அபிதான சிந்தாமணி

சுருக் 706 சுரேந்திரகாந்தம் திற்குமேல் விருத்தத்தில் சேற்றில்வைத்த சுருதாநீகன் - விராடராஜனுடன் பிறந் மானடிபோல் நடுவுயர்ந்து இருபக்கமும் | தோன். (பா.து.) தாழ்ந்து கிருத தாரைக்குத் தானம் இருக்க சுருதாபிதானன் - சேகய தேசாதிபதி, வேண்டும். இவன் குமரன் சங்கன். சுருக் - கருடபுத்திரன். | சுருதாயு - 1. கலிங்க தேசாதிபதி. பார -சுருசி - உத்தானபாதன் சனிட்டதேவி, உத் தப்போரில் அர்ச்சுனனால் கொல்லப்பட்ட தமன் தாய். வன். புத்திரர்கள் தீர்க்காயு, நியு தாயு. சுருதகர்மன் - 1. அர்ச்சுனன் குமரன் தாய் (பா - து) திரௌபதி. இவனுக்குச் சுருதகீர்த்தி 2. அரிஷ்டநேமியின் குமாரன். யென்றும் ஒரு பெயர் உண்டு. சுருதாயுசு - (சங்.) புரூரவசுவிற்கு உருவசி 2. சகதேவன் புத்திரன். தாய் திரௌயிட முதித்த குமரன், இவன் குமான் வசு பதி. இவனுக்குச் சுருதசேனன் என்றும் மான். பெயர் உண்டு இவன் சுதஷ்ணன் என் சுருதாயுதன் -- வருணன் புத்ரன் என்பர். னும் பெயருள்ள காம்போஜராஜனுடன் இவனுக்கு வருணனால் ஒரு சதாயுதம் யுத்தம் செய்தான். கொடுக்கப்பட்டது. அக்கதையை எவ சுருதகீர்த்தி - 1. வசுதேவன் தங்கை, திரு ன்மே லேவினும் அவன் உயிரை வாங் ஷ்டகேதுவின் தேவி. காது மீளாது. இவன் பாரதயுத்தத்தில் 2. அருச்சுநனால் திரௌபதியிடம் பிற அருச்சுகளிடம் யுத்தஞ் செய்கையில் இக் ந்தவன். கதையைக் கண்ணன் மேலேவ அது அவர் சுருதசிரவசு - சோமாபி குமரன், கழுத்தில் மாலையாக விழுந்து மீண்டும் சுருதசேநன் - 1, சிபி அம்சமான பாரத இவனைக் கொன்றது. வீரன். சுருதாவதி - பரத்வாஜரின் பெண், இவள் 2. உக்ரசேநன் குமரன், கிருஷ்ணன் 'பதாபாசனம் எனும் தீர்த்தக்கரையில் இந் போன்மார் சந்ததியிற் சேர்ந்தவன். திரன் தனக்கு நாயகனாகவேண்டித் தவம் 3. ஜாமேசயன் தம்பி. புரிந்தனள், இந்திரன் வசிட்ட வேடம் 4. (சூ.) சத்துருக்கன் குமரன். பூண்டு இவளிடம் வந்து ஐந்து இலந்தைக் 5. (சங்.) சகதேவன் குமான், தாய் கனிகள் தந்து பாகஞ்செய்யக் கூறினன். திரௌபதி. கன்னிகை விறகுகளெல்லாம் எரித்தும் சுந்தசோமன் - பீமனால் திரௌபதியிடம் பாகமாக வில்லை ; விறகுகள் ஆய்விட்டமை பிறந்தவன். யால் தன் கால்களை விறகாவைத்து எரித் சுருதச்சிரவன்- ஓர் இருடி இவன் சோமச் தனள். இதனால் களித்த இந்திரன் தன் சிரவன் தந்தை, சநமேசயன் காலத்தவன் னுருக் காட்டித் தீர்த்தத்திற்கு மகிமை யளி சுருதச்சிரவை - சேதிநாட்டரசனாகிய தம த்துக் கன்னிகையையுடன் கொண்டேகி கோஷன் தேவி, சிசுபாலன் தாய், வசு னன். தேவன் தங்கை. சுருதி -வேதங்கள். சுருததான் - புரக்ஞயனுக்கு நண்பன் சுருதீசன் - வீமன் புத்திரன், தாய் திரௌ சுருததேவன் -1. விஷ்ணுபடன். 2. கண்ண ன் குமான. சுநதி - ஓர் இருடி. 3. ஒரு வேதியன், கிருஷ்ண மூர்த்தி சுரேசன் - அக்கினி விசேடம். 'யிடம் அந்தரங்க பக்தியுள்ளவன், வகுளா சுரேச்வராசாரியர் - இவர் பிரமன் அம்சம். சுரனுக்கு நண்பன். இவரே மண்டன பட்டாசிரியர் : - இவர்க்கு சுருததேவி - வசுதேவன் தங்கை , தந் சவக் விச்வரூபாசிரியர் எனவும் விவாணாசாரி கிரன் தாய், விருத்தசருமன் தேவி. டர் எனவும் பெயர். இவர் தந்தை இம்மித் சுருதழக்யன் - வசுதேவன் குமான். திரபட்டாசாரியர். சுருதவர்மன் - திருதராட்டிரன் குமான் சுருதன் - 1. (சங்.) பகீர தன் குமான். சுரேணு - சரஸ்வதியின் கிளை நதி. 2. பாஞ்சலராஜனாகிய துருபதன் புத் சுரேந்திரன் - சூரபதுமன் பாட்டன், மா திரன், பாசறை யுத்தத்தில் அஸ்வதாம | யைக்குத் தந்தை. னால் சொல்லப்பட்டவன். (பா-து.) சுபேந்திராகாந்தம் - ஒரு வித்யாதர நகரம்.
சுருக் 706 சுரேந்திரகாந்தம் திற்குமேல் விருத்தத்தில் சேற்றில்வைத்த சுருதாநீகன் - விராடராஜனுடன் பிறந் மானடிபோல் நடுவுயர்ந்து இருபக்கமும் | தோன் . ( பா . து . ) தாழ்ந்து கிருத தாரைக்குத் தானம் இருக்க சுருதாபிதானன் - சேகய தேசாதிபதி வேண்டும் . இவன் குமரன் சங்கன் . சுருக் - கருடபுத்திரன் . | சுருதாயு - 1 . கலிங்க தேசாதிபதி . பார - சுருசி - உத்தானபாதன் சனிட்டதேவி உத் தப்போரில் அர்ச்சுனனால் கொல்லப்பட்ட தமன் தாய் . வன் . புத்திரர்கள் தீர்க்காயு நியு தாயு . சுருதகர்மன் - 1 . அர்ச்சுனன் குமரன் தாய் ( பா - து ) திரௌபதி . இவனுக்குச் சுருதகீர்த்தி 2 . அரிஷ்டநேமியின் குமாரன் . யென்றும் ஒரு பெயர் உண்டு . சுருதாயுசு - ( சங் . ) புரூரவசுவிற்கு உருவசி 2 . சகதேவன் புத்திரன் . தாய் திரௌயிட முதித்த குமரன் இவன் குமான் வசு பதி . இவனுக்குச் சுருதசேனன் என்றும் மான் . பெயர் உண்டு இவன் சுதஷ்ணன் என் சுருதாயுதன் - - வருணன் புத்ரன் என்பர் . னும் பெயருள்ள காம்போஜராஜனுடன் இவனுக்கு வருணனால் ஒரு சதாயுதம் யுத்தம் செய்தான் . கொடுக்கப்பட்டது . அக்கதையை எவ சுருதகீர்த்தி - 1 . வசுதேவன் தங்கை திரு ன்மே லேவினும் அவன் உயிரை வாங் ஷ்டகேதுவின் தேவி . காது மீளாது . இவன் பாரதயுத்தத்தில் 2 . அருச்சுநனால் திரௌபதியிடம் பிற அருச்சுகளிடம் யுத்தஞ் செய்கையில் இக் ந்தவன் . கதையைக் கண்ணன் மேலேவ அது அவர் சுருதசிரவசு - சோமாபி குமரன் கழுத்தில் மாலையாக விழுந்து மீண்டும் சுருதசேநன் - 1 சிபி அம்சமான பாரத இவனைக் கொன்றது . வீரன் . சுருதாவதி - பரத்வாஜரின் பெண் இவள் 2 . உக்ரசேநன் குமரன் கிருஷ்ணன் ' பதாபாசனம் எனும் தீர்த்தக்கரையில் இந் போன்மார் சந்ததியிற் சேர்ந்தவன் . திரன் தனக்கு நாயகனாகவேண்டித் தவம் 3 . ஜாமேசயன் தம்பி . புரிந்தனள் இந்திரன் வசிட்ட வேடம் 4 . ( சூ . ) சத்துருக்கன் குமரன் . பூண்டு இவளிடம் வந்து ஐந்து இலந்தைக் 5 . ( சங் . ) சகதேவன் குமான் தாய் கனிகள் தந்து பாகஞ்செய்யக் கூறினன் . திரௌபதி . கன்னிகை விறகுகளெல்லாம் எரித்தும் சுந்தசோமன் - பீமனால் திரௌபதியிடம் பாகமாக வில்லை ; விறகுகள் ஆய்விட்டமை பிறந்தவன் . யால் தன் கால்களை விறகாவைத்து எரித் சுருதச்சிரவன் - ஓர் இருடி இவன் சோமச் தனள் . இதனால் களித்த இந்திரன் தன் சிரவன் தந்தை சநமேசயன் காலத்தவன் னுருக் காட்டித் தீர்த்தத்திற்கு மகிமை யளி சுருதச்சிரவை - சேதிநாட்டரசனாகிய தம த்துக் கன்னிகையையுடன் கொண்டேகி கோஷன் தேவி சிசுபாலன் தாய் வசு னன் . தேவன் தங்கை . சுருதி - வேதங்கள் . சுருததான் - புரக்ஞயனுக்கு நண்பன் சுருதீசன் - வீமன் புத்திரன் தாய் திரௌ சுருததேவன் - 1 . விஷ்ணுபடன் . 2 . கண்ண ன் குமான . சுநதி - ஓர் இருடி . 3 . ஒரு வேதியன் கிருஷ்ண மூர்த்தி சுரேசன் - அக்கினி விசேடம் . ' யிடம் அந்தரங்க பக்தியுள்ளவன் வகுளா சுரேச்வராசாரியர் - இவர் பிரமன் அம்சம் . சுரனுக்கு நண்பன் . இவரே மண்டன பட்டாசிரியர் : - இவர்க்கு சுருததேவி - வசுதேவன் தங்கை தந் சவக் விச்வரூபாசிரியர் எனவும் விவாணாசாரி கிரன் தாய் விருத்தசருமன் தேவி . டர் எனவும் பெயர் . இவர் தந்தை இம்மித் சுருதழக்யன் - வசுதேவன் குமான் . திரபட்டாசாரியர் . சுருதவர்மன் - திருதராட்டிரன் குமான் சுருதன் - 1 . ( சங் . ) பகீர தன் குமான் . சுரேணு - சரஸ்வதியின் கிளை நதி . 2 . பாஞ்சலராஜனாகிய துருபதன் புத் சுரேந்திரன் - சூரபதுமன் பாட்டன் மா திரன் பாசறை யுத்தத்தில் அஸ்வதாம | யைக்குத் தந்தை . னால் சொல்லப்பட்டவன் . ( பா - து . ) சுபேந்திராகாந்தம் - ஒரு வித்யாதர நகரம் .