அபிதான சிந்தாமணி

சுநச்சகர் 693 சுந்தரசோழன் சுநச்சகர் - இவர் விடதானால் சத்தருஷி 2. கருடன் குமரன். களைக் கொல்ல அனுப்பிவைத்த பூசத் 3. சுகேது குமரன், இவன் உடன்பிறக் தைக் கொன்றவர். இவர் இந்திரனைச் தான் குமரன் சுவர்சஸ். சப்தருஷிகளின் கிழங்கு மூட்டையைக் சுநீதன் - 1 (சங்.) சந்நிதி குமான். இவன் கொடுப்பித்து மழை பெய்யச் செய்தவர். குமான் சுகேதனன், பாண்டவர்க்கு கண் சுநச்சத்திரன் - (பிர.) நிர்மித்திரன் கும பன். ரன். இவன் குமரன் பிரகத்கர்மா. (சுக 2, சுஷேணனன் குமான். இவன் கும க்ஷத்ரன்). என் நிருஷசசு. சுநச்சேபர் - 1. இருசிகருஷியின் புத்தி 3. (பிர.) பலன் குமரன். இவன் கும ரர். அம்பரீஷனுக்கு யஞ்ஞநிமித்தம் விற் என் சத்யசித். கப்பட்டவர். சுநிதை - அங்கன் தேவி, குமரன் வேகன். 2. அஜீகர்த்தன் குமான் அசீகர்த்தனைக் சுநீதன் - 1. சிசுபாலனுக்குச் சேகாதிபதி. காண்க. 2. சந்நதியின் குமரன், சுநந்தம் - பலராமர்கையிற்றாங்கிய உலக்கை. சுநீதி - 1. பஞ்சகன்னியரில் ஒருத்தி, சுநந்தனர் - கிருஷ்ண ன் குமார். 2. அங்கன் தேவி, வோன் தாய். சுநந்தன் - 1. விஷ்ணு திக்பாலகன். 3. உத்தானபாதன் தேவி, துருவன் - 2. புருஷமேரு குமரன். இவன் கும | தாய். என் கோரன், '4. விரதன் குமரன். குசம்பனால் 'சுநந்தநந்தன் - விஷ்ணு கிங்கான், சிறைப்பட்டு வத்சந்திரனால் விடுபட்ட சுநந்தழனிவர் - இவர் சிவமூர்த்தியின் வன், சகோதரன் சுமதி. கடன தரிசனம் வேண்டித் திருக்கைலையில் சுநீதை - அங்கன் பாரி, மிருத்யு புத்திரி. சிவபெருமானிடம் நடன தரிசனம் வேண் வேகன் தாய். டச் சிவமூர்த்தி முனிவரைநோக்கி நீ வட சுநுக்ணன் - அணுவம்சத்துப் பலி குமரன். வனம் சென்றிருக்கின் நாம் அவ்விடம் சுநுஷை - விதர்ப்பன் தேவி. வருகிறோம் என அவ்வகை வந்து தவம்புரி சுந்தாக்கோன் - காட்டில் வழிதெரியாத கையில் சடையெல்லாம் பூமியோடு பூமி) புலவர்க்கு வழிநாட்டிக் கவிபெற்ற இடை யாய்ப் பொருந்திப் புல்லாகிவளா இவர் யராகிய சொக்கலிங்கமூர்த்தி. மேல் புற்றும் வளர்ந்தது. அதனால் முஞ்சி சுந்தாசாமந்தன் - சவுந்தர சாமந்தனைக் கேசமுனிவர் எனப் பெயர்பெற்றனர். 1. காண்க. சுநந்தை - 1. கேகயராசன் மகள். தஷ் சுந்தசோழன் - இவன் சனசோழன் யந்தன் குமானாகிய பரதமகராசன் பாரி, மகன் இவன் மனைவி சித்திரவல்லி. 2. சர்வபூமன் தேவி. இவன் மகள் உற்பலாவதியைச் சுந்தர 3. சேதிநாட்டரசன் மருமகள், தமயந் பாண்டியனுக்குக் கலியாணம் செய்வித்த தியைத் தங்கை போற் காத்தவள். னன். இவன் அரசாட்சியில் ஒரு காசிப் 4. சீவகனை வளர்த்த தாய். பிராமணன் தீர்த்தங்கொண்டு இராமேச் 5. ருஷப தீர்த்த ங்கரின் தேவி. (சைநர்) சுரம் செல்ல வருகையில் வழியில் கர்ப் 6. சீதள தீர்த்த ங்கரின் தாய். (சைநர்.) பிணியாகிய தன் மனைவியை இவனிடம் சுநயன் - பிரசக்தி குமான், பாதுகாக்கவிட்டுப் போய் ஒருவருஷம் சுநாபன் - 1. திருதராட்டிரன் குமான். கழித்துவர அரசன் அந்தப் பார்ப்பினி '2. சாசிநாட்டரசன். அர்ச்சுநனால் செ யைத் தன் பெண்போற் பாதுகாத்து விக்கப்பட்டவன். கடதேசாதிபதி. (பார. வந்தனன். இராமேச்சுரஞ் சென்ற வேதி சபா) யன் திரும்பித் தன் மனைவி நிலையறிய 3. சுஷேணன் குமரன். யாரும் அறியாது அந்தப்புரத்தில் ஒளித் 4. வச்சிரநாபன் தம்பி. திருந்து நடுராத்திரியில் மனைவியின் கைப் 5. கடகதேசாதிபதி. திக்விஜயத்திற் பிடிக்கப், பார்ப்பினி ஒலமிட்ட சத்தமறி குச் சென்ற அர்ச்சுனனால் வெல்லப்பட் ந்து அரசன் வேதியனை வெட்ட அரச டவன். - I னைப் பிரமகத்திபற்றியது. அரசன் பல சுநாமன் - 1. கம்சன் சகோதான். பல சிவாலய பிரதிட்டை செய்து சிவ தரிசனஞ் ராமனால் கொல்லப்பட்டவன், செய்து மத்தியார்ச்சுகஞ் சென்று பூசத்
சுநச்சகர் 693 சுந்தரசோழன் சுநச்சகர் - இவர் விடதானால் சத்தருஷி 2 . கருடன் குமரன் . களைக் கொல்ல அனுப்பிவைத்த பூசத் 3 . சுகேது குமரன் இவன் உடன்பிறக் தைக் கொன்றவர் . இவர் இந்திரனைச் தான் குமரன் சுவர்சஸ் . சப்தருஷிகளின் கிழங்கு மூட்டையைக் சுநீதன் - 1 ( சங் . ) சந்நிதி குமான் . இவன் கொடுப்பித்து மழை பெய்யச் செய்தவர் . குமான் சுகேதனன் பாண்டவர்க்கு கண் சுநச்சத்திரன் - ( பிர . ) நிர்மித்திரன் கும பன் . ரன் . இவன் குமரன் பிரகத்கர்மா . ( சுக 2 சுஷேணனன் குமான் . இவன் கும க்ஷத்ரன் ) . என் நிருஷசசு . சுநச்சேபர் - 1 . இருசிகருஷியின் புத்தி 3 . ( பிர . ) பலன் குமரன் . இவன் கும ரர் . அம்பரீஷனுக்கு யஞ்ஞநிமித்தம் விற் என் சத்யசித் . கப்பட்டவர் . சுநிதை - அங்கன் தேவி குமரன் வேகன் . 2 . அஜீகர்த்தன் குமான் அசீகர்த்தனைக் சுநீதன் - 1 . சிசுபாலனுக்குச் சேகாதிபதி . காண்க . 2 . சந்நதியின் குமரன் சுநந்தம் - பலராமர்கையிற்றாங்கிய உலக்கை . சுநீதி - 1 . பஞ்சகன்னியரில் ஒருத்தி சுநந்தனர் - கிருஷ்ண ன் குமார் . 2 . அங்கன் தேவி வோன் தாய் . சுநந்தன் - 1 . விஷ்ணு திக்பாலகன் . 3 . உத்தானபாதன் தேவி துருவன் - 2 . புருஷமேரு குமரன் . இவன் கும | தாய் . என் கோரன் ' 4 . விரதன் குமரன் . குசம்பனால் ' சுநந்தநந்தன் - விஷ்ணு கிங்கான் சிறைப்பட்டு வத்சந்திரனால் விடுபட்ட சுநந்தழனிவர் - இவர் சிவமூர்த்தியின் வன் சகோதரன் சுமதி . கடன தரிசனம் வேண்டித் திருக்கைலையில் சுநீதை - அங்கன் பாரி மிருத்யு புத்திரி . சிவபெருமானிடம் நடன தரிசனம் வேண் வேகன் தாய் . டச் சிவமூர்த்தி முனிவரைநோக்கி நீ வட சுநுக்ணன் - அணுவம்சத்துப் பலி குமரன் . வனம் சென்றிருக்கின் நாம் அவ்விடம் சுநுஷை - விதர்ப்பன் தேவி . வருகிறோம் என அவ்வகை வந்து தவம்புரி சுந்தாக்கோன் - காட்டில் வழிதெரியாத கையில் சடையெல்லாம் பூமியோடு பூமி ) புலவர்க்கு வழிநாட்டிக் கவிபெற்ற இடை யாய்ப் பொருந்திப் புல்லாகிவளா இவர் யராகிய சொக்கலிங்கமூர்த்தி . மேல் புற்றும் வளர்ந்தது . அதனால் முஞ்சி சுந்தாசாமந்தன் - சவுந்தர சாமந்தனைக் கேசமுனிவர் எனப் பெயர்பெற்றனர் . 1 . காண்க . சுநந்தை - 1 . கேகயராசன் மகள் . தஷ் சுந்தசோழன் - இவன் சனசோழன் யந்தன் குமானாகிய பரதமகராசன் பாரி மகன் இவன் மனைவி சித்திரவல்லி . 2 . சர்வபூமன் தேவி . இவன் மகள் உற்பலாவதியைச் சுந்தர 3 . சேதிநாட்டரசன் மருமகள் தமயந் பாண்டியனுக்குக் கலியாணம் செய்வித்த தியைத் தங்கை போற் காத்தவள் . னன் . இவன் அரசாட்சியில் ஒரு காசிப் 4 . சீவகனை வளர்த்த தாய் . பிராமணன் தீர்த்தங்கொண்டு இராமேச் 5 . ருஷப தீர்த்த ங்கரின் தேவி . ( சைநர் ) சுரம் செல்ல வருகையில் வழியில் கர்ப் 6 . சீதள தீர்த்த ங்கரின் தாய் . ( சைநர் . ) பிணியாகிய தன் மனைவியை இவனிடம் சுநயன் - பிரசக்தி குமான் பாதுகாக்கவிட்டுப் போய் ஒருவருஷம் சுநாபன் - 1 . திருதராட்டிரன் குமான் . கழித்துவர அரசன் அந்தப் பார்ப்பினி ' 2 . சாசிநாட்டரசன் . அர்ச்சுநனால் செ யைத் தன் பெண்போற் பாதுகாத்து விக்கப்பட்டவன் . கடதேசாதிபதி . ( பார . வந்தனன் . இராமேச்சுரஞ் சென்ற வேதி சபா ) யன் திரும்பித் தன் மனைவி நிலையறிய 3 . சுஷேணன் குமரன் . யாரும் அறியாது அந்தப்புரத்தில் ஒளித் 4 . வச்சிரநாபன் தம்பி . திருந்து நடுராத்திரியில் மனைவியின் கைப் 5 . கடகதேசாதிபதி . திக்விஜயத்திற் பிடிக்கப் பார்ப்பினி ஒலமிட்ட சத்தமறி குச் சென்ற அர்ச்சுனனால் வெல்லப்பட் ந்து அரசன் வேதியனை வெட்ட அரச டவன் . - I னைப் பிரமகத்திபற்றியது . அரசன் பல சுநாமன் - 1 . கம்சன் சகோதான் . பல சிவாலய பிரதிட்டை செய்து சிவ தரிசனஞ் ராமனால் கொல்லப்பட்டவன் செய்து மத்தியார்ச்சுகஞ் சென்று பூசத்