அபிதான சிந்தாமணி

| சுமுகன் 703 சுரதன் ரைச் சங்கரிக்க மலர்ந்த முகத்துடன் கபில சுயஞ்ஞன் -- 1. தசாதனுக்குப் புத்ரகாமே முனிவர்க்குத் தரிசனந் தந்ததால் பெற்ற ஷ்டி செய்வித்த ஒரு முனிவர். பெயர். 2. உசீநாதேசாதிபதி, இவன் யுத்தத் சுழகன் - 1. நாகன். இவன் இந்திரன் திற்குப் போகையில் பந்துக்கள் விசன சாரதியாகிய குணகேசியின் புத்திரியை முற யமன் அவர்களைத் தேற்றித் தவம் மணந்தவன். பா - உத்.) உபதேசித்சனன். 2. கருட புத்திரன், சுயமாள் - சுயஞ்ஞனுக்குத் தக்ஷணாதேவி 3. தருமபுகளைக் காண்க. யிடம் பிறந்த குமார். சுழகி - ஒரு தேவமாது. சுயுமாசிமன் - ஒரு ரிஷி. கோமகிமை யைப் சுழத்திராதேவி - மனோசயன் பாரி, பற்றிக் கபிலரிடம் சம்வாதம் செய்தவன். சுழந்து - வியாசர் மாணாக்கர், அதர்வண சுயோதன் - சூர்ய குலத் தாசன். இவன் வேதி. | உதவி நருமதை. சுழனை - தமனைக் காணசு. சுயோதனன் - 1. துரியோதனனுக்கு ஒரு சுழர்த்தி - வசிட்டன் மானஸபுத்திரன், பித் பெயர். ருக்களைக் காண்க. 2. சூர்யவம்சத்தரசருள் ஒருவன், குரு சுமேதஸ் - சுரதனென்னும் சூரிய குலத்தா மதையைப் பெண்டாகக் கொண்டு சுதர் சனுக்குத் தேவி ; உபாசனை கூறிய ருஷி. 'சனை யைப் பெண்ணாகப் பெற்றவன், சுமேதா - சீமந்தினியைக் காண்க. தரகம் - ஒரு நதி. சுமேரு - இது பரதகண்டத்தின் வடபாகத் சுபது - ஒரு வேடராசன், மாண்டவ்யாால் தில் துருவநக்ஷத்திரத்தை நோக்கிய மேரு ஞானமடைந்தவன். வின் சிகரம், மேருவின் வாற்பக்கம் சுாதரு - ஓர் அரசன், கழுகாசலத்தில் சுமேரு என்பர். இது பல தேவர்களின் - தவஞ்செய்து பாபம் நீங்கப் பெற்றவன். இருக்கை . சுரக்கிருது - விஸ்வாமித்திர புத்திரன். சுமைதாங்கி - (Orano) இது பலவகைப் சுாசை - 1. காச்யபர் தேவி, தக்ஷன் குமரி, படும். இது பெரும்பாரங்களைத் தூக்கு அரக்கரைப் பெற்றவள். தருமன் தேவி வது. இதற்குச் சக்கரம் சேர்த்து நகர்த்தி யெனவும் கூறுவர், பல இடங்களுக்குக் கொண்டுபோவர், 2. சுரேந்திரன் குமரி, மாயை. இதில் பலவகை உண்டு. 3. இவள், அநுமனது வலியறியும்படி சும்பநிசும்பர் - சுந்தோ பசுந்தரின் குமார், தேவர்களால் ஏவப்பட்ட தேவ ஸ்திரி, இவர்கள் பிரமனையெண்ணித் தவமியற்றி இவள், அரக்கி யுருவடைந்து அநுமன் வலிமைபெற்றுத் தேவர்களை வருத்தினர். இலங்கைக்குப் போம் வழியில் ஆகாயம் இவர்களைக் கௌரி தனது உடம்பிலிரு அளாவநின்று அநுமனைத் தடுத்தனள். ந்து கொளசிகிதேவியைச் சிட்டித்துக் அநுமன் இவள் வாயிற்புகுந்து உடலைக் கொலைபுரிவித்தனள். மோகினியின் கும கிழிக்கத் தொடங்குகையில் தன் உண்மை ரர் என்பர். கோபேந்திரகன்னிகையைக் யுருக்சாட்டி அநுமனை வாழ்த்தினவள். மோகிக்க வருவர்க்கொருவர் சண் சுாத கீர்த்தி - சத்துருக்கன் பாரி, குசத்து டையிட்டு மாண்டனர். (சிவமகாபுராணம்) | வன் பெண். | சும்ஷன் - பலியின் புத்ரன். இவனால் செம் சுாதசே நன் - நிதந்து வின் குமான், ஹம் என ஒரு பட்டணம் ஏற்படுத்தப் | சுரதபாண்டியன் - பராக்கிரமவாகுபாண்டி பட்ட து. யனுக்குக் குமான். சுயக்கியன் - ருசிப்பிரசாபதிக்கு ஆகுதி சுாதன் - 1 ஒரு யாதவவீரன். யிடத்துதித்த விஷ்ணுவினம்சம், பாரி '2. ஒன்பதாம் மன் வந்தாத்து இந்திரன், - தக்ஷிணாதேவி. இவளிடத்துச் சுயமாள் 3. (சூ). குணசன் குமரன், சகுணன் என்னும் தேவசணத்தைச் சரிப்பித்து குமாரன என்ப. மூவுலகங்களைக் காத்தார். (பாகவதம்.) 4. சென்னு குமான், இவன் குமரன் சுயசை-1. நந்திமாதேவர்க்குப் பாரி. மருத் விரேதன். தின் குமரி. 5. விதர்ப்ப தேசாதிபதியாகிய சிவே _ 2. மகாபவுமன் தேவி, இவள் புத்ரன் தன் தம்பி. இவன் குமான் சு தன்மா. அயு தானன். (பரா - ஆதி.) 6. நபாகனைக் காண்க.
| சுமுகன் 703 சுரதன் ரைச் சங்கரிக்க மலர்ந்த முகத்துடன் கபில சுயஞ்ஞன் - - 1 . தசாதனுக்குப் புத்ரகாமே முனிவர்க்குத் தரிசனந் தந்ததால் பெற்ற ஷ்டி செய்வித்த ஒரு முனிவர் . பெயர் . 2 . உசீநாதேசாதிபதி இவன் யுத்தத் சுழகன் - 1 . நாகன் . இவன் இந்திரன் திற்குப் போகையில் பந்துக்கள் விசன சாரதியாகிய குணகேசியின் புத்திரியை முற யமன் அவர்களைத் தேற்றித் தவம் மணந்தவன் . பா - உத் . ) உபதேசித்சனன் . 2 . கருட புத்திரன் சுயமாள் - சுயஞ்ஞனுக்குத் தக்ஷணாதேவி 3 . தருமபுகளைக் காண்க . யிடம் பிறந்த குமார் . சுழகி - ஒரு தேவமாது . சுயுமாசிமன் - ஒரு ரிஷி . கோமகிமை யைப் சுழத்திராதேவி - மனோசயன் பாரி பற்றிக் கபிலரிடம் சம்வாதம் செய்தவன் . சுழந்து - வியாசர் மாணாக்கர் அதர்வண சுயோதன் - சூர்ய குலத் தாசன் . இவன் வேதி . | உதவி நருமதை . சுழனை - தமனைக் காணசு . சுயோதனன் - 1 . துரியோதனனுக்கு ஒரு சுழர்த்தி - வசிட்டன் மானஸபுத்திரன் பித் பெயர் . ருக்களைக் காண்க . 2 . சூர்யவம்சத்தரசருள் ஒருவன் குரு சுமேதஸ் - சுரதனென்னும் சூரிய குலத்தா மதையைப் பெண்டாகக் கொண்டு சுதர் சனுக்குத் தேவி ; உபாசனை கூறிய ருஷி . ' சனை யைப் பெண்ணாகப் பெற்றவன் சுமேதா - சீமந்தினியைக் காண்க . தரகம் - ஒரு நதி . சுமேரு - இது பரதகண்டத்தின் வடபாகத் சுபது - ஒரு வேடராசன் மாண்டவ்யாால் தில் துருவநக்ஷத்திரத்தை நோக்கிய மேரு ஞானமடைந்தவன் . வின் சிகரம் மேருவின் வாற்பக்கம் சுாதரு - ஓர் அரசன் கழுகாசலத்தில் சுமேரு என்பர் . இது பல தேவர்களின் - தவஞ்செய்து பாபம் நீங்கப் பெற்றவன் . இருக்கை . சுரக்கிருது - விஸ்வாமித்திர புத்திரன் . சுமைதாங்கி - ( Orano ) இது பலவகைப் சுாசை - 1 . காச்யபர் தேவி தக்ஷன் குமரி படும் . இது பெரும்பாரங்களைத் தூக்கு அரக்கரைப் பெற்றவள் . தருமன் தேவி வது . இதற்குச் சக்கரம் சேர்த்து நகர்த்தி யெனவும் கூறுவர் பல இடங்களுக்குக் கொண்டுபோவர் 2 . சுரேந்திரன் குமரி மாயை . இதில் பலவகை உண்டு . 3 . இவள் அநுமனது வலியறியும்படி சும்பநிசும்பர் - சுந்தோ பசுந்தரின் குமார் தேவர்களால் ஏவப்பட்ட தேவ ஸ்திரி இவர்கள் பிரமனையெண்ணித் தவமியற்றி இவள் அரக்கி யுருவடைந்து அநுமன் வலிமைபெற்றுத் தேவர்களை வருத்தினர் . இலங்கைக்குப் போம் வழியில் ஆகாயம் இவர்களைக் கௌரி தனது உடம்பிலிரு அளாவநின்று அநுமனைத் தடுத்தனள் . ந்து கொளசிகிதேவியைச் சிட்டித்துக் அநுமன் இவள் வாயிற்புகுந்து உடலைக் கொலைபுரிவித்தனள் . மோகினியின் கும கிழிக்கத் தொடங்குகையில் தன் உண்மை ரர் என்பர் . கோபேந்திரகன்னிகையைக் யுருக்சாட்டி அநுமனை வாழ்த்தினவள் . மோகிக்க வருவர்க்கொருவர் சண் சுாத கீர்த்தி - சத்துருக்கன் பாரி குசத்து டையிட்டு மாண்டனர் . ( சிவமகாபுராணம் ) | வன் பெண் . | சும்ஷன் - பலியின் புத்ரன் . இவனால் செம் சுாதசே நன் - நிதந்து வின் குமான் ஹம் என ஒரு பட்டணம் ஏற்படுத்தப் | சுரதபாண்டியன் - பராக்கிரமவாகுபாண்டி பட்ட து . யனுக்குக் குமான் . சுயக்கியன் - ருசிப்பிரசாபதிக்கு ஆகுதி சுாதன் - 1 ஒரு யாதவவீரன் . யிடத்துதித்த விஷ்ணுவினம்சம் பாரி ' 2 . ஒன்பதாம் மன் வந்தாத்து இந்திரன் - தக்ஷிணாதேவி . இவளிடத்துச் சுயமாள் 3 . ( சூ ) . குணசன் குமரன் சகுணன் என்னும் தேவசணத்தைச் சரிப்பித்து குமாரன என்ப . மூவுலகங்களைக் காத்தார் . ( பாகவதம் . ) 4 . சென்னு குமான் இவன் குமரன் சுயசை - 1 . நந்திமாதேவர்க்குப் பாரி . மருத் விரேதன் . தின் குமரி . 5 . விதர்ப்ப தேசாதிபதியாகிய சிவே _ 2 . மகாபவுமன் தேவி இவள் புத்ரன் தன் தம்பி . இவன் குமான் சு தன்மா . அயு தானன் . ( பரா - ஆதி . ) 6 . நபாகனைக் காண்க .