அபிதான சிந்தாமணி

சுசுருதன் 686 சுதசேனன் வினவிச் சித்திரகுத்தனைப் பணிய அவன் சுண்ணம் - பூமியில் நீர் தங்கிய இடத்தில் சுமங்கிலியாக என வாழ்த்தக் கேட்டு யம நத்தை, சங்குப்பூச்சிகள் சஞ்சரிப்பன; புரம் அடைந்து கணவனை மீட்டுச் சுகம் அவை நாளடைவில் பூமியில் தங்கி மங் அடைந்தவள். கிப்போம் கிளிஞ்சல்களை வெட்டிக் காள சுசுருதன் - 1. மிதிலாதிபதியாகிய சயன் வாயில் சுடவுண்டாம் பொருள். பல கற் தநதை . களைச் சுட்டவையும் சுண்ணமாம். கற் 2. காசிராசன் குமரன், விசுவாமித்திரர் சுண்ணத்தினால் அன்னம் ஜீரணமாவதுந் குமார் எனவுங் கூறுவர். இவனால் சிறந்த தவிரக் குடலைப்பற்றிய சில நோய்கள் சுசுருதம் எனும் வைத்திய நூல் இயற்றப் நெஞ்சு சிக்கு, வாதகிரிச்சினம், பூரான் கடி பட்டது. இவை நீங்கும். பற்கள் வலிவுபெறும். நெ சுசேசன் - அநுமன் கொணர்ந்த சஞ்சீவி ருப்புப்பட்ட புண், சொறி, சிரங்கு தினவு யை இலக்குமணர்க்கு உண்பித்தவன். காயங்களாலே யொழுகுகின்ற ரத்தம், சுசேசு- அசோகவர்த்தனன்குமரன். இவன் அளிந்த விரணம், மண்டைப்புற்று, தலை குமரன் தெசாதனன். நோய், சன்னி இவைகளுக்குக் கிரமப்படி சுசே நன் - திரிமதி என்பாள் குமரன். யுபயோகப்படுத்துவதுண்டு; சுக்கிலத்திற் சுசேஷன் - ஒரு வாநர வீரன், தாரையின் கும் பலந்தரும். முத்துச்சுண்ணத்தையும் தந்தை . யோகப்படுத்துபவர்களுக்கு நீடித்த பேதி சுசேஷணன் - 1. கஞ்சனால் கொல்லப் விலகும். மலக்கிருமி வயிற்று நோய் பட்ட வசுதேவன் குமரரில் ஒருவன், யிவைகளை விளைக்கும் வாதரோக மணுக 2. கண்ணனுக்கு உருக்குமணியிடம் வொட்டாது முகம் பளபளப்பும் தேஜசும் உதித்த குமரன். உண்டாகும். 3. உருமைக்குத் தந்தை, வருணனால் சுண்ணாம்புக்கல் - பூமியினடிப்பாகத்துள்ள பிறந்தவன், சுக்கிரீவனுக்கு மாமன். கல்போன்ற சுண்ணம். 4. சாத்தகியால் கொல்லப்பட்ட கர் சுதகீர்த்தி - 1. அருச்சுநன் குமரன். ணன் குமரன். 1. பத்திரைக்குத் தந்தை, கேகய நாட்டு சுசோபனை - ஆயுவென்னும் பெயருள்ள அரசன். மண்டுகராஜன் புத்திரி. இக்ஷ்வாகு வம் 3. சத்துருக்கன் தேவி. 'சத்தவனாகிய பரீட்சித்தின் தேவி. | சுதக்கணன் - துரியோதனன் தம்பி, நாலா சுச்சிரவன - மனோஞையைக் காண்க. நாள் யுத்தத்தில் வீமனால் மாண்டவன். சுச்சுதன் - சடியின் மந்திரிகளில் ஒருவன், சுதக்கணை - 1. விராடன் தேவி. (சூளா.) 2. திலீபன் தேவி. இவள் நெடுநாள் சுசீசோதி - தேவவன்மன் குமரனாகிய ஒரு 'புத்திரப்பேறு இன்றி வசிட்டர் சொற்படி அரசன். இவன் தீர்த்தயாத்திரையில் 'பசுபாலனஞ்செய்து இரகுவைப் பெற்ற திருப்பூவணத்துப் பிதுர்த் தர்ப்பணஞ் வள். செய்கையில் பிதுர்களைப் பிரத்தியக்ஷமா சுதக்கன் - ஒரு இராவண வீரன். கக் கண்டவன். சுதசாகான்-சடியின் மந்திரியரில் ஒருவன். சுஞ்ஞானி - அல்லமதேவருக்குத் தாய். சுதசித் - ஒரு யாதவ வீரன். சுடர் - 1. (க) சூரியன், சந்திரன், அக்கி . சுதசிரவசு - (பிர.) மாற்சாரியின் குமரன். 2. சூரியன், சந்திரன். இவன் குமரன் யுதாயு. | சுதசு - சுவாயம்பு மன்வந்தரத்து இருந்த சுடர்த்தைலம் - எண்ணிய மருந்தைத் துணி ஒருவர். இவர் விஷ்ணுமூர்த்தியைக் குமா யில் சுருட்டிப் பாத்திரத்தில் நெய்யை விட் ராகப் பெற விரும்பி (கஉ,000) வருடம் டுக் கீழ்நோக்கிப் பிடித்து எரிக்கத் தைலம் தவஞ் செய்தனர். விஷ்ணு மூர் ததி பிரத்தி சொட்டுவது. யக்ஷமாய் இவரைப் பார்த்து மறுபிறப்பில் சுட்கநாள் - நக்ஷத்ரம் காண்க. அந்தப்படி பிறக்கிறோம் என வரம் அளிக் சுட்கராசி - மிதுனம், சிங்கம், கன்னி. கப் பெற்று வசுதேவர் எனப் பிறந்து சுட்டெழத்துக்கள் - உயிரெழுத்துக்களின் கண்ணனைப் பெற்றனர். பிரிவினவாய்ச் சுட்டு தலைக் குறிக்கும் அ, சுதசேனன் (சர்) -1. அபிமன்னன் போன். 'இ, உ, எனும் (3) எழுத்துக்கள். (நன்.) 2. சகாதேவன் குமரன், தாய் திரௌபதி.
சுசுருதன் 686 சுதசேனன் வினவிச் சித்திரகுத்தனைப் பணிய அவன் சுண்ணம் - பூமியில் நீர் தங்கிய இடத்தில் சுமங்கிலியாக என வாழ்த்தக் கேட்டு யம நத்தை சங்குப்பூச்சிகள் சஞ்சரிப்பன ; புரம் அடைந்து கணவனை மீட்டுச் சுகம் அவை நாளடைவில் பூமியில் தங்கி மங் அடைந்தவள் . கிப்போம் கிளிஞ்சல்களை வெட்டிக் காள சுசுருதன் - 1 . மிதிலாதிபதியாகிய சயன் வாயில் சுடவுண்டாம் பொருள் . பல கற் தநதை . களைச் சுட்டவையும் சுண்ணமாம் . கற் 2 . காசிராசன் குமரன் விசுவாமித்திரர் சுண்ணத்தினால் அன்னம் ஜீரணமாவதுந் குமார் எனவுங் கூறுவர் . இவனால் சிறந்த தவிரக் குடலைப்பற்றிய சில நோய்கள் சுசுருதம் எனும் வைத்திய நூல் இயற்றப் நெஞ்சு சிக்கு வாதகிரிச்சினம் பூரான் கடி பட்டது . இவை நீங்கும் . பற்கள் வலிவுபெறும் . நெ சுசேசன் - அநுமன் கொணர்ந்த சஞ்சீவி ருப்புப்பட்ட புண் சொறி சிரங்கு தினவு யை இலக்குமணர்க்கு உண்பித்தவன் . காயங்களாலே யொழுகுகின்ற ரத்தம் சுசேசு - அசோகவர்த்தனன்குமரன் . இவன் அளிந்த விரணம் மண்டைப்புற்று தலை குமரன் தெசாதனன் . நோய் சன்னி இவைகளுக்குக் கிரமப்படி சுசே நன் - திரிமதி என்பாள் குமரன் . யுபயோகப்படுத்துவதுண்டு ; சுக்கிலத்திற் சுசேஷன் - ஒரு வாநர வீரன் தாரையின் கும் பலந்தரும் . முத்துச்சுண்ணத்தையும் தந்தை . யோகப்படுத்துபவர்களுக்கு நீடித்த பேதி சுசேஷணன் - 1 . கஞ்சனால் கொல்லப் விலகும் . மலக்கிருமி வயிற்று நோய் பட்ட வசுதேவன் குமரரில் ஒருவன் யிவைகளை விளைக்கும் வாதரோக மணுக 2 . கண்ணனுக்கு உருக்குமணியிடம் வொட்டாது முகம் பளபளப்பும் தேஜசும் உதித்த குமரன் . உண்டாகும் . 3 . உருமைக்குத் தந்தை வருணனால் சுண்ணாம்புக்கல் - பூமியினடிப்பாகத்துள்ள பிறந்தவன் சுக்கிரீவனுக்கு மாமன் . கல்போன்ற சுண்ணம் . 4 . சாத்தகியால் கொல்லப்பட்ட கர் சுதகீர்த்தி - 1 . அருச்சுநன் குமரன் . ணன் குமரன் . 1 . பத்திரைக்குத் தந்தை கேகய நாட்டு சுசோபனை - ஆயுவென்னும் பெயருள்ள அரசன் . மண்டுகராஜன் புத்திரி . இக்ஷ்வாகு வம் 3 . சத்துருக்கன் தேவி . ' சத்தவனாகிய பரீட்சித்தின் தேவி . | சுதக்கணன் - துரியோதனன் தம்பி நாலா சுச்சிரவன - மனோஞையைக் காண்க . நாள் யுத்தத்தில் வீமனால் மாண்டவன் . சுச்சுதன் - சடியின் மந்திரிகளில் ஒருவன் சுதக்கணை - 1 . விராடன் தேவி . ( சூளா . ) 2 . திலீபன் தேவி . இவள் நெடுநாள் சுசீசோதி - தேவவன்மன் குமரனாகிய ஒரு ' புத்திரப்பேறு இன்றி வசிட்டர் சொற்படி அரசன் . இவன் தீர்த்தயாத்திரையில் ' பசுபாலனஞ்செய்து இரகுவைப் பெற்ற திருப்பூவணத்துப் பிதுர்த் தர்ப்பணஞ் வள் . செய்கையில் பிதுர்களைப் பிரத்தியக்ஷமா சுதக்கன் - ஒரு இராவண வீரன் . கக் கண்டவன் . சுதசாகான் - சடியின் மந்திரியரில் ஒருவன் . சுஞ்ஞானி - அல்லமதேவருக்குத் தாய் . சுதசித் - ஒரு யாதவ வீரன் . சுடர் - 1 . ( ) சூரியன் சந்திரன் அக்கி . சுதசிரவசு - ( பிர . ) மாற்சாரியின் குமரன் . 2 . சூரியன் சந்திரன் . இவன் குமரன் யுதாயு . | சுதசு - சுவாயம்பு மன்வந்தரத்து இருந்த சுடர்த்தைலம் - எண்ணிய மருந்தைத் துணி ஒருவர் . இவர் விஷ்ணுமூர்த்தியைக் குமா யில் சுருட்டிப் பாத்திரத்தில் நெய்யை விட் ராகப் பெற விரும்பி ( கஉ 000 ) வருடம் டுக் கீழ்நோக்கிப் பிடித்து எரிக்கத் தைலம் தவஞ் செய்தனர் . விஷ்ணு மூர் ததி பிரத்தி சொட்டுவது . யக்ஷமாய் இவரைப் பார்த்து மறுபிறப்பில் சுட்கநாள் - நக்ஷத்ரம் காண்க . அந்தப்படி பிறக்கிறோம் என வரம் அளிக் சுட்கராசி - மிதுனம் சிங்கம் கன்னி . கப் பெற்று வசுதேவர் எனப் பிறந்து சுட்டெழத்துக்கள் - உயிரெழுத்துக்களின் கண்ணனைப் பெற்றனர் . பிரிவினவாய்ச் சுட்டு தலைக் குறிக்கும் சுதசேனன் ( சர் ) - 1 . அபிமன்னன் போன் . ' எனும் ( 3 ) எழுத்துக்கள் . ( நன் . ) 2 . சகாதேவன் குமரன் தாய் திரௌபதி .