அபிதான சிந்தாமணி

சுதரிசனன் 688 சுதர்சனம் யோசித்திருக்கையில் இளையவனாகிய சத் 4. ஒரு வித்யா தான். இவன் சரிதை நஜித்தின் தாயைப்பெற்ற யுதாஜித் என் யை ஆங்கீரசுக்களைக் காண்க, பவன் தன் போனுக்குப் பட்டங் கிடைக்க 5. ஞானசு தரிசனைக் காண்க. வேண்டுமென்று வாதாட மூத்த மனைவி 6. சூரியவம்சத்து அரசன். இவன் கும யாகிய மனோரமையின் தந்தையாகிய வீர ரன் வீரசகன். இவனுக்குப் பிற்பட்டு சேனன் நியாயஞ் சொல்லியுங் கேளாதவ மித்திரஸகன் எனப் பெயர் வந்தது. னாய், வீரசேனனை யுதாஜித் எதிர்த்துப் 7. இவன் காலவ முனிவர் பெண்ணா போரிட்டுக் கொன்றனன். தன் தந்தை கிய காந்திமதியை வலிய இழுத்தமையால் இறந்ததைக் கேள்வியுற்ற மனோமை வேதாளமாக முனிவரால் சபிக்கப்பட்டுத் அதிக துக்கம் உள்ளவளாய் இந்த யுதாஜித் தந்தையின் வெப்பு நோய் தீர்க்க நெருப் நமது குமரனையுங் கொன்றுவிடக்கூடும் பெடுக்கும்படி சுடலை சென்று பிணந்தின்று என்று ஆலோசித்துப் பட்டணத்தைவிட்டு வே தாள வுருக்கொண்டு சேது ஸ்நானத் வெளியிற்சென்று தன் பிதாவிற்குத் தக தால் சாபம் நீங்கப் பெற்றவன். னாதிகளைச் செய்து காட்டின் வழிச் செல் 8. சேதுவில் சிவபூஜை செய்து சர்வ லுகையில் கள்ளராற் பிடிபட்டுக் கூறை தீர்த்தம் உண்டாக்கினவன். முதலிய இழந்து பாத்துவாசர் ஆச்ரமம் 9. ஒகவதியின் கணவன். போய்ச் சேர்ந்தாள். அவ்விடம் இவள் 10. சுதானைக்கு அக்நியிடம் பிறந்தவன். முனிவர்களால் உபசரிக்கப்பட் டிருக்கை ' 11. ஒரு காந்தருவன் தன் தேவியுடன் யில் யுதாஜித் கேள்விப்பட்டுச் சுதரிசன நிர்மாணமாய் நீர்விளை யாடுகையில் தேவல னைக் கொல்லச் சென்று ருஷிகளுக்கு ருஷிவா அவரைக்கண்டு அஞ்சாததால் அஞ்சி மீண்டனன். பின் சுதரிசனன் தன் அவ்விருவரையும் இருஷி புலிகளாகச் தாயுடனிருந்த கிலீபனை (பேடி) ஒரு சபித்தனர். அவ்விருவரும் புண்ணிய தீர் முனி புத்திரன் கிலீபனே இங்கு வாயெ த்தபரிசத்தால் புலியுரு நீங்கிக் காந்தருவ ன்று அழைக்கச் சுதரிசனன் அப்பதத்தின் உருப்பெற்றனர். (புள்ளிருக்கு வேளூர்ப் முதலெழுத்தை மனத்திற் பதித்து உச்சரி புராணம்.) த்து வந்தனன். அது தேவியின் பீஜாக்ஷர சுதரிசநாசாரியார் - நடாதூர் அம்மாளின் மாதலால் அதனை உச்சரித்ததில் இவனுக் | குமாரர். குத் தேவியின் அருளால் எல்லாச் சம்பத் சுதரிசனை -1. சுயோ தனராசன் அல்லது தும் உண்டாயிற்று. ஓர்நாள் இவன் கங் 'மநுவம்சத்துத் துரியோ தனன் பெண். கைக் கரையில் இருக்கக் கண்டோர், இவ அக்கிரியை மணந்து ஒரு குமரனைப் பெற் னது அழகு முதலியவற்றைக் கண்டு காசி றனள். தாய் நருமதை, குமான் சுதர்சனன். ராஜபுத்திரியாகிய சசிகலைக்குக்கூற அவள் '2. நீலன் குமரி, நீலனைக் காண்க. அவனை அல்லது மற்றவரை மணப்ப | சுதர்க்கணை - விராடராசன் மனைவி, கேக தில்லை எனத் தீர்மானித்துத் தந்தையா | யன் பெண் (சு தக்ஷணை). கிய சுபாகு இடம் கூறினள். தந்தை சுயம் சுதர்சனம் - ஆயிரம் முகங்களுடையதும், வாம் நாட்டச் சகலதேசத்து அரசரும் வியாப்தமானதும், இரண்டாயிரம் புஜங்க நிறைந்தனர். பின் சுபாகு தன் குமரியின் ளுடையதும், புருஷாக்ருதியானதும், இர எண்ணப்படிக்குச் சுதரிசனனுக்குத் திரு ண்டாயிரம் கண்களை யுடையதும், ஆயி மணம் முடிக்க அரசருள் யுதாஜித் தன் ரம் கால்களை யுடையதுமாகிய விஷ்ணு போனுக்கு இப்பெண்ணை மணக்க எண்ணி சக்கிரம். கண்ணனால் சுதக்ஷணன் விட்ட வந்தவனாதலால் சுதரிசனனை எதிர்க்கச் பூதத்தின்மேல் ஏவப்பட்டது. கஜேந்தி சுதரிசனன் அவனைத் தேவியின் மந்திர ரன்பொருட்டு முதலைமேல் ஏவப்பட்டது. பலத்தால் எதிர்த்துக் கொலைசெய்து தன் பாரத யுத்தத்தில் சூரியனை மறைக்கக் தந்தையின் இராஜ்யப் பிராப்தியை அடை கண்ணனால் வருவிக்கப்பட்டது. இருக்கு ந்தனன். | மாங்கதன் பொருட்டுத் துருவாசரால் 2. கேதுவல்சன் அம்சமான ஒரு பாரத ஒளி மழுங்கச் சாபம் பெற்றது. இது வீரன். சலந்திரனை வதைக்கச் சிவமூர்த்தி காலால் 3. பரதனுக்குப் பஞ்சசேரியிடத்து உதி வட்டமாகப் பூமியில் கிழிக்க அதனைச் த்த குமரன். சலந்திரன் தன் வலிகொண்ட அளவு பூமி
சுதரிசனன் 688 சுதர்சனம் யோசித்திருக்கையில் இளையவனாகிய சத் 4 . ஒரு வித்யா தான் . இவன் சரிதை நஜித்தின் தாயைப்பெற்ற யுதாஜித் என் யை ஆங்கீரசுக்களைக் காண்க பவன் தன் போனுக்குப் பட்டங் கிடைக்க 5 . ஞானசு தரிசனைக் காண்க . வேண்டுமென்று வாதாட மூத்த மனைவி 6 . சூரியவம்சத்து அரசன் . இவன் கும யாகிய மனோரமையின் தந்தையாகிய வீர ரன் வீரசகன் . இவனுக்குப் பிற்பட்டு சேனன் நியாயஞ் சொல்லியுங் கேளாதவ மித்திரஸகன் எனப் பெயர் வந்தது . னாய் வீரசேனனை யுதாஜித் எதிர்த்துப் 7 . இவன் காலவ முனிவர் பெண்ணா போரிட்டுக் கொன்றனன் . தன் தந்தை கிய காந்திமதியை வலிய இழுத்தமையால் இறந்ததைக் கேள்வியுற்ற மனோமை வேதாளமாக முனிவரால் சபிக்கப்பட்டுத் அதிக துக்கம் உள்ளவளாய் இந்த யுதாஜித் தந்தையின் வெப்பு நோய் தீர்க்க நெருப் நமது குமரனையுங் கொன்றுவிடக்கூடும் பெடுக்கும்படி சுடலை சென்று பிணந்தின்று என்று ஆலோசித்துப் பட்டணத்தைவிட்டு வே தாள வுருக்கொண்டு சேது ஸ்நானத் வெளியிற்சென்று தன் பிதாவிற்குத் தக தால் சாபம் நீங்கப் பெற்றவன் . னாதிகளைச் செய்து காட்டின் வழிச் செல் 8 . சேதுவில் சிவபூஜை செய்து சர்வ லுகையில் கள்ளராற் பிடிபட்டுக் கூறை தீர்த்தம் உண்டாக்கினவன் . முதலிய இழந்து பாத்துவாசர் ஆச்ரமம் 9 . ஒகவதியின் கணவன் . போய்ச் சேர்ந்தாள் . அவ்விடம் இவள் 10 . சுதானைக்கு அக்நியிடம் பிறந்தவன் . முனிவர்களால் உபசரிக்கப்பட் டிருக்கை ' 11 . ஒரு காந்தருவன் தன் தேவியுடன் யில் யுதாஜித் கேள்விப்பட்டுச் சுதரிசன நிர்மாணமாய் நீர்விளை யாடுகையில் தேவல னைக் கொல்லச் சென்று ருஷிகளுக்கு ருஷிவா அவரைக்கண்டு அஞ்சாததால் அஞ்சி மீண்டனன் . பின் சுதரிசனன் தன் அவ்விருவரையும் இருஷி புலிகளாகச் தாயுடனிருந்த கிலீபனை ( பேடி ) ஒரு சபித்தனர் . அவ்விருவரும் புண்ணிய தீர் முனி புத்திரன் கிலீபனே இங்கு வாயெ த்தபரிசத்தால் புலியுரு நீங்கிக் காந்தருவ ன்று அழைக்கச் சுதரிசனன் அப்பதத்தின் உருப்பெற்றனர் . ( புள்ளிருக்கு வேளூர்ப் முதலெழுத்தை மனத்திற் பதித்து உச்சரி புராணம் . ) த்து வந்தனன் . அது தேவியின் பீஜாக்ஷர சுதரிசநாசாரியார் - நடாதூர் அம்மாளின் மாதலால் அதனை உச்சரித்ததில் இவனுக் | குமாரர் . குத் தேவியின் அருளால் எல்லாச் சம்பத் சுதரிசனை - 1 . சுயோ தனராசன் அல்லது தும் உண்டாயிற்று . ஓர்நாள் இவன் கங் ' மநுவம்சத்துத் துரியோ தனன் பெண் . கைக் கரையில் இருக்கக் கண்டோர் இவ அக்கிரியை மணந்து ஒரு குமரனைப் பெற் னது அழகு முதலியவற்றைக் கண்டு காசி றனள் . தாய் நருமதை குமான் சுதர்சனன் . ராஜபுத்திரியாகிய சசிகலைக்குக்கூற அவள் ' 2 . நீலன் குமரி நீலனைக் காண்க . அவனை அல்லது மற்றவரை மணப்ப | சுதர்க்கணை - விராடராசன் மனைவி கேக தில்லை எனத் தீர்மானித்துத் தந்தையா | யன் பெண் ( சு தக்ஷணை ) . கிய சுபாகு இடம் கூறினள் . தந்தை சுயம் சுதர்சனம் - ஆயிரம் முகங்களுடையதும் வாம் நாட்டச் சகலதேசத்து அரசரும் வியாப்தமானதும் இரண்டாயிரம் புஜங்க நிறைந்தனர் . பின் சுபாகு தன் குமரியின் ளுடையதும் புருஷாக்ருதியானதும் இர எண்ணப்படிக்குச் சுதரிசனனுக்குத் திரு ண்டாயிரம் கண்களை யுடையதும் ஆயி மணம் முடிக்க அரசருள் யுதாஜித் தன் ரம் கால்களை யுடையதுமாகிய விஷ்ணு போனுக்கு இப்பெண்ணை மணக்க எண்ணி சக்கிரம் . கண்ணனால் சுதக்ஷணன் விட்ட வந்தவனாதலால் சுதரிசனனை எதிர்க்கச் பூதத்தின்மேல் ஏவப்பட்டது . கஜேந்தி சுதரிசனன் அவனைத் தேவியின் மந்திர ரன்பொருட்டு முதலைமேல் ஏவப்பட்டது . பலத்தால் எதிர்த்துக் கொலைசெய்து தன் பாரத யுத்தத்தில் சூரியனை மறைக்கக் தந்தையின் இராஜ்யப் பிராப்தியை அடை கண்ணனால் வருவிக்கப்பட்டது . இருக்கு ந்தனன் . | மாங்கதன் பொருட்டுத் துருவாசரால் 2 . கேதுவல்சன் அம்சமான ஒரு பாரத ஒளி மழுங்கச் சாபம் பெற்றது . இது வீரன் . சலந்திரனை வதைக்கச் சிவமூர்த்தி காலால் 3 . பரதனுக்குப் பஞ்சசேரியிடத்து உதி வட்டமாகப் பூமியில் கிழிக்க அதனைச் த்த குமரன் . சலந்திரன் தன் வலிகொண்ட அளவு பூமி