அபிதான சிந்தாமணி

அந்தசில் - 63 அபசதர் னது உதிரத்திலுண்டான அநேக அந்தகா அந்துவங்கிரன் --ஒரு வள்ளல். காவட்டனா சுரரை மாய்த்தனர். (வராகபுராணம்). | சாற் பாடல் பெற்றவன். “பானுப்ட" அந்தசில்-விந்தியமலையில் தோன்றிய நதி, எனும் பெருங்காஞ்சிபாடியவன். (புற-நா) அந்தணன் துரியோதனன் தம்பி. அந்துவஞ்சாத்தன் - இவன் ஒல்லையூர் தந்த அந்தராயம் -டு, தானாந்தராயம், லாபாத் பூதபாண்டியனால் "மடங்கலிற்" எனும் தராயம், போகாந்தராயம், உபபோகாங் பாடல்கூறப் பெற்றவன். (புறநானூறு). தராயம், வீர்யாந்தராயம். (சினபத்ததி). அந்துவஞ்செள்ளை - மையூர்கிழான் மனைவி. அந்தராளன் - அதுலோமத்தாணிற்கும் பிர அந்நபூரணி- காசியில் எழுந்தருளி யிருப்ப திலோமப் பெண்ணிற்கும் பிறந்தவன். வள். ஈச்வரி, அந்தரி - விந்தமலையை இருப்பிடமாகக் அந்தம்பட்டர்- தர்க்கசங்கிரகஞ் செய்த சம கொண்ட துர்க்கை, இவளுக்கு விந்தாஸ்கிருதகவி. கடிகை ஏவலாளி. (மணிமேகலை) அந்தியதாகர்மஜசையோகம் - யாண்டு ஒன் அந்தரிஷன்- முராகான் குமரன், கண்ண நன் தொழிலால் சையோக முண்டாகின் னாற் கொல்லப்பட்டவன், றதோ அது. (தரு). 2. (சூ.) ருக்ஷகன் குமான். அந்நியோந்வாடாவம் - இது ஒன்றினொன் அந்தரிக்ஷன் - ருஷபனுக்குச் சயந்தியிடம் றின்மை, இது குடம் ஆடையன்று என் உதித்த குமான். பது. இது அபேத சம்பந்தத்தால் வரை அந்தர் தீபம் - துவாரகையிலுள்ள ஒரு தீவு. ந்து கொள்ளப்பட்ட அபாவம். ஏனைய இதில் மகாதேவனுடைய திருவிழாவின் சம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட பொருட்டு யாதவர்கள் சென்றார்கள். அபாவம் சம்சர்க்கா பாவமாம். இந்தச் சம் அந்தர்த்தாசன் - விசித்திரசுவனைக் காண்க. சர்க்கா பாவம். பிராகபாவம், பிரத்வம் அந்தலிளங்கீரன்-கடைச்சங்க மருவிய புல சாபாவம், அத்யந்தா பாவம் என (6) வன். அகநானூறில், "நிறைந்தோர்'' எனும் வகை இவற்றைத் தனித்தனிகாண்க. (தரு) பாலையைப் பாடியவன். (அகநானூறு). அந்நீ- ஒரு அரசன். திதியால் வெல்லப் பட்டவன். அந்திசாரன் - (பூரு) மதிசாரனுக்கு ஒரு அந்வக்பாது- சந்திரவம்சத்து அரசன் புரூ பெயர். | | வின் பேரனாகிய மநு என்பவன். மிசா 2. யதுவம்சத்துச் சரதவகன் புத்ரன், இவன் புத்ரர் பசமாகன், சுசி, குங்குரன், அந்வயவியதியேகிஅநுமானங்கள் - இவற் கேசி என்னும் அப்சரசுக்குப் பிறந்தவன், கம்பளகிஷன், றிற்குப் பக்ஷ தரும த்வம், சபகேசத்வம், 3. தனுபுத்ரன். விபக்ஷ த்வாத்வியாவிர்த்தி, அபாதி தவிஷ அந்திதேவன்--ஒரு அரசன், பசுக்கள் இவ யத்வம், அசத்பிரதி பக்ஷத்வம் என்னும் னிடம் வந்து யாகஞ்செய்யக் கேட்டுக் ஐந்து அவயவங்கள் உண்டு. இவை பக்ஷத்தி கொண்டபின் இவன் யாகஞ் செய்து லுண்டாயிருக்கை, விபக்ஷத்திலில்லா திரு கொண்டு வருகையில் ஒரு பசு தன் க்கை, கெடுக்கப்படாத விஷயமாயிருக்கை, கன்றைவிட்டுப் பிரிதலாற்றாது வருந்த பிரத்தியக்ஷ மில்லாமலிருக்கை என்பன யாகத்தை நிறுத்தினவன். இவன் நாள் வாம். (சிவ-சித்). ஒன்றுக்கு உடு,coo பிராமணர்களுக்குப் அபகீருஷசமை - அவ்யாப்தமான திருஷ் போஜனஞ் செய்வித்துச் சத்திரயாக டாந்த தருமத்தால் அவ்யாபகமான தரு முடித்து இராச்சியமாண்டு புண்ணியவுல 'மத்தின் அபாவத்தை வருவித்தல். (தரு), கடைந்தவன். அபகர்ஷை - வித்வேஷிணியின் குமரி, அந்திபதி- காந்தாரநாட்டுள்ள பூர்வதேசத் பொய்ச்சாக்ஷி சொல்லுவோரிடத்தும் தர் தரசன். இவன் பிரமதருமன் கட்டளையால் மார்த்த காமங்களை நீக்குவோரிடத்தும் அவந்தியை இராஜதானியாகக் கொண் வசிப்பவள். (மார்) டவன். அபசதர்- பிராமணனுக்குத் தனக்குத் தாழ் அந்திமான் - இடையெழு வள்ளல்களி லொ ந்த மூன்று சாதியிலும், ஷத்திரியனுக்குத் ருவன். இவன் இதற்கு முன்ஜனனத்தில் தனக்குத் தாழ்ந்த இரண்டு சாதியிலும், பிராமணன். கிருத்திகைவிரதத்தை அநுட் வைசியனுக்குத் தனக்குத் தாழ்ந்த ஒரு டித்து வள்ளலாயினன். சாதியிலும் பிறக்கிறவர்கள்.
அந்தசில் - 63 அபசதர் னது உதிரத்திலுண்டான அநேக அந்தகா அந்துவங்கிரன் - - ஒரு வள்ளல் . காவட்டனா சுரரை மாய்த்தனர் . ( வராகபுராணம் ) . | சாற் பாடல் பெற்றவன் . பானுப்ட அந்தசில் - விந்தியமலையில் தோன்றிய நதி எனும் பெருங்காஞ்சிபாடியவன் . ( புற - நா ) அந்தணன் துரியோதனன் தம்பி . அந்துவஞ்சாத்தன் - இவன் ஒல்லையூர் தந்த அந்தராயம் - டு தானாந்தராயம் லாபாத் பூதபாண்டியனால் மடங்கலிற் எனும் தராயம் போகாந்தராயம் உபபோகாங் பாடல்கூறப் பெற்றவன் . ( புறநானூறு ) . தராயம் வீர்யாந்தராயம் . ( சினபத்ததி ) . அந்துவஞ்செள்ளை - மையூர்கிழான் மனைவி . அந்தராளன் - அதுலோமத்தாணிற்கும் பிர அந்நபூரணி - காசியில் எழுந்தருளி யிருப்ப திலோமப் பெண்ணிற்கும் பிறந்தவன் . வள் . ஈச்வரி அந்தரி - விந்தமலையை இருப்பிடமாகக் அந்தம்பட்டர் - தர்க்கசங்கிரகஞ் செய்த சம கொண்ட துர்க்கை இவளுக்கு விந்தாஸ்கிருதகவி . கடிகை ஏவலாளி . ( மணிமேகலை ) அந்தியதாகர்மஜசையோகம் - யாண்டு ஒன் அந்தரிஷன் - முராகான் குமரன் கண்ண நன் தொழிலால் சையோக முண்டாகின் னாற் கொல்லப்பட்டவன் றதோ அது . ( தரு ) . 2 . ( சூ . ) ருக்ஷகன் குமான் . அந்நியோந்வாடாவம் - இது ஒன்றினொன் அந்தரிக்ஷன் - ருஷபனுக்குச் சயந்தியிடம் றின்மை இது குடம் ஆடையன்று என் உதித்த குமான் . பது . இது அபேத சம்பந்தத்தால் வரை அந்தர் தீபம் - துவாரகையிலுள்ள ஒரு தீவு . ந்து கொள்ளப்பட்ட அபாவம் . ஏனைய இதில் மகாதேவனுடைய திருவிழாவின் சம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட பொருட்டு யாதவர்கள் சென்றார்கள் . அபாவம் சம்சர்க்கா பாவமாம் . இந்தச் சம் அந்தர்த்தாசன் - விசித்திரசுவனைக் காண்க . சர்க்கா பாவம் . பிராகபாவம் பிரத்வம் அந்தலிளங்கீரன் - கடைச்சங்க மருவிய புல சாபாவம் அத்யந்தா பாவம் என ( 6 ) வன் . அகநானூறில் நிறைந்தோர் ' ' எனும் வகை இவற்றைத் தனித்தனிகாண்க . ( தரு ) பாலையைப் பாடியவன் . ( அகநானூறு ) . அந்நீ - ஒரு அரசன் . திதியால் வெல்லப் பட்டவன் . அந்திசாரன் - ( பூரு ) மதிசாரனுக்கு ஒரு அந்வக்பாது - சந்திரவம்சத்து அரசன் புரூ பெயர் . | | வின் பேரனாகிய மநு என்பவன் . மிசா 2 . யதுவம்சத்துச் சரதவகன் புத்ரன் இவன் புத்ரர் பசமாகன் சுசி குங்குரன் அந்வயவியதியேகிஅநுமானங்கள் - இவற் கேசி என்னும் அப்சரசுக்குப் பிறந்தவன் கம்பளகிஷன் றிற்குப் பக்ஷ தரும த்வம் சபகேசத்வம் 3 . தனுபுத்ரன் . விபக்ஷ த்வாத்வியாவிர்த்தி அபாதி தவிஷ அந்திதேவன் - - ஒரு அரசன் பசுக்கள் இவ யத்வம் அசத்பிரதி பக்ஷத்வம் என்னும் னிடம் வந்து யாகஞ்செய்யக் கேட்டுக் ஐந்து அவயவங்கள் உண்டு . இவை பக்ஷத்தி கொண்டபின் இவன் யாகஞ் செய்து லுண்டாயிருக்கை விபக்ஷத்திலில்லா திரு கொண்டு வருகையில் ஒரு பசு தன் க்கை கெடுக்கப்படாத விஷயமாயிருக்கை கன்றைவிட்டுப் பிரிதலாற்றாது வருந்த பிரத்தியக்ஷ மில்லாமலிருக்கை என்பன யாகத்தை நிறுத்தினவன் . இவன் நாள் வாம் . ( சிவ - சித் ) . ஒன்றுக்கு உடு coo பிராமணர்களுக்குப் அபகீருஷசமை - அவ்யாப்தமான திருஷ் போஜனஞ் செய்வித்துச் சத்திரயாக டாந்த தருமத்தால் அவ்யாபகமான தரு முடித்து இராச்சியமாண்டு புண்ணியவுல ' மத்தின் அபாவத்தை வருவித்தல் . ( தரு ) கடைந்தவன் . அபகர்ஷை - வித்வேஷிணியின் குமரி அந்திபதி - காந்தாரநாட்டுள்ள பூர்வதேசத் பொய்ச்சாக்ஷி சொல்லுவோரிடத்தும் தர் தரசன் . இவன் பிரமதருமன் கட்டளையால் மார்த்த காமங்களை நீக்குவோரிடத்தும் அவந்தியை இராஜதானியாகக் கொண் வசிப்பவள் . ( மார் ) டவன் . அபசதர் - பிராமணனுக்குத் தனக்குத் தாழ் அந்திமான் - இடையெழு வள்ளல்களி லொ ந்த மூன்று சாதியிலும் ஷத்திரியனுக்குத் ருவன் . இவன் இதற்கு முன்ஜனனத்தில் தனக்குத் தாழ்ந்த இரண்டு சாதியிலும் பிராமணன் . கிருத்திகைவிரதத்தை அநுட் வைசியனுக்குத் தனக்குத் தாழ்ந்த ஒரு டித்து வள்ளலாயினன் . சாதியிலும் பிறக்கிறவர்கள் .