அபிதான சிந்தாமணி

சுவ ணகஜதானம் 710 சுவாகாதேவி சுவர்ணகஜதானம் - ஆயிரம் முதல் தூறு அதி புலியுருக்கொண்டு காத்திருக்கையில் கழஞ்சு பொன்னினால் யானை செய்வித்து ஒருநாள் எவற்காரியுடன் வனத்தில் உலா அட்டமியில் விதிப்படி பூசை செய்து விய பிள்ளையை இந்திரன் ஏவிய புலி வேதியர்க்கு அல்லது சிவாலயத்திற்கு கொன்றது. சிருஞ்சயன் மீண்டும் நாரதர் அளித்தலாம். | சருணையால் உயிர்ப்பிக்கப் பட்டவன். சுவர்ணசுவர்ணிகள் - அக்னியின் புத்திர பார சாங்.) புத்திரியர் அக்னியைக் காண்க. (பிரம சுவர்த்தனன் - காமத்தால் தாயைப் புண புரா ) பத் தந்தையைக் கொன்ற பிரமகத்தி சுவர்ணடீ - (சுவர்ணஷ்டீவி)சிருஞ்சயனைக் | பெற்றுச் சிவபூசையால் நீங்கியவேதியன். காண்க (திருவோத்தூர் புரா.) சுவர்ணதேனுதானம் - ஆயிரங்கழஞ்சுமுதல் சுவர்த்தாக்கள் - அக்கினி யபிமான தேவ நூற்றுவொருகழஞ்சு கடையாகச் சுவர்ண |-தைகள் | த்தால் பசுவொன்று செய்வித்துக் கொம் சுவர்நமகருஷி - மனுவிடத்து ஆசாரவிதி பில் பதுமராகம், குளம்பில் எயிரம், புருவ யுணர்ந்தவன். நடுவில் முத்து, வாலில் வயிடூரியம், பல் சுவர்ப்பானவி - நகுஷன் தாய், ஆயுவின் லில் புட்பராகம் இவைகளைப் பதிப்பித்து தேவி. அந்த அளவிற் பத்திலொன்று கன்று சுவர்ப்பானன் -1. இராகுவிற்கு ஒருபெயர். செய்வித்துப் பூசித்து முப்பது கழஞ்சு 2. தது குமான். பொன்னுடன் வேதியர்க்களித்தலாம். சுவர்ப்பானு - கர்னன் குமான்; அருச்சுந சுவர்ணபரிதி - சூரபதுமன் மந்தி. னால் கொல்லப்பட்டான். சுவர்ணபூமிதானம் - ஆயிரக்கழஞ்சுச்சுவர் சுவர்மன் - ஒரு க்ஷத்திரியன் திரிகர்த்த ணத்தால் மண்டபமொன் றியற்றுவித்து தேசாதிபதியாகிய சுசர்மனுடன் பிறந்த அதின் நடுவில் மேரு செய்வித்துச் சுற்றிச் வன். சத்த தீவுகளையும், அஷ்ட குலாசங்களையும், 2. திருதராஷ்டிர புத்திரன் பீமசேன நவகண்ட மொன்பதையுஞ் செய்வித்து னால் கொல்லப்பட்டவன். விதிமுறைப் பூசித்து வேதியர்க் களித்த சுவர்மா-1. தசாரண நாட்டாசன், பீமனிட லாம். த்தில் யுத்தஞ் செய்தவன். சுவர்ணம் - அக்கிரியின் பிள்ளை. 2. காந்தியின் குமான். சுவர்ணபோமா - (சூ.) மகாசோமன் கும் சுவலந்தி - தட்சபுத்தரி ருட்சன் தேவி, ான், அஸ்வசோமன் தந்தை, மிதிலாதிபதி. சுவலனபுரம் - ஒரு வித்யாதரநகரம். சுவர்ணவதி - ஒரு தீர்த்தம். சுவலனாதன் - அமரபுரத்தரசன், சடி அர சுவர்ணவர்மா - காசி தேசாதிபதி. இவன் சன் தம்பி. புத்திரி வபுஷ்டை ஜனமேஜயன் பாரியை. சுவலை - பாமேஷ்டியின் தேவி. சுவர்ணன் - இவன் திரிபுரத்தைச் சேர்ந்த சுவவிருதன் - (பிர.) க்ஷேமகன் குமான். அசுரர்களில் ஒருவன். இவன் சிவபூசை இவன் குமரன் தர்மநேத்ரன். செய்து சிவபெருமானை வேண்டி அத் சுவா - ஒரு அரக்கன், இரத்தினாவலியைக் தீயினின்று தப்பினவன். காண்க. - சுவர்ணவர்ணாகான் - காசி தேசாதிபதி, சுவாகன் - திருதராட்டிரன் குமரன் ஜனமேஜயன் மாமன், சுவாகாதேவி - 1. தக்ஷனுக்குப் பிரசூதி சுவர்ணன் - ஒரு ரிஷ. இவன் ஒரு மது யிடம் பிறந்த குமரி, இவள் மீது யமன் வால் தூபதீபாதி விஷயங்களைப் பற்றி காதல் கொண்டு மணந்து இவளை எலுமிச் சம்வாதிக்கப்பட்டவன். சம்பழமாக்கி விழுங்கி வேண்டும்போது சுவர்ணஷ்டீவி 1 - சிருஞ்சயனைக் காண்க, வெளிப்படுத்தி மீண்டும் அவ்வகை விழு 2. இவன் சிருஞ்சயன் புத்திரன் இவன் ங்கி வருவன். இப்படி யிருக்கையில் ஒரு தந்தை நாரதரை உபசரித்ததால் இவனைப் முறை நந்தன வருத்தில் இவளை வெளி பெற்றான். இப் பிள்ளையை இந்திரன் விட்டு இவளுடன் விளையாடிய இளைப் கொல்லவெண்ணித் தனது வச்ராயுதத்தை பால் நித்திரை கொண்டனன். சுவாகா நோக்கி நீ புலியுருக்கொண்டு சுவர்ணஷ் தேவி அந்தவழி வந்த அக்கியின் மீது டீவியைக் கொல் என அவ்வண்ணமே ஆசைகொண்டு அவனைப் புணர்ந்து அக்
சுவ ணகஜதானம் 710 சுவாகாதேவி சுவர்ணகஜதானம் - ஆயிரம் முதல் தூறு அதி புலியுருக்கொண்டு காத்திருக்கையில் கழஞ்சு பொன்னினால் யானை செய்வித்து ஒருநாள் எவற்காரியுடன் வனத்தில் உலா அட்டமியில் விதிப்படி பூசை செய்து விய பிள்ளையை இந்திரன் ஏவிய புலி வேதியர்க்கு அல்லது சிவாலயத்திற்கு கொன்றது . சிருஞ்சயன் மீண்டும் நாரதர் அளித்தலாம் . | சருணையால் உயிர்ப்பிக்கப் பட்டவன் . சுவர்ணசுவர்ணிகள் - அக்னியின் புத்திர பார சாங் . ) புத்திரியர் அக்னியைக் காண்க . ( பிரம சுவர்த்தனன் - காமத்தால் தாயைப் புண புரா ) பத் தந்தையைக் கொன்ற பிரமகத்தி சுவர்ணடீ - ( சுவர்ணஷ்டீவி ) சிருஞ்சயனைக் | பெற்றுச் சிவபூசையால் நீங்கியவேதியன் . காண்க ( திருவோத்தூர் புரா . ) சுவர்ணதேனுதானம் - ஆயிரங்கழஞ்சுமுதல் சுவர்த்தாக்கள் - அக்கினி யபிமான தேவ நூற்றுவொருகழஞ்சு கடையாகச் சுவர்ண | - தைகள் | த்தால் பசுவொன்று செய்வித்துக் கொம் சுவர்நமகருஷி - மனுவிடத்து ஆசாரவிதி பில் பதுமராகம் குளம்பில் எயிரம் புருவ யுணர்ந்தவன் . நடுவில் முத்து வாலில் வயிடூரியம் பல் சுவர்ப்பானவி - நகுஷன் தாய் ஆயுவின் லில் புட்பராகம் இவைகளைப் பதிப்பித்து தேவி . அந்த அளவிற் பத்திலொன்று கன்று சுவர்ப்பானன் - 1 . இராகுவிற்கு ஒருபெயர் . செய்வித்துப் பூசித்து முப்பது கழஞ்சு 2 . தது குமான் . பொன்னுடன் வேதியர்க்களித்தலாம் . சுவர்ப்பானு - கர்னன் குமான் ; அருச்சுந சுவர்ணபரிதி - சூரபதுமன் மந்தி . னால் கொல்லப்பட்டான் . சுவர்ணபூமிதானம் - ஆயிரக்கழஞ்சுச்சுவர் சுவர்மன் - ஒரு க்ஷத்திரியன் திரிகர்த்த ணத்தால் மண்டபமொன் றியற்றுவித்து தேசாதிபதியாகிய சுசர்மனுடன் பிறந்த அதின் நடுவில் மேரு செய்வித்துச் சுற்றிச் வன் . சத்த தீவுகளையும் அஷ்ட குலாசங்களையும் 2 . திருதராஷ்டிர புத்திரன் பீமசேன நவகண்ட மொன்பதையுஞ் செய்வித்து னால் கொல்லப்பட்டவன் . விதிமுறைப் பூசித்து வேதியர்க் களித்த சுவர்மா - 1 . தசாரண நாட்டாசன் பீமனிட லாம் . த்தில் யுத்தஞ் செய்தவன் . சுவர்ணம் - அக்கிரியின் பிள்ளை . 2 . காந்தியின் குமான் . சுவர்ணபோமா - ( சூ . ) மகாசோமன் கும் சுவலந்தி - தட்சபுத்தரி ருட்சன் தேவி ான் அஸ்வசோமன் தந்தை மிதிலாதிபதி . சுவலனபுரம் - ஒரு வித்யாதரநகரம் . சுவர்ணவதி - ஒரு தீர்த்தம் . சுவலனாதன் - அமரபுரத்தரசன் சடி அர சுவர்ணவர்மா - காசி தேசாதிபதி . இவன் சன் தம்பி . புத்திரி வபுஷ்டை ஜனமேஜயன் பாரியை . சுவலை - பாமேஷ்டியின் தேவி . சுவர்ணன் - இவன் திரிபுரத்தைச் சேர்ந்த சுவவிருதன் - ( பிர . ) க்ஷேமகன் குமான் . அசுரர்களில் ஒருவன் . இவன் சிவபூசை இவன் குமரன் தர்மநேத்ரன் . செய்து சிவபெருமானை வேண்டி அத் சுவா - ஒரு அரக்கன் இரத்தினாவலியைக் தீயினின்று தப்பினவன் . காண்க . - சுவர்ணவர்ணாகான் - காசி தேசாதிபதி சுவாகன் - திருதராட்டிரன் குமரன் ஜனமேஜயன் மாமன் சுவாகாதேவி - 1 . தக்ஷனுக்குப் பிரசூதி சுவர்ணன் - ஒரு ரிஷ . இவன் ஒரு மது யிடம் பிறந்த குமரி இவள் மீது யமன் வால் தூபதீபாதி விஷயங்களைப் பற்றி காதல் கொண்டு மணந்து இவளை எலுமிச் சம்வாதிக்கப்பட்டவன் . சம்பழமாக்கி விழுங்கி வேண்டும்போது சுவர்ணஷ்டீவி 1 - சிருஞ்சயனைக் காண்க வெளிப்படுத்தி மீண்டும் அவ்வகை விழு 2 . இவன் சிருஞ்சயன் புத்திரன் இவன் ங்கி வருவன் . இப்படி யிருக்கையில் ஒரு தந்தை நாரதரை உபசரித்ததால் இவனைப் முறை நந்தன வருத்தில் இவளை வெளி பெற்றான் . இப் பிள்ளையை இந்திரன் விட்டு இவளுடன் விளையாடிய இளைப் கொல்லவெண்ணித் தனது வச்ராயுதத்தை பால் நித்திரை கொண்டனன் . சுவாகா நோக்கி நீ புலியுருக்கொண்டு சுவர்ணஷ் தேவி அந்தவழி வந்த அக்கியின் மீது டீவியைக் கொல் என அவ்வண்ணமே ஆசைகொண்டு அவனைப் புணர்ந்து அக்