அபிதான சிந்தாமணி

சுப்பிரதீபம் 700 சுமட்ரா யிட்டு யானை யாகச் சபிக்கப்பட்டுக் கருட சுப்ரமண்யழனிவர் - 1. இவர் திருவாவடு னால் (க்ஷிக்கப்பட்டவன், துறை நமச்சிவாய தேசிகர் பரம்பரையில் 2. ஆத்ரேயருஷியின் அருளால் தூர்ஜ அம்பலவாண தேசிகர்க்குப் புத்திரர் திரு யன் சுப்ரதீகன் எனும் குமார்களைப் பெற் ஆவினன்குடி அந்தாதி இயற்றியவர். றுச் சித்ரகூடஞ் சென்று தவமேற்கொ '2. தொண்டை மண்டலத்துத் தொட்டிக் ண்ட அரசன். (வராஹ புராணம்) கலை யெனும் கிராமத்தவர். சைவவேளா சுப்பிரதீபம் - பகதத் தனது யானை. ளர் சிவஞான முனிவர்க்கு மாணவர். சுப்பிரதீபன் -1. சயிந்தவன் குமரன், தச் இலக்கிய இலக்கணங்களில் வல்லவர், இவ சளையால் அருச்சுநனிடத்தில் அடைக்கல ரியற்றிய தூல்கள் துறைசைக் கோவை, மாக விடப்பட்டவன். கலைசைச்சிலேடை வெண்பா, நலைசைக் 2. சண்முகசேநா வீரன் கோவை, தணிகை விருத்தம், கேசவப் 3. ஒரு வேதியன், இவனிடம் யோகா பெருமாளிரட்டைமணிமாலை. சுப்பிரமண் ங்கனென்னு மறையவன் பிக்ஷைக்குவா, யர் திருவிருத்தம் பாடிக் குஷ்டரோகிக் இவன் மறுத்தலால் பிள்ளைகளும் கோபித் கும், திருத்தணிகை விருத்தம் பாடிக் குரு தனர். இதனால் யோகாங்கன் நீ உருத்தி டனுக்கும் கொடுத்து ஓதச்செய்து சோக ராக்ஷம் அணியாதவன் எனத் திரும்பச் நிவர்த்தி செய்வித்தவர். சுப்பிர தீபன் நானிவ்விடமிருந்து கற்பக சுப்பிரமண்ய மூர்த்தங்களாவன - ஞான மலர் வருவிப்பேன் நீ செய்வையோ என சந்திரர், ஸ்கந்தர், குமாரர், மயூரவாகனர் யோகாங்கன், தன்னிடம் உருத்திராக்ஷ கஜாரூடர், பிரமாசாஸ் தர், பாலசுப்பிர மணிந்திருந்த ஒரு பூனையைச் சுவர்க்க மணியர், வள்ளிசமேதர், கார்த்திகேயர், மனுப்பிக் கற்பகமலரை வருவித்தனன், ஷண்முகர், தேவசேனாபதி, சேனாபதி, சுப்பிரதீபக்கவிராயர் - இவர் கருமார் 'கிரௌஞ்சாரி, சாவணோற்பவர், சூராரி, கூளப்ப நாயகன் காதல் இவராற் செய்யப் தாருகாரி, பட்டது. இவர் சிவகங்கைச் சமீனைச் சுப்பிரயச்சு - ஓர் அரசன், பிரமகத்தி சார்ந்த பழையனூரையடுத்த கொழுனை யால் துன்புற்றுச் சநார்த்தனமென்னுந் யென்னும் ஊரினர் என்பர். பலபட்டரை தலமடைந்து விஷ்ணு மூர்த்தியை யர்ச் சொக்கநாதப் புலவரைக் காண்க. சாவதாரமாகக்கண்டு தரிசித்துத் தழுவிப் சுப்பிரபாவை - 1. அட்டகோண மகருஷி பிரமகத்தி போக்கிக்கொண்டவன். யின் தேவி. | சுப்பிரியன் - 1. தாருகனைக் காண்க. 2. வதான்யருஷியின் பெண். 2 குசுமையைக் காண்க. சுப்பிரபை - பாகனைக் காண்க. சுப்பிரியை - அரிஷ்டன் புத்திரி, ஒரு அப் சுப்பிரமண்யர் - 1 குமாரசுவாமிக்கு ஒரு பெயர். | சரசு. சுப்பிரமண்யர் பிரதானத்தலங்களாவன- சுப்பவிருத்தன் - சௌவீர தேசாதிபதியா - (சு) திருப்பரங்குன்று, திருச்சீரலைவாய் கிய ஜயத்ரதன் உடன் பிறந்தவன். திருவாவினன்குடி, திருவேரகம், குன்று சுப்ராஜன் - சூரியனோடு செல்லும் கந்த தோறாடல், சோலைமலை. கணத்தவன். (பா - சல்.) சுப்பிரமண்ய தீக்ஷிதர் - இவர் ஆழ்வார் சுப்ராட் - வைவச் சுதமது புத்திரன். திருநகரியென்னும் திருக்குருகூரிலிருந்த சுப்பையர் - வீரசைவர் - திருவோக புரா வைதிகவேதியர், சனகசபாபதி ஐயரிடம் ணம் பாடிய புலவர். வட நூல்கற்று வல்லவராய்ச் சுவாமிநாத சுப்பிரயோகை - சையகிரியி லுற்பத்தி தேசிகரின் வேண்டுகோளின்படி தமிழ்ப் யாகித் தென்புறமாகப் பாயும் ஒரு நதி. பிரயோகவிவேகஞ் செய்தவர். (பிரயோக.) - சுப்பிரன்-1. ஓர் அரசன், தேவி குண்டை . சுப்பிரமண்யதேசிகர்-இவர் சைவவேளா ' 2. குமாரசுவாமியின் சேநாவீரன். ளர், தமிழ்த் தண்டியலங்காரத்திற்கு சுமங்கலை - சுமதி தீர்த்தங்கரின் தாய். உரை யியற்றியவர். இவராற் செய்யப் சுமட்டா - மதம் (Sumatra) இவர்கள் சூரிய பட்ட நூல் இந்திரவிமானமாலை. சந்திரர்களை ஆராதிப்பர். இவர்கள் எல் சுப்பிரமண்ய புலவன் - ஒரு தமிழ்க்கவி, லாக் காரியங்களுக்கும் பக்ஷி சகுனம் பார்ப் சுப்பிரமண்யன் எனும் சிற்றாசன் மீது கவி பர், கலியாணஞ் செய்து கொள்பவன் சத் பாடிப் பரிசுபெற்றவன். (தனிப்பாடல்.) திருவின் சிரசைப் பரியமாக வைக்கவேண்
சுப்பிரதீபம் 700 சுமட்ரா யிட்டு யானை யாகச் சபிக்கப்பட்டுக் கருட சுப்ரமண்யழனிவர் - 1 . இவர் திருவாவடு னால் ( க்ஷிக்கப்பட்டவன் துறை நமச்சிவாய தேசிகர் பரம்பரையில் 2 . ஆத்ரேயருஷியின் அருளால் தூர்ஜ அம்பலவாண தேசிகர்க்குப் புத்திரர் திரு யன் சுப்ரதீகன் எனும் குமார்களைப் பெற் ஆவினன்குடி அந்தாதி இயற்றியவர் . றுச் சித்ரகூடஞ் சென்று தவமேற்கொ ' 2 . தொண்டை மண்டலத்துத் தொட்டிக் ண்ட அரசன் . ( வராஹ புராணம் ) கலை யெனும் கிராமத்தவர் . சைவவேளா சுப்பிரதீபம் - பகதத் தனது யானை . ளர் சிவஞான முனிவர்க்கு மாணவர் . சுப்பிரதீபன் - 1 . சயிந்தவன் குமரன் தச் இலக்கிய இலக்கணங்களில் வல்லவர் இவ சளையால் அருச்சுநனிடத்தில் அடைக்கல ரியற்றிய தூல்கள் துறைசைக் கோவை மாக விடப்பட்டவன் . கலைசைச்சிலேடை வெண்பா நலைசைக் 2 . சண்முகசேநா வீரன் கோவை தணிகை விருத்தம் கேசவப் 3 . ஒரு வேதியன் இவனிடம் யோகா பெருமாளிரட்டைமணிமாலை . சுப்பிரமண் ங்கனென்னு மறையவன் பிக்ஷைக்குவா யர் திருவிருத்தம் பாடிக் குஷ்டரோகிக் இவன் மறுத்தலால் பிள்ளைகளும் கோபித் கும் திருத்தணிகை விருத்தம் பாடிக் குரு தனர் . இதனால் யோகாங்கன் நீ உருத்தி டனுக்கும் கொடுத்து ஓதச்செய்து சோக ராக்ஷம் அணியாதவன் எனத் திரும்பச் நிவர்த்தி செய்வித்தவர் . சுப்பிர தீபன் நானிவ்விடமிருந்து கற்பக சுப்பிரமண்ய மூர்த்தங்களாவன - ஞான மலர் வருவிப்பேன் நீ செய்வையோ என சந்திரர் ஸ்கந்தர் குமாரர் மயூரவாகனர் யோகாங்கன் தன்னிடம் உருத்திராக்ஷ கஜாரூடர் பிரமாசாஸ் தர் பாலசுப்பிர மணிந்திருந்த ஒரு பூனையைச் சுவர்க்க மணியர் வள்ளிசமேதர் கார்த்திகேயர் மனுப்பிக் கற்பகமலரை வருவித்தனன் ஷண்முகர் தேவசேனாபதி சேனாபதி சுப்பிரதீபக்கவிராயர் - இவர் கருமார் ' கிரௌஞ்சாரி சாவணோற்பவர் சூராரி கூளப்ப நாயகன் காதல் இவராற் செய்யப் தாருகாரி பட்டது . இவர் சிவகங்கைச் சமீனைச் சுப்பிரயச்சு - ஓர் அரசன் பிரமகத்தி சார்ந்த பழையனூரையடுத்த கொழுனை யால் துன்புற்றுச் சநார்த்தனமென்னுந் யென்னும் ஊரினர் என்பர் . பலபட்டரை தலமடைந்து விஷ்ணு மூர்த்தியை யர்ச் சொக்கநாதப் புலவரைக் காண்க . சாவதாரமாகக்கண்டு தரிசித்துத் தழுவிப் சுப்பிரபாவை - 1 . அட்டகோண மகருஷி பிரமகத்தி போக்கிக்கொண்டவன் . யின் தேவி . | சுப்பிரியன் - 1 . தாருகனைக் காண்க . 2 . வதான்யருஷியின் பெண் . 2 குசுமையைக் காண்க . சுப்பிரபை - பாகனைக் காண்க . சுப்பிரியை - அரிஷ்டன் புத்திரி ஒரு அப் சுப்பிரமண்யர் - 1 குமாரசுவாமிக்கு ஒரு பெயர் . | சரசு . சுப்பிரமண்யர் பிரதானத்தலங்களாவன - சுப்பவிருத்தன் - சௌவீர தேசாதிபதியா - ( சு ) திருப்பரங்குன்று திருச்சீரலைவாய் கிய ஜயத்ரதன் உடன் பிறந்தவன் . திருவாவினன்குடி திருவேரகம் குன்று சுப்ராஜன் - சூரியனோடு செல்லும் கந்த தோறாடல் சோலைமலை . கணத்தவன் . ( பா - சல் . ) சுப்பிரமண்ய தீக்ஷிதர் - இவர் ஆழ்வார் சுப்ராட் - வைவச் சுதமது புத்திரன் . திருநகரியென்னும் திருக்குருகூரிலிருந்த சுப்பையர் - வீரசைவர் - திருவோக புரா வைதிகவேதியர் சனகசபாபதி ஐயரிடம் ணம் பாடிய புலவர் . வட நூல்கற்று வல்லவராய்ச் சுவாமிநாத சுப்பிரயோகை - சையகிரியி லுற்பத்தி தேசிகரின் வேண்டுகோளின்படி தமிழ்ப் யாகித் தென்புறமாகப் பாயும் ஒரு நதி . பிரயோகவிவேகஞ் செய்தவர் . ( பிரயோக . ) - சுப்பிரன் - 1 . ஓர் அரசன் தேவி குண்டை . சுப்பிரமண்யதேசிகர் - இவர் சைவவேளா ' 2 . குமாரசுவாமியின் சேநாவீரன் . ளர் தமிழ்த் தண்டியலங்காரத்திற்கு சுமங்கலை - சுமதி தீர்த்தங்கரின் தாய் . உரை யியற்றியவர் . இவராற் செய்யப் சுமட்டா - மதம் ( Sumatra ) இவர்கள் சூரிய பட்ட நூல் இந்திரவிமானமாலை . சந்திரர்களை ஆராதிப்பர் . இவர்கள் எல் சுப்பிரமண்ய புலவன் - ஒரு தமிழ்க்கவி லாக் காரியங்களுக்கும் பக்ஷி சகுனம் பார்ப் சுப்பிரமண்யன் எனும் சிற்றாசன் மீது கவி பர் கலியாணஞ் செய்து கொள்பவன் சத் பாடிப் பரிசுபெற்றவன் . ( தனிப்பாடல் . ) திருவின் சிரசைப் பரியமாக வைக்கவேண்