியிலுள்ளவர்கள் . பெயர் . இதனால் இவர் சோழமன்ன மர இவர்கள் தற்காலம் கிளிஞ்சல்சுடல் தை பினர் என்று தெரிகின்றது . இவர் கிள்ளை யல் தைத்தல் முதலிய வேலைகளிலும் விடு தூதாகக் கூறிய நற்றிணைப் பாட்டு பழகுகின் றனர் . இவர்களிற் சிலர் பறைய மிகவும் பாராட்டற்பாலது . இவர் குறிஞ் ரில் வேறுபட்டுச் செருப்புத்தொழில் செய் சித் திணையைப் புனைந்து பாடியுள்ளார் . வோர் . இதில் தொண்டமான் தோல் இவர் பாடியது . நற் . க02 - ம் பாட்டு மேஸ்திரி இரண்டு வகை உண்டு . இவர் செம்பியன் - 1 . முதல்வள்ளல்கள் எழுவ களுக்குப் பட்டம் மேஸ்திரி . ( தர்ஸ்டன் . ) ரில் ஒருவன் . சொகந்தன் - துரியோதனன் தம்பி . - 2 . பள்ளிகளுக்கு ஒரு பெயர் . இவர் செயங்கொண்டார் - இவர் சோழவளநாட் சோழகுலத்தவர் என்பர் . இவர்களுக்கு டில் நன்னிலத்தருகிலுள்ள தீபங்குடி என் செம்பிநாடு I னும் ஜைனக்கிராமத்தவர் . இவர் முதலில் செம்பு - ( தாமிரம் ) இது மங்கிய செந்நிற சைனராக இருந்து பின்பு சைவரானவரா முள்ள உலோகம் ( 9 ) மடங்கு கனமுள் கத் தோற்றுகிறது . இவர் அபயனிடங் ளது . இது சுரங்கங்களிலிருந்து வெட்டி கோபங்கொண்டபோது காவலரீகை கரு யெடுக்கப்பட்டு உலையில் ஊதி யுருக்கித் துங்காற் காவலர்க்கும் பாவலர் நல்கும் தகடு கட்டி கம்பி முதலியவாகச் செய்யப் பரிசொவ்வா - பூவினிலை ஆகாப்பொருளை படுகிறது . உஷ்ணத்தை அதிவிரைவில் யபயனளித்தான் புகழாம் ஏகாப்பொரு பற்றுவது . இது பான பாத்திரங்களாக ளளித்தேன் யான் . இவர் செட்டிகள் மீது வும் விக்ரங்கள் செய்யவும் தகடுகளாக்கிக் இசையாயிரம் பாடிய போது வாணியர் கப்பல்கள் கடனீரால் பழுதுசா தபடி அடிக் புகார் தங்களுக்கு ஊர் எனப் பாடக் கூறப் கவும் உபயோகப்படுகின்றது . இன்னும் புலவர் ஆடுவதுஞ் செக்கே யளப்பதுவு இதனால் சிறு நாணயங்கள் செய்யப்படு மெண்ணெயே கூடுவதுஞ் சக்கிலியக் கின்றன . இதனாற் செய்யப்பட்ட பாத்தி கோதையே - நீடுபுகழ்க் கச்சிச்செப்பேட் ரங்களில் புளிப்புள்ள பண்டங்களை வைக் டிற் கணிக்குங்காற் செக்கார் தாம் உச்சிக் கின் களிம்பேறும் . அது போக்க ஈயம் குப் பின் புகாரூர் ' என புகார்வாப் பாடித் பூசுவது வழக்கம் . களிம்பு விஷமுள்ளது . தந்தனர் . இவர் காலம் அபயன் காலம் இது இங்கிலாந்து ஷில்லி ருஷியா ஆஸ் எனவே . கி . பி . 1070 - 1118 ஆக இருக்க திரேலியா தென் ஆப்பிரிக்கா ஸ்பெயின் லாம் . ( தமிழ்நாவலர் சரிதை ) . 92