அபிதான சிந்தாமணி

சுதசோமன் - 687 சுதரிசனன் சுதசோமன் - பீமசேனன் புத்திரன் துரோ மாணாக்கர்களுக்கு உபநிடதப் பொருளை ணனால் கொல்லப்பட்டவன். உபதேசித்துக்கொண்டிருந்த சாந்தரென் சுதஞ்சனன் - குணமாலையின் புத்திரன். னும் முனிவரிடத்தில் சென்று வேதம் சீவகன் உபதேசத்தால் நாய்ப்பிறப்பு நீங்கி அப்பிரமாணியம் என்று சைன மதத்தைக் இயக்க உருப்பெற்றவன். கூறச் சாந்தர் கோபித்து நீ வேதபாஷ்ய சுதஞ்சயன் - (பிர.) செந்தி குமான். இவன் னாய் பௌத்தசமயத்தவனாகுக எனச் சபித் குமான் விற்பிரவன். தனர். இவரே பிற்காலத்துத் திருநாவுக் சுதஞ்சனை - கச்சன் மனைவி. கரையராய்ப் பிறந்தனர் என அகத்திய சுதநூ - குரு. குமரன், இவன் குமான் பக்த விலாசம் கூறுகிறது. சுகோத்ரன், சுதமதி- கௌசிகனெனும் அந்தணனுடைய சுதநுசு - குருவின் இரண்டாம் குமரன். புத்திரி ; மாருதவேகன் எனும் ஒரு வித் சுதந்மர் - பதினொரு கணதாரில் ஒருவர். யாதரனால் முன்பு கவர்ந்து கொண்டு போ இவர் சீவகன் சரிதையைச் சேணிக மகா கப்பட்டுப் பின்பு காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் ராஜனுக்குக் கூறியவர். இடப்பட்டு மாதவியின் உயிர்த்தோழியா சுதந்மன் - இவன் பிரமதேசமாண்ட அர யிருப்பவள் ; மணிமேகலைபால் அன்புடை சருள் ஒருவன். தவமேற்கொண்டு இராஜ யவள் ; சங்க தருமனிடந் தருமங் கேட்ட ருஷியாயினான். இவனை இருடிகள் அணு வள். (மணிமேகலை.) காதிருத்தலை நோக்கி இவன் அவர்களைக் சுதரிசனபட்டர் --சீராமபிள்ளைக்குக் குமார். காரணம் வினவ அவர்கள் நீ, இடையன் ஆழ்வான் பௌத்திரர். நடாதூர் அம்மாளை ஒருவன் மாட்டுத் தொழுவத்தில் காட்டுப் ஆச்ரயித்தவர். இவர் அம்மாளிடத்தில் பூனை வந்து வருத்துகிறதெனக்கூற அதனை காலக்ஷேபம் சேவிக்கையில் ஒரு நாள் கால எய்யச் சென்று பசுவினை எய்தனை அப்பா 'க்ஷேபம் சேவிக்க வாராது இருந்தனர். பத்தொடர் புடைமைபற்றி உன்னை அணு அம்மாள் காலக்ஷேபத்திற்குக் காத்திருக்க காதிருக்கிறோம் ஆதலின் நீ பினாகினியா இருந்தவர்கள், அவர் சாமானியர் தானே, டிச் சுத்தமுறின் அடைவோமென அவ் நீங்கள் காலக்ஷேபம் தொடங்குக என வாறு அதின் மூழ்கிப் புனிதமடைந்து அம்மாள், பட்டர் வரும் வரையில் காத்தி இருடி கூட்டத்தை அடைந்தவன். (பெண் ருந்து பட்டரை நோக்கி இதுவரையில் ணைநதி புராணம்.) கேட்ட காலக்ஷேபத்தைக் கூறுக என சுதந்மை - சோமகாந்தனைக் காண்க. அவர் சொல்ல அனைவரையும் கேட்கும் சுதபசி - காசியில் இருந்த ஒரு வேதியன், படி செய்து அவரால் சொல்லப்பட்டவை சுதபசு - (பிர) ஓமன் குமரன். இவன் களுக்குச் சுருதபிரகாசிகை என்று பெய குமரன் பெலி. ரும் இட்டனர். திருக்கரால் இடுக்கண் சுதபசுக்கள் - (அ - வது) மன்வந்தரத்துத் உண்டான காலத்தில் தம் பிள்ளைகளையும் தேவர். சுருதப்பிரகாசிகையையும் தேசிகரிடங் சுதபஸ்து - (சூ.) அந்தரிக்ஷன் குமரன். கொடுத்துத் தாம் திருநாட்டுக்கு எழுந்தரு சுதபன் -1. பலியின் தந்தை , அணுவம் ளினர். இவர்க்கு வே தவியாசர் எனவும் சத்தவன். பெயர். 2. அயோத்தி நாட்டு அரசன் தாசிக்குப் சுதரிசனமகாராசர் - சைநர், அர தீர்த்தல் பொருள் முதலியவற்றைச் செலவிட்டுக் கரின் தந்தையார், தேவி மித்திரசேனை, காவிரியாடிச் சுத்தனானவன். (காவிரித் இவர் குருநாட்டு அரசர், தலபுராணம்.) சுதரிசனன் -1, கோசலதேசத்தில் துருவ 3. தாமசமனுவைக் காண்க. 'சித்து என்றொரு அரசன் இருந்தனன். 4. சுவே தனைக் காண்க. அவற்கு மனோரமை, லீலாவதி என்று சுதப்தம் - யமபுர வழியிலுள்ள பட்டணம்.) இரண்டு மனைவியர் இருந் தனர். அவ்விரு இவ்விடம் ஆன்மாக்கள் தங்கிப் பதினொ வருள் மனோரமை சுதரிசனனையும், வீலா ன்றாமாசிக பிண்டத்தைப் புசிப்பர். வதி சத்ருஜித் என்பவனையும் பெற்றனர். சுதபாழனிவர் - இவர் ஆரியாவர்த்தத்தில் ஒருநாள் அரசனாகிய துருவசித்து வேட் உதித்து வேதவே தாந்தங்களை யுணர்ந்த டைக்குச் சென்று சிங்கத்தால் மடிந்தனன், முனிவர். இவர் நர்மதை நதி தீரத்தில் தம் | தந்தை இறக்க மூத்தவனுக்குப் பட்டந்தா வ நதி தீரத்பாந்த டைக்க
சுதசோமன் - 687 சுதரிசனன் சுதசோமன் - பீமசேனன் புத்திரன் துரோ மாணாக்கர்களுக்கு உபநிடதப் பொருளை ணனால் கொல்லப்பட்டவன் . உபதேசித்துக்கொண்டிருந்த சாந்தரென் சுதஞ்சனன் - குணமாலையின் புத்திரன் . னும் முனிவரிடத்தில் சென்று வேதம் சீவகன் உபதேசத்தால் நாய்ப்பிறப்பு நீங்கி அப்பிரமாணியம் என்று சைன மதத்தைக் இயக்க உருப்பெற்றவன் . கூறச் சாந்தர் கோபித்து நீ வேதபாஷ்ய சுதஞ்சயன் - ( பிர . ) செந்தி குமான் . இவன் னாய் பௌத்தசமயத்தவனாகுக எனச் சபித் குமான் விற்பிரவன் . தனர் . இவரே பிற்காலத்துத் திருநாவுக் சுதஞ்சனை - கச்சன் மனைவி . கரையராய்ப் பிறந்தனர் என அகத்திய சுதநூ - குரு . குமரன் இவன் குமான் பக்த விலாசம் கூறுகிறது . சுகோத்ரன் சுதமதி - கௌசிகனெனும் அந்தணனுடைய சுதநுசு - குருவின் இரண்டாம் குமரன் . புத்திரி ; மாருதவேகன் எனும் ஒரு வித் சுதந்மர் - பதினொரு கணதாரில் ஒருவர் . யாதரனால் முன்பு கவர்ந்து கொண்டு போ இவர் சீவகன் சரிதையைச் சேணிக மகா கப்பட்டுப் பின்பு காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் ராஜனுக்குக் கூறியவர் . இடப்பட்டு மாதவியின் உயிர்த்தோழியா சுதந்மன் - இவன் பிரமதேசமாண்ட அர யிருப்பவள் ; மணிமேகலைபால் அன்புடை சருள் ஒருவன் . தவமேற்கொண்டு இராஜ யவள் ; சங்க தருமனிடந் தருமங் கேட்ட ருஷியாயினான் . இவனை இருடிகள் அணு வள் . ( மணிமேகலை . ) காதிருத்தலை நோக்கி இவன் அவர்களைக் சுதரிசனபட்டர் - - சீராமபிள்ளைக்குக் குமார் . காரணம் வினவ அவர்கள் நீ இடையன் ஆழ்வான் பௌத்திரர் . நடாதூர் அம்மாளை ஒருவன் மாட்டுத் தொழுவத்தில் காட்டுப் ஆச்ரயித்தவர் . இவர் அம்மாளிடத்தில் பூனை வந்து வருத்துகிறதெனக்கூற அதனை காலக்ஷேபம் சேவிக்கையில் ஒரு நாள் கால எய்யச் சென்று பசுவினை எய்தனை அப்பா ' க்ஷேபம் சேவிக்க வாராது இருந்தனர் . பத்தொடர் புடைமைபற்றி உன்னை அணு அம்மாள் காலக்ஷேபத்திற்குக் காத்திருக்க காதிருக்கிறோம் ஆதலின் நீ பினாகினியா இருந்தவர்கள் அவர் சாமானியர் தானே டிச் சுத்தமுறின் அடைவோமென அவ் நீங்கள் காலக்ஷேபம் தொடங்குக என வாறு அதின் மூழ்கிப் புனிதமடைந்து அம்மாள் பட்டர் வரும் வரையில் காத்தி இருடி கூட்டத்தை அடைந்தவன் . ( பெண் ருந்து பட்டரை நோக்கி இதுவரையில் ணைநதி புராணம் . ) கேட்ட காலக்ஷேபத்தைக் கூறுக என சுதந்மை - சோமகாந்தனைக் காண்க . அவர் சொல்ல அனைவரையும் கேட்கும் சுதபசி - காசியில் இருந்த ஒரு வேதியன் படி செய்து அவரால் சொல்லப்பட்டவை சுதபசு - ( பிர ) ஓமன் குமரன் . இவன் களுக்குச் சுருதபிரகாசிகை என்று பெய குமரன் பெலி . ரும் இட்டனர் . திருக்கரால் இடுக்கண் சுதபசுக்கள் - ( - வது ) மன்வந்தரத்துத் உண்டான காலத்தில் தம் பிள்ளைகளையும் தேவர் . சுருதப்பிரகாசிகையையும் தேசிகரிடங் சுதபஸ்து - ( சூ . ) அந்தரிக்ஷன் குமரன் . கொடுத்துத் தாம் திருநாட்டுக்கு எழுந்தரு சுதபன் - 1 . பலியின் தந்தை அணுவம் ளினர் . இவர்க்கு வே தவியாசர் எனவும் சத்தவன் . பெயர் . 2 . அயோத்தி நாட்டு அரசன் தாசிக்குப் சுதரிசனமகாராசர் - சைநர் அர தீர்த்தல் பொருள் முதலியவற்றைச் செலவிட்டுக் கரின் தந்தையார் தேவி மித்திரசேனை காவிரியாடிச் சுத்தனானவன் . ( காவிரித் இவர் குருநாட்டு அரசர் தலபுராணம் . ) சுதரிசனன் - 1 கோசலதேசத்தில் துருவ 3 . தாமசமனுவைக் காண்க . ' சித்து என்றொரு அரசன் இருந்தனன் . 4 . சுவே தனைக் காண்க . அவற்கு மனோரமை லீலாவதி என்று சுதப்தம் - யமபுர வழியிலுள்ள பட்டணம் . ) இரண்டு மனைவியர் இருந் தனர் . அவ்விரு இவ்விடம் ஆன்மாக்கள் தங்கிப் பதினொ வருள் மனோரமை சுதரிசனனையும் வீலா ன்றாமாசிக பிண்டத்தைப் புசிப்பர் . வதி சத்ருஜித் என்பவனையும் பெற்றனர் . சுதபாழனிவர் - இவர் ஆரியாவர்த்தத்தில் ஒருநாள் அரசனாகிய துருவசித்து வேட் உதித்து வேதவே தாந்தங்களை யுணர்ந்த டைக்குச் சென்று சிங்கத்தால் மடிந்தனன் முனிவர் . இவர் நர்மதை நதி தீரத்தில் தம் | தந்தை இறக்க மூத்தவனுக்குப் பட்டந்தா நதி தீரத்பாந்த டைக்க