அபிதான சிந்தாமணி

சுகாமர் BHU சுகேசன் லில்லாமை கண்ட காமுகன் ஒருவன், கொண்டான். வேதியர் கௌமாரபான் அவர் மனைவியாரிடம் வந்து நான் பாகவ டியனிடம் முறையிட்டனர். பாண்டியன் தன் என் காம எண்ணத்தை முடிக்க எனக் உங்கள் நிலம் என்பதற்கு அடையாளம் கேட்ட சாசர் என்னும் தாசர் தேவியார், என்ன என் றனன், உபாத்தியாயராக அதற்குடன்பட்டுப் பாகவதராக வந்த இருந்த வேதியர் எமது நிலம் வெட்டச் காமுகனுக்கு அன்னமுதலிய பரிமாறி சரக்கு மியல்பினது என்றனர். அவ் னர். காமுகன் பொழுது சாயக்களிப்புட வாறே குறும்பாசனும் பாண்டியனும் னிருக்கையில் சுரசுரீ படுக்கை திருத்தித் சென்று வெட்டப் பெருந்துறையாக நீர் தம் நாயகரையும் பெருமாளையும் மனத் சுரந்தது ஆதலால் (பெருந்துறை' நாமம் தெண்ணிப் படுக்கையறைக்கு அழைக்கக் உண்டாயிற்று. காமுகன் வாசற்படியருகு செல்ல ஆங்கு சுகுணன் --1. வீமனுக்குச் சலதரையிடம் அந்த அம்மையார் காமுகன் கண்ணுக்குப் | பிறந்த குமான். பெரும்புலியாக இருக்கக்கண்டு இவனை 2. பிரமசேநன் குமரன். யுறுத்துநோக்கக் காமுகன் பயந்து வெளி 3. கிருஷ்ணசர்மனுக்குத் தந்தை. வந்து விடிந்தபின் அம்மையார் வீடுமுத சுகுணை - சீலவிருத்தனைக் காண்க. லிய சுத்திசெய்கையில் பாதம்பணிந்து சுதமாரன் - 1. புளிந்தநகாத்து அரசன். தாசனாயினன். 2. திருஷ்டகேது வின் தந்தை. திருஷ் சுகாமர் - பதின்மூன்றாம் மன்வந்தரத்துத் டகேதுவின் குமரன் என்றுங் கூறுவர். தேவர். | இவன் குமரன் விதிகோத்திரன், சுக - 1 பதினான்காமன் வந்தாத்து இந்தி 3. வீதிஹோத்திரனுக்குத் தந்தை. என். 4. இவன் ஒரு வேதியன். காமத்தால் 2. தருமப் பிரசாபதியின் குமரி. கிளி பல பெண்களை மயக்கிவந்தனன். இவனை களைப் பெற்றவள். யாசன் ஊரைவிட்டுத் தூரத்தக் காட் சுகிருதி - பிரதி குமரன், இவன் குமாரன் டிற் சென்று புவச்சியைக்கூடி மனைவி விப்பிராசன். | பிறக்கப் பெண்களைப் புணர்ந்து இரண்டு சுகிர்தன் - திருதராட்டிரனுக்குக் குமரன். குழந்தைகளைப் பெற்று வழிபறித்துத் சுதணதணபாண்டியன் - 1. இராசாதிராச திரிகையில் காவலர் பிடிக்கத் தொடா பாண்டியனுக்குப் பின் அரசுபுரிந்தவன். அக்காடு விட்டு வேறு காட்டிற்குச் செல்லு கரிக்குருவிக்கு உபதேசித்தது இவன் அர கையில் நாககன்னியர் சிவபூசை செய் சாட்சியில் ஆம். ' வதைத் தரிசித்து இறந்தபின் யமபடர் 2. இராசராசபாண்டியனுக்குக் குமரன். பற்றச் சிவகணங்களால் தடையுண்டு சிவ இவன் காலத்துச் சிவமூர்த்தி பன்றிக் | பதம் அடைந்தவன். குட்டிகளுக்குப் பாலூட்டி மந்திரிகளாக்கி சுதமாரி - ஓர் பார்ப்பினி. இவள் விது னர். இவன் குமரன் சித்திரவிரத பாண் மன் எனும் காந்தருவனைக் குரங்காகச் டியன். சபித்தவள். சுதணசேகரபாண்டியன் - சுகுணபாண்டி சுதநசர் - விபுலரின் குமார். இவர்க்கு யனுக்குப் பின் அரசாண்டவன், - | நான்கு குமார், இவர்களே தருமபுகள் சுகுணபாண்டியன் - இவன் திருப்பெரு ஆனவர்கள், துறைக்கு 300 வேதியரை வருவித்து சுதர்ச்சன் - கௌர்ச்சனைக் காண்க. அவர்களுக்கு மானிய முதலிய சொத்து சுகேசன் - 1. சாலகடங்கடை, வித்யுத்கே வைத்தான். இந்த வேதியரின் பளைக சன் என்பவனைப் புணர்ந்து பெற்ற கும ளுக்குச் சிவமூர்த்தி வேதியால் வந்து என். இவனைச் சாலகடங்கடை பெற்றுக் வேத முதலியன வோதிவைக்கனா. இவ் கணவனைப் பிரிந்திருக்க மனமில்லாமல் வகை வாழுநாட்களில் சுகுணபாண்டிய காட்டில் விட்டுச் சென் றனன், இக் குழந் னுக்குப் பின் வந்த வாதுங்கபாண்டியனும் தையைச் சிவமூர்த்தியுடன் அந்தரத்தில் காலம் சென்றனன், இவன் குமாரன் வந்த உமாதேவியார் கண்டு இறங்கி இனி கௌமார பாண்டியன் இவனாசில் உலுண் அரக்கர் குழந்தைகள் பிறந்த காலத்திற் பஷன் எனும் குறும்பாசன் வேதியர்க் நாமே வளர்ந்து பருவமடைய வரம் தந்து குக் கொடுத்த மானியத்தைப் பிடுங்கிக் போயினள். இதனால் இவன் பருவம்
சுகாமர் BHU சுகேசன் லில்லாமை கண்ட காமுகன் ஒருவன் கொண்டான் . வேதியர் கௌமாரபான் அவர் மனைவியாரிடம் வந்து நான் பாகவ டியனிடம் முறையிட்டனர் . பாண்டியன் தன் என் காம எண்ணத்தை முடிக்க எனக் உங்கள் நிலம் என்பதற்கு அடையாளம் கேட்ட சாசர் என்னும் தாசர் தேவியார் என்ன என் றனன் உபாத்தியாயராக அதற்குடன்பட்டுப் பாகவதராக வந்த இருந்த வேதியர் எமது நிலம் வெட்டச் காமுகனுக்கு அன்னமுதலிய பரிமாறி சரக்கு மியல்பினது என்றனர் . அவ் னர் . காமுகன் பொழுது சாயக்களிப்புட வாறே குறும்பாசனும் பாண்டியனும் னிருக்கையில் சுரசுரீ படுக்கை திருத்தித் சென்று வெட்டப் பெருந்துறையாக நீர் தம் நாயகரையும் பெருமாளையும் மனத் சுரந்தது ஆதலால் ( பெருந்துறை ' நாமம் தெண்ணிப் படுக்கையறைக்கு அழைக்கக் உண்டாயிற்று . காமுகன் வாசற்படியருகு செல்ல ஆங்கு சுகுணன் - - 1 . வீமனுக்குச் சலதரையிடம் அந்த அம்மையார் காமுகன் கண்ணுக்குப் | பிறந்த குமான் . பெரும்புலியாக இருக்கக்கண்டு இவனை 2 . பிரமசேநன் குமரன் . யுறுத்துநோக்கக் காமுகன் பயந்து வெளி 3 . கிருஷ்ணசர்மனுக்குத் தந்தை . வந்து விடிந்தபின் அம்மையார் வீடுமுத சுகுணை - சீலவிருத்தனைக் காண்க . லிய சுத்திசெய்கையில் பாதம்பணிந்து சுதமாரன் - 1 . புளிந்தநகாத்து அரசன் . தாசனாயினன் . 2 . திருஷ்டகேது வின் தந்தை . திருஷ் சுகாமர் - பதின்மூன்றாம் மன்வந்தரத்துத் டகேதுவின் குமரன் என்றுங் கூறுவர் . தேவர் . | இவன் குமரன் விதிகோத்திரன் சுக - 1 பதினான்காமன் வந்தாத்து இந்தி 3 . வீதிஹோத்திரனுக்குத் தந்தை . என் . 4 . இவன் ஒரு வேதியன் . காமத்தால் 2 . தருமப் பிரசாபதியின் குமரி . கிளி பல பெண்களை மயக்கிவந்தனன் . இவனை களைப் பெற்றவள் . யாசன் ஊரைவிட்டுத் தூரத்தக் காட் சுகிருதி - பிரதி குமரன் இவன் குமாரன் டிற் சென்று புவச்சியைக்கூடி மனைவி விப்பிராசன் . | பிறக்கப் பெண்களைப் புணர்ந்து இரண்டு சுகிர்தன் - திருதராட்டிரனுக்குக் குமரன் . குழந்தைகளைப் பெற்று வழிபறித்துத் சுதணதணபாண்டியன் - 1 . இராசாதிராச திரிகையில் காவலர் பிடிக்கத் தொடா பாண்டியனுக்குப் பின் அரசுபுரிந்தவன் . அக்காடு விட்டு வேறு காட்டிற்குச் செல்லு கரிக்குருவிக்கு உபதேசித்தது இவன் அர கையில் நாககன்னியர் சிவபூசை செய் சாட்சியில் ஆம் . ' வதைத் தரிசித்து இறந்தபின் யமபடர் 2 . இராசராசபாண்டியனுக்குக் குமரன் . பற்றச் சிவகணங்களால் தடையுண்டு சிவ இவன் காலத்துச் சிவமூர்த்தி பன்றிக் | பதம் அடைந்தவன் . குட்டிகளுக்குப் பாலூட்டி மந்திரிகளாக்கி சுதமாரி - ஓர் பார்ப்பினி . இவள் விது னர் . இவன் குமரன் சித்திரவிரத பாண் மன் எனும் காந்தருவனைக் குரங்காகச் டியன் . சபித்தவள் . சுதணசேகரபாண்டியன் - சுகுணபாண்டி சுதநசர் - விபுலரின் குமார் . இவர்க்கு யனுக்குப் பின் அரசாண்டவன் - | நான்கு குமார் இவர்களே தருமபுகள் சுகுணபாண்டியன் - இவன் திருப்பெரு ஆனவர்கள் துறைக்கு 300 வேதியரை வருவித்து சுதர்ச்சன் - கௌர்ச்சனைக் காண்க . அவர்களுக்கு மானிய முதலிய சொத்து சுகேசன் - 1 . சாலகடங்கடை வித்யுத்கே வைத்தான் . இந்த வேதியரின் பளைக சன் என்பவனைப் புணர்ந்து பெற்ற கும ளுக்குச் சிவமூர்த்தி வேதியால் வந்து என் . இவனைச் சாலகடங்கடை பெற்றுக் வேத முதலியன வோதிவைக்கனா . இவ் கணவனைப் பிரிந்திருக்க மனமில்லாமல் வகை வாழுநாட்களில் சுகுணபாண்டிய காட்டில் விட்டுச் சென் றனன் இக் குழந் னுக்குப் பின் வந்த வாதுங்கபாண்டியனும் தையைச் சிவமூர்த்தியுடன் அந்தரத்தில் காலம் சென்றனன் இவன் குமாரன் வந்த உமாதேவியார் கண்டு இறங்கி இனி கௌமார பாண்டியன் இவனாசில் உலுண் அரக்கர் குழந்தைகள் பிறந்த காலத்திற் பஷன் எனும் குறும்பாசன் வேதியர்க் நாமே வளர்ந்து பருவமடைய வரம் தந்து குக் கொடுத்த மானியத்தைப் பிடுங்கிக் போயினள் . இதனால் இவன் பருவம்