அபிதான சிந்தாமணி

சுதாசகன் | 690 சுத்தமதி சுதாசநன் -1. சிவான் குமான். இவன் 3, சம்பு குமரன், விசயன் தம்பி, நபா குமான் சகதேவன். கனைக் காண்க. 2. (பிர.) பிரகத்ரதன் குமான், இவன் - 4. தமயந்தியைத் தேடச்சென்ற வேதி குமான் சதாகேன், யன். 3. சூரியவம்சத்து அரசன். வசிட்டர் 5. அம்பரீஷன் சேனாதிபதி. சாபத்தால் அசுரனானவன். இவன் விசு 6. காசிராஜனாகிய ஹரி அஸ்வன் கும வாமித்திரர் ஏவலால் சத்தி முதலிய (99) 'சன், இவன் வீத ஒளவியனால் வெல்லப் குமாரரைக் கொன்றனன். (காஞ்சி-பு.) | பட்டான். இவன் புத்திரன் திவோதாசன். சுதாசன் - 1. (சூ.) சர்வகாமன் குமான். சுதேவி - 1. நாபியின் குமரி, இவளுக்கு இவன் குமரன் சௌதாசன். மேருதேவி எனவும் பெயர். 2. பாஞ்சாலாதிபதியாகிய சியவான் 2. வசுவின் குமரி. நாவாமன் தேவி. குமான், சகாதேவன் தந்தை, இவள் முன்பிறப்பில் கழுகாய்ச் சிவநிவே 3: கல்மாஷபாதனுக்குத் தந்தை, தனம் கவரச்சென்று சிவவேதியர் வரு சுதாமனி-- வசுதேவன் தம்பியாகிய அகேன் தலைக் கண்டு அஞ்சிப் பறக்க அவ்விடத்து தேவி. | இருந்த தூசுமுதலிய சிறைக்காற்றால் நீங் சுதாமன் - 1. விச்வ தாமனைக் காண்க, கின தால் அரசன் மனையிற் பிறந்து அரசி 2. கர்ணனுடைய புத்திரன் அர்ச்சுன யாய் முன்னைய உணர்வு தோன்றிச் சிவ னால் திரௌபதி சுயம்வரத்தில் கொல்லப் பணிவிடை செய்து தன் வரலாற்றினைக் பட்டவன். சாலவருஷிகேட்க அறிவித்து அவரால் சுதாயு -ஒரு மகாரதன், வருணராசன் கும் சிவபூசைப் பலன் உணர்ந்தவள். ரன், தாய் பன்னவாதை, பாரதம் பதி சுதேஷணன் - 1, பாதாளவாசியாகிய னான் காம்போரில் கிருஷ்ணனால் மோதப் நாகன். | பட்டு இறந்தவன், 2. வசுதேவருக்குத் தேவகியிடம் உதி சுதாரை-1. சிவசூரியனுக்குத் தெற்கிலுத்த ஒரு யாதவவீரன். ள்ள சத்தி. சுதேக்ஷணை - 1. காந்தார ராஜனாகிய சுப 2. அருக்ககீர்த்தி புதல்வி. (சூளா.) லன் புத்திரி, திருதராஷ்டிரன் பாரியை சுதாவல்லி - கன்றாப்பூர் காண்க. 2. அணுவம்சத்தில் பிறந்த, சிபி என் சுதானினி - சமீகரின் தேவி, பவனுடைய புத்திரனாகிய பலியின் தேவி, சுதானை - இவள் சுயோ தனராஜனுக்கு நரு அவனுக்குத் தீர்க்க தமன் பிறந்தான். இவள் மதையிடம் பிறந்து அக்கிநியை மணந்து புத்திரர்கள் அங்கன், வங்கன், கலிங்கன், சுதரிசானைப் பெற்றவள். புண்டரன், சுக்மசேதி ஆக ஜவர் சுதிருதி - (சூ.) பிரகத்ருதன் குமான். சுதேக்ஷிணை - 1. திலீபன் மனைவி, மகத சுதீக்ஷணர் - ஒரு முனிவர். இராமமூர்த்திக் தேசத்து அரசன் பெண். குத் தாம் செய்த தவத்தை யளித்துத்தண்ட - 2. விராடன் தேவி, கீசகன் தங்கை . காரண்யத்திற்கு வழிகாட்டியவர். இராம 3. அணுவம்சத்துப் பலியின் தேவி. மூர்த்தி இவராச்சிரமத்திற்றக்கி அகத்தி சுதை - 1, நயுதன் பாரி. யர் ஆச்சிரமஞ் சென் றனர். இவராச்சிர - 2. தக்ஷன் குமரி , பரிகிஷ்த்துக்களுக் மம் நாகபுரிக்கு அருகில் இருக்கலாம். கும் சுவர்த்தாக்களுக்கும் தேவி. சுதுஷை - விதர்ப்பராஜன் தேவி. இவன் எத சுத்தசைவன் - இவன் சைவரில் பேதப்பட் சாமகனால் பகைவரிடம் இருந்து அபகரிக் டவன். இவன் சித்தாந்தியோடு பெரும் கப்பட்டுப் பின் பிறந்த விதர்ப்பனுக்கு பாலும் ஒப்பன் ஆயினும் இவன் ஆன்மா மனைவியாக்கப்பட்டவள். குமார் கிருத வும் சிவமுங்கூடிய இடத்து ஆன்மா சிவா கிருதாள். னுபவத்திற்கு உரித்தாகா தென்பன். சுத்தபிரம்மம் - அபின்னாசத்தி அதீதபிர சுதேகன் - திருதராட்டிரன், புத்திரன். 'மத்தில் அடங்கியிருப்பது. சுதேகை - குசுமையைக் காண்க. சுத்தபொருள்கள் - ஆகாசம் , வாயு, நெரு சுதேவன் - 1. விதர்ப்பதேசாதிபதி. இவன் ப்பு, பூமியிலுள்ள நீர், தருப்பை . (பார.) குமார் சுவேதன், சுரதன். சுத்தமதி - ஓர் நதி. சோதிநாட்டு அருகில் 2. (யது.) தேவகன் குமான். உள்ளது. இது பெண்ணுருக்கொண்டு
சுதாசகன் | 690 சுத்தமதி சுதாசநன் - 1 . சிவான் குமான் . இவன் 3 சம்பு குமரன் விசயன் தம்பி நபா குமான் சகதேவன் . கனைக் காண்க . 2 . ( பிர . ) பிரகத்ரதன் குமான் இவன் - 4 . தமயந்தியைத் தேடச்சென்ற வேதி குமான் சதாகேன் யன் . 3 . சூரியவம்சத்து அரசன் . வசிட்டர் 5 . அம்பரீஷன் சேனாதிபதி . சாபத்தால் அசுரனானவன் . இவன் விசு 6 . காசிராஜனாகிய ஹரி அஸ்வன் கும வாமித்திரர் ஏவலால் சத்தி முதலிய ( 99 ) ' சன் இவன் வீத ஒளவியனால் வெல்லப் குமாரரைக் கொன்றனன் . ( காஞ்சி - பு . ) | பட்டான் . இவன் புத்திரன் திவோதாசன் . சுதாசன் - 1 . ( சூ . ) சர்வகாமன் குமான் . சுதேவி - 1 . நாபியின் குமரி இவளுக்கு இவன் குமரன் சௌதாசன் . மேருதேவி எனவும் பெயர் . 2 . பாஞ்சாலாதிபதியாகிய சியவான் 2 . வசுவின் குமரி . நாவாமன் தேவி . குமான் சகாதேவன் தந்தை இவள் முன்பிறப்பில் கழுகாய்ச் சிவநிவே 3 : கல்மாஷபாதனுக்குத் தந்தை தனம் கவரச்சென்று சிவவேதியர் வரு சுதாமனி - - வசுதேவன் தம்பியாகிய அகேன் தலைக் கண்டு அஞ்சிப் பறக்க அவ்விடத்து தேவி . | இருந்த தூசுமுதலிய சிறைக்காற்றால் நீங் சுதாமன் - 1 . விச்வ தாமனைக் காண்க கின தால் அரசன் மனையிற் பிறந்து அரசி 2 . கர்ணனுடைய புத்திரன் அர்ச்சுன யாய் முன்னைய உணர்வு தோன்றிச் சிவ னால் திரௌபதி சுயம்வரத்தில் கொல்லப் பணிவிடை செய்து தன் வரலாற்றினைக் பட்டவன் . சாலவருஷிகேட்க அறிவித்து அவரால் சுதாயு - ஒரு மகாரதன் வருணராசன் கும் சிவபூசைப் பலன் உணர்ந்தவள் . ரன் தாய் பன்னவாதை பாரதம் பதி சுதேஷணன் - 1 பாதாளவாசியாகிய னான் காம்போரில் கிருஷ்ணனால் மோதப் நாகன் . | பட்டு இறந்தவன் 2 . வசுதேவருக்குத் தேவகியிடம் உதி சுதாரை - 1 . சிவசூரியனுக்குத் தெற்கிலுத்த ஒரு யாதவவீரன் . ள்ள சத்தி . சுதேக்ஷணை - 1 . காந்தார ராஜனாகிய சுப 2 . அருக்ககீர்த்தி புதல்வி . ( சூளா . ) லன் புத்திரி திருதராஷ்டிரன் பாரியை சுதாவல்லி - கன்றாப்பூர் காண்க . 2 . அணுவம்சத்தில் பிறந்த சிபி என் சுதானினி - சமீகரின் தேவி பவனுடைய புத்திரனாகிய பலியின் தேவி சுதானை - இவள் சுயோ தனராஜனுக்கு நரு அவனுக்குத் தீர்க்க தமன் பிறந்தான் . இவள் மதையிடம் பிறந்து அக்கிநியை மணந்து புத்திரர்கள் அங்கன் வங்கன் கலிங்கன் சுதரிசானைப் பெற்றவள் . புண்டரன் சுக்மசேதி ஆக ஜவர் சுதிருதி - ( சூ . ) பிரகத்ருதன் குமான் . சுதேக்ஷிணை - 1 . திலீபன் மனைவி மகத சுதீக்ஷணர் - ஒரு முனிவர் . இராமமூர்த்திக் தேசத்து அரசன் பெண் . குத் தாம் செய்த தவத்தை யளித்துத்தண்ட - 2 . விராடன் தேவி கீசகன் தங்கை . காரண்யத்திற்கு வழிகாட்டியவர் . இராம 3 . அணுவம்சத்துப் பலியின் தேவி . மூர்த்தி இவராச்சிரமத்திற்றக்கி அகத்தி சுதை - 1 நயுதன் பாரி . யர் ஆச்சிரமஞ் சென் றனர் . இவராச்சிர - 2 . தக்ஷன் குமரி பரிகிஷ்த்துக்களுக் மம் நாகபுரிக்கு அருகில் இருக்கலாம் . கும் சுவர்த்தாக்களுக்கும் தேவி . சுதுஷை - விதர்ப்பராஜன் தேவி . இவன் எத சுத்தசைவன் - இவன் சைவரில் பேதப்பட் சாமகனால் பகைவரிடம் இருந்து அபகரிக் டவன் . இவன் சித்தாந்தியோடு பெரும் கப்பட்டுப் பின் பிறந்த விதர்ப்பனுக்கு பாலும் ஒப்பன் ஆயினும் இவன் ஆன்மா மனைவியாக்கப்பட்டவள் . குமார் கிருத வும் சிவமுங்கூடிய இடத்து ஆன்மா சிவா கிருதாள் . னுபவத்திற்கு உரித்தாகா தென்பன் . சுத்தபிரம்மம் - அபின்னாசத்தி அதீதபிர சுதேகன் - திருதராட்டிரன் புத்திரன் . ' மத்தில் அடங்கியிருப்பது . சுதேகை - குசுமையைக் காண்க . சுத்தபொருள்கள் - ஆகாசம் வாயு நெரு சுதேவன் - 1 . விதர்ப்பதேசாதிபதி . இவன் ப்பு பூமியிலுள்ள நீர் தருப்பை . ( பார . ) குமார் சுவேதன் சுரதன் . சுத்தமதி - ஓர் நதி . சோதிநாட்டு அருகில் 2 . ( யது . ) தேவகன் குமான் . உள்ளது . இது பெண்ணுருக்கொண்டு