அபிதான சிந்தாமணி

சுவந்மன் 708 சுவரலக்ஷணம் சுவதிமன் - காந்தியின் குமாரன். களுக்கு மாலைக்கண்ணாகவும், குதிரைக சுவநீமீ - திருதராட்டிான் குமான். ளுக்குச் சதையடைப்பாகவும், பிற பிரா சுவபலக்கர் - பிரசல் குமார். தேவி காக ணிகளிடத்தும் இவ்வாறு பகுத்தனர். தினி. அக்குரூார் முதல் பன்னிருவர் கும சுவாலக்ஷணம் - இது வைத்தியர்களுக்கு சர், சுவபர்க்க ன் எனவும் பெயர். நாடி நிதானத்தின் பொருட்டும், யோகி சுவபாகன் - ஷத்தாவுக்கு உக்ரகன்னிகை யர்க்குச் சமாதி சித்தியின் பொருட்டும், யிடம் பிறந்தவன். ஊருக்கு வெளியில் குடி சோதிடர்க்குப் பலாபல சித்தியின் பொரு யிருப்பவன். இவன் பிணத்தின் துணி ட்டும் முக்கியமானது. சுவரம் என்பது யுடுக்கவேண்டும். (மது) உச்வாசரிச்வாச சம்பந்தம், இதனை நாசித் சுவய எகீயன் - உசீநர தேசத்தாசன். இவ துவாரத்தின் வரும் இடகலை, பிங்களை னிறந்த காலத்து இவன் மனைவியர் துக் நாடிகளால் உணர்ந்து நேரிடும் பலாபலங் கிக்க யமன் அநித்தியல் கூறித் தேற்றி களை யுணர்ந்து கொள்ளல் வேண்டும். மூக் னன், | கின் வலப்புற துவாரத்திலிருந்து வெளி சுவயம்பிரபை - ஏமையென்னும் அப்சர வரும் ஸ்வாஸம் சூரியகலை, இதுவே பிங் சின் பெண். இவள் ஒரு அசுரனிடத்தில் களை இடநாசித் துவாரத்திலிருந்து வெளி ஆவல் கொண்டு மயன்பொருட்டுப் பிரமன் வருவது சந்திரகலை. இதுவே இடகலை நிருமித்த பிலத்தில் அந்த அசுரனுட எனப்படும். இவற்றின் சுவர பேதம் னிருந்தனள். இந்திரன், அசுரனைக் (க) பலி தம், (உ) வக்ரி தம், (ங) ஸ்புடி தம், கொன்று இவன் நடத்திய தீங்கால் இவ (ச) ஸ்கலி தம் அல்லது உபகா தம், (ரு) ளைப் பிலத்தில் நெடுநாளைக்கிருந்து அது ஸ்வலிதம், (சு ) த்வம்ஸமானம், (எ) சஷ மனா லதைவிட்டு நீங்கக் கூறிச் சென்ற பதம், (அ ) அஸ்தமயம் என எண் வசைப் னன். இவள் இவ்விடமிருக்கையில் சீதை படும். இவற்றுள் (க) பலிதம் - சுவாசம் யைத் தேடச்சென்ற அதுமன் முதலி மூக்கின் முனையை யொட்டி நடத்தல் யோர் இதிற்சென்று வழிகாணாது அவள் இதன் பலம் காரியநாசம். (உ) வகரீதம் - கூறக்கேட்டு வெளிவந்தனர். வாயு தத்வத்தில் நடக்கையில் அந்தத் தத் சுவயம்பு - ஒரு ருஷி. ரூஷிகளிடம் நர வத்தைக் கடந்து தோளில் படுதல். இதன் சிங்க பூஜா விதானம் கேட்டவர். (பிரம -1 பயன் காரியநஷ்டம், (ங) ஸ்புடிதம் - புரா.) சுபதத்வத்தில் நாடி நடத்தற் பொருட்டு சுவயம்ஹாரீ - அர்த்தஹாரி, வீர்யஹாரி) இரண்டும் கலத்தல் பயன் சுபம். (ச) இந்தத் தேவதைகள் ஆசாரமற்ற இடத் ஸ்கலிதம் - சவாசங் கண்டுங் காணாதிருத் தை யடைந்திருப்பவர்கள். தல் இதன் பலன் காரிய நஷ்டம். (ரு) ஜ்வ சுவயம்ஹாரிகை - இவள் பயிரில் தானி 'லிதம் தேஜஸ் ததவத்தில் நாடி விரைவாய் யம், பசுக்களில் பால் முதவியவற்றைக் ' நடத்தல் இதன் பலன் பெருநஷ்டம், (சு) கெடுப்பவளாகிய தேவதை. த்வம் சமானம் - மூக்கடைப் பாலேனும் சுவயித்தியன் - ஒரு ராஜருஷி ; இவன் கும 'வேறு வகையாலேனும் நாடி யொழுங்காய் என் மரிக்க தர்மரிஷ்டரான முனிவரால் வராமை. இதன் பலன் காரியஹானி (எ) உயிர்ப்பிக்கப்பட்டான். (பார-சாங்) சுஷப்தம் - நித்திரையில் நாடி நடை. சுவாம் - 1. (எ) ச, ரி, க, ம, ப, த, நி. இதன் பலன் அசுபம். (அ) அஸ்தமயம் 2. இது மகேச்வருக்குத் தக்ஷயாகத்தி சுவாசமின்றி யிருத்தல். இதன் பலன் லுண்டான கோபத்தால் உதித்த சுவாலா சமாதி அல்லது மாணம். வேறொருவகை மாலை; இது உலகத்தை வருத்தியது. பிரம நாடியறிதலாவது பால, குமார், ராஜ, விரு தேவர் சிவபெருமானை வேண்டச் சிவபெரு த்த, மிருத, சங்கிரமம் என அறுவகை. மான் அதனைச் சமப்படுத்தினர். பிரமன், இவற்றுள் (க) பாலசுவாம் - நாடி நடந் இதனை மனிதரிடம் சுவரரோகமாகவும், தும் நடை காணப்படாமை. இதன் பலம் யானைகளுக்கு மண்டைக்குக் கொதிப்பாக ஆலச்யம், அல்பபலன். (உ) குமாரசுவ வும், மலைகளுக்குத் தாதுவாகவும், ஜலங் ரம் - நாடி செம்மையாய் நடப்பது. இதில் சளுக்குப் பாசியாகவும், பாம்புகளுக்குச் கார்யசித்தி (கூ) ராஜசுவரம் - நாடி ஸ்புட சட்டையாகவும், நஷபங்களுக்குக் குளம்பு மய்ச் செம்மையாய் நடப்பது, இதில், இரா சோகமாகவும், பூமியில் உவராகவும், பசுக் ஜ்யபிராப்தி. (ச) விருத்தஸ்வாம் - நாடி
சுவந்மன் 708 சுவரலக்ஷணம் சுவதிமன் - காந்தியின் குமாரன் . களுக்கு மாலைக்கண்ணாகவும் குதிரைக சுவநீமீ - திருதராட்டிான் குமான் . ளுக்குச் சதையடைப்பாகவும் பிற பிரா சுவபலக்கர் - பிரசல் குமார் . தேவி காக ணிகளிடத்தும் இவ்வாறு பகுத்தனர் . தினி . அக்குரூார் முதல் பன்னிருவர் கும சுவாலக்ஷணம் - இது வைத்தியர்களுக்கு சர் சுவபர்க்க ன் எனவும் பெயர் . நாடி நிதானத்தின் பொருட்டும் யோகி சுவபாகன் - ஷத்தாவுக்கு உக்ரகன்னிகை யர்க்குச் சமாதி சித்தியின் பொருட்டும் யிடம் பிறந்தவன் . ஊருக்கு வெளியில் குடி சோதிடர்க்குப் பலாபல சித்தியின் பொரு யிருப்பவன் . இவன் பிணத்தின் துணி ட்டும் முக்கியமானது . சுவரம் என்பது யுடுக்கவேண்டும் . ( மது ) உச்வாசரிச்வாச சம்பந்தம் இதனை நாசித் சுவய எகீயன் - உசீநர தேசத்தாசன் . இவ துவாரத்தின் வரும் இடகலை பிங்களை னிறந்த காலத்து இவன் மனைவியர் துக் நாடிகளால் உணர்ந்து நேரிடும் பலாபலங் கிக்க யமன் அநித்தியல் கூறித் தேற்றி களை யுணர்ந்து கொள்ளல் வேண்டும் . மூக் னன் | கின் வலப்புற துவாரத்திலிருந்து வெளி சுவயம்பிரபை - ஏமையென்னும் அப்சர வரும் ஸ்வாஸம் சூரியகலை இதுவே பிங் சின் பெண் . இவள் ஒரு அசுரனிடத்தில் களை இடநாசித் துவாரத்திலிருந்து வெளி ஆவல் கொண்டு மயன்பொருட்டுப் பிரமன் வருவது சந்திரகலை . இதுவே இடகலை நிருமித்த பிலத்தில் அந்த அசுரனுட எனப்படும் . இவற்றின் சுவர பேதம் னிருந்தனள் . இந்திரன் அசுரனைக் ( ) பலி தம் ( ) வக்ரி தம் ( ) ஸ்புடி தம் கொன்று இவன் நடத்திய தீங்கால் இவ ( ) ஸ்கலி தம் அல்லது உபகா தம் ( ரு ) ளைப் பிலத்தில் நெடுநாளைக்கிருந்து அது ஸ்வலிதம் ( சு ) த்வம்ஸமானம் ( ) சஷ மனா லதைவிட்டு நீங்கக் கூறிச் சென்ற பதம் ( ) அஸ்தமயம் என எண் வசைப் னன் . இவள் இவ்விடமிருக்கையில் சீதை படும் . இவற்றுள் ( ) பலிதம் - சுவாசம் யைத் தேடச்சென்ற அதுமன் முதலி மூக்கின் முனையை யொட்டி நடத்தல் யோர் இதிற்சென்று வழிகாணாது அவள் இதன் பலம் காரியநாசம் . ( ) வகரீதம் - கூறக்கேட்டு வெளிவந்தனர் . வாயு தத்வத்தில் நடக்கையில் அந்தத் தத் சுவயம்பு - ஒரு ருஷி . ரூஷிகளிடம் நர வத்தைக் கடந்து தோளில் படுதல் . இதன் சிங்க பூஜா விதானம் கேட்டவர் . ( பிரம - 1 பயன் காரியநஷ்டம் ( ) ஸ்புடிதம் - புரா . ) சுபதத்வத்தில் நாடி நடத்தற் பொருட்டு சுவயம்ஹாரீ - அர்த்தஹாரி வீர்யஹாரி ) இரண்டும் கலத்தல் பயன் சுபம் . ( ) இந்தத் தேவதைகள் ஆசாரமற்ற இடத் ஸ்கலிதம் - சவாசங் கண்டுங் காணாதிருத் தை யடைந்திருப்பவர்கள் . தல் இதன் பலன் காரிய நஷ்டம் . ( ரு ) ஜ்வ சுவயம்ஹாரிகை - இவள் பயிரில் தானி ' லிதம் தேஜஸ் ததவத்தில் நாடி விரைவாய் யம் பசுக்களில் பால் முதவியவற்றைக் ' நடத்தல் இதன் பலன் பெருநஷ்டம் ( சு ) கெடுப்பவளாகிய தேவதை . த்வம் சமானம் - மூக்கடைப் பாலேனும் சுவயித்தியன் - ஒரு ராஜருஷி ; இவன் கும ' வேறு வகையாலேனும் நாடி யொழுங்காய் என் மரிக்க தர்மரிஷ்டரான முனிவரால் வராமை . இதன் பலன் காரியஹானி ( ) உயிர்ப்பிக்கப்பட்டான் . ( பார - சாங் ) சுஷப்தம் - நித்திரையில் நாடி நடை . சுவாம் - 1 . ( ) ரி நி . இதன் பலன் அசுபம் . ( ) அஸ்தமயம் 2 . இது மகேச்வருக்குத் தக்ஷயாகத்தி சுவாசமின்றி யிருத்தல் . இதன் பலன் லுண்டான கோபத்தால் உதித்த சுவாலா சமாதி அல்லது மாணம் . வேறொருவகை மாலை ; இது உலகத்தை வருத்தியது . பிரம நாடியறிதலாவது பால குமார் ராஜ விரு தேவர் சிவபெருமானை வேண்டச் சிவபெரு த்த மிருத சங்கிரமம் என அறுவகை . மான் அதனைச் சமப்படுத்தினர் . பிரமன் இவற்றுள் ( ) பாலசுவாம் - நாடி நடந் இதனை மனிதரிடம் சுவரரோகமாகவும் தும் நடை காணப்படாமை . இதன் பலம் யானைகளுக்கு மண்டைக்குக் கொதிப்பாக ஆலச்யம் அல்பபலன் . ( ) குமாரசுவ வும் மலைகளுக்குத் தாதுவாகவும் ஜலங் ரம் - நாடி செம்மையாய் நடப்பது . இதில் சளுக்குப் பாசியாகவும் பாம்புகளுக்குச் கார்யசித்தி ( கூ ) ராஜசுவரம் - நாடி ஸ்புட சட்டையாகவும் நஷபங்களுக்குக் குளம்பு மய்ச் செம்மையாய் நடப்பது இதில் இரா சோகமாகவும் பூமியில் உவராகவும் பசுக் ஜ்யபிராப்தி . ( ) விருத்தஸ்வாம் - நாடி