அபிதான சிந்தாமணி

சுதர்சநன் 689 | சுதாகாரம் யுடன் பெயர்க்க அது தலைமட்டாக வரு சுதன் - காளிந்திக்குக் கண்ணனாற் பிறந்த கையில் அவன் உடலைப் பிளந்தது. இது குமரன், சிவமூர்த்தியிடம் இருந்தது. இதனை சுதன்மன் - 1. சரதன் குமரன், இவன் கும விஷ்ணுமூர்த்தி சிவபூசாபலத்தால் பெற் என் சுவேதசேது. றனர் என்பர் சைவர். (காஞ்சிபுராணம்). 2. குசுமையைக் சாண்க. அம்பரீஷனைக் காண்க. சுதன்வன் - 1. வசுதேவருக்கு ஸ்ரீதேவியி சுதர்சநன்- இவன் இல்வாழ்வோன். இவன் யிடம் பிறந்த குமரன். தன் மனைவிக்கு அதிதி பூஜையின் சிறப் 2. உலகபாலகரில் ஒருவன். பைக்கூறி, அவர்கள் யாது வேண்டினும் - 2. திரிகர்த்த தேசாதிபதியாகிய சசர் தருகவெனக் கூறினன். ஒருகால் இவ மனுக்குத் தந்தை. னது மனவலி வெளிப்படுத்த ருத்ரபக 4. பூமியில் அரசனாக அவதரித்த இந்தி வான். அதிதியாக வந்து இவர் மனைவியை | ரனது வேறுபிறப்பு. விரும்ப, மனைவி கணவன் சொல் மறு சுதன்வா - 1, ஒரு பிராமணன். இவன் துடம்பட்டிருக்கையில் கணவ னழைக்க, பிரகலா தன் குமானாகிய விரோசனனிடத் மனைவி நான் அதிதிபூசை செய்கிறேன் தில் ஒரு பெண்ணிமித்தமாக மாறுகொ எனக் கேட்டுக் களித்தவன், (இவிங்க.. ண்டு பிரகலா தனனிடஞ்சென்று தம்மில் புராணம்.) யார் உயர்ந்தவர் என வினவ அவர் கூறு சுதர்சன் - துரியோதனன் தம்பி, திருக்கக்கண்டு சபிக்கப்புக அவர் கச்யபரி சுதர்மணி - வாசுதேவன் தம்பியாகிய அநீ டஞ்சென்று ஐயந் தீர்ந்து கூறினர். (பார.) கன் தேவி. 2, சுமந்து குமார். சுதர்மம் - 1. பிரமகற்பங்களுள் ஒன்று. 3. சங்கராசாரியர் காலத்திருந்த அரசன். (பிரசன்னாரதீய - புரா.) 4. விராத்ய வைசியனுக்கு அவ்விராத் '2. இந்திரன் மண்டபம். (சுதர்மை), திய ஸ்திரீயிடம் பிறந்தவன். இவனுக்கு சுதர்மா -1. பிரியவிர தன் போன், கிருத ஆசாரி, காரூசன், விஜன்மா, மைத்திரன், பிரஷ்டன் குமரன். சாத்துவதன் என அந்தந்தத் தேசங்களில் 2. துரியோதனன் தம்பி. பல பெயருண்டு. 3. சிவபூசாதுரந்தரனான ஒரு அரசன். 5. ஆங்கீரச புத்திரன், 4. பிடக நூல்வழித் தொடராது சிவ சுதன்வி-ஆகுகன் குமரி. அக்ரூரன் ( தவி. பூசை மேற்கொண்டு திரிபுரத்தையாண்ட சுதக்ஷணன் - பௌண்டாக வாசுதேவன் அசுரன். | எனும் காசிராசன் புத்திரன். தந்தை 5. சேணிச மகாராசனுக்குச் சீவகன் யைக் கொன்ற கண்ணனை வெல்லச் சிவ சரிதை கூறியவர், கண தாருள் ஒருவர் பிரானை நோக்கித் தவமியற்றினன். (சைநர்). . 'சிவமூர்த்தி தரிசனம் தந்து இவன் கருத் 6. தசார்ண தேசத்தாசன். பீமனுடன் தறிந்து தக்ஷணாக்கினி வளர்க்கின் அதில் யுத்தஞ் செய்தவன். (பார - சபா.) ஒரு பூதம் தோன்றும் அதை உன் பகை 7. தசார்ணவ தேசாதிபதி இவன் வர்மீது ஏவுக, என் அன்பர் மீது ஏவின் இராசசூய திக்விஜயத்தில் சேனாதிபதி அது ஏவினவனைக் கொல்லும் என்று யாக்கப்பட்டவன்.) மறைந்தனர். சுதக்ஷணன் அவ்வகை தக்ஷி 8. இந்திரன் தேர்ச்சாரதியாகிய மாதலி ணாக்கினி வளர்த்திப் பூதத்தைச் சிருட் யின் பாரியை, இவள் குமரி குணகேசி. டித்து மதுரைமேல் ஏவி அதனைத் தீப் 9. கம்சன் சகோதரன், பலராமனால் படுத்தினன். இதைக் கண்ணன் அறிந்து கொல்லப்பட்டவன். சுதரிசனத்தை ஏவ அது இவனையும் இவன் 10. மதுராபுரியில் கண்ணனைப் பூமாலை அனுப்பின பூதத்தையும் சொன்றது. யால் அலங்கரித்த பூவாணிகன். சுதக்ஷிணன் - பாண்டு புத்திரராகிய தரும சுதர்மை - இந்திரன் சபை. இது நூறு | ருக்குக் குதிரைகளைப் பூட்டிய அரசன், யோசனை யகலம். (150) யோசனை நீளம், சுதா - ஆங்கீரசன் தேவி, தக்ஷன் குமரி, வேண்டுமிடத்துச் செல்லும் வலியுள்ளது. இவள் பிதுர்க்களை ஈன்றாள். சுதலம் - கீழ் எழுலகத்து ஒன்று, பசுநிறம் சுதாகாரம் - பிதுர்க்களைக் களிப்பிக்கும் உள்ளது. கர்மம். 87 வன்
சுதர்சநன் 689 | சுதாகாரம் யுடன் பெயர்க்க அது தலைமட்டாக வரு சுதன் - காளிந்திக்குக் கண்ணனாற் பிறந்த கையில் அவன் உடலைப் பிளந்தது . இது குமரன் சிவமூர்த்தியிடம் இருந்தது . இதனை சுதன்மன் - 1 . சரதன் குமரன் இவன் கும விஷ்ணுமூர்த்தி சிவபூசாபலத்தால் பெற் என் சுவேதசேது . றனர் என்பர் சைவர் . ( காஞ்சிபுராணம் ) . 2 . குசுமையைக் சாண்க . அம்பரீஷனைக் காண்க . சுதன்வன் - 1 . வசுதேவருக்கு ஸ்ரீதேவியி சுதர்சநன் - இவன் இல்வாழ்வோன் . இவன் யிடம் பிறந்த குமரன் . தன் மனைவிக்கு அதிதி பூஜையின் சிறப் 2 . உலகபாலகரில் ஒருவன் . பைக்கூறி அவர்கள் யாது வேண்டினும் - 2 . திரிகர்த்த தேசாதிபதியாகிய சசர் தருகவெனக் கூறினன் . ஒருகால் இவ மனுக்குத் தந்தை . னது மனவலி வெளிப்படுத்த ருத்ரபக 4 . பூமியில் அரசனாக அவதரித்த இந்தி வான் . அதிதியாக வந்து இவர் மனைவியை | ரனது வேறுபிறப்பு . விரும்ப மனைவி கணவன் சொல் மறு சுதன்வா - 1 ஒரு பிராமணன் . இவன் துடம்பட்டிருக்கையில் கணவ னழைக்க பிரகலா தன் குமானாகிய விரோசனனிடத் மனைவி நான் அதிதிபூசை செய்கிறேன் தில் ஒரு பெண்ணிமித்தமாக மாறுகொ எனக் கேட்டுக் களித்தவன் ( இவிங்க . . ண்டு பிரகலா தனனிடஞ்சென்று தம்மில் புராணம் . ) யார் உயர்ந்தவர் என வினவ அவர் கூறு சுதர்சன் - துரியோதனன் தம்பி திருக்கக்கண்டு சபிக்கப்புக அவர் கச்யபரி சுதர்மணி - வாசுதேவன் தம்பியாகிய அநீ டஞ்சென்று ஐயந் தீர்ந்து கூறினர் . ( பார . ) கன் தேவி . 2 சுமந்து குமார் . சுதர்மம் - 1 . பிரமகற்பங்களுள் ஒன்று . 3 . சங்கராசாரியர் காலத்திருந்த அரசன் . ( பிரசன்னாரதீய - புரா . ) 4 . விராத்ய வைசியனுக்கு அவ்விராத் ' 2 . இந்திரன் மண்டபம் . ( சுதர்மை ) திய ஸ்திரீயிடம் பிறந்தவன் . இவனுக்கு சுதர்மா - 1 . பிரியவிர தன் போன் கிருத ஆசாரி காரூசன் விஜன்மா மைத்திரன் பிரஷ்டன் குமரன் . சாத்துவதன் என அந்தந்தத் தேசங்களில் 2 . துரியோதனன் தம்பி . பல பெயருண்டு . 3 . சிவபூசாதுரந்தரனான ஒரு அரசன் . 5 . ஆங்கீரச புத்திரன் 4 . பிடக நூல்வழித் தொடராது சிவ சுதன்வி - ஆகுகன் குமரி . அக்ரூரன் ( தவி . பூசை மேற்கொண்டு திரிபுரத்தையாண்ட சுதக்ஷணன் - பௌண்டாக வாசுதேவன் அசுரன் . | எனும் காசிராசன் புத்திரன் . தந்தை 5 . சேணிச மகாராசனுக்குச் சீவகன் யைக் கொன்ற கண்ணனை வெல்லச் சிவ சரிதை கூறியவர் கண தாருள் ஒருவர் பிரானை நோக்கித் தவமியற்றினன் . ( சைநர் ) . . ' சிவமூர்த்தி தரிசனம் தந்து இவன் கருத் 6 . தசார்ண தேசத்தாசன் . பீமனுடன் தறிந்து தக்ஷணாக்கினி வளர்க்கின் அதில் யுத்தஞ் செய்தவன் . ( பார - சபா . ) ஒரு பூதம் தோன்றும் அதை உன் பகை 7 . தசார்ணவ தேசாதிபதி இவன் வர்மீது ஏவுக என் அன்பர் மீது ஏவின் இராசசூய திக்விஜயத்தில் சேனாதிபதி அது ஏவினவனைக் கொல்லும் என்று யாக்கப்பட்டவன் . ) மறைந்தனர் . சுதக்ஷணன் அவ்வகை தக்ஷி 8 . இந்திரன் தேர்ச்சாரதியாகிய மாதலி ணாக்கினி வளர்த்திப் பூதத்தைச் சிருட் யின் பாரியை இவள் குமரி குணகேசி . டித்து மதுரைமேல் ஏவி அதனைத் தீப் 9 . கம்சன் சகோதரன் பலராமனால் படுத்தினன் . இதைக் கண்ணன் அறிந்து கொல்லப்பட்டவன் . சுதரிசனத்தை ஏவ அது இவனையும் இவன் 10 . மதுராபுரியில் கண்ணனைப் பூமாலை அனுப்பின பூதத்தையும் சொன்றது . யால் அலங்கரித்த பூவாணிகன் . சுதக்ஷிணன் - பாண்டு புத்திரராகிய தரும சுதர்மை - இந்திரன் சபை . இது நூறு | ருக்குக் குதிரைகளைப் பூட்டிய அரசன் யோசனை யகலம் . ( 150 ) யோசனை நீளம் சுதா - ஆங்கீரசன் தேவி தக்ஷன் குமரி வேண்டுமிடத்துச் செல்லும் வலியுள்ளது . இவள் பிதுர்க்களை ஈன்றாள் . சுதலம் - கீழ் எழுலகத்து ஒன்று பசுநிறம் சுதாகாரம் - பிதுர்க்களைக் களிப்பிக்கும் உள்ளது . கர்மம் . 87 வன்