அபிதான சிந்தாமணி

சுக்கிரன 683 சுக்கிரீவன் 14. அசுரர் வேண்டுகோளின்படி சிவ கப்பால் நின்று சுற்றி வருகிறது. இது மூர்த்தியையெண்ணித் தவத்திற்குச்சென் 234 மணி நேரத்தில் தன்னைத்தானே ஒரு றிருக்கையில் இந்திரன் சயந்தியை யேவி முறை சுற்றி வருகிறது இது சூரியனை மணக்கச்செய்ய மணந்து அவளுடன் யார் 225 நாட்களில் சுற்றி வருகிறது. இதன் கண்ணுக்கும் புலப்படாமல் பத்துவருஷ சுற்றளவு சுமார் 23,200 மைல், குறுக் மிருக்கையில் வியாழன் சுக்ரவுருக்கொண்டு களவு சுமார் 7700 மைல். இது நமக்கு அசுரரை மயக்கி யவன் சொற்படி கேட் அதிக தூரத்தில் இருப்பதால் சிறிய வுரு பிக்கக்கண்டு தான் சென்று உண்மையான வாகக் காணப்படுகிறது. இதற்கடுத்த வட் சுக்கிரன் நான் ; எனக் கூறியும் கேளாதத டத்தில் நாமுள்ள பூமியாகிய கிரகம் சுற்றி னால் அசுரர்களைத் தேவர்களால் அப்செய வருகிறது. மடையச் சாபந் தந்து மீண்டும் வியாழன், B. பதினான் காம் மன்வந்தாத்து ருஷி. தன் காரிய முடிவில் மறைய அசுரர் தாங் 0. சரியாதியின் புத்திரன், பாண்டவர் கள் மோசமடைந்த துணர்ந்து பிரகலா பக்ஷத்தைச்சேர்ந்தவன், கர்ணனால் கொல் தனை முன்னிட்டுவேண்டத் தன்னை யடை லப்பட்டவன். ந்த அசுரர்களின் வேண்டுகோளுக் கிரங்கி சுக்கிரவாரவிரதம் - இந்த வாரத்தில் சுக்கி மீண்டு மவர்களை மாணாக்கராக்கிக் கொண் என் சத்தியைப் பூசித்து இந்த வாரத்தில் டவன். | உலகத்தவர் உன்னைப் பூசிக்கின், இஷ்ட 15. ஒரு அசுரன் சிவபிரானால் வரம்) சித்தி தருக என வரம் பெற்றனன். பெற்றுத் தேவர்களை வருத்தியிருந்தவன், சுக்கிராகி - முதலையுருக்கொண்டு சங்கரா (பார - அநுசா.) 17. இக்கிரகம் சூரியன் சந்திரன் இவை 'சாரியரின் காலைப்பற்றிய காந்தருவன், பிரண்டையுந் தவிர மற்றெல்லா நக்ஷத் | சுக்கிரீவம் - கிருஷ்ணன் தேர்க்குதிரைக திரங்களிலும் பிரகாசமுள்ளது. இது பூமி ளில் ஒன்று, யைவிடச் சூரியனுக்குச் சமீபத்தில் இருக் சுக்கிரீவன் -1 (ரிஷாஜசு) இரவிருதன் கிறது. உருவில் ஏறக்குறைய பூமிக்குச் குமரன், வாலிக்குத் தம்பி, அநுமனுக்கு சமமானது. இது சூரியனைவிட்டு (45) நண்பன், இவன் மனைவி உருமை. ஒரு டிகிரிக்குமேல், அடிவானத்திற்கும் உச்சிக் முறை மாயாவி என்னும் அரக்கனுடன் கும் உள்ள தூரத்தில் பாதிக்குமேல் விலகி போரிடப் பிலத்துள் சென்ற வாலி நெடுங் வராது. கீழ்த்திசையில் சூர்ய உதயத் காலம் மீளாதிருக்க, வாலி அரக்கனால் திற்கு முன்பே காணலாம். இது சூரிய கொல்லப் பட்டனன் என்றும், ஒருக்கால் னைச் சுற்றியோடும் கிரகமா தலால் நாடோ அவன் மீளின் தனக்கு இறுதிநேரும் என றும் இதன் உதயகாலம் இதன் முந்திய வும் எண்ணி அப்பிலத்தை அடைத்து அர தினத்தின் உதயத்தின் முன்ன தாகும். சில சாண்டிருக்கையில் வாலி பிலத்தின் வழி தினங்களுக்குப் பிறகு சிறிது சிறிதாகச் வா அது அடைபட்டு இருத்தல் கண்டு தன் சூரியனைவிட்டு (45° ) டிகிரி தூரம் விலகிச் காலால் ஒரு உதைகொடுத்து வழியுண் சூரியனை நெருங்கத் தொடங்கும். சில டாக்கி வெளியில்வந்து தன் தம்பி வஞ் நாள் களில் கிழக்கில் காணப்படாது. இது சனை செய்தான் என அவனைக் கொலை சூரியனைச் சுற்றிவர 71 மாதங்களாகின் செய்ய வருகையில் இவன் பயந்து கிஷ் றன. இதைச் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு கிந்தையைவிட்டு ருச்யமூகப்ர் வதம் (மதங் 3 மாதம் மேற்றிசையிலும், சூரிய அஸ்த கர்மலை) அடைந்து இருந் தனன். இராம மனத்திற்குப் பிறகு சூரியனுக்குக் கிழக் லக்ஷ மணர் வரவறிந்து அநுமான் தன் காக 3 மாத காலத்திற்கு அதிகமாக சிநேகனுக்கு அவரது வலி முதலியவை மேற்றிசையிலும் காண்கிறோம். இது களைத் தெரிவித்து நட்புச் செய்வித்தனன், கீழ்த்திசையில் காணப்பட்ட விதமாகவே இவரது வலியைத் தான் அறியா ததால் மேற்றிசையிலும் தோன்றி மறைகிறது. அதனை அறிய எண்ணி இருக்கையில் (இயற்கை அற்புதம்) குறிப்பறிந்த இராமமூர்த்தி மராமாத்தை 18. இது, சூரியனுக்கு இரண்டாவது எய்தும் துந்துபி எலும்பைக் காலாலுந்தியும் சமவட்டத்தில் சுற்றிவருவது. இது சூரி காட்டினர். இதனால் வல்லவர் என அறி யனுக்கு 6 கோடியே 70 லசும் மைலுக் ந்து வாலியுடன் வலிய போர்க்குச் சென்று
சுக்கிரன 683 சுக்கிரீவன் 14 . அசுரர் வேண்டுகோளின்படி சிவ கப்பால் நின்று சுற்றி வருகிறது . இது மூர்த்தியையெண்ணித் தவத்திற்குச்சென் 234 மணி நேரத்தில் தன்னைத்தானே ஒரு றிருக்கையில் இந்திரன் சயந்தியை யேவி முறை சுற்றி வருகிறது இது சூரியனை மணக்கச்செய்ய மணந்து அவளுடன் யார் 225 நாட்களில் சுற்றி வருகிறது . இதன் கண்ணுக்கும் புலப்படாமல் பத்துவருஷ சுற்றளவு சுமார் 23 200 மைல் குறுக் மிருக்கையில் வியாழன் சுக்ரவுருக்கொண்டு களவு சுமார் 7700 மைல் . இது நமக்கு அசுரரை மயக்கி யவன் சொற்படி கேட் அதிக தூரத்தில் இருப்பதால் சிறிய வுரு பிக்கக்கண்டு தான் சென்று உண்மையான வாகக் காணப்படுகிறது . இதற்கடுத்த வட் சுக்கிரன் நான் ; எனக் கூறியும் கேளாதத டத்தில் நாமுள்ள பூமியாகிய கிரகம் சுற்றி னால் அசுரர்களைத் தேவர்களால் அப்செய வருகிறது . மடையச் சாபந் தந்து மீண்டும் வியாழன் B . பதினான் காம் மன்வந்தாத்து ருஷி . தன் காரிய முடிவில் மறைய அசுரர் தாங் 0 . சரியாதியின் புத்திரன் பாண்டவர் கள் மோசமடைந்த துணர்ந்து பிரகலா பக்ஷத்தைச்சேர்ந்தவன் கர்ணனால் கொல் தனை முன்னிட்டுவேண்டத் தன்னை யடை லப்பட்டவன் . ந்த அசுரர்களின் வேண்டுகோளுக் கிரங்கி சுக்கிரவாரவிரதம் - இந்த வாரத்தில் சுக்கி மீண்டு மவர்களை மாணாக்கராக்கிக் கொண் என் சத்தியைப் பூசித்து இந்த வாரத்தில் டவன் . | உலகத்தவர் உன்னைப் பூசிக்கின் இஷ்ட 15 . ஒரு அசுரன் சிவபிரானால் வரம் ) சித்தி தருக என வரம் பெற்றனன் . பெற்றுத் தேவர்களை வருத்தியிருந்தவன் சுக்கிராகி - முதலையுருக்கொண்டு சங்கரா ( பார - அநுசா . ) 17 . இக்கிரகம் சூரியன் சந்திரன் இவை ' சாரியரின் காலைப்பற்றிய காந்தருவன் பிரண்டையுந் தவிர மற்றெல்லா நக்ஷத் | சுக்கிரீவம் - கிருஷ்ணன் தேர்க்குதிரைக திரங்களிலும் பிரகாசமுள்ளது . இது பூமி ளில் ஒன்று யைவிடச் சூரியனுக்குச் சமீபத்தில் இருக் சுக்கிரீவன் - 1 ( ரிஷாஜசு ) இரவிருதன் கிறது . உருவில் ஏறக்குறைய பூமிக்குச் குமரன் வாலிக்குத் தம்பி அநுமனுக்கு சமமானது . இது சூரியனைவிட்டு ( 45 ) நண்பன் இவன் மனைவி உருமை . ஒரு டிகிரிக்குமேல் அடிவானத்திற்கும் உச்சிக் முறை மாயாவி என்னும் அரக்கனுடன் கும் உள்ள தூரத்தில் பாதிக்குமேல் விலகி போரிடப் பிலத்துள் சென்ற வாலி நெடுங் வராது . கீழ்த்திசையில் சூர்ய உதயத் காலம் மீளாதிருக்க வாலி அரக்கனால் திற்கு முன்பே காணலாம் . இது சூரிய கொல்லப் பட்டனன் என்றும் ஒருக்கால் னைச் சுற்றியோடும் கிரகமா தலால் நாடோ அவன் மீளின் தனக்கு இறுதிநேரும் என றும் இதன் உதயகாலம் இதன் முந்திய வும் எண்ணி அப்பிலத்தை அடைத்து அர தினத்தின் உதயத்தின் முன்ன தாகும் . சில சாண்டிருக்கையில் வாலி பிலத்தின் வழி தினங்களுக்குப் பிறகு சிறிது சிறிதாகச் வா அது அடைபட்டு இருத்தல் கண்டு தன் சூரியனைவிட்டு ( 45° ) டிகிரி தூரம் விலகிச் காலால் ஒரு உதைகொடுத்து வழியுண் சூரியனை நெருங்கத் தொடங்கும் . சில டாக்கி வெளியில்வந்து தன் தம்பி வஞ் நாள் களில் கிழக்கில் காணப்படாது . இது சனை செய்தான் என அவனைக் கொலை சூரியனைச் சுற்றிவர 71 மாதங்களாகின் செய்ய வருகையில் இவன் பயந்து கிஷ் றன . இதைச் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு கிந்தையைவிட்டு ருச்யமூகப்ர் வதம் ( மதங் 3 மாதம் மேற்றிசையிலும் சூரிய அஸ்த கர்மலை ) அடைந்து இருந் தனன் . இராம மனத்திற்குப் பிறகு சூரியனுக்குக் கிழக் லக்ஷ மணர் வரவறிந்து அநுமான் தன் காக 3 மாத காலத்திற்கு அதிகமாக சிநேகனுக்கு அவரது வலி முதலியவை மேற்றிசையிலும் காண்கிறோம் . இது களைத் தெரிவித்து நட்புச் செய்வித்தனன் கீழ்த்திசையில் காணப்பட்ட விதமாகவே இவரது வலியைத் தான் அறியா ததால் மேற்றிசையிலும் தோன்றி மறைகிறது . அதனை அறிய எண்ணி இருக்கையில் ( இயற்கை அற்புதம் ) குறிப்பறிந்த இராமமூர்த்தி மராமாத்தை 18 . இது சூரியனுக்கு இரண்டாவது எய்தும் துந்துபி எலும்பைக் காலாலுந்தியும் சமவட்டத்தில் சுற்றிவருவது . இது சூரி காட்டினர் . இதனால் வல்லவர் என அறி யனுக்கு 6 கோடியே 70 லசும் மைலுக் ந்து வாலியுடன் வலிய போர்க்குச் சென்று