அபிதான சிந்தாமணி

சுபாசுபகிரகங்கள் 699 சுப்பிரதிகன் யஞ் செய்யக்கூடாது. சுக்சாஸ் தமனத் 3. சம்பாதியின் குமான். (கழுகு) இரா திலும் பிரதிஷ்டை முதலிய செய்யக் வணன் சீதையை இலங்கைக்குக் கொண்டு கூடாது. பகலில் கர்ப்பா தானமும், இர போங்கால் இரையெனப் பறந்து இரா வில் வாஸ்து கார்யமும் செய்யக்கூடாது' வணனுடன் போர் செய்யப் போகையில் இராசிகளில் ஸ்தியராசி உத்தமம்; உபய அவன் வேண்டுகோளால் விட்டு அச்செய் ராசி மத்திமம்; சரராசி நீக்கத்தக்கது; சுப தியைத் தந்தைக் கறிவித்தவன், ராசி குருவுடன்கூடில் நலம் ; குரு, சுக்ர சுபாரிசுவதீர்த்தங்கரர் - இவர், ஏழாவது உதயங்கள் சிறந்தன. குரு, சுக்ர, புதக் சைந் தீர்த்தங்கரர், இக்ஷவாகு வம்சத்தவர். கிரகங்களின் உதயம் முறையே பிராம் பட்டணம் வாரணாசி, தந்தை சுப்பிரதிஷ் மண, க்ஷத்ரிய, வைசிய, சூத்திரர்களுக்குச் டர், தாய் பிரத்தியுஷேணை. இவர் ஆனி சிறந்தது. இடப்பலன் (கூ, சு, யக) ஆவது மாதம் சுக்லபக்ஷத் துவாதசி, விசாகநக்ஷத் இடங்களில் இரவில் பாபிகளாயினும் சுபர் திரத்தில் அவதரித்தவர். இவர் உன்ன கள் தான். சுடர்கள் (கஉ ) வது இடந்தவிர தம் (200) வில், மாகதவர்ணம். ஆயுஷ் மற்றெவ்விட மிருக்கினும் சுபர்களே, யம் இருபது நூறாயிரம் கண தார் பல கேந்திரத்தில் பாபிகள் சீக்கத்தக்கவர்கள். நாமர் முதலாகிய தொண்ணூற்றைவர், சுபர்கள் சிறந்தவர்கள். (க, எ)வது வீட் | சுபார்சுவகன் - (சூ.) கிருதாயு குமரன், டிலும் இரண்டாமிடத்திலும் இருக்குஞ் சுபாலன் - கட்கதான் குமான். இவன் சந்திரன் சுபனாகக் கொள்ள வேண்டும். குமரன் எதாகரன். கோசாரபலன் கோசாரத்தை யடைந்தி சுபாவத்துக்குக் கெடுதிகளின் குறிகள் - ருக்கிற ஐந்தையும் நீக்கவேண்டும். குரூர பசியின்மை , ஆறாப்பசி, இரைக்குடலில் நக்ஷத்ரம், பிரமதண்டம், தூமகேதுவினி 5லி, பசிக்கெடுதி, தாசமின்மை , விழுங்க ன்று விடப்பட்டது, கிரகணத்தோடு கூடி லில் வருத்தம், மலச்சிக்கல், மலத் தளர்ச்சி, யது, கிரகணத்தால் அபேக்ஷிக்கப்பட்டது, சுபாவத்திற்கு விரோதமான வயிற்றுக் வேதைநக்ஷத்ரம், வ்யதிபாதம், சூலம், வஜ் கழிச்சல், அதிக வியர்வை , சளி கக்கல், ரம், விஷ்கம்பம், பரிகம், கண்டம், வைத் ருதி, ஹர்ஷணம், அதிகண்டம், அஸ்தங் அதிக வாய்ச்சுரப்பு, சுபாவத்திற்கு விரோ கதநக்ஷத்ரம், ஷடசிதிமுகயோகம், சூன்ய தமான மூத்திரம், மாசம், கிரகங்களால் பின்னப்பட்டது, சுபாக்ஷணன் - (சூ.) சுவர்சாயுசு குமரன். தக்கவாரம், கிரகதோஷமுள்ள ஜ்வாலா சுபு - கம்சன் தம்பி. சுபுத்தன் - சாந்திகனைக் காண்க. நக்ஷத்ரம், திதி, நக்ஷத்திர, மாச, வருஷ, சுபுத்தி - பிடக நூல்வழித் தொடராது சிவ அயனங்களின் முடிவையும், அதிமாசத் பூசை மேற்கொண்டு திரிபுரத்தையாண்ட தையும் விடல்வேண்டும். வாஸ்து சாந்தி அரசன், யஜமானனுக்கு அனுகூல நக்ஷத்திரத்தில் சுபை - சுபலன் புத்ரி, பகலில் செய்தல்வேண்டும். (ஸ்ரீகாமிகம்.) சுபோதர் - சைவசித்தாந்த பத்ததிசெய்த சுபாசுபகிரகங்கள் - புதனும் பிரகஸ்பதி ஆசாரியருள் ஒருவர். யும், பூர்வபக்ஷ சந்திரனும், சுக்ரனும் சுப | சுப்தனள் - மால்யவந்தன் குமரன், கிரகங்கள். ஆதித்தன், செவ்வாய், சநி, சுப்பிரதாகம் - 1, திக்கசத்துள் ஒன்று, அபரபக்ஷ சந்திரன், இராகு கேது ஆதித்த - 2. ஒரு வெள்ளை யானை, பகதத்தனுக் னுடன் கூடிய புதன் பாபக்ரகங்கள். சந் குரியது. | திரனும், புதனும் சிலநாள் சுபக்ரகம், சில சுப்பிரதாபன் - புண்ணியபுஞ்சனைக் காண்க. நாள் பாபக்ரகமுமா தலால் மத்திம கிரக சுப்பிரதிகன் - (சூ.) பிரதிகாசுவன் குமான். மென்பது சிலர் பக்ஷம். (விதான மாலை.) | சுப்பிர நிஷ்டர் - ஒரு விஷ்ணுபடர். சுபாநனை - சிவசன்மாவைக் காண்க, சுப்பிரதிஷ்டமகாராசர் - சுபார்சுவ தீர்த் சுபாரிசுவம் - பரத கண்டத்தின் கிழக்கிலு - தங்கரருக்குத் தந்தை. தேவி பிரத்தியு ள்ள மலை. சுபாரிசுவன் -1. திருடநேமியின் குமரன், ஷேண, (சைநா.) | இவன் குமரன் சுமதி. சுப்பிரதீகம் - ஈசான்ய திகிலுள்ள யானை. 2. இலங்கையின் தெற்கு வாயிற் சேனை சுப்பிரதீகன் -1. பதுரார்ச்சிதத்திற்காக த்தலைவன், அங்கதனா லி றந்தான். அண்ணனாகிய விபாவசுவுடன் சண்டை 40 CV.
சுபாசுபகிரகங்கள் 699 சுப்பிரதிகன் யஞ் செய்யக்கூடாது . சுக்சாஸ் தமனத் 3 . சம்பாதியின் குமான் . ( கழுகு ) இரா திலும் பிரதிஷ்டை முதலிய செய்யக் வணன் சீதையை இலங்கைக்குக் கொண்டு கூடாது . பகலில் கர்ப்பா தானமும் இர போங்கால் இரையெனப் பறந்து இரா வில் வாஸ்து கார்யமும் செய்யக்கூடாது ' வணனுடன் போர் செய்யப் போகையில் இராசிகளில் ஸ்தியராசி உத்தமம் ; உபய அவன் வேண்டுகோளால் விட்டு அச்செய் ராசி மத்திமம் ; சரராசி நீக்கத்தக்கது ; சுப தியைத் தந்தைக் கறிவித்தவன் ராசி குருவுடன்கூடில் நலம் ; குரு சுக்ர சுபாரிசுவதீர்த்தங்கரர் - இவர் ஏழாவது உதயங்கள் சிறந்தன . குரு சுக்ர புதக் சைந் தீர்த்தங்கரர் இக்ஷவாகு வம்சத்தவர் . கிரகங்களின் உதயம் முறையே பிராம் பட்டணம் வாரணாசி தந்தை சுப்பிரதிஷ் மண க்ஷத்ரிய வைசிய சூத்திரர்களுக்குச் டர் தாய் பிரத்தியுஷேணை . இவர் ஆனி சிறந்தது . இடப்பலன் ( கூ சு யக ) ஆவது மாதம் சுக்லபக்ஷத் துவாதசி விசாகநக்ஷத் இடங்களில் இரவில் பாபிகளாயினும் சுபர் திரத்தில் அவதரித்தவர் . இவர் உன்ன கள் தான் . சுடர்கள் ( கஉ ) வது இடந்தவிர தம் ( 200 ) வில் மாகதவர்ணம் . ஆயுஷ் மற்றெவ்விட மிருக்கினும் சுபர்களே யம் இருபது நூறாயிரம் கண தார் பல கேந்திரத்தில் பாபிகள் சீக்கத்தக்கவர்கள் . நாமர் முதலாகிய தொண்ணூற்றைவர் சுபர்கள் சிறந்தவர்கள் . ( ) வது வீட் | சுபார்சுவகன் - ( சூ . ) கிருதாயு குமரன் டிலும் இரண்டாமிடத்திலும் இருக்குஞ் சுபாலன் - கட்கதான் குமான் . இவன் சந்திரன் சுபனாகக் கொள்ள வேண்டும் . குமரன் எதாகரன் . கோசாரபலன் கோசாரத்தை யடைந்தி சுபாவத்துக்குக் கெடுதிகளின் குறிகள் - ருக்கிற ஐந்தையும் நீக்கவேண்டும் . குரூர பசியின்மை ஆறாப்பசி இரைக்குடலில் நக்ஷத்ரம் பிரமதண்டம் தூமகேதுவினி 5லி பசிக்கெடுதி தாசமின்மை விழுங்க ன்று விடப்பட்டது கிரகணத்தோடு கூடி லில் வருத்தம் மலச்சிக்கல் மலத் தளர்ச்சி யது கிரகணத்தால் அபேக்ஷிக்கப்பட்டது சுபாவத்திற்கு விரோதமான வயிற்றுக் வேதைநக்ஷத்ரம் வ்யதிபாதம் சூலம் வஜ் கழிச்சல் அதிக வியர்வை சளி கக்கல் ரம் விஷ்கம்பம் பரிகம் கண்டம் வைத் ருதி ஹர்ஷணம் அதிகண்டம் அஸ்தங் அதிக வாய்ச்சுரப்பு சுபாவத்திற்கு விரோ கதநக்ஷத்ரம் ஷடசிதிமுகயோகம் சூன்ய தமான மூத்திரம் மாசம் கிரகங்களால் பின்னப்பட்டது சுபாக்ஷணன் - ( சூ . ) சுவர்சாயுசு குமரன் . தக்கவாரம் கிரகதோஷமுள்ள ஜ்வாலா சுபு - கம்சன் தம்பி . சுபுத்தன் - சாந்திகனைக் காண்க . நக்ஷத்ரம் திதி நக்ஷத்திர மாச வருஷ சுபுத்தி - பிடக நூல்வழித் தொடராது சிவ அயனங்களின் முடிவையும் அதிமாசத் பூசை மேற்கொண்டு திரிபுரத்தையாண்ட தையும் விடல்வேண்டும் . வாஸ்து சாந்தி அரசன் யஜமானனுக்கு அனுகூல நக்ஷத்திரத்தில் சுபை - சுபலன் புத்ரி பகலில் செய்தல்வேண்டும் . ( ஸ்ரீகாமிகம் . ) சுபோதர் - சைவசித்தாந்த பத்ததிசெய்த சுபாசுபகிரகங்கள் - புதனும் பிரகஸ்பதி ஆசாரியருள் ஒருவர் . யும் பூர்வபக்ஷ சந்திரனும் சுக்ரனும் சுப | சுப்தனள் - மால்யவந்தன் குமரன் கிரகங்கள் . ஆதித்தன் செவ்வாய் சநி சுப்பிரதாகம் - 1 திக்கசத்துள் ஒன்று அபரபக்ஷ சந்திரன் இராகு கேது ஆதித்த - 2 . ஒரு வெள்ளை யானை பகதத்தனுக் னுடன் கூடிய புதன் பாபக்ரகங்கள் . சந் குரியது . | திரனும் புதனும் சிலநாள் சுபக்ரகம் சில சுப்பிரதாபன் - புண்ணியபுஞ்சனைக் காண்க . நாள் பாபக்ரகமுமா தலால் மத்திம கிரக சுப்பிரதிகன் - ( சூ . ) பிரதிகாசுவன் குமான் . மென்பது சிலர் பக்ஷம் . ( விதான மாலை . ) | சுப்பிர நிஷ்டர் - ஒரு விஷ்ணுபடர் . சுபாநனை - சிவசன்மாவைக் காண்க சுப்பிரதிஷ்டமகாராசர் - சுபார்சுவ தீர்த் சுபாரிசுவம் - பரத கண்டத்தின் கிழக்கிலு - தங்கரருக்குத் தந்தை . தேவி பிரத்தியு ள்ள மலை . சுபாரிசுவன் - 1 . திருடநேமியின் குமரன் ஷேண ( சைநா . ) | இவன் குமரன் சுமதி . சுப்பிரதீகம் - ஈசான்ய திகிலுள்ள யானை . 2 . இலங்கையின் தெற்கு வாயிற் சேனை சுப்பிரதீகன் - 1 . பதுரார்ச்சிதத்திற்காக த்தலைவன் அங்கதனா லி றந்தான் . அண்ணனாகிய விபாவசுவுடன் சண்டை 40 CV .