அபிதான சிந்தாமணி

சுவாமி 712 சுவாலாமாலினி அவ்வாறு செய்து தாய் திவ்யவுருப்பெறச் உண்டாக்கினவர். இவர் சுநந்தாதி தீர்த் செய்தனன். (சிவமகாபுராணம்.) தத்தில் (100) வருஷம் தவஞ் செய்து சுவாமி - இவனுக்கு அழகுவாய்ந்த ஒரு அசுரரைச் சேதித்துத் தெய்வலோகத்தை பெண் உண்டாயிற்று. அப்பெண் காசி யாசளித்தனர். சுயக்கியனுக்கு மாதா மகர். யில் தவஞ் செய்கையில் அவளை ஒரு இவர் சுயக்கியனை அரியென்று அழைத்த அரக்கன் சவர அதையொரு வித்யாதரன் சால் விஷ்ணுவிற்கு இப்பெய ருண்டா கண்டு மறுத்து அவனைக் கொலை செய்து யிற்று. குமரர் பிரியவிரதன், உத்தான தானும் அவனாற்பட்ட காயத்தா லிறந் பாதன். குமரிகள் பிரசூதி, ஆகூதி, தேவ தனன், இந்தப் பெண்ணும் காந்தருவ வூதி. இவர் முதல் மனு சதரூபையை னிடம் வைத்த சிந்தையால் இறந்தனள். இவர் குமரியென்று இருக்குவேதத்திற் இறந்த இருவரும் மாலிய கேது, சலாவதி கூறப்பட்டிருக்கிறது. (பாகவதம்) யெனப் பிறந்து அரசு செய்திருக்கையில் சுவாயம்புமன் வந்தாம் - மனுவும், தேவர் காசிப்படங் சண்டு முன்னைத்தான் ஸ்நா களும், மனுப்புத்திரரும், இந்திரனும், னஞ் கெய்து தவம் புரிந்த தீர்த்த நினைவு ஷிகளும், அரியினம் சாவதாரமும் இந்த வாக் காசி சென்று சங்கையிலாடிச் சிவதர் ஆறும் பொருந்தியது. சனஞ்செய்து சிவமூர்த்தி தாரகம் உபதே சுவாசோசிமனு - வரூதினி, ஒரு மாயவிப் சிக்க முத்திபெற்றவன் பிரனைக்கூட இவன் பிறந்தனன். இவன் சுவாமி தீர்த்தம் - திருவேங்கட மலையி மனோரமையின் தந்தை இந்தீவராக்ஷன் லுள்ள தீர்த்தங்களுள் ஒன்று. சரஸ்வதி அரக்கனானதை நீக்கி மனோரமை அரக் எல்லா தீர்த்தங்களுக்கும் மேன்மை கனால் பிடியுண்டதை நீக்கி அவளை மண பெறும்படி நோற்று இத்தீர்த்தமாயினள். ந்து விபாவரியிடம் பிராணிகள் பேசும் சுவாமிதேவன் - அதிவீரராம பாண்டிய வித்தைபெற்று அவளையும் பெண்டாக் னுக்கு ஞானாசிரியன். கிக்கொண்டு வருவேட்டைக்குச் சென்று சுவாமிநாததேசிகர் - இவர் பாண்டி நாட் வந்தேவதையைக் கூடித் தியு திமந்தனைப் டில் சைவ வேளாளர் குலத்தில் மயிலேறும் பெற்றான். இவனைச் சுவாரோருசியின் பெருமாள் பிள்ளை யென்பவரிடத்தில் புத்திரன் எனவுங் கூறுவர். தமிழ் இலக்கண இலச்கியங்களைக் கற்று சுவாரோசிஷன் - அத்தியின் பதான் மன வல்லவராய்ச் செப்பறைப் பதியிலுள்ள | வாயிருந்தவன், தாய் மனோமை, தகப் கனகசபாபதி சிவாசாரியரிடம் வட நூல் பன் சுவரோசி என்றுங் கூறுவர். இரண் பயின்று திருவாவடுதுறைக்கு வந்து ஞான டாம் மனு. தேசிகராகிய அம்பலவாண தேசிகரிடம் சுவாசோஷிதம்-சுவாசோஷிதனாண்ட மன் ஞான நூலாராய்ந்து ஈசான தேசிகர் எனத் வந்தரம், தீக்ஷாநாமம் பெற்றுத் திருநெல்வேலியில் சுவார்த்தாநுமானம் - (தன் பொருட்டது இருந்து நன்னூற்குரைசெய்த சங்கர நமச் 'மானம்) இது ஒருவனுங் கூறாமல் முன்பு சிவாயப் புலவர்க்குத் தமிழ் கரபித்து தான் புகையைக்கண்ட இடத்தில் அனலை. இலக்கணக் கொத்து, தசகாரியம், திருச் க்கண்டு பின்புதானே யா தாமோரிடத்தில் செந்திற் கலம்பகம் முதலிய பல நூல்க புகையுண்டு அவ்விடத் தன லுமுண்டென்று ளியற்றினர் இவர் இலக்கண விளக்கம் வியாப்தியைக் கிரகித்தறியுமறிவு. சிவ-சித்) இயற்றிய வைத்தியநாத நாவலர், தமிழ்ப் சுவாலகேசன் - சண்முகசேநாவீரன். யோக விவேகம் செய்த சுப்ரமண்ய சுவாலதாலு - சண்முகசேநாவீரன். . தீக்ஷிதர் காலத் திருந்தவர். (இலக்கணக் சுவாலபாதன் - ஒரு அசுரன். கொத்து.) | சுவாலாசுரன் - இவன் தேவர் முதலி சுவாமை - இராமகங்கைக் கொரு பெயர் யோரை வருத்திச் சிவமூர்த்தியால் பொடி (சாயு). யாக்கப்பட் டி றந்தவன். சுவாயம்புமனு - பிரமனுடைய இரு கூறா சுவாலாதேவி - அரிசகன் மனைவி, தக்ஷ னவுடலின் ஒருகூறில் சுவாயம்புமனுவும், | கன் குமரி. மற்றக்கூறில் அவன் பாரி சதரூபையும் சுவாலாமாலினி - பண்டாசா சோபதிக பிறந்தனர். எழுபத்தொரு சதுர்யுக மாண் ளைக்கொன்ற சக்தியின் அம்சாவதாரம். டவர். இவர் பெயரால் ஒரு ஸ்மிருதி (தே.பா)
சுவாமி 712 சுவாலாமாலினி அவ்வாறு செய்து தாய் திவ்யவுருப்பெறச் உண்டாக்கினவர் . இவர் சுநந்தாதி தீர்த் செய்தனன் . ( சிவமகாபுராணம் . ) தத்தில் ( 100 ) வருஷம் தவஞ் செய்து சுவாமி - இவனுக்கு அழகுவாய்ந்த ஒரு அசுரரைச் சேதித்துத் தெய்வலோகத்தை பெண் உண்டாயிற்று . அப்பெண் காசி யாசளித்தனர் . சுயக்கியனுக்கு மாதா மகர் . யில் தவஞ் செய்கையில் அவளை ஒரு இவர் சுயக்கியனை அரியென்று அழைத்த அரக்கன் சவர அதையொரு வித்யாதரன் சால் விஷ்ணுவிற்கு இப்பெய ருண்டா கண்டு மறுத்து அவனைக் கொலை செய்து யிற்று . குமரர் பிரியவிரதன் உத்தான தானும் அவனாற்பட்ட காயத்தா லிறந் பாதன் . குமரிகள் பிரசூதி ஆகூதி தேவ தனன் இந்தப் பெண்ணும் காந்தருவ வூதி . இவர் முதல் மனு சதரூபையை னிடம் வைத்த சிந்தையால் இறந்தனள் . இவர் குமரியென்று இருக்குவேதத்திற் இறந்த இருவரும் மாலிய கேது சலாவதி கூறப்பட்டிருக்கிறது . ( பாகவதம் ) யெனப் பிறந்து அரசு செய்திருக்கையில் சுவாயம்புமன் வந்தாம் - மனுவும் தேவர் காசிப்படங் சண்டு முன்னைத்தான் ஸ்நா களும் மனுப்புத்திரரும் இந்திரனும் னஞ் கெய்து தவம் புரிந்த தீர்த்த நினைவு ஷிகளும் அரியினம் சாவதாரமும் இந்த வாக் காசி சென்று சங்கையிலாடிச் சிவதர் ஆறும் பொருந்தியது . சனஞ்செய்து சிவமூர்த்தி தாரகம் உபதே சுவாசோசிமனு - வரூதினி ஒரு மாயவிப் சிக்க முத்திபெற்றவன் பிரனைக்கூட இவன் பிறந்தனன் . இவன் சுவாமி தீர்த்தம் - திருவேங்கட மலையி மனோரமையின் தந்தை இந்தீவராக்ஷன் லுள்ள தீர்த்தங்களுள் ஒன்று . சரஸ்வதி அரக்கனானதை நீக்கி மனோரமை அரக் எல்லா தீர்த்தங்களுக்கும் மேன்மை கனால் பிடியுண்டதை நீக்கி அவளை மண பெறும்படி நோற்று இத்தீர்த்தமாயினள் . ந்து விபாவரியிடம் பிராணிகள் பேசும் சுவாமிதேவன் - அதிவீரராம பாண்டிய வித்தைபெற்று அவளையும் பெண்டாக் னுக்கு ஞானாசிரியன் . கிக்கொண்டு வருவேட்டைக்குச் சென்று சுவாமிநாததேசிகர் - இவர் பாண்டி நாட் வந்தேவதையைக் கூடித் தியு திமந்தனைப் டில் சைவ வேளாளர் குலத்தில் மயிலேறும் பெற்றான் . இவனைச் சுவாரோருசியின் பெருமாள் பிள்ளை யென்பவரிடத்தில் புத்திரன் எனவுங் கூறுவர் . தமிழ் இலக்கண இலச்கியங்களைக் கற்று சுவாரோசிஷன் - அத்தியின் பதான் மன வல்லவராய்ச் செப்பறைப் பதியிலுள்ள | வாயிருந்தவன் தாய் மனோமை தகப் கனகசபாபதி சிவாசாரியரிடம் வட நூல் பன் சுவரோசி என்றுங் கூறுவர் . இரண் பயின்று திருவாவடுதுறைக்கு வந்து ஞான டாம் மனு . தேசிகராகிய அம்பலவாண தேசிகரிடம் சுவாசோஷிதம் - சுவாசோஷிதனாண்ட மன் ஞான நூலாராய்ந்து ஈசான தேசிகர் எனத் வந்தரம் தீக்ஷாநாமம் பெற்றுத் திருநெல்வேலியில் சுவார்த்தாநுமானம் - ( தன் பொருட்டது இருந்து நன்னூற்குரைசெய்த சங்கர நமச் ' மானம் ) இது ஒருவனுங் கூறாமல் முன்பு சிவாயப் புலவர்க்குத் தமிழ் கரபித்து தான் புகையைக்கண்ட இடத்தில் அனலை . இலக்கணக் கொத்து தசகாரியம் திருச் க்கண்டு பின்புதானே யா தாமோரிடத்தில் செந்திற் கலம்பகம் முதலிய பல நூல்க புகையுண்டு அவ்விடத் தன லுமுண்டென்று ளியற்றினர் இவர் இலக்கண விளக்கம் வியாப்தியைக் கிரகித்தறியுமறிவு . சிவ - சித் ) இயற்றிய வைத்தியநாத நாவலர் தமிழ்ப் சுவாலகேசன் - சண்முகசேநாவீரன் . யோக விவேகம் செய்த சுப்ரமண்ய சுவாலதாலு - சண்முகசேநாவீரன் . . தீக்ஷிதர் காலத் திருந்தவர் . ( இலக்கணக் சுவாலபாதன் - ஒரு அசுரன் . கொத்து . ) | சுவாலாசுரன் - இவன் தேவர் முதலி சுவாமை - இராமகங்கைக் கொரு பெயர் யோரை வருத்திச் சிவமூர்த்தியால் பொடி ( சாயு ) . யாக்கப்பட் டி றந்தவன் . சுவாயம்புமனு - பிரமனுடைய இரு கூறா சுவாலாதேவி - அரிசகன் மனைவி தக்ஷ னவுடலின் ஒருகூறில் சுவாயம்புமனுவும் | கன் குமரி . மற்றக்கூறில் அவன் பாரி சதரூபையும் சுவாலாமாலினி - பண்டாசா சோபதிக பிறந்தனர் . எழுபத்தொரு சதுர்யுக மாண் ளைக்கொன்ற சக்தியின் அம்சாவதாரம் . டவர் . இவர் பெயரால் ஒரு ஸ்மிருதி ( தே . பா )