அபிதான சிந்தாமணி

சூரிய துவஜன் 720 சூரிய மூர்த்தி சூரிய துவஜன் - திசெளபதியின் சுயம்வரத் வராய், ஒருமுகம், இரண்டு நேத்ரம், சிவப் தின்பொருட்டு வந்த க்ஷத்திரியன். புவஸ்திரமுள்ளவரா யிருப்பர். சூரியகாந்தக்கல் - சூரிய வொளியில் நெரு 3. பரமவித்தை , சாத்வித தேசஸ், கை ப்பைக் கால்வது. வல்யம், ஞானம், பிராகாம்யம், சம்வி சூரிய, சந்திர மண்டலங்கள் - சிலகாலங்க த்து, போதகம் , கதி, ஸ்மிருதி முதலிய ளில் சூரியனைச் சுற்றியும், சிலகாலங்களில் உருவத்தால் பாமப்பிரகாசனாய் இருப் சந்திரனைச்சுற்றியும் பரிவேடங்கள் காணப் பவன். முதலில் இவளான அண்டம் படுவதுண்டு. இதனைச் சூரிய மண்டலம் உண்டாக அதன் மத்தியிலிருந்த பிரமன் சந்திர மண்டலங்க ளென்பர். இதனை ஒரு அதைப் பிளந்தனன். அக்காலத்தில் ஓம் கிரகமென்பர். என்னும் ஒலியுண்டாயிற்று. அந்த ஓங் சூரியசந்திரகோதரிசனம் - பிள்ளை பிறந்த காரத்தால் பூ: புவ: சுவ: எனும் வியா 3-ம் மாசத்திலே அனுகூலமான சுபதினத் விருதிதிசயம் உண்டாயின. பின்னும் ஒங் திலே பிள்ளைக்குச் சூரியனைக் காட்ட காரத்தால் சூரியனுக்குச் சூட்சும உரு உண் வேண்டும். பிள்ளை பிறந்த 4-ம் மாத் டாயிற்று. அதனால் அதிதூலமாகும் (ம:) திலே அன்னப்பிராசனத்திற்கு நிச்சயித் எனும் வியாவிருத்தியும் அதனால் தூலதா திருக்கிற சுபமுகூர்த்தத்திலே சுப்பிரம மாகும் ஜந: எனும் வியா விருதியும் அத ண்ய சுவாமியையும், சந்திரனையும் பூசிக் னால் தப: சத்யம் எனும் வியாவிருதிகளும் துச் சந்திர தரிசனமும் கோதரிசனமும் உண்டாயின. இந்த எழு வியா விருதிகளே பண்ணுவிக்கும் சடங்கு. சூர்ய உருவமாம். முன் சொன்ன ஓங்கா சூரியநேத்திரன் - கருட புத்திரன். மே, தேசோராசியான பிரமனாய் எண் சூரியபுரம் - அரிகுலத்தரசர் நகரம். ணுக. இந்தப் பிரமனுடைய கிழக்கு முகத் சூரியப்பிரபை - சுக்கிரன் குமரி இவளை தில் இருக்கு , தக்ஷணமுகத்தில் எஜஸ், இக்ஷவாகுவம்சத்திற் றோன்றிய அரசன் மேற்கு முகத்தில் சாமம், வடமுகத்தில் ஒருவன் காந்தர்வ மணத்தாற் கலக்கச் சுக் அதர்வணவேதங்களும் பிறந்தன. இவ ராசாரியர் அவனுடன் எட்டுநாள் சண்டை னது தேஜஸே இருக்குவேத ரூபத்தால் யிட்டு அவனை ராஜ்யத்துடன் சுட்டெரித் சிருட்டியும், யசுர்வே சரூபத்தால் விஷ்ணு தனர். (சிவமகாபுராணம்) வாய்த்திதியும் சாமவே தரூபத்தால் ருத்ர சூரியர் - (க2) தாதரு, சக்கரன், அரிய னாய் லயத்தையும் செய்யும். ஆதலால் மான், மித்திரன், வருணன், அஞ்சுமான், இந்தப் பரமபுருஷனே சதுர்வே தமயனும் இரணியன், பகவான, விவச்சுவான், திரிகுணாத்மகனும் திரிமூர்த்தி சுவருபனும் பூடன், சுவித்ரு, துவட்டன் இவர்கள் ஆவன். பிரமன் முதலில் சிருட்டிக்கத் மேஷமாத முதலாகச் சஞ்சரிப்போர். தொடங்குகையில் சிருட்டிகெடப் பிரமன் சூரியர் முதலிய வீதி - (கூ) மேடவீதி, துதித்து வேண்டத் தன் சுவாலையை இட்டவீதி, மிதுனவீதி என மூவகைப் யொடுக்கினவன். (மார்க்கண்டேயம்.) இவ படும். இடபம், சிங்கப், மிதுனம், கட ரைச் சிவாகமங்கள் சிவசூரியன் எனக் கம், நான்கும் மேடவீதி, மீனம், மேடம் கூறும். அச்சிவ சூர்யர் நான்கு முகம், எட் கன்னி, துலாம், நான்கும் இடப வீதி, டுத்தோள், செவந்த ஆடை, மேற்கில் ஊனுசு, மகரம், கும்பம், விருச்சிகம் நான் சத்தியோசாதம், வடக்கில் வாமதேவம் கும் மிதுனவீதி. கிழக்கில் தற்புருடம், தெற்கில் அகோரம் சூரியழர்த்தி-1. ஒருமுகம் எட்டுக்கைகளில் ஆகிய நான்கு மூர்த்திகள் நான்குபக்கங்க இரண்டு கைகளில் இரண்டு கமலம், தூபம் ளில் அமரப் பெற்றவர். இவர், நான்கு மணி, கமண்ட லம், அபயம், வரதம், ஜப முகமுடைய பாற்கானை முன்னும் வலப் மாலையுடையராய், பொன்னிறம், பொற் புறத்தில் நான்குமுகமுடை பானு மூர்த்தி பட்டு வஸ்திரம், பொன்னாபரண முடைய யையும் பின்புறத்தில் நான்குமுகமுடைய வராய் இருப்பர். ஆதித்யமூர்த்தியையும் இடப் பாகத்தில் 2. வெண்தாமரைமே லிருப்பவராய் மா நான்கு முகத்தோடு கூடிய இரவியையும் தளம்பூ நிறமுள்ளவராய், மிக்ககாந்தியான கொண்டு இருப்பர். கிழக்கில் வித்தாரை விருத்தமத்யராய், இரண்டு தோள்களிலும் தெற்கில் சுதாரை மேற்கில் போதினி காம்புடன் கொண்ட வெண்டாமரை யுள்ள வடபால் யாப்யாயனியும், சிவசூர்ய தா
சூரிய துவஜன் 720 சூரிய மூர்த்தி சூரிய துவஜன் - திசெளபதியின் சுயம்வரத் வராய் ஒருமுகம் இரண்டு நேத்ரம் சிவப் தின்பொருட்டு வந்த க்ஷத்திரியன் . புவஸ்திரமுள்ளவரா யிருப்பர் . சூரியகாந்தக்கல் - சூரிய வொளியில் நெரு 3 . பரமவித்தை சாத்வித தேசஸ் கை ப்பைக் கால்வது . வல்யம் ஞானம் பிராகாம்யம் சம்வி சூரிய சந்திர மண்டலங்கள் - சிலகாலங்க த்து போதகம் கதி ஸ்மிருதி முதலிய ளில் சூரியனைச் சுற்றியும் சிலகாலங்களில் உருவத்தால் பாமப்பிரகாசனாய் இருப் சந்திரனைச்சுற்றியும் பரிவேடங்கள் காணப் பவன் . முதலில் இவளான அண்டம் படுவதுண்டு . இதனைச் சூரிய மண்டலம் உண்டாக அதன் மத்தியிலிருந்த பிரமன் சந்திர மண்டலங்க ளென்பர் . இதனை ஒரு அதைப் பிளந்தனன் . அக்காலத்தில் ஓம் கிரகமென்பர் . என்னும் ஒலியுண்டாயிற்று . அந்த ஓங் சூரியசந்திரகோதரிசனம் - பிள்ளை பிறந்த காரத்தால் பூ : புவ : சுவ : எனும் வியா 3 - ம் மாசத்திலே அனுகூலமான சுபதினத் விருதிதிசயம் உண்டாயின . பின்னும் ஒங் திலே பிள்ளைக்குச் சூரியனைக் காட்ட காரத்தால் சூரியனுக்குச் சூட்சும உரு உண் வேண்டும் . பிள்ளை பிறந்த 4 - ம் மாத் டாயிற்று . அதனால் அதிதூலமாகும் ( : ) திலே அன்னப்பிராசனத்திற்கு நிச்சயித் எனும் வியாவிருத்தியும் அதனால் தூலதா திருக்கிற சுபமுகூர்த்தத்திலே சுப்பிரம மாகும் ஜந : எனும் வியா விருதியும் அத ண்ய சுவாமியையும் சந்திரனையும் பூசிக் னால் தப : சத்யம் எனும் வியாவிருதிகளும் துச் சந்திர தரிசனமும் கோதரிசனமும் உண்டாயின . இந்த எழு வியா விருதிகளே பண்ணுவிக்கும் சடங்கு . சூர்ய உருவமாம் . முன் சொன்ன ஓங்கா சூரியநேத்திரன் - கருட புத்திரன் . மே தேசோராசியான பிரமனாய் எண் சூரியபுரம் - அரிகுலத்தரசர் நகரம் . ணுக . இந்தப் பிரமனுடைய கிழக்கு முகத் சூரியப்பிரபை - சுக்கிரன் குமரி இவளை தில் இருக்கு தக்ஷணமுகத்தில் எஜஸ் இக்ஷவாகுவம்சத்திற் றோன்றிய அரசன் மேற்கு முகத்தில் சாமம் வடமுகத்தில் ஒருவன் காந்தர்வ மணத்தாற் கலக்கச் சுக் அதர்வணவேதங்களும் பிறந்தன . இவ ராசாரியர் அவனுடன் எட்டுநாள் சண்டை னது தேஜஸே இருக்குவேத ரூபத்தால் யிட்டு அவனை ராஜ்யத்துடன் சுட்டெரித் சிருட்டியும் யசுர்வே சரூபத்தால் விஷ்ணு தனர் . ( சிவமகாபுராணம் ) வாய்த்திதியும் சாமவே தரூபத்தால் ருத்ர சூரியர் - ( க2 ) தாதரு சக்கரன் அரிய னாய் லயத்தையும் செய்யும் . ஆதலால் மான் மித்திரன் வருணன் அஞ்சுமான் இந்தப் பரமபுருஷனே சதுர்வே தமயனும் இரணியன் பகவான விவச்சுவான் திரிகுணாத்மகனும் திரிமூர்த்தி சுவருபனும் பூடன் சுவித்ரு துவட்டன் இவர்கள் ஆவன் . பிரமன் முதலில் சிருட்டிக்கத் மேஷமாத முதலாகச் சஞ்சரிப்போர் . தொடங்குகையில் சிருட்டிகெடப் பிரமன் சூரியர் முதலிய வீதி - ( கூ ) மேடவீதி துதித்து வேண்டத் தன் சுவாலையை இட்டவீதி மிதுனவீதி என மூவகைப் யொடுக்கினவன் . ( மார்க்கண்டேயம் . ) இவ படும் . இடபம் சிங்கப் மிதுனம் கட ரைச் சிவாகமங்கள் சிவசூரியன் எனக் கம் நான்கும் மேடவீதி மீனம் மேடம் கூறும் . அச்சிவ சூர்யர் நான்கு முகம் எட் கன்னி துலாம் நான்கும் இடப வீதி டுத்தோள் செவந்த ஆடை மேற்கில் ஊனுசு மகரம் கும்பம் விருச்சிகம் நான் சத்தியோசாதம் வடக்கில் வாமதேவம் கும் மிதுனவீதி . கிழக்கில் தற்புருடம் தெற்கில் அகோரம் சூரியழர்த்தி - 1 . ஒருமுகம் எட்டுக்கைகளில் ஆகிய நான்கு மூர்த்திகள் நான்குபக்கங்க இரண்டு கைகளில் இரண்டு கமலம் தூபம் ளில் அமரப் பெற்றவர் . இவர் நான்கு மணி கமண்ட லம் அபயம் வரதம் ஜப முகமுடைய பாற்கானை முன்னும் வலப் மாலையுடையராய் பொன்னிறம் பொற் புறத்தில் நான்குமுகமுடை பானு மூர்த்தி பட்டு வஸ்திரம் பொன்னாபரண முடைய யையும் பின்புறத்தில் நான்குமுகமுடைய வராய் இருப்பர் . ஆதித்யமூர்த்தியையும் இடப் பாகத்தில் 2 . வெண்தாமரைமே லிருப்பவராய் மா நான்கு முகத்தோடு கூடிய இரவியையும் தளம்பூ நிறமுள்ளவராய் மிக்ககாந்தியான கொண்டு இருப்பர் . கிழக்கில் வித்தாரை விருத்தமத்யராய் இரண்டு தோள்களிலும் தெற்கில் சுதாரை மேற்கில் போதினி காம்புடன் கொண்ட வெண்டாமரை யுள்ள வடபால் யாப்யாயனியும் சிவசூர்ய தா