அபிதான சிந்தாமணி

சுமதன் 701 சுமனன் குமரன். | டியது. இவர்களின் சித்தாந்தப்படி சரீர என் மாமன் முதலியோரும் கணவனும் மும் ஆத்மாவும் மோஷத்தை யடையும். | செய்த சிவபூசாபலமென்று கூறியவள், சுமதன் - விச்வாமித்திரன் குமரன். (சிவமகாபுராணம்.) சுமதி - 1. பரதனுக்குப் பஞ்சசேநியிடம் 22. விஷ்ணுயச்சின் பாரியை. உதித்த குமார், தேவி துருவசேனை, கும 23. மகா தபதியின் தேவி. ரன் தேவ தாசித். 24. திடமதியைக் காண்க. 2. நிருகன் புத்திரன், இக்ஷவாகுவம்சம். 25. சகல வேதசாஸ்திரமறிந்த ஒரு 3. (சூ) சோமதத் தன் குமான். தத்வஞானி, பிதாவிற்கு ஞானம் உபதே 4. சகரன் பாரி, குமார் (சு0000) பெ சித்தவன். யர், அரிஷ்டநேமியின் பெண். சுமதி தீர்த்தங்கார் - இவர் ஐந்தாவது சைா 5. (சங்.) துஷ்டியந் தன் தந்தை . தீர்த்தங்கரர். இவர் சாகே தபுரத்தில் இக்ஷ 6. விசாலன் மருமகன். வாகுவம்சத்தில் மேகரதருக்குச் சுமங்கலா 7. சுரமஞ்சரியின் தாய், தேவியிடம் கிருதயுகம், சித்திரை மாதம் 8. சுபாரிசுவன் குமரன், இவன் கும| பூர்வபக்ஷ ஏகாதசி, மாநகூத்திரத்தில் அவ ரன் சந்ததிமான். | தரித்தவர். உன்ன தம் (ங 00) வில், கனக 9. (பிர.) திடசேநன் குமரன். இவன் வர்ணம், (0) லக்ஷம் பூர்வம் ஆயுஷ்யம், குமான் பலன். கண தார்சமரர் முதல் (ககசு) பெயர்கள். 10. விசாலைநகர்க் கரசன். காகுத்தன் சுமத்திரன் - விருஷணி குமரன், இவன் புதல்வன். இராமலக்ஷமணரை யெதிர் குமாரன் யு தாசித். கொண்டு தங்கிப்போக வேண்டியவன். சுமத்திரை - தசாதற்குத் தேவி, இலக்கு 11. மதிசாரன் குமரன். 'வனையும் சத்துருக்கனையும் பெற்றவள், 12. இடபன் புத்திரனாகிய பா தன் சுமந்தன் - 1. வியாஸர் மாணாக்கரில் ஒரு வன், சைமினியின் குமரன். 13. ஓர் அரசன், திருவல்லிக்கேணி '_ 2. குந்திபோசன் குமான். க்ஷேத்திரத்தில் திருமாலருள் பெற்றுப் சுமந்திரி - சடியின் முதல் மந்திரி. (சூளா.) பிரம உற்சவாதிகள் நடத்தியவன். சுமந்தியன்-1. சூர்யகுலத்தரசருக்கு மந்திரி. 14. ஒரு வேதியன், ஒழுக்கம் நீங்கிக் 2. சந்து என்னும் புரூரவன் வம்சத்த கள் விற்ற பொருளால் தாம்பூலம் சிவால வன் குமான். யத்திற்குச் சமர்ப்பித்து மறுபிறப்பில் நற் 3. கலியின் சகோதரர், பாரியை மா குலத்துதித்து நற்கதியடைந்தவன். லினி, குமரன் சாசன், 15. பிருகுவின் சந்ததியான், 4. பொருள்களின் வரவு செலவுத் தொ '16. விடூர தன் குமார் குசம்பனால் சிறை) ழிலில் நல்ல பயிற்சி வாய்ந்தவன் (சுக்-மீ.) ப்பட்டு வத்சந்திரனால் விடுபட்டவர். சுமந்திது - உன்முகனுக்குப் பிரீ தகேசியிட 17. ஒரு தூர்த்தவேதியன், இவனுடல் முதித்த குமரன், பாரி சுநிதை, மேலைச்சிகம்பாக்காஞ்சிந்தியில் வீழ முத்தி சுமந்து -1. சயமுனி குமார், இவரது கும யடைந்தவன். பர் சுதனுவர். '18. சிங்கவருமனைக் காண்க, '2. ருஷிகளுக்குப் பவிஷயத் புராணம் 19. இவன் எச்சதேவன் என்னும் கூறிய முனிவர். வேதியன் குமரன், இவன் வருணாச்சிரமம் சுமனஸ் -1. மதுவின் பாரி. நீத்துக் குறவருடன் கூடிக் கள்ளனாய் 2. உல்முகன் குமான், தாய் நட்வலை, வேதியனைக் கொன்று பிரமகத்தி பற் - 3. அரியச்வன்குமான், இவன் குமான் றத் துருவாசர் சொற்படி சேதுஸ்நானஞ் திரிதன்வன்; சம்பூதிக்கு ஒரு பெயர். செய்து புனிதனானவன். '4, இவன் ஒரு அரசன், இவனுக்குக் 20. தடாதகைப்பிராட்டியாரின் மந்திரி, காசியில் சிவாலயத்து அபிஷேக தொட் 21. இவள் பூஷணன் தேவி. இவளும் டியிலிருந்த தவளை குமானாகப் பிறந்து இவள் கணவனும் சுவர்க்கபோகம் அனு அரசாண்டது. பவித்துக்கொண் டிருக்கையில் செல்வப் சுமனன் - 1. ஓர் அசுரன். பெருக்கைக் கண்டு கௌ தமியென்பவள் 2. ஒரு ராஜரிஷி. இச்செல்வத்திற்குக் காரணமென்னவென 3. ஒரு வேடராஜன்.
சுமதன் 701 சுமனன் குமரன் . | டியது . இவர்களின் சித்தாந்தப்படி சரீர என் மாமன் முதலியோரும் கணவனும் மும் ஆத்மாவும் மோஷத்தை யடையும் . | செய்த சிவபூசாபலமென்று கூறியவள் சுமதன் - விச்வாமித்திரன் குமரன் . ( சிவமகாபுராணம் . ) சுமதி - 1 . பரதனுக்குப் பஞ்சசேநியிடம் 22 . விஷ்ணுயச்சின் பாரியை . உதித்த குமார் தேவி துருவசேனை கும 23 . மகா தபதியின் தேவி . ரன் தேவ தாசித் . 24 . திடமதியைக் காண்க . 2 . நிருகன் புத்திரன் இக்ஷவாகுவம்சம் . 25 . சகல வேதசாஸ்திரமறிந்த ஒரு 3 . ( சூ ) சோமதத் தன் குமான் . தத்வஞானி பிதாவிற்கு ஞானம் உபதே 4 . சகரன் பாரி குமார் ( சு0000 ) பெ சித்தவன் . யர் அரிஷ்டநேமியின் பெண் . சுமதி தீர்த்தங்கார் - இவர் ஐந்தாவது சைா 5 . ( சங் . ) துஷ்டியந் தன் தந்தை . தீர்த்தங்கரர் . இவர் சாகே தபுரத்தில் இக்ஷ 6 . விசாலன் மருமகன் . வாகுவம்சத்தில் மேகரதருக்குச் சுமங்கலா 7 . சுரமஞ்சரியின் தாய் தேவியிடம் கிருதயுகம் சித்திரை மாதம் 8 . சுபாரிசுவன் குமரன் இவன் கும | பூர்வபக்ஷ ஏகாதசி மாநகூத்திரத்தில் அவ ரன் சந்ததிமான் . | தரித்தவர் . உன்ன தம் ( 00 ) வில் கனக 9 . ( பிர . ) திடசேநன் குமரன் . இவன் வர்ணம் ( 0 ) லக்ஷம் பூர்வம் ஆயுஷ்யம் குமான் பலன் . கண தார்சமரர் முதல் ( ககசு ) பெயர்கள் . 10 . விசாலைநகர்க் கரசன் . காகுத்தன் சுமத்திரன் - விருஷணி குமரன் இவன் புதல்வன் . இராமலக்ஷமணரை யெதிர் குமாரன் யு தாசித் . கொண்டு தங்கிப்போக வேண்டியவன் . சுமத்திரை - தசாதற்குத் தேவி இலக்கு 11 . மதிசாரன் குமரன் . ' வனையும் சத்துருக்கனையும் பெற்றவள் 12 . இடபன் புத்திரனாகிய பா தன் சுமந்தன் - 1 . வியாஸர் மாணாக்கரில் ஒரு வன் சைமினியின் குமரன் . 13 . ஓர் அரசன் திருவல்லிக்கேணி ' _ 2 . குந்திபோசன் குமான் . க்ஷேத்திரத்தில் திருமாலருள் பெற்றுப் சுமந்திரி - சடியின் முதல் மந்திரி . ( சூளா . ) பிரம உற்சவாதிகள் நடத்தியவன் . சுமந்தியன் - 1 . சூர்யகுலத்தரசருக்கு மந்திரி . 14 . ஒரு வேதியன் ஒழுக்கம் நீங்கிக் 2 . சந்து என்னும் புரூரவன் வம்சத்த கள் விற்ற பொருளால் தாம்பூலம் சிவால வன் குமான் . யத்திற்குச் சமர்ப்பித்து மறுபிறப்பில் நற் 3 . கலியின் சகோதரர் பாரியை மா குலத்துதித்து நற்கதியடைந்தவன் . லினி குமரன் சாசன் 15 . பிருகுவின் சந்ததியான் 4 . பொருள்களின் வரவு செலவுத் தொ ' 16 . விடூர தன் குமார் குசம்பனால் சிறை ) ழிலில் நல்ல பயிற்சி வாய்ந்தவன் ( சுக் - மீ . ) ப்பட்டு வத்சந்திரனால் விடுபட்டவர் . சுமந்திது - உன்முகனுக்குப் பிரீ தகேசியிட 17 . ஒரு தூர்த்தவேதியன் இவனுடல் முதித்த குமரன் பாரி சுநிதை மேலைச்சிகம்பாக்காஞ்சிந்தியில் வீழ முத்தி சுமந்து - 1 . சயமுனி குமார் இவரது கும யடைந்தவன் . பர் சுதனுவர் . ' 18 . சிங்கவருமனைக் காண்க ' 2 . ருஷிகளுக்குப் பவிஷயத் புராணம் 19 . இவன் எச்சதேவன் என்னும் கூறிய முனிவர் . வேதியன் குமரன் இவன் வருணாச்சிரமம் சுமனஸ் - 1 . மதுவின் பாரி . நீத்துக் குறவருடன் கூடிக் கள்ளனாய் 2 . உல்முகன் குமான் தாய் நட்வலை வேதியனைக் கொன்று பிரமகத்தி பற் - 3 . அரியச்வன்குமான் இவன் குமான் றத் துருவாசர் சொற்படி சேதுஸ்நானஞ் திரிதன்வன் ; சம்பூதிக்கு ஒரு பெயர் . செய்து புனிதனானவன் . ' 4 இவன் ஒரு அரசன் இவனுக்குக் 20 . தடாதகைப்பிராட்டியாரின் மந்திரி காசியில் சிவாலயத்து அபிஷேக தொட் 21 . இவள் பூஷணன் தேவி . இவளும் டியிலிருந்த தவளை குமானாகப் பிறந்து இவள் கணவனும் சுவர்க்கபோகம் அனு அரசாண்டது . பவித்துக்கொண் டிருக்கையில் செல்வப் சுமனன் - 1 . ஓர் அசுரன் . பெருக்கைக் கண்டு கௌ தமியென்பவள் 2 . ஒரு ராஜரிஷி . இச்செல்வத்திற்குக் காரணமென்னவென 3 . ஒரு வேடராஜன் .