அபிதான சிந்தாமணி

சுகேசி கேசி 684 சுக்தா பெற்றுக் கிராமணியின் குமாரியை மணந் 12. இவன் விதி தன் புத்ரன். இவன் தனன். செய்த யாக புண்ணியத்தால் இந்திரன் 2. சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன், களிப்படைந்து ஒருவருஷம் பொன்மாரி 3. பரத்வாசர் புத்திரன். பொழிவித்தான், அதனால் ஆறுகளில் 4. சிலோச்சயநகரத்து வாணிபன். பொன்னீர் ஓடியது, உலகம் பொன்மய இவனுக்கு அறுவர் குமார்கள், இவ்வறு மானது, பூமியும் வசுமதியெனும் பெயரை வரும் மணிமுத்தாநதியில் மூழ்கி இஷ்ட நிலையாகப் பெற்றது. (பார - சாங்.) சித்தி பெற்றனர். சுகோஷம் - மத்திரதேசாதிபதியாகிய நகு ககேசி - காந்தாரராஜ புத்திரி. கிருஷ் லன் சங்கு. (பார - பீஷ்.) ணன் பாரியை. (பாரதம்.) சுகையன் - ஆனர் த்ததேசாதிபதி, இவன் சுகேசினி - 1. சகரனுக்குத் தேவி. அச பகைவருடன் யுத்தஞ்செய்து இறந்தனன். மஞ்சசனுக்குத் தாய். இவனது தலையோட்டை யோகி ஒருவன் 2. நாசிகேது என்பவனுக்குத் தாய். எடுத்து இராக்காலங்களில் கயா தீர்த்த சுகேசு - ஒரு அரசன். பிரமனை எண்ணித் மொண்டு உபயோகப்படுத்திப் பகலில் தவம் புரிந்து தாடகையைப் பெற்றவன். ஊற்றிவிடுவன் ஆதலால் இவ்வாசன் சுகேதனன் – 1. (சங்.) சுநிதன் குமரன். இராக்காலங்களில் அரசு வீற்றிருந்து பக இவன் குமரன் தர்மகேது. லில் பேயாய் அலைந்து திரிவன். இவ்வாறு 2. ஒரு அரசன். இருக்கையில் வணிக்கூட்டத்தினர் இவன் சுகேது -1. துருபதன் குமரன். திரிந்துகொண்டிருந்த வனத்தில் பகலில் 2. மிதிலன் இரண்டாம் போன். இறங்கிப் பசி தீர்ந்து போயினர். அவர் 3. க்ஷேமன் குமரன். களில் ஒருவன் தனித்து அவ்விரவில் அங் 4. தானவர் எனும் முனிவர் குமார். குத் தங்க, ஒரு பெருமாளிகையும் அரசும் (சூ.) நந்திவர்க்க ன் குமான். தோன்றியது. வணிகன் உட்சென்று 5. பாரதவீரன். அரசனை வணங்கி உண்டு உறங்கினன். 6. சர்ச்சான் குமரன். இவன் பிரமனை 'பொழுது விடிய அவை கனாப்போலொழிந் 'நோக்கித் தவஞ்செய்து ஒரு குமரியைப் தன; வணிகன் ஆச்சரியமடைந்து மறுநா பெற்றுச் சுந்தனுக்குக் கொடுத்தவன். ளிருந்து பார்க்க அன்றைக்கும் அவ்வாறு 7. சுவேதி புருஷன். இருக்கச் சென்று அரசனைக்கண்டு வினாவ சுகேத்திரன்- அநேக யாகங்கள் செய்த ஒரு அரசன் தானிறந்த செய்தியையும் யோகி அரசன். யிடம் தன் கபாலமிருக்கும் விதத்தையும் சுகோத்திரன் - 1. (சங்.) பௌமன் கும அறிவித்து வணிகனை நோக்கி நீ சென்று பன், மனைவி கௌசலை, குமரன் அத்தன். யோகியிடமிருக்கும் கபாலத்தை வாங்கி - 2. க்ஷத்ரவிர தன் குமரன். இவன் குமார் அதனைத் தூளாகச்செய்து கயா தீர்த்தத் காசியன், குசன், கிரிச்சமதன். தில் போட்டுவிடுவையேல் நான் சுவர்க்க 3. பிருகக்ஷத்ரன் குமரன், இவன் கும்) மடைவன் என்றனன். வணிகனும் அவ் ரன் அஸ்தி. வாறு செய்ய நல்லுலகடைந் தவன். 4. வாநரவீரருள் ஒருவன். சுக்தா - சித்தூர் இராஜபுத்ரத் தலைவனா 5. சுதனு குமரன், இவன் குமான் கிய உ தயசிங்கின் இருபத்தினாலு புத்திரர் சிவநன். | களில் இரண்டாவது புத்ரன், இவனது 6. சகதேவனுக்கு விசயையிடம் உதி ஐந்தாம் வயதில் ஒரு புதிய வாள், ஆயுதம் த்த குமரன். செய்பவன் கொண்டுவர அதனைச் சோதி 7. சோடச ராசாக்களில் ஒருவன். பூரூ க்க அரசன் கொஞ்சம் பஞ்சு கொண்டு பவன் பேரனாகிய பீமனுக்குப் பேரன். வரக் கட்டளையிட்டான். சிறுவன் தகப் 8. சுருதன் எனும் பகீரதன் குமரன். பனை நோக்கி யிது எலும்பை வெட்டுமோ 9. சுமனஸ் குமரன். வென்று அஞ்சாது தன் விரலை வெட்டி 10. பிருகத்கூத்திரன் குமான். னான், கையிலிருந்து மிகுந்த ரத்தம் வடிய 11. சந்திரவம்சம், பூமன்யு புத்திரன் வும் அஞ்சாநிலைகண்ட அரசன் சோதி பாரியை ஜயந்தி, குமான் அஜமீடன். டரை அழைத்துச் சாதகத்தைச் சோதித்த (பார - ஆதி.) தில் அவர்க ளிவன் மீவார் நாட்டிற்குக் 86
சுகேசி கேசி 684 சுக்தா பெற்றுக் கிராமணியின் குமாரியை மணந் 12 . இவன் விதி தன் புத்ரன் . இவன் தனன் . செய்த யாக புண்ணியத்தால் இந்திரன் 2 . சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன் களிப்படைந்து ஒருவருஷம் பொன்மாரி 3 . பரத்வாசர் புத்திரன் . பொழிவித்தான் அதனால் ஆறுகளில் 4 . சிலோச்சயநகரத்து வாணிபன் . பொன்னீர் ஓடியது உலகம் பொன்மய இவனுக்கு அறுவர் குமார்கள் இவ்வறு மானது பூமியும் வசுமதியெனும் பெயரை வரும் மணிமுத்தாநதியில் மூழ்கி இஷ்ட நிலையாகப் பெற்றது . ( பார - சாங் . ) சித்தி பெற்றனர் . சுகோஷம் - மத்திரதேசாதிபதியாகிய நகு ககேசி - காந்தாரராஜ புத்திரி . கிருஷ் லன் சங்கு . ( பார - பீஷ் . ) ணன் பாரியை . ( பாரதம் . ) சுகையன் - ஆனர் த்ததேசாதிபதி இவன் சுகேசினி - 1 . சகரனுக்குத் தேவி . அச பகைவருடன் யுத்தஞ்செய்து இறந்தனன் . மஞ்சசனுக்குத் தாய் . இவனது தலையோட்டை யோகி ஒருவன் 2 . நாசிகேது என்பவனுக்குத் தாய் . எடுத்து இராக்காலங்களில் கயா தீர்த்த சுகேசு - ஒரு அரசன் . பிரமனை எண்ணித் மொண்டு உபயோகப்படுத்திப் பகலில் தவம் புரிந்து தாடகையைப் பெற்றவன் . ஊற்றிவிடுவன் ஆதலால் இவ்வாசன் சுகேதனன் 1 . ( சங் . ) சுநிதன் குமரன் . இராக்காலங்களில் அரசு வீற்றிருந்து பக இவன் குமரன் தர்மகேது . லில் பேயாய் அலைந்து திரிவன் . இவ்வாறு 2 . ஒரு அரசன் . இருக்கையில் வணிக்கூட்டத்தினர் இவன் சுகேது - 1 . துருபதன் குமரன் . திரிந்துகொண்டிருந்த வனத்தில் பகலில் 2 . மிதிலன் இரண்டாம் போன் . இறங்கிப் பசி தீர்ந்து போயினர் . அவர் 3 . க்ஷேமன் குமரன் . களில் ஒருவன் தனித்து அவ்விரவில் அங் 4 . தானவர் எனும் முனிவர் குமார் . குத் தங்க ஒரு பெருமாளிகையும் அரசும் ( சூ . ) நந்திவர்க்க ன் குமான் . தோன்றியது . வணிகன் உட்சென்று 5 . பாரதவீரன் . அரசனை வணங்கி உண்டு உறங்கினன் . 6 . சர்ச்சான் குமரன் . இவன் பிரமனை ' பொழுது விடிய அவை கனாப்போலொழிந் ' நோக்கித் தவஞ்செய்து ஒரு குமரியைப் தன ; வணிகன் ஆச்சரியமடைந்து மறுநா பெற்றுச் சுந்தனுக்குக் கொடுத்தவன் . ளிருந்து பார்க்க அன்றைக்கும் அவ்வாறு 7 . சுவேதி புருஷன் . இருக்கச் சென்று அரசனைக்கண்டு வினாவ சுகேத்திரன் - அநேக யாகங்கள் செய்த ஒரு அரசன் தானிறந்த செய்தியையும் யோகி அரசன் . யிடம் தன் கபாலமிருக்கும் விதத்தையும் சுகோத்திரன் - 1 . ( சங் . ) பௌமன் கும அறிவித்து வணிகனை நோக்கி நீ சென்று பன் மனைவி கௌசலை குமரன் அத்தன் . யோகியிடமிருக்கும் கபாலத்தை வாங்கி - 2 . க்ஷத்ரவிர தன் குமரன் . இவன் குமார் அதனைத் தூளாகச்செய்து கயா தீர்த்தத் காசியன் குசன் கிரிச்சமதன் . தில் போட்டுவிடுவையேல் நான் சுவர்க்க 3 . பிருகக்ஷத்ரன் குமரன் இவன் கும் ) மடைவன் என்றனன் . வணிகனும் அவ் ரன் அஸ்தி . வாறு செய்ய நல்லுலகடைந் தவன் . 4 . வாநரவீரருள் ஒருவன் . சுக்தா - சித்தூர் இராஜபுத்ரத் தலைவனா 5 . சுதனு குமரன் இவன் குமான் கிய தயசிங்கின் இருபத்தினாலு புத்திரர் சிவநன் . | களில் இரண்டாவது புத்ரன் இவனது 6 . சகதேவனுக்கு விசயையிடம் உதி ஐந்தாம் வயதில் ஒரு புதிய வாள் ஆயுதம் த்த குமரன் . செய்பவன் கொண்டுவர அதனைச் சோதி 7 . சோடச ராசாக்களில் ஒருவன் . பூரூ க்க அரசன் கொஞ்சம் பஞ்சு கொண்டு பவன் பேரனாகிய பீமனுக்குப் பேரன் . வரக் கட்டளையிட்டான் . சிறுவன் தகப் 8 . சுருதன் எனும் பகீரதன் குமரன் . பனை நோக்கி யிது எலும்பை வெட்டுமோ 9 . சுமனஸ் குமரன் . வென்று அஞ்சாது தன் விரலை வெட்டி 10 . பிருகத்கூத்திரன் குமான் . னான் கையிலிருந்து மிகுந்த ரத்தம் வடிய 11 . சந்திரவம்சம் பூமன்யு புத்திரன் வும் அஞ்சாநிலைகண்ட அரசன் சோதி பாரியை ஜயந்தி குமான் அஜமீடன் . டரை அழைத்துச் சாதகத்தைச் சோதித்த ( பார - ஆதி . ) தில் அவர்க ளிவன் மீவார் நாட்டிற்குக் 86