அபிதான சிந்தாமணி

சூாப்புகன. 724 சூலம் கலங்கடி இராத்தனன் தற்க என் அட்டமா சூர்ப்பகன் - மன்மதனாற் கொல்லப்பட்ட சூர்யசாவர்ணிம - சூர்யனுக்குச் சந்தியா அரக்கன். தேவியிடம் பிறந்த குமரன் மநுவானான். சூர்ப்பநகை - விச்சிரவாவின் குமரி, வித் எட்டாம்மது. யுச்சவன் தேவி, குமரன் சம்பு குமாரன். சூர்யசோதி - சூர்யகுலத் தாசன். இவன், தண்டகவதத்தில் இராமரிருக்கையில் மோ புத்திரரிலாது சூரிய பூசை செய்து தனது கித்து இலக்குமணரால் மூக்கறுப்புண்டு மனைவியாகிய யசோவதியிடம் இராச்சிய கரது பண திரிசிரரை யேவிச் சண்டை வர்த்தனனையும் வேறொரு தேவியாகிய செய்வித்து அவர்களிறந்த பின்பு இராவ கலாவதியிடம் சுதரிசநன் என்பவனையும் ணனுக்குச் செய்தி கூறினவள். இராவ பெற்றான். இவ்விரு குமரரும் விளையாடி ணன் தங்கை காமவல்லி யென மறு வருகையில் சண்டை செய்து சுதரிசநன் பெயர் வைத்துக்கொண்டவள். கலாவதியுடன் கூறக் கலாவதியும் அரச சூர்ப்பாரகம் -- ஒரு தேசம். ஜமதக்னி னுங்கூடி இராச்சியவர்த்தனனைச் சீறினர். இருந்த இடம். shurpalya nest Jank- இராச்சியவர்த்தனன் தாயிடம்கூறத் தாய் haadi in the district of Bijapur. தவஞ்செய்து சித்திபெறுக என்றபடி தீர்க் (Bombay). கதமமுனிவர் அநுக்ரகத்தால் அட்டமா சூர்யகாந்தம் - சூரியனொளியில் தீக்காலும் சித்தி பெற்றுத் தந்தையால் அரசு கொ டுக்கப்பெற்று வாழ்ந்தவன். கல். சூர்யதண்டவிக்ரமன் - திரிகர்த்த ராசகும சூர்ய தண்டம் - காவிரிச் சங்கமத்திலுள்ள 'ரன், சூர்யகேதுவன் மனைக் காண்க. ஒரு தடாகம். (சிலப்பதிகாரம்.) சூர்யபுரம் - அரிகுலத்தரசர் நகரம். சூரியகேது - 1. சுவேதியைக் காண்க சூர்யவர்ச்சன் - திரிகர்த் ராஜாதிபதி. 2. இராவண சேநாபதி (அ) கோடி சூர்யவர்மா - திரிகர்த்த அரசரில் ஒருவன் சேனைகளையுடையவன், சுக்கிரீவனால் உயி அருச்சுநனுடன் எதிர்த்து இளைத்தவன். ரிழந்தவன். கேதுவர்மன், திருதவர்மன் இவர்களு 3. கர்ணன் குமரரில் மூத்தவன். மிவனுடன் சேர்ந்தவர்கள். கரியகேதுவன் மன் - திரிகர்த்த ராச கும சூர்யவன்மன் - திரிகர்த்த ராச குமரன். ரன். தருமரது அச்வமேதக் குதிரையைத் சூர்யகேதுவன்மனைக் காண்க. தடுத்து அருச்சுநனுடன் போர் புரிந்து | சூர்யவீர்யன் - திரிகர்த்த ராச குமான, தோற்றுக் காணிக்கை தந்தவன். இவ ' சூர்யகேதுவன்மனைக் காண்க. னுடன் பிறந்தார் சூர்யவன்மன், சூர்யவீரி சூர்யாரண்யன் - திரிசங்கின் தந்தை, திரி யன், சூர்யசண்டவிக்ரமன். தன்வாகுமரன் இவனுக்குத் திரையாரணி சூரியசத்ரு - இராவணன் மந்திரியரில் ஒரு யெனவும் பெயர். வன். | சூலம் -1. இது சிவபெருமானுக்கு ஆயுத கர்யசன்மா - பஞ்சாக்ஷரமந்திர பலமுடை மானது, இது முத்தலையோடு, தன்னை எப் யவன். இவனுடன் ஆநந்தன் என் போன் பொழுதும் பணிபவர்க்குச் சுகம் கொடுப்ப பகைத்து இவனை வெல்ல வகையறியாது தும், ஒரு காலையுடையதும், பயங்கரமான ஒருநாள் பசுவிற்குப் புலித்தோல் போர்த் பற்களையுடையதும், ஜவாலா முகங்களை துப் புவியெனக் காட்டிப் பசுவைக் கொல் யடையதும், இரண்டாயிரங் கிரணங்களை வித்து அவன் மனைவி அயலானுட னிருக் யுடையதும், எல்லா ஆயு தங்களுக்கும் தாளெனக்கூறி மனைவி, மகன், மருகி சிரேட்ட மானதும், எல்லாவற்றிற்கும் முதலியோரை வஞ்சித்துக் கொலை புரியச் முதன்மையானதும், அநேகவித சின்னங் செய்தனன். பிறகு சூரியசன்மன், இவை களையுடையதும், பலகோடி சத்ருக்களை யெல்லாம் ஆகந்தன் செய்த காரியமென யழிக்கவல்லதும், கற்பாந்தத்தில் பிரமாதி அறிந்து சவை முன்னர்ச் சென்று சிவால் தேவர்களையும் சராசரங்களையும் அழிக்க யத்தில் இவை நானறிந்து செய்தவை யன் வல்லதும் ஆம். (சிவமகா புராணம்.) றென்று அவ்விடத்திருந்த பிரதிமா இட 2. இது சிவபிரான் கையிலுள்ள சஸ் பங்களுக்குப் புல்லருத்திப் பஞ்சாக்ஷர உப தியம். இது மூன்று பகுதிகளாகப் புருவ தேசத்தால் இறந்த மனைவி மகன் முதலி நெறிப்பைச் செய்து பயமுறுத்துவது யோரை எழுப்பினவன், போன்றது. புகையில்லாமல் ஜவலிக்கின்ற
சூாப்புகன . 724 சூலம் கலங்கடி இராத்தனன் தற்க என் அட்டமா சூர்ப்பகன் - மன்மதனாற் கொல்லப்பட்ட சூர்யசாவர்ணிம - சூர்யனுக்குச் சந்தியா அரக்கன் . தேவியிடம் பிறந்த குமரன் மநுவானான் . சூர்ப்பநகை - விச்சிரவாவின் குமரி வித் எட்டாம்மது . யுச்சவன் தேவி குமரன் சம்பு குமாரன் . சூர்யசோதி - சூர்யகுலத் தாசன் . இவன் தண்டகவதத்தில் இராமரிருக்கையில் மோ புத்திரரிலாது சூரிய பூசை செய்து தனது கித்து இலக்குமணரால் மூக்கறுப்புண்டு மனைவியாகிய யசோவதியிடம் இராச்சிய கரது பண திரிசிரரை யேவிச் சண்டை வர்த்தனனையும் வேறொரு தேவியாகிய செய்வித்து அவர்களிறந்த பின்பு இராவ கலாவதியிடம் சுதரிசநன் என்பவனையும் ணனுக்குச் செய்தி கூறினவள் . இராவ பெற்றான் . இவ்விரு குமரரும் விளையாடி ணன் தங்கை காமவல்லி யென மறு வருகையில் சண்டை செய்து சுதரிசநன் பெயர் வைத்துக்கொண்டவள் . கலாவதியுடன் கூறக் கலாவதியும் அரச சூர்ப்பாரகம் - - ஒரு தேசம் . ஜமதக்னி னுங்கூடி இராச்சியவர்த்தனனைச் சீறினர் . இருந்த இடம் . shurpalya nest Jank இராச்சியவர்த்தனன் தாயிடம்கூறத் தாய் haadi in the district of Bijapur . தவஞ்செய்து சித்திபெறுக என்றபடி தீர்க் ( Bombay ) . கதமமுனிவர் அநுக்ரகத்தால் அட்டமா சூர்யகாந்தம் - சூரியனொளியில் தீக்காலும் சித்தி பெற்றுத் தந்தையால் அரசு கொ டுக்கப்பெற்று வாழ்ந்தவன் . கல் . சூர்யதண்டவிக்ரமன் - திரிகர்த்த ராசகும சூர்ய தண்டம் - காவிரிச் சங்கமத்திலுள்ள ' ரன் சூர்யகேதுவன் மனைக் காண்க . ஒரு தடாகம் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) சூர்யபுரம் - அரிகுலத்தரசர் நகரம் . சூரியகேது - 1 . சுவேதியைக் காண்க சூர்யவர்ச்சன் - திரிகர்த் ராஜாதிபதி . 2 . இராவண சேநாபதி ( ) கோடி சூர்யவர்மா - திரிகர்த்த அரசரில் ஒருவன் சேனைகளையுடையவன் சுக்கிரீவனால் உயி அருச்சுநனுடன் எதிர்த்து இளைத்தவன் . ரிழந்தவன் . கேதுவர்மன் திருதவர்மன் இவர்களு 3 . கர்ணன் குமரரில் மூத்தவன் . மிவனுடன் சேர்ந்தவர்கள் . கரியகேதுவன் மன் - திரிகர்த்த ராச கும சூர்யவன்மன் - திரிகர்த்த ராச குமரன் . ரன் . தருமரது அச்வமேதக் குதிரையைத் சூர்யகேதுவன்மனைக் காண்க . தடுத்து அருச்சுநனுடன் போர் புரிந்து | சூர்யவீர்யன் - திரிகர்த்த ராச குமான தோற்றுக் காணிக்கை தந்தவன் . இவ ' சூர்யகேதுவன்மனைக் காண்க . னுடன் பிறந்தார் சூர்யவன்மன் சூர்யவீரி சூர்யாரண்யன் - திரிசங்கின் தந்தை திரி யன் சூர்யசண்டவிக்ரமன் . தன்வாகுமரன் இவனுக்குத் திரையாரணி சூரியசத்ரு - இராவணன் மந்திரியரில் ஒரு யெனவும் பெயர் . வன் . | சூலம் - 1 . இது சிவபெருமானுக்கு ஆயுத கர்யசன்மா - பஞ்சாக்ஷரமந்திர பலமுடை மானது இது முத்தலையோடு தன்னை எப் யவன் . இவனுடன் ஆநந்தன் என் போன் பொழுதும் பணிபவர்க்குச் சுகம் கொடுப்ப பகைத்து இவனை வெல்ல வகையறியாது தும் ஒரு காலையுடையதும் பயங்கரமான ஒருநாள் பசுவிற்குப் புலித்தோல் போர்த் பற்களையுடையதும் ஜவாலா முகங்களை துப் புவியெனக் காட்டிப் பசுவைக் கொல் யடையதும் இரண்டாயிரங் கிரணங்களை வித்து அவன் மனைவி அயலானுட னிருக் யுடையதும் எல்லா ஆயு தங்களுக்கும் தாளெனக்கூறி மனைவி மகன் மருகி சிரேட்ட மானதும் எல்லாவற்றிற்கும் முதலியோரை வஞ்சித்துக் கொலை புரியச் முதன்மையானதும் அநேகவித சின்னங் செய்தனன் . பிறகு சூரியசன்மன் இவை களையுடையதும் பலகோடி சத்ருக்களை யெல்லாம் ஆகந்தன் செய்த காரியமென யழிக்கவல்லதும் கற்பாந்தத்தில் பிரமாதி அறிந்து சவை முன்னர்ச் சென்று சிவால் தேவர்களையும் சராசரங்களையும் அழிக்க யத்தில் இவை நானறிந்து செய்தவை யன் வல்லதும் ஆம் . ( சிவமகா புராணம் . ) றென்று அவ்விடத்திருந்த பிரதிமா இட 2 . இது சிவபிரான் கையிலுள்ள சஸ் பங்களுக்குப் புல்லருத்திப் பஞ்சாக்ஷர உப தியம் . இது மூன்று பகுதிகளாகப் புருவ தேசத்தால் இறந்த மனைவி மகன் முதலி நெறிப்பைச் செய்து பயமுறுத்துவது யோரை எழுப்பினவன் போன்றது . புகையில்லாமல் ஜவலிக்கின்ற