அபிதான சிந்தாமணி

சூரபத்மன் 719 சூரியதத்தன் வாசன் உன்னையொப்பார் உலகில் ஒருவர் நிலையறிந்து தான் சிங்கத்தில் ஏறிக் மிலர் என்று அவனைப்புகழ வித்வான் கொண்டு இந்திரஞாலத்தேரால் அதனை கேட்டுச் சூரதாசர் முதலிய பெரியோர்கள் வருவித்து இறந்த அசுரரை மீட்டும் எழுப் இருக்கின்றார்கள் என்று கூற அவரைத் பிக் குமராக்கடவுளுடன் யுத்தம்புரிந்து தன் சபையில் வருவித்துப் பாடச்செய்த பதாதியாய் நின் றனன. இவன் மாயையால் னன். இதை அரண்மனையிலிருந்த பெண் சக்கிரவாகப் புள்ளுருக்கொண்டு தேவர் கள் கேட்கவேண்டுமென்னு மவாவால் சேனைகளுடன் யுத்தம் புரியக் குமாரக்கட அரசனைக்கேட்க அரசன் அந்தகன் தானே வுள், இந்திரனை மயிலாகவா நினைக்க அவ் அந்தப்புரம் சென்று பாடலாமென்று வகை வந்த அவன்மீது ஆரோகணித்து விடை கொடுத்தனன். சூரதாசர் அந்தப் அசுர சேனைகளைக் கண்டித்தனர். பின்பு புரஞ்சென்று பாடுகையில் முன் இவரு சூரன், பூமி, ஜலம், தீ, காற்று முதலிய டன் கண்ணனால் தாசியாகவெனச் சாபம் உருக்கொண்டு யுத்தஞ்செய்யக் குமாரக் பெற்ற சத்தியபாமை இவ்விடம் வந்து கடவுள் அவைகளுக்கு மாறுகி அடக்க, இவர்பாடலைக் கேட்டமாத்திரையில் இவ ஆற்றாது கடல் நடுவுள் மாமா வுருவடைக் ருக்குக் கண்கள் புலப்பட்டன. உடனே தனன். இதனைக்கண்ட குமாரக்கடவுள் பெண்கள் எல்லாரும் மறைந்து போகச் மாமரத்தை வேலாயு சத்தால் இருபிளவ சத்தியபாமை நிற்கக்கண்டு பெருமாள் செய்தனர். பிளவுண்ட அசுரன், தன் இருவருக்குந் தரிசனந்தந் தனர். சொந்த உருவுடன் குமாரக்கடவுளிடம் சூரபத்மன் - மாயை, காசிபரை வஞ்சித்து யுத்தத்திற்கு வந்து வேலால் இருபிளவு முதற்சாமத்திற் புணரப் பிறந்த அசுரன். பட்டு மயிலுஞ் சேவலு மாயினன். சூரன், இவன் மாயையிடம் உபதேசம் பெற்றுப் மாளா ஆயுளுடையான் ஆதலால், குமாரக் பெருவேள்வி செய்யச் சிவமூர்த்தி தரிசனந் கடவுள், மயிலை வாகனமாகவும், கோழி தராதது கண்டு வேள்வியிலிறக்கத் துணி யைக் கொடியாகவும் கொள்ளப் பெற்ற கையில், சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து வச் வன். இந்தச் சூரன் பதுமன், சிக்கன், சிரயாக்கை, இந்திரஞாலமென்னுந் தேர், தாருகன், நால்வரும் முதலில் சிவகணத்த விஷ்ணுவாதியருக்கும் பின்னிடா வலிமுத வர், சிவ தரிசனத்திற்கு வந்த பிரமவிஷ் வியவு மளித்து நமது சாத்தியொன்றினால் ணுக்களின் வாகனங்களாகிய அன்னம், அழிவு அடைவாய் எனவாந்தரப்பெற்றவன் கருடன் இவற்றின் மேல் குமாரக்கடவு இவன், சந்திரனிடம் உபதேசம் பெற்று, ளின் வாகனத்தையும், கொடியையும் யுத் மாயையின் போதனையால் திக்குவிஜயத் தத்திற்கு எவிக் குமாரக்கடவுளால் அசுர திற்குச்சென்று இந்திரனிடம் யுத்தஞ்செ சாகச் சாபம் பெற்று அவரது வேலால் ய்தனன். இந்திரன், இவன் போர்க்கு ஆற் உயிர்நீங்கி அநுக்கிரகமடைய வரம்பெற் ராது குயிலாக மறைத் தனன். இவன், மற் றவர்கள், மத்தேவருடனும் போரிட்டு வென்று அர சூரான் -1. கார்த்தவீரியன் குமான். சாண்டிருந்தனன். இவன் பட்டணம் வீர 2. விரே தன் குமான், இவன் குமரன் மாயேந்திரம், தேவி பதுமகோமளை, கும சர்பானுகோபன் அதிமுகள், இரணியன், 3. தேவமீடன் குமான், இவன் தேவி வச்சிரவாகு. குமாரக்கடவுள் இவனிடம் 'மாரீஷை, குமார் வசுதேவர் முதலியவர். போர்க்குச் சென்ற காலத்தில் இரண்டாம் 4. வசுதேவன் குமாரில் ஒருவன். கால் யுத்தத்தில் இவன், அவரிடம் எதிர் 5. ஒரு அசுரன், முகுந்தையைக் கா த்துப் படைகொடி முதலிய இழந்து நிரா ண்க் . யுதனாய்த் தேவர்சிறைவிடக்கூறிய புத்தி 6. விசயன் என்பவனுக்கு மைந்தன், 'கேளாது மீண்டும் படை சேர்த்து வரு - ஒரு சிவனடியவர் வீட்டில் பொருளபகரி வோமென மறைந்தவன், பானுகோபனை த்து அரசனால் தண்டிக்கப்பட்டு நாகம் யுத்தத்திற்கேவி இறக்கக்கண்டு மீண்டும் அடைந்தவன். சிங்கமுகாசுரனையேவி அவனுமி றக்கத்தா சூரி - சமஸ்கிருத கவிகளுக்குப் பட்டப் னே யுத்தத்திற்கு வந்து சேநாசமுத்திரங் பெயர். சளையிழந்து பதாதியாய் நின்று மாயை சூரியதத்தன் - ஷத்திரியன். விராடன் யை நினைந்து அவளால் சஞ்சீவியின் உடன் பிறந்தான்,
சூரபத்மன் 719 சூரியதத்தன் வாசன் உன்னையொப்பார் உலகில் ஒருவர் நிலையறிந்து தான் சிங்கத்தில் ஏறிக் மிலர் என்று அவனைப்புகழ வித்வான் கொண்டு இந்திரஞாலத்தேரால் அதனை கேட்டுச் சூரதாசர் முதலிய பெரியோர்கள் வருவித்து இறந்த அசுரரை மீட்டும் எழுப் இருக்கின்றார்கள் என்று கூற அவரைத் பிக் குமராக்கடவுளுடன் யுத்தம்புரிந்து தன் சபையில் வருவித்துப் பாடச்செய்த பதாதியாய் நின் றனன . இவன் மாயையால் னன் . இதை அரண்மனையிலிருந்த பெண் சக்கிரவாகப் புள்ளுருக்கொண்டு தேவர் கள் கேட்கவேண்டுமென்னு மவாவால் சேனைகளுடன் யுத்தம் புரியக் குமாரக்கட அரசனைக்கேட்க அரசன் அந்தகன் தானே வுள் இந்திரனை மயிலாகவா நினைக்க அவ் அந்தப்புரம் சென்று பாடலாமென்று வகை வந்த அவன்மீது ஆரோகணித்து விடை கொடுத்தனன் . சூரதாசர் அந்தப் அசுர சேனைகளைக் கண்டித்தனர் . பின்பு புரஞ்சென்று பாடுகையில் முன் இவரு சூரன் பூமி ஜலம் தீ காற்று முதலிய டன் கண்ணனால் தாசியாகவெனச் சாபம் உருக்கொண்டு யுத்தஞ்செய்யக் குமாரக் பெற்ற சத்தியபாமை இவ்விடம் வந்து கடவுள் அவைகளுக்கு மாறுகி அடக்க இவர்பாடலைக் கேட்டமாத்திரையில் இவ ஆற்றாது கடல் நடுவுள் மாமா வுருவடைக் ருக்குக் கண்கள் புலப்பட்டன . உடனே தனன் . இதனைக்கண்ட குமாரக்கடவுள் பெண்கள் எல்லாரும் மறைந்து போகச் மாமரத்தை வேலாயு சத்தால் இருபிளவ சத்தியபாமை நிற்கக்கண்டு பெருமாள் செய்தனர் . பிளவுண்ட அசுரன் தன் இருவருக்குந் தரிசனந்தந் தனர் . சொந்த உருவுடன் குமாரக்கடவுளிடம் சூரபத்மன் - மாயை காசிபரை வஞ்சித்து யுத்தத்திற்கு வந்து வேலால் இருபிளவு முதற்சாமத்திற் புணரப் பிறந்த அசுரன் . பட்டு மயிலுஞ் சேவலு மாயினன் . சூரன் இவன் மாயையிடம் உபதேசம் பெற்றுப் மாளா ஆயுளுடையான் ஆதலால் குமாரக் பெருவேள்வி செய்யச் சிவமூர்த்தி தரிசனந் கடவுள் மயிலை வாகனமாகவும் கோழி தராதது கண்டு வேள்வியிலிறக்கத் துணி யைக் கொடியாகவும் கொள்ளப் பெற்ற கையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து வச் வன் . இந்தச் சூரன் பதுமன் சிக்கன் சிரயாக்கை இந்திரஞாலமென்னுந் தேர் தாருகன் நால்வரும் முதலில் சிவகணத்த விஷ்ணுவாதியருக்கும் பின்னிடா வலிமுத வர் சிவ தரிசனத்திற்கு வந்த பிரமவிஷ் வியவு மளித்து நமது சாத்தியொன்றினால் ணுக்களின் வாகனங்களாகிய அன்னம் அழிவு அடைவாய் எனவாந்தரப்பெற்றவன் கருடன் இவற்றின் மேல் குமாரக்கடவு இவன் சந்திரனிடம் உபதேசம் பெற்று ளின் வாகனத்தையும் கொடியையும் யுத் மாயையின் போதனையால் திக்குவிஜயத் தத்திற்கு எவிக் குமாரக்கடவுளால் அசுர திற்குச்சென்று இந்திரனிடம் யுத்தஞ்செ சாகச் சாபம் பெற்று அவரது வேலால் ய்தனன் . இந்திரன் இவன் போர்க்கு ஆற் உயிர்நீங்கி அநுக்கிரகமடைய வரம்பெற் ராது குயிலாக மறைத் தனன் . இவன் மற் றவர்கள் மத்தேவருடனும் போரிட்டு வென்று அர சூரான் - 1 . கார்த்தவீரியன் குமான் . சாண்டிருந்தனன் . இவன் பட்டணம் வீர 2 . விரே தன் குமான் இவன் குமரன் மாயேந்திரம் தேவி பதுமகோமளை கும சர்பானுகோபன் அதிமுகள் இரணியன் 3 . தேவமீடன் குமான் இவன் தேவி வச்சிரவாகு . குமாரக்கடவுள் இவனிடம் ' மாரீஷை குமார் வசுதேவர் முதலியவர் . போர்க்குச் சென்ற காலத்தில் இரண்டாம் 4 . வசுதேவன் குமாரில் ஒருவன் . கால் யுத்தத்தில் இவன் அவரிடம் எதிர் 5 . ஒரு அசுரன் முகுந்தையைக் கா த்துப் படைகொடி முதலிய இழந்து நிரா ண்க் . யுதனாய்த் தேவர்சிறைவிடக்கூறிய புத்தி 6 . விசயன் என்பவனுக்கு மைந்தன் ' கேளாது மீண்டும் படை சேர்த்து வரு - ஒரு சிவனடியவர் வீட்டில் பொருளபகரி வோமென மறைந்தவன் பானுகோபனை த்து அரசனால் தண்டிக்கப்பட்டு நாகம் யுத்தத்திற்கேவி இறக்கக்கண்டு மீண்டும் அடைந்தவன் . சிங்கமுகாசுரனையேவி அவனுமி றக்கத்தா சூரி - சமஸ்கிருத கவிகளுக்குப் பட்டப் னே யுத்தத்திற்கு வந்து சேநாசமுத்திரங் பெயர் . சளையிழந்து பதாதியாய் நின்று மாயை சூரியதத்தன் - ஷத்திரியன் . விராடன் யை நினைந்து அவளால் சஞ்சீவியின் உடன் பிறந்தான்