அபிதான சிந்தாமணி

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 696 சுந்தரி செய்து கொண்டு சிலநாள் வசித்துத் திரு பெற்று உபநயனச்சடங்கு முடிப்பித்துத் வாரூர் எண்ணங்கொண்டு உறுதி மறந்து திருவஞ்சைக்களம் எழுந்தருளிச் சேர எல்லையைக் கடக்கச் சிவாஞ்ஞையால் மான் திருமஞ்சன சமயம் ஆதலால் திருக் கண்மறையத் திருவெண்பாக்கம் அடை கோயிலுள் புகுந்து சுவாமியைத் தரிசித் ந்து சுவாமி கோல் தரப் பெற்றுத் திருக் துப் பந்தத் தொடக்கறுத்து அருள் செயப் காஞ்சி அடைந்து ஒருகண் பெற்றுத் திரு பதிகமோதச் சிவமூர்த்தி பிரம விஷ்ணு வாரூர் அடைந்து சுவாமியைத் தரிசித்து வாதியரை நோக்கி நீங்கள் வெள்ளை யானை மற்றக் கண்ணும் பெற்றுப் பாவையின் யுடன் சென்று சுந்தானை அழைத்து வாரும் ஊடல் தணிக்க இரண்டு முறைச் சிவபெரு கள் என்று பணித்தருள, அவ்வகையே மானைத் தூதாக ஏவி ஊடல் தணிக்கப் திருக்கோயில் வாயிற்புறத்து வந்த சுந்த பெற்றுச் சுவாமியைத் தரிசித்து இருக் சர்க்குச் சிவபெருமான் கட்டளையைத்தெரி தனர். இவ்வகை சுவாமியைப் பாவை வித்து வெள்ளை யானை மீது அழைத்துச் விடந் தூதாகச் செலுத்தியதால் இவரிடத் சென்றனர். திருக்கைலைக்குச் செல்லும்சுக் தில் வெறுப்புக்கொண்டு இவரது வருகை தாமூர்த்திகள் சேரமானை மனதில் நினைக் அறிந்து உயிர்நீங்கிய ஏயர்கோன் கலிக் கச் சேரமானும் அறிந்து குதிரை ஏறித் காம நாயனாரை உயிர்ப்பித்து நட்புக் திருவஞ்சைக்களம் வந்து சுந்தரமூர்த்தி கொண்டு திருவாரூர் சென்றிருந்தனர். கள் திருக்கைலைக்கு எழுந்தருளுவதைக் இவரது வாலாற்றினைச் சிவமூர்த்தியால் கண்டு குதிரையின் காதில் ஸ்ரீ பஞ்சா அறிந்த சேரமான் பெருமாள் நாயனார், சுந் கூரத்தை ஓதிச் சுந்தரமூர்த்திகளைப் பிர தரமூர்த்திகளைத் திருவாரூரில் கண்டு தரி தக்ஷணஞ்செய்து அவரை முன் வணங்கிக் சித்து நட்புக்கொண்டு அவருடன் பலத கொண்டு இருவரும் திருக்கைலை அடைந் லங்களும் தரிசித்து மீண்டும் திருவாரூர் தனர். இவர்காலம் (3) அல்லது (9) ஆம் வந்து சேர்ந்தனர். மீண்டும் இருவரும் நூற்றாண்டெனக் கூறுகிறார்கள். இவர் புறப்பட்டுத் திருவையாற்றுக்குப் போக காலத்தவர்கள் - சோமாசிமாற நாயனார், வெள்ளம் தடைசெய்ததால் பதிகம் ஓதி பெருமிழலைக்குறும்பர், விறன்மிண்ட நாய நிறுத்தி மணலிற்சென்று சுவாமியைத் தரி னார், கோட்புலி, மானக்கஞ்சாற நாயனார், சித்து மீளவெள்ளம் போனது கண்டு சேர சடையனார், ஏயர்கோன் கலிக்காமர், இசை னாடு சென்று சேரமான் பெருமாளுடன்) ஞானியார். (திருத்தொண்டர் புராணம் ) வசித்துத் திரும்புகையில் சேரமான் தந்த சுந்தராமா - பதின்மூன்றாம் மன்வந்தரத் நிதிகளை எல்லாம் திருமுருகன் பூண்டிக் துத் தேவர். சருகில் பூதகணங்கள் வேடர்களைப்போல் சுந்தராசுரன் - இவன் தேவரை வருத்திச் கொள்ளை கொள்ளக்கேட்டுச் சுவாமி சந்நி 'சிவமூர்த்தியின் நெற்றி விழியால் எரிந்த தியில் முறையிடப் பொருள்கள் எல்லாம் அசுரன். வாயிற்படியில் இருக்கக் கண்டு எடுப்பித் சுந்தரானந்தர் - இவர் போகர் மாணாக்க துக் கொண்டு திருவாரூர் அடைந்து சில ருள் ஒருவர். இவர் ரெட்டிச்சாதியாராம். நாள் இருந்து மீண்டும் சோமானைக் காண இவரும் சித்தர். இவர் செய்ததுல் வயித் எண்ணங்கொண்டு திருப்புக் கொளித் தலம் தியத்திரட்டு. (குலாலபுராணம்.) செல்லுகையில் ஒரு வீட்டில் மங்கலமும் ஒரு வீட்டில் அழுகையும் இருக்கக்கேட்டு | சுந்தரி - 1. நருமதை எனும் காந்தருவ விசாரிக்கையில் ஐந்துவயதான இரண்டு 'மாதின் பெண், மாலியவான் பாரி, பிள்ளைகள் எளிக்குச்செல்ல ஒருவனை முத '2. முதலில் விஷ்ணு விடம்பிறந்து கந்த லைவிழுங்கிற்று. ஒருவன் பிழைத்து வந் மூர்த்தியை மணக்க இமயச்சாரலில் தவ தான். வந்தவனுக்கு இப்போது உபாய மியற்றக் கந்தமூர்த்தி தரிசனர்தந்து சிவ னம் நடக்கிறது. இதைக்கண்ட இறந்த முனிவரால் மான்வயிற்றிற் பிறந்து வள பிள்ளையின் வீட்டார் பிள்ளை இருந்தால் ரூக. நாம் அக்காலத்து வந்து மணப்போம் அவனுக்கும் உபாயனம் நடக்கும் அல்லவா எனக் கூற அவ்வகை பிறந்து முருகக் என்று துக்கப்படுகின் றனர் எனக்கேட்டு கடவுளை மணந்த வள்ளி நாயகியார். அந்த எரி அடைந்து பதிக்மோதி முதலை 3. ருஷப தீர்த்தங்காருக்குச் சாந்தை பிடத்துப் பிள்ளையைத் தக்கவய துடன் யிடம் பிறந்த குமரி.
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 696 சுந்தரி செய்து கொண்டு சிலநாள் வசித்துத் திரு பெற்று உபநயனச்சடங்கு முடிப்பித்துத் வாரூர் எண்ணங்கொண்டு உறுதி மறந்து திருவஞ்சைக்களம் எழுந்தருளிச் சேர எல்லையைக் கடக்கச் சிவாஞ்ஞையால் மான் திருமஞ்சன சமயம் ஆதலால் திருக் கண்மறையத் திருவெண்பாக்கம் அடை கோயிலுள் புகுந்து சுவாமியைத் தரிசித் ந்து சுவாமி கோல் தரப் பெற்றுத் திருக் துப் பந்தத் தொடக்கறுத்து அருள் செயப் காஞ்சி அடைந்து ஒருகண் பெற்றுத் திரு பதிகமோதச் சிவமூர்த்தி பிரம விஷ்ணு வாரூர் அடைந்து சுவாமியைத் தரிசித்து வாதியரை நோக்கி நீங்கள் வெள்ளை யானை மற்றக் கண்ணும் பெற்றுப் பாவையின் யுடன் சென்று சுந்தானை அழைத்து வாரும் ஊடல் தணிக்க இரண்டு முறைச் சிவபெரு கள் என்று பணித்தருள அவ்வகையே மானைத் தூதாக ஏவி ஊடல் தணிக்கப் திருக்கோயில் வாயிற்புறத்து வந்த சுந்த பெற்றுச் சுவாமியைத் தரிசித்து இருக் சர்க்குச் சிவபெருமான் கட்டளையைத்தெரி தனர் . இவ்வகை சுவாமியைப் பாவை வித்து வெள்ளை யானை மீது அழைத்துச் விடந் தூதாகச் செலுத்தியதால் இவரிடத் சென்றனர் . திருக்கைலைக்குச் செல்லும்சுக் தில் வெறுப்புக்கொண்டு இவரது வருகை தாமூர்த்திகள் சேரமானை மனதில் நினைக் அறிந்து உயிர்நீங்கிய ஏயர்கோன் கலிக் கச் சேரமானும் அறிந்து குதிரை ஏறித் காம நாயனாரை உயிர்ப்பித்து நட்புக் திருவஞ்சைக்களம் வந்து சுந்தரமூர்த்தி கொண்டு திருவாரூர் சென்றிருந்தனர் . கள் திருக்கைலைக்கு எழுந்தருளுவதைக் இவரது வாலாற்றினைச் சிவமூர்த்தியால் கண்டு குதிரையின் காதில் ஸ்ரீ பஞ்சா அறிந்த சேரமான் பெருமாள் நாயனார் சுந் கூரத்தை ஓதிச் சுந்தரமூர்த்திகளைப் பிர தரமூர்த்திகளைத் திருவாரூரில் கண்டு தரி தக்ஷணஞ்செய்து அவரை முன் வணங்கிக் சித்து நட்புக்கொண்டு அவருடன் பலத கொண்டு இருவரும் திருக்கைலை அடைந் லங்களும் தரிசித்து மீண்டும் திருவாரூர் தனர் . இவர்காலம் ( 3 ) அல்லது ( 9 ) ஆம் வந்து சேர்ந்தனர் . மீண்டும் இருவரும் நூற்றாண்டெனக் கூறுகிறார்கள் . இவர் புறப்பட்டுத் திருவையாற்றுக்குப் போக காலத்தவர்கள் - சோமாசிமாற நாயனார் வெள்ளம் தடைசெய்ததால் பதிகம் ஓதி பெருமிழலைக்குறும்பர் விறன்மிண்ட நாய நிறுத்தி மணலிற்சென்று சுவாமியைத் தரி னார் கோட்புலி மானக்கஞ்சாற நாயனார் சித்து மீளவெள்ளம் போனது கண்டு சேர சடையனார் ஏயர்கோன் கலிக்காமர் இசை னாடு சென்று சேரமான் பெருமாளுடன் ) ஞானியார் . ( திருத்தொண்டர் புராணம் ) வசித்துத் திரும்புகையில் சேரமான் தந்த சுந்தராமா - பதின்மூன்றாம் மன்வந்தரத் நிதிகளை எல்லாம் திருமுருகன் பூண்டிக் துத் தேவர் . சருகில் பூதகணங்கள் வேடர்களைப்போல் சுந்தராசுரன் - இவன் தேவரை வருத்திச் கொள்ளை கொள்ளக்கேட்டுச் சுவாமி சந்நி ' சிவமூர்த்தியின் நெற்றி விழியால் எரிந்த தியில் முறையிடப் பொருள்கள் எல்லாம் அசுரன் . வாயிற்படியில் இருக்கக் கண்டு எடுப்பித் சுந்தரானந்தர் - இவர் போகர் மாணாக்க துக் கொண்டு திருவாரூர் அடைந்து சில ருள் ஒருவர் . இவர் ரெட்டிச்சாதியாராம் . நாள் இருந்து மீண்டும் சோமானைக் காண இவரும் சித்தர் . இவர் செய்ததுல் வயித் எண்ணங்கொண்டு திருப்புக் கொளித் தலம் தியத்திரட்டு . ( குலாலபுராணம் . ) செல்லுகையில் ஒரு வீட்டில் மங்கலமும் ஒரு வீட்டில் அழுகையும் இருக்கக்கேட்டு | சுந்தரி - 1 . நருமதை எனும் காந்தருவ விசாரிக்கையில் ஐந்துவயதான இரண்டு ' மாதின் பெண் மாலியவான் பாரி பிள்ளைகள் எளிக்குச்செல்ல ஒருவனை முத ' 2 . முதலில் விஷ்ணு விடம்பிறந்து கந்த லைவிழுங்கிற்று . ஒருவன் பிழைத்து வந் மூர்த்தியை மணக்க இமயச்சாரலில் தவ தான் . வந்தவனுக்கு இப்போது உபாய மியற்றக் கந்தமூர்த்தி தரிசனர்தந்து சிவ னம் நடக்கிறது . இதைக்கண்ட இறந்த முனிவரால் மான்வயிற்றிற் பிறந்து வள பிள்ளையின் வீட்டார் பிள்ளை இருந்தால் ரூக . நாம் அக்காலத்து வந்து மணப்போம் அவனுக்கும் உபாயனம் நடக்கும் அல்லவா எனக் கூற அவ்வகை பிறந்து முருகக் என்று துக்கப்படுகின் றனர் எனக்கேட்டு கடவுளை மணந்த வள்ளி நாயகியார் . அந்த எரி அடைந்து பதிக்மோதி முதலை 3 . ருஷப தீர்த்தங்காருக்குச் சாந்தை பிடத்துப் பிள்ளையைத் தக்கவய துடன் யிடம் பிறந்த குமரி .