அபிதான சிந்தாமணி

சுரதாசர் 704 சுரபி 7. சாவர்ணி மனுவைக் காண்க. 2. விராடன் முதற்றேவி, குமார் சதா 8. தன் ராஜ்யத்தைப் பகைவர் கொள்ள நீகன், சங்கன், வராகன், ஆதிவராக கேது. விட்டுச் சுமேதஸ் முனிவரால் தேவி உபா சாத்தின் தசாவஸ்தை - (க) கொஞ்சம் சனையடைந்த சூர்யகுலத்தாசன், ஞாபகம், (2) இறந்தவர்களைக் கண்டு 9. ஒரு அரசன் தான் ஒரு பிறப்பில் பேசுதல்போலிருத்தல், (ங) சித்தபிரமை, கிளியாக விருந்து சிவாலயத்தை வலம் (ச) மேல்மூச்சு, (ரு) விழித்தவிழி விழித் வந்த புண்ணியத்தால் மறுபிறப்பில் அரச தது போலிருத்தல், சு) வேற்றுக்குரலுண் னானவன். டாதல், (எ) தேசமுழுதும் எரிச்சல், (அ ) 10. ஜயத்ரதன் புத்திரன். தாய் துச் தன் கையால் முகத்தைத் தடவிக்கொள் சளை. திக்விஜயத்திற்காக வரும் அர்ச் ளல், (க) சரீரமுழுதும் வியர்த்த ல், (ய) சுனன் வரவைக் கேட்டு மரித்தவள். (பா. தேகத்தைவிட்டுப் பிராணநீக்கம் என்பன அஸ்வ .) (ஜீவரகூ) 11. சிந்து தேசத்தவன் அருச்சுநன் சுரத்திலுண்டாம் ஏழவிததோஷம் - சுரம் அச்வமேதக் குதிரைக்குப் பின் சென்ற உண்டான ஒன்பது நாள் வரை தருணசுரம். போது எதிர்த்து துச்சளையால் சமாதானம் அக்காலத்தில் அபத்தியங்களால் வாதாதி செய்யப்பட்டவன். (பார். அசு.) கள் நாபியைப்பற்றி நாடியைக் குடிலப் சுரதாசர் - இவர் கூதிரிய குலத்தில் பிறந்து படுத்தி முகம், கண், நா, எனும் உறுப்புக் பக்தியுடையவராய் அக்பர் அரசனிடத் களைச் சுருக்கி வெறித்த பார்வையை யுண் தில் உத்தியோகமேற்று மதுரைக்கு அதி டாக்கித் தோஷந்தரும், அவை அபத்திய காரியாக வந்து, தன் திரவிய முழுதும் தோஷம், சங்கமதோஷம், விஷாதோ பாகவதர்க்குச் செலவு செய்து அது போ ஷம், விஷமசீததோஷம், ரக்தசிம்மகதோ தாமல் அரசன் செல்வத்தையும் செலவு ஷம், பீதஜிம்மகதோஷம், கிருஷ்ணசிம் செய்து ஒரு ஆலயங் கட்டுவித்திருக்கை மகதோஷம் என்பன. (ஜீவ.) யில், கண்டோர் சிலர் இவரிடத்துப் சுாத்துய்த்தல்- அரிய வழியிடத்தும் பரந்த பொறாமை கொண்டு அரசனிடத்துக் கூற, ' காட்டின் கண்ணும் நோவு படாதபடி பசு அரசன் இவரைச் சிக்ஷிக்க வெண்ணிப் நிரையைச் செலுத்தியது. (பு - வெ.) பொக்கிஷத்துடன் இவரை அழைத்து சுரநடை - முதிர்ந்த பிணக்கமோங்கிய முற் வரச் சேவகரை விடுக்கையில் இவர் அவர் - றின மூங்கிலையுடைத்தாய் நிறைந்த இடத் களுக்கு வேண்டிய உபசாரஞ் செய்து - திலே தலைவியை இழந்த தலைவன் முறை பெட்டிகளில் கற்களை நிரப்பி அதில் யைச் சொல்லியது (பு. வெ. பொது அரசனுக்கு நான் உனக்கு நன்மை செய் வியல்.) தேனே யொழிய, தீமை செய்திலேன் சுரநிந்தை - சேட்டைக்கு வருணனிடம் என வனரந்து அப்பெட்டியில் வைத்து பிறந்த பெண், அதர்மன் தங்கை. விடியுமுன் காடடைந்தனர். சென்றோர் சுாபா - உக்ரசோன் பெண், சியாமகன் தாசரைக் காணாது பெட்டிகளை எடுத்து | தேவி. அரசன் முன் சென்றனர். அரசன் பெட் சுரபி -1. காசிபர் மனைவி; தக்ஷன் பெண், டியைத் திறந்து பார்த்து நிறைய மணிகள் மேனகை முதலிய அப்சாசுக்களையும் பசுக் இருக்கக்கண்டு அவர்மேல் பிழைகூறினீர் 'கள், எருமைகளையும் பெற்றவள் என்று கோபித்துத் தாசர் எங்கிருக்கினும் 2. சரூபாவைக் காண்க. கொணர்க என்று கட்டளையிட அவ்வாறே 3. சூர்யபுத்திரிகள். தூதர் காட்டிற்சென்று தாசரைக் கண்டு '4, பசுக்கள் இவை, சுநந்தை , சுமன அரசன் அழைத்துவரச் கூறினமை கூறி சை, சுசீலை, சாபி, பத்திரை என ஐவ னர். தாசர் அரசனை அணுகி அரசனுக்குத் கைப்பட்டுக் கோவுலகத்திருப்பவை. தான் செய்த நன்மைகளைத் தெரிவித்து 5. இது முதலில் பிரம்மாவினால் சிருட் அரசன் கேட்டுக் கொண்டபடி பெருமா டிக்கப்பட்ட பசு, இது மார்த்தாண்டனை ளைத் தரிசிப்பித்துப் பக்தியுடனிருந்தனர். மணந்து பதினொரு உருத்திரர்களையும், சுாதை - 1. காசிபரின் பெண், உமோகணி, புண்யை, மாயை, மதுச்யோதை, சிவை, பத்ராங்கி, கந்திருவை என்னும் பெண் சீக்ரைஸரித்வரை, ஹிரண்யவர்ணை, சுப களைப் பெற்றவள் கை, கவ்யை, ப்ருச் சூதாவதி, அங்காவதி,
சுரதாசர் 704 சுரபி 7 . சாவர்ணி மனுவைக் காண்க . 2 . விராடன் முதற்றேவி குமார் சதா 8 . தன் ராஜ்யத்தைப் பகைவர் கொள்ள நீகன் சங்கன் வராகன் ஆதிவராக கேது . விட்டுச் சுமேதஸ் முனிவரால் தேவி உபா சாத்தின் தசாவஸ்தை - ( ) கொஞ்சம் சனையடைந்த சூர்யகுலத்தாசன் ஞாபகம் ( 2 ) இறந்தவர்களைக் கண்டு 9 . ஒரு அரசன் தான் ஒரு பிறப்பில் பேசுதல்போலிருத்தல் ( ) சித்தபிரமை கிளியாக விருந்து சிவாலயத்தை வலம் ( ) மேல்மூச்சு ( ரு ) விழித்தவிழி விழித் வந்த புண்ணியத்தால் மறுபிறப்பில் அரச தது போலிருத்தல் சு ) வேற்றுக்குரலுண் னானவன் . டாதல் ( ) தேசமுழுதும் எரிச்சல் ( ) 10 . ஜயத்ரதன் புத்திரன் . தாய் துச் தன் கையால் முகத்தைத் தடவிக்கொள் சளை . திக்விஜயத்திற்காக வரும் அர்ச் ளல் ( ) சரீரமுழுதும் வியர்த்த ல் ( ) சுனன் வரவைக் கேட்டு மரித்தவள் . ( பா . தேகத்தைவிட்டுப் பிராணநீக்கம் என்பன அஸ்வ . ) ( ஜீவரகூ ) 11 . சிந்து தேசத்தவன் அருச்சுநன் சுரத்திலுண்டாம் ஏழவிததோஷம் - சுரம் அச்வமேதக் குதிரைக்குப் பின் சென்ற உண்டான ஒன்பது நாள் வரை தருணசுரம் . போது எதிர்த்து துச்சளையால் சமாதானம் அக்காலத்தில் அபத்தியங்களால் வாதாதி செய்யப்பட்டவன் . ( பார் . அசு . ) கள் நாபியைப்பற்றி நாடியைக் குடிலப் சுரதாசர் - இவர் கூதிரிய குலத்தில் பிறந்து படுத்தி முகம் கண் நா எனும் உறுப்புக் பக்தியுடையவராய் அக்பர் அரசனிடத் களைச் சுருக்கி வெறித்த பார்வையை யுண் தில் உத்தியோகமேற்று மதுரைக்கு அதி டாக்கித் தோஷந்தரும் அவை அபத்திய காரியாக வந்து தன் திரவிய முழுதும் தோஷம் சங்கமதோஷம் விஷாதோ பாகவதர்க்குச் செலவு செய்து அது போ ஷம் விஷமசீததோஷம் ரக்தசிம்மகதோ தாமல் அரசன் செல்வத்தையும் செலவு ஷம் பீதஜிம்மகதோஷம் கிருஷ்ணசிம் செய்து ஒரு ஆலயங் கட்டுவித்திருக்கை மகதோஷம் என்பன . ( ஜீவ . ) யில் கண்டோர் சிலர் இவரிடத்துப் சுாத்துய்த்தல் - அரிய வழியிடத்தும் பரந்த பொறாமை கொண்டு அரசனிடத்துக் கூற ' காட்டின் கண்ணும் நோவு படாதபடி பசு அரசன் இவரைச் சிக்ஷிக்க வெண்ணிப் நிரையைச் செலுத்தியது . ( பு - வெ . ) பொக்கிஷத்துடன் இவரை அழைத்து சுரநடை - முதிர்ந்த பிணக்கமோங்கிய முற் வரச் சேவகரை விடுக்கையில் இவர் அவர் - றின மூங்கிலையுடைத்தாய் நிறைந்த இடத் களுக்கு வேண்டிய உபசாரஞ் செய்து - திலே தலைவியை இழந்த தலைவன் முறை பெட்டிகளில் கற்களை நிரப்பி அதில் யைச் சொல்லியது ( பு . வெ . பொது அரசனுக்கு நான் உனக்கு நன்மை செய் வியல் . ) தேனே யொழிய தீமை செய்திலேன் சுரநிந்தை - சேட்டைக்கு வருணனிடம் என வனரந்து அப்பெட்டியில் வைத்து பிறந்த பெண் அதர்மன் தங்கை . விடியுமுன் காடடைந்தனர் . சென்றோர் சுாபா - உக்ரசோன் பெண் சியாமகன் தாசரைக் காணாது பெட்டிகளை எடுத்து | தேவி . அரசன் முன் சென்றனர் . அரசன் பெட் சுரபி - 1 . காசிபர் மனைவி ; தக்ஷன் பெண் டியைத் திறந்து பார்த்து நிறைய மணிகள் மேனகை முதலிய அப்சாசுக்களையும் பசுக் இருக்கக்கண்டு அவர்மேல் பிழைகூறினீர் ' கள் எருமைகளையும் பெற்றவள் என்று கோபித்துத் தாசர் எங்கிருக்கினும் 2 . சரூபாவைக் காண்க . கொணர்க என்று கட்டளையிட அவ்வாறே 3 . சூர்யபுத்திரிகள் . தூதர் காட்டிற்சென்று தாசரைக் கண்டு ' 4 பசுக்கள் இவை சுநந்தை சுமன அரசன் அழைத்துவரச் கூறினமை கூறி சை சுசீலை சாபி பத்திரை என ஐவ னர் . தாசர் அரசனை அணுகி அரசனுக்குத் கைப்பட்டுக் கோவுலகத்திருப்பவை . தான் செய்த நன்மைகளைத் தெரிவித்து 5 . இது முதலில் பிரம்மாவினால் சிருட் அரசன் கேட்டுக் கொண்டபடி பெருமா டிக்கப்பட்ட பசு இது மார்த்தாண்டனை ளைத் தரிசிப்பித்துப் பக்தியுடனிருந்தனர் . மணந்து பதினொரு உருத்திரர்களையும் சுாதை - 1 . காசிபரின் பெண் உமோகணி புண்யை மாயை மதுச்யோதை சிவை பத்ராங்கி கந்திருவை என்னும் பெண் சீக்ரைஸரித்வரை ஹிரண்யவர்ணை சுப களைப் பெற்றவள் கை கவ்யை ப்ருச் சூதாவதி அங்காவதி